Cumartesi

Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşu ve yıkılışı, Melikşah kimdir?

Sponsorlu Bağlantılar 1


Büyük Selçuklular (1040-1157)
Türklerin Müslüman olmalarından sonra kurdukları güçlü devletlerden birisi de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Selçuklu ailesi Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyuna mensupturlar. Devlet, adını kurucuları Tuğrul ve Çağrı beylerin dedesi Selçuk Bey’den almaktadır. Selçuklu ailesi içinde bulundukları Oğuz Yabgu devletinden ayrılarak Müslümanların yaşadıkları bölgeye gelmiş ve burada Müslüman olmuşlardır. Horasan bölgesinde Gazneliler ve Karahanlılarla egemenlik mücadelesine girişmişlerdir. Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabgu’nun Gaznelilerce esir edilip hapsedilmesi bile onları yıldıramamıştır.
Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler, 1040 senesinde Gazneli Mesut ile Dandanakan’da yaptıkları savaşı kazanarak Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Bu olaydan sonra Tuğrul Bey sultan unvanını aldı. Tuğrul Bey’in ölümünden sonra, Çağrı Bey’in oğlu Alparslan 1063 yılında sultan oldu. Nizamülmülk’ü vezir tayin eden Sultan Alparslan, ülkesini doğu ve batıya doğru genişletti. Doğu Anadolu’da Kars’taki Ani Kalesi’ni fethedince, halife tarafından kendisine “Ebû-l Feth” lakabı verildi. Sultan Alparslan, Bizans imparatoru Roman Diogenes (Romen Diyojen) ile 26 Ağustos 1071’de Malazgirt ovasında karşılaştı. Alparslan son derece kurnazca bir harp taktiği planlamıştı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt
meydanında dövüştü. fiaşkına dönen Bizans ordusu hilalin içine düştü. Savaşın sonunda Bizans ordusu yenilgiye uğradı. Bu büyük muharebe sonucunda kazanılan zafer, Türklere Anadolu’nun kapısını açtı. 
Sultan Alparslan vefat ettiğinde (1072), devletin toprakları doğuda Kaşgar’dan, batıda Akdeniz kıyılarına kadar yayılmıştı. Alparslan’ın yerine oğlu Melikşah sultan oldu. Melikşah zamanında fetihler devam ederek Amasya ve civarı Karadeniz’e kadar; Filistin, Suriye, Hicaz bölgesi, Yemen ve bütün Anadolu fethedildi.
Melikşah
Alparslan’ın oğlu Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmıştır. Melikşah 6 Ağustos 1055’te dünyaya geldi. Babası Alparslan tarafından özenle yetiştirildi. Henüz 8 yaşlarındayken devlet idaresiyle yakından ilgilenmeye başladı. 10 yaşında iken babasıyla birlikte Gürcistan seferine katıldı. Alparslan; cesareti, idarecilikteki kabiliyeti ile
dikkatleri çeken ve herkesin sevgisini kazanan Melikşah’ı 1066’da veliaht ilan etti. 1072’deki şehadetinden sonra da henüz 17 yaşında olan oğlu Melikşah sultan oldu. Sultan Melikşah, usta bir idareci olan Nizamülmülk’ü geniş yetkilerle kendisine vezir yaptı. Melikşah devrinde Anadolu’nun fethine devam edildi. Devlet teşkilatını ve orduyu düzene sokan Melikşah fetih hareketlerine babasının bıraktığı yerden devam etti. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve Mansur ile Türkmen reislerinden Artuk Bey, Tutak ve Alp İlig gibi ünlü kumandanlar Anadolu’da zaferden zafere koşuyor, önlerine çıkan Bizans ordularını bozguna uğratıyorlardı. Anadolu’daki Hristiyan halk, Bizans idaresinden bunalmıştı. Bizans valileri halka iyi davranmıyorlardı. Bu nedenle kendilerine adaletle davranan ve gittikleri yere huzur ve refahı da birlikte götüren Müslümanları sevinçle karşılıyorlardı. Sultan Melikşah, fakirleri, ilim ve sanat adamlarını korumak için devlet bütçesine ödenek koydurmuştur. Bilginleri sanatkârları korumuş, onlara büyük ilgi göstermiş,
onları ziyaret ederek onların ilmine ve kişiliklerine saygı göstermiştir. Önemli bölgelere Nizamiye medreselerini kurdurmuş, yollar, çeşmeler, medreseler, camiler inşa ettirerek ülkeyi mamur hâle getirmiştir. İlim ve adaletin büyük itibar gördüğü ülkesinde huzur ve refah hâkim olmuştur. Sultan Melikşah, 1092’de 37 yaşında iken vefat etti. Cenazesi İsfahan’a götürüldü
ve kendisinin yaptırdığı medresesinin yanındaki türbeye defnedildi.

Sultan Melikşah’dan sonra saltanat mücadelesi başladı. Bu mücadeleler sonunda Sultan Sencer birliği sağladı ise de 1141 yılında Karahitaylara karşı kaybedilen Katvan Savaşı, devleti çöküşe götürdü. Sultan Sencer’in 1157 yılında ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmış oldu. Yerine Selçuklu adını taşıyan yeni devletler kuruldu.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner