Cumartesi

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 122 ile 134 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Politeizm (çok tanrıcılık)
 Çok tanrıcılık anlamına  gelen politeizm, sayısız tanrıya  tapınmayı ifade eden dini ve felsefi bir terimdir.
 Genel olarak ilkel kabile toplumları açıklamakta zorluk çektikleri  yada çaresiz kaldıkları bir takım olaylar karşısında farklıtanrılar oluşturup onlara kutsallık atfedip tapınmışlardır. Bu tür inanışta, tanrılar çok çeşitlilik arz eder ve küçükten büyüğe doğru sıralanır. Örneğin Hinduizm de en  büyük Tanrı Brahmadır. Bunun yanında fiiva, Vişnu, Surya ve Soma gibi Tanrılar da bulunur.Bazı düşünürler dünyada  ilk  olarak  politeist  bir  inancın olduğunu  daha  sonra monoteist inanca geçildiğini iddia etmişlerdir. Oysa yapılan  kazılar ve araştırmalar bunun  tam  tersini  söyleyerek  politeist  inançların  monoteist  bir  inancın  zamanla bozulması ve değişmesiyle ortaya çıktığını ispatlamıştır. İlahî dinlerde de buna işaret edilmektedir. İslam dini de kainattaki eşsiz düzenin ve işleyişin Allah’ın bir olmasından kaynaklandığı belirterek şöyle der; “Şayet  yerde  ve gökte Allah’tan  başka ilahlar  olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Gnostisizm (gizemcilik)

Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi doktrini” temeline dayalı olarak  açıklamayı ilke edinen dini, felsefi gelenek.

Gnosis, insanın Tanrı’yı onun ve yaratılışın gizemlerini tanıması arzusundan doğar. Bu akımda Tanrı bilgisine bir anlık aydınlanma ile yani sezgi yolu ile ulaşılabileceği görüşü hakimdir Bunlara  göre  kutsal  kitaplarda  görünenin  dışında birtakım sırlar vardır. Önce kutsal metinlerle ve mensubu bulundukları dinlerin kutsal kitapları ile işe başlarlar. Kelimelerin gizli bir anlam yada mesaj içerip içermediklerini anlayabilmek için metinler üzerinde şifre çözercesine çabalarlar. Kutsal metinlerin görünenin dışında daha derin farklı anlamlarının olduğuna inanırlar.

 Gnostisizm’in kökeninin Yahudiliğin bazı etkilerini taşıyan bir tür paganlık olduğu görüşü yaygındır. Gnostisizm önce Bâbil’de ortaya çıkmış oradan da küçük Asya ve Suriye’ye yayılmıştır. Gnostikler Tanrı’nın sezgi yoluyla bilinebileceğini savunurlar.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner