Perşembe

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI 7

Sponsorlu Bağlantılar 1
Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ    sayfa (121-122-124-125-126)    DEVAMI
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 TOLUNOĞULLARI (868–905)
Mısır, Hz.  Ömer  zamanında İslam  Devleti’nin  hâkimiyetine  geçmiş ve  hızla Müslümanlaşmış bir  Kuzey  Afrika  ülkesidir.  IX.  yüzyılda Abbasiler  zamanında, Türklerin orduda ve yönetimde etkinlikleri artmış, valilik ve komutanlık gibi birçok önemli görevlere getirilmişlerdi. Mısır’daki Tolunoğulları Devleti’ni kuran Tolunoğlu Ahmette bunlardan birisi olup, Mısır’a vali olarak gönderilmişti.
Devletin Kuruluşu ve Gelişmesi
Tolunoğulları Devleti, Mısır ve Suriye’de kurulan ve Abbasi halifesine ismen bağlı ilk Müslüman-Türk devletlerinden birisidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmettir. Ahmet’in babası olan Tolun, Dokuz Oğuz Türklerinden olup, Sâmânoğullarının Buhara valisi  tarafından yıllık vergiye  dâhil  gulâmlar  (köle,  uşak, kul)  arasında  Abbasi halifesi için Bağdat’a gönderilmişti. Tolun, kısa zamanda askerî görevlerde yükseldi ve Bağdattaki Türk beyleri arasına katıldı. Tolunoğlu Devleti’nin kurucusu olan Ahmet, Bağdatta Tolun’un oğlu olarak 829 yılında doğdu. O çok iyi askerî ve dinî bir eğitim gördü ve eğitimini Tarsusta tamamladı. İlk  önemli görevini, İslam Devleti’nin uc (sugur) teşkilat merkezlerinden olan Tarsusta  yaptı. Daha sonra Halife el-Müstain’in dikkatini çekti ve gösterdiği hizmet karşılığında  büyük itibar kazandı. Bu sıralarda Abbasi halifelerinin güçleri iyice azalmış, ileri gelen emirler ve valiler de disiplinsiz hareket etmeye  başlamışlardı. Vilayetlere vali tayin edilen emirler, görev yerlerine gitmeyip,  kendi  adlarına vekillerini  –naip-  gönderiyorlardı. Bu  sırada 868  yılında Tolunoğlu Ahmet’in üvey babası Bayık Bey’de Mısır’a vali tayin edilmişti. Fakat o da gitmeyerek Ahmet’i naip (vekil) olarak Mısır’a gönderdi.

Tolunoğlu Ahmet, Mısır’da hâkimiyeti ele geçirip, gücünü tüm  ülkeye yaymak istediği zaman bazı engellerle karşılaştı. Orta Çağ İslam dünyasında eyalet idaresinde iktidarın gücü; askerî, mali ve haberleşme olmak üzere üç kısımda toplanarak, eyaletlerin merkezi hükümetin kontrolünde olması sağlanıyor ve böylece buralarda görev yapan valilerin bağımsız bir idare kurmalarının önüne geçiliyordu. Mısır maliyesi o dönemlerde tecrübeli  bir  maliyeci  olan  Ahmet  bin  Müdebbir’in  yönetiminde  idi.  Ahmet’in karşılaştığı en büyük güçlük mali hususlarda oldu. Ahmet, Mısır maliyesinin yönetimini elinde tutan Ahmet bin Müdebbir’i etkisiz hale  getirerek  Mısır’dan uzaklaştırmayı başardı. Böylece Mısır’ın maliyesini de ele geçiren Ahmet çok güçlenmişti. 870 yılında Mısır  valisi Bayık Bey ölünce, yerine Ahmet’in kayınpederi olan Yercüh  el-Türkî  atandı. O da Mısır’a gitmedi ve damadı Ahmet’i vekil vali yaptı. Kayınpederi Yercüh el- Türkî Ahmet’e Berka  ve İskenderiye’nin idaresini de verdi. Böylece bütün Mısır Ahmet’in hâkimiyeti altına girdi.

Mısır idaresini ele alan Ahmet, kendisine bağlı güçlü bir ordu ve donanma kurdu. Bu ordu ve donanma sayesinde Suriye, Filistin ve Mısır’da çıkan isyanları bastırdı ve başarı sağladı. Abbasilerin  karışıklıklarından yararlanan Ahmet, babasının adıyla anılan Tolunoğulları Devleti’ni  kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Daha  önce 868 yılında fiilen kurduğu devletini 875 yılında böylece resmîleştirmiş oldu.

Babasının adını verdiği devletinin merkezi bugünkü Kahire olan Fustat şehri idi. Tolunoğlu Ahmet, her yıl Bağdat’a ödenen vergiyi  göndermeyerek büyük bir servet topladı. Bu servetle ülkesini bayındır hale getirdi. Kurduğu güçlü ordusu ve donanması ile ülkesinde çıkan isyanları bastırdı. Bingazi, Filistin ve Suriye’yi ele geçirdi.

Tolunoğlu Ahmet, Tarsus sugurunda (uc) çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için sefere çıktığında burada hastalandı. Mısır’a döndükten sonra 884 yılında öldü. Öldüğünde 50 yaşlarında olan Tolunoğlu Ahmet, Mısır’da 16 yıl hâkimiyet sürdü.  İktidarı sırasında Mısır’ı ekonomik ve sosyal yönden  kalkındırdı.  Devletinin sınırlarını  Filistin ve Antakya’ya doğru genişletti. Halkı tarafından çok sevilen Tolunoğlu Ahmetten sonra yerine oğlu Humaraveyh geçti.

Humaraveyh Dönemi ve Tolunoğlu Devleti’nin Yıkılışı
Ahme bi Tolun’u yerin yirm yaşındaki  oğl Humaraveyh   geçti. Humaraveyh’in  iktidara  geçmesi  sonrasında  Abbasiler  ile  Tolunoğullları arasında yapılan barış görüşmeleri  sona erdi.  Abbasi halifesi Muvaffak,  Mısır’daki bu iktidar değişikliğinden  yararlanıp,  Tolunoğlu  Devleti’ne  son  vermeyi  planlamıştı. Halife Muvaffak  oğlu  Ahmet’i  Suriye’ye  gönderdi.  Humaraveyht Mısır’da harekete geçerek onu Dımaşk-Remle arasında el-Tavvâhin denilen yerde 885 yılında karşıladı. Humaraveyh’in  tecrübesiz  ve  gençliği  nedeniyle  savaşın başlarında geri  çekilmek zorunda  kaldıysa da  Mısır  ordusu,   Abbasi  ordusunu  püskürtmeyi  başardı. Halife Muvaffak’ın oğlu Ahmet ağır kayıplar vererek savaş meydanını terk etti. Daha sonra halife Muvaffak, Humaraveyhle bir barış antlaşması  yaptı (886). Yapılan barışa göre Mısır, Suriye ve Anadolu sınır bölgesinde Humaraveyh 30 yıl süre ile vali olacak, buna karşılık Humaraveyhte üç yüz bin dinar vergi ödeyecekti.

892  yılında  el-Mu’tazı lakabıyla  halife  olan  Muvaffak’ın  oğl Ahmette Humaraveyh’in  görevde  kalmasını kabul  etti.  Böylece  Tolunoğulları ve Abbasiler arasındaki dostça ilişkiler yeniden kuruldu. Humaraveyh kızını halife ile evlendirdi.

Humaraveyh yaşadığı süre içerisindeki müsrif davranışları nedeniyle ülkesinin mali durumu çok sarsılmıştı. 896 yılında Suriye’ye yaptığı sefer sırasında bir suikast sonucu öldürüldü.
Humaraveyh’in ölümünü takip eden on yıl içinde yerine sırasıyla  oğulları Ceyş, Harun ve fieyban geçti. Babaları kadar başarılı olamayan bu hükümdarlar döneminde devlet  gerilemeye  başladı. fieyban  döneminde  Mısır’a gönderilen  halifelik  ordusu Tolunoğullarının ordusunu  yendi.  Böylece  905  yılında  Mısır’daki Tolunoğulları Devleti’ne son verildi.   Abbasi ordusu başkent Fustat’da büyük tahribat yaptı. Başta Tolunoğlu Ahmet’in kurduğu El-Katayi şehri olmak üzere, Tolunoğullarına ait pek çok eser tahrip edildi.  Abbasiler bundan sonra Mısır’ı eskiden olduğu gibi eyalet olarak yönetmeye devam ettiler. Yöneticileri Türk ama halkı Türk  olmayan Tolunoğulları Devleti, Mısır’daki bin yıllık Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuştur.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner