Salı

İŞ GÜVENLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK TEST SORULARI

Sponsorlu Bağlantılar54. İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade
edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?
A) 7 B) 5 C) 4 D) 3
55. İş sağlığı ve güvenliğinde planlanan korunma
politikalarının başarılı olması ve devamlılığının
sağlanması için aşağıdakilerden hangisi
en önemli şarttır?
A) Planlamaların bölüm müdürleri tarafından yapılması
B) Planlamalara çalışanların da katılımının sağlanması
C) Doğru kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
D) Acil durum önlemlerinin planlanmış olması
56. Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken
kısımları bulunan yerlerle, ıslak yerlerde, alternatif
akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde,
aşağıdaki şartlardan hangisinin tam olarak
sağlanması gerekir?
A) Lambaların beslendiği elektrik kablolarının çift
izolasyonlu olması yeterlidir.
B) Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan
olması yeterlidir.
C) Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile
kullanılması yeterlidir.
D) Bu lambalarda çalışma yerinin dışında bulunan
ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör
yardımı ile elde edilen en çok 42 volt
küçük gerilim kullanılması yeterlidir.
57. Aşağıdakilerden hangisinin yüksek gerilim
hücrelerinde bulunması zorunlu değildir?
A) Kısa devre ve topraklama teçhizatı
B) Yangın söndürme cihazı
C) Deri eldiven
D) Istaka
58. Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç
volt olarak kabul edilmektedir?
A) 50 B) 110 C) 180 D) 220
59. Elektrikli el aletlerinin üzerinde bulunan aşağıdaki
şekil ne anlam taşımaktadır?
A) El aletinin çift yalıtımlı olduğunu gösterir.
B) El aletinin 220 volt ile çalıştığını gösterir.
C) El aletinin topraklı olarak kullanılması gerektiğini
gösterir.
D) El aletinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden güvenli
olduğunu gösterir.
60. I- Makine ve cihaz performanslarını inceleyen
bilim dalıdır.
II- İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen
özel bir bilim dalıdır.
III- Tarih öncesi çağları inceleyen bilim dalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri antropometrinin
tanımıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I - II - III
61. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan strese bağlı
olarak insan vücudunda ortaya çıkan sağlık
sorunlarından değildir?
A) Mide-bağırsak şişkinlikleri
B) Uyku bozuklukları
C) İşitme kaybı
D) Depresyon
62. Kurşun, insan vücuduna hangi yolla girer?
A) Solunum
B) Sindirim
C) Solunum ve deri
D) Solunum ve sindirim
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
9
63. Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işverence düzenlenen
yazılı talimatlara uygun yapılacaktır. Çalışma
izni ve talimatlar için aşağıdaki hususlardan
yanlış olan hangisidir?
A) Bu talimatlar bir kez düzenlenip çalışana tebliğ
edilmesi ile sürekli geçerlilik kazanan belgelerdir.
B) Çalışma izinleri belirli bir süre için verilecek ve
süre bitiminde yenilenecektir.
C) Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu
olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce
yazılı olarak verilecektir.
D) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse
başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden
olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir “Çalışma
İzni” sistemi uygulanacaktır.
64. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Yasaklayıcı İşaret – SİGARA İÇİLMEZ
B) Uyarıcı İşaret – AŞINDIRICI MADDE
C) Emredici İşaret – YAYA GİREMEZ
D) İlk yardım İşareti – GÖZ DUŞU
65. Tehlikeli maddelerin etiketlendirilmesinde kullanılan
aşağıdaki işaret ve sembollerin hangisi
yanlıştır?
A)
Patlayıcı
B)
Parlayıcı
C) D)
Çevre için tehlikeli
66. Kimyasal maddelerin tehlikeli olarak değerlendirilmeyen
özellikleri aşağıdakilerin hangisinde
gösterilmiştir?
A) Alerjik / Kanserojen / Mutajen
B) Zehirlilik / Tahriş Edicilik / Aşındırıcılık
C) Patlayıcılık / Oksitleyicilik / Alevlenebilirlik
D) Yoğunluk / Kimyasal Etkinlik / Alkolde Çözünürlük
67. Kimyasallar orijinal kaplarından başka kaplara
bölünmesi durumunda daima, ......................
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır.
B) Plastik şişelere konulmalıdır.
C) Cam kaplar kullanılmalıdır.
D) Etiketlenmelidir.
68. Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı
sağlamak amacıyla işveren, aşağıdaki temel
ilkelerden hangisine birinci önceliği vermelidir?
A) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B) Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
C) Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri
almak
D) Patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler
almak
69. Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki
etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.
Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki
“R” sembolü neyin kısaltmasıdır?
A) Güvenlik tavsiyeleri
B) Kullanım şartları
C) Risk durumları
D) Radyoaktivite
70. Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel
gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda
beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü
kaç desibel olur?
A) 180 B) 93 C) 90 D) 89
71. İnsan kulağı kaç Hz arasındaki seslere duyarlıdır?
A) 20 – 1000 B) 10 – 10.000
C) 20 – 20.000 D) 100 – 100.000
10
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
72. Leq kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A) Eş değer ses düzeyi
B) En yüksek ses düzeyi
C) En düşük ses düzeyi
D) Ses etkilenim düzeyi
73. Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti
azaltma yöntemlerinden birisi değildir?
A) Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak
B) Gürültüye maruz kalanların odyogramlarını
çekmek
C) Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan
uygun iş ekipmanını seçmek
D) Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve
benzeri yöntemlerle azaltmak
74. Sekiz saatlik bir sürede tüm vücut titreşimi
için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak
kaç m/s2 olmalıdır?
A) 1.6 - 0.8 B) 2 - 3
C) 1.15 - 0.5 D) 2 - 1
75. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını
bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı
ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini
yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık
aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına
dikkat etmelidirler.
C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir
olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin
yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri
ve araştırmaları kullanmamalıdır.
D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine
aykırı olduğu için herhangi bir nedenle
iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.
76. İş yerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının
özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
B) Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle
kolayca açılabilecektir.
C) Herhangi bir tehlike durumunda tüm çalışanların
iş yerini derhâl ve güvenli bir şekilde terk
etmeleri mümkün olacaktır.
D) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları
ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne
ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.
77. Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü
hesaplamada etkili değildir?
A) Seçilen risk değerlendirme metodolojisi
B) Tehlikeden etkilenebilecek kişi sayısı
C) Zararın potansiyel şiddeti
D) Zararın oluşma olasılığı
78. I- Yeni bir makine veya ekipman alınması
II- Yeni tekniklerin geliştirilmesi
III- Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya
mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinin
yenilenmesini gerektiren durumlardandır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I - III D) I - II - III
79. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme
yöntemidir?
A) OHSAS 18001 B) ISO 14001
C) HAZOP D) BS 8800
80. Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da
fotosel tertibatı yapılamayan bir presin kullanımına
son verilmesi, risklerin önlenmesinde
nasıl bir yöntemdir?
A) Riskin ortadan kaldırılması
B) Mühendislik kontrolü
C) Kontrol ve tecrit
D) Yerine koyma
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
11
81. Aşağıda önce tehlike, sonra risk yazılmıştır. Bu
sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma
B) Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması
C) Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan
etkilenme
D) Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkene dokunma
ile elektrik çarpması
82. İş yerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan
sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik
sıralamasının yapılması uygundur?
I- İşçilere kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Tehlikeli bölümün tecrit edilmesi
III- Tehlikenin ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli
olanla değiştirilmesi
A) I - II - III - IV B) III - II - IV - I
C) I - III - II - IV D) III - IV - II - I
83. Aşağıdaki tanımlardan hangisi, tehlikeli bir
olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin
birleşimidir?
A) Risk
B) Tehlike
C) Tehlike kaynağı
D) Kabul edilebilir risk
84. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, risk değerlendirmesinde
olası hata türleri ve etkileri analizini
ifade etmektedir?
A) HAZOP B) FMEA
C) FTA D) PRA
85. Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya
cevap vermesi beklenmez?
A) Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat
edilmesi
B) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının
meydana gelme ihtimali
C) Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi
için kontrol ölçümlerinin yeterliliği
D) Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının neler
olduğu ve bunların kabul edilebilir olup olmadığının
anlaşılması
86. ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001’in ortak
olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği
B) Proses Güvenliği
C) Ürün Güvenliği
D) Acil Durum
87. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim
sisteminde ilk aşamadır?
A) Uygulama B) Politika
C) Kontrol D) Planlama
88. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme
veya işletmeler grubu gibi birden çok iş yeri
bulunduğu hâllerde, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulmasında
işçi sayısına bakılmaz.
B) Her iş yerinden bir temsilcinin katılımı ile İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.
C) Bağlı iş yerlerindeki toplam işçi sayısı esas alınarak
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur.
D) Elliden fazla işçi çalıştıran her bir iş yerinde
ayrı ayrı birer İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
kurulur.
12
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
89. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık
ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili
olarak yıllık çalışma planı hazırlar. Hazırlanan
bu plan kim tarafından onaylanır?
A) İşveren
B) İş güvenliği uzmanı
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü
90. Tehlikeli sınıfta yer alan ve sanayiden sayılan
bir iş yerinde işçi sayısı en az kaç olursa tam
gün çalışan iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
zorunludur?
A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000
91. İş Kanunu’na göre, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği
açısından sağlığını bozacak veya vücut
bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve
hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurarak durumun
tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun bulunmadığı
iş yerlerinde talep nereye yapılır?
A) İşveren vekili
B) İdare Mahkemesi
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü
92. İş Kanunu’na göre gece çalışması saat kaçta
başlar?
A) 18.00 B) 19.00
C) 20.00 D) 21.00
93. İşçiyi gözetme borcuna aykırılık sebebiyle oluşan
iş kazasından doğan zararlar karşısında
işverenin hukuksal sorumluluğu ile ilgili yanlış
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan manevi
zararı için işveren aleyhine dava açabilir.
B) İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine
SGK tarafından ölüm geliri bağlanmış ise, işverenden
manevi tazminat talep edemezler.
C) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ve
SGK tarafından karşılanamayan maddi zararlarının
telafisi için işveren aleyhine tazminat
davası açabilir.
D) İş kazası sonucu yaralanan işçinin ailesi, işçinin
bedensel bütünlüğünde oluşan zararı gerekçe
göstererek işverenden maddi tazminat
talep edemezler.
94. İş Kanunu’na göre genel bakımdan çalışma
süresi haftada en çok kaç saattir?
A) 30 B) 45 C) 60 D) 90
95. Mevzuat hiyerarşisine göre aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
A) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik
B) Kanun - Tüzük - Anayasa - Yönetmelik
C) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik
D) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik
96. İnsanların yaralanması, hastalanması, malın
veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının
zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine
sebep olabilecek kaynak veya durum
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Tehlike B) Risk
C) Olay D) Proses
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
13
97. İş güvenliği uzmanlarından (B) sınıfı belgeye
sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev
yapabilirler?
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde
B) Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde
C) Az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan
iş yerlerinde
D) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan iş
yerlerinde
98. İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat
çalışması yapmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin
görevleri arasındadır?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
(İSGGM)
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim
Merkezi (ÇASGEM)
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
(İSGÜM)
99. Meslek hastalıklarından korunma yöntemi
olan ikame nedir?
A) İş yerinde mevcut zararlı kimyasalların kullanımına
son verilmesidir.
B) İş yerinde mevcut zararlı bir etkenin veya meydana
gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tutulmasıdır.
C) Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma
çevresinden fiziksel olarak ayrılması suretiyle
ortam havasının toksik maddelerden arındırılmasıdır.
D) Zararlı etkileri olan maddeleri, zararsız ya da
daha az zararlı olan ve aynı işi gören başka bir
madde ile veya tehlikeli operasyonların tehlikesiz
veya daha az tehlikeli operasyonlar ile değiştirilmesi
için yeni düzenlemeler yapılmasıdır.
100. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki
kontrol tedbirlerinin uygulanmasında
öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Mühendislik önlemlerini uygulamak
B) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
C) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak
D) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


25 ARALIK 2010 TARİHİNDE YAPILAN
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. GRUP: C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
B TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. C
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. B
10. A
11. C
12. A
13. D
14. B
15. B
16. D
17. C
18. A
19. B
20. D
21. A
22. D
23. C
24. B
25. D
26. B
27. B
28. A
29. D
30. D
31. A
32. B
33. C
34. D
35. A
36. B
37. C
38. C
39. A
40. D
41. C
42. D
43. B
44. C
45. A
46. B
47. C
48. D
49. D
50. A
51. A
52. C
53. B
54. D
55. B
56. D
57. C
58. A
59. A
60. B
61. C
62. D
63. A
64. C
65. B
66. D
67. D
68. A
69. C
70. B
71. C
72. A
73. B
74. C
75. D
76. B
77. A
78. D
79. C
80. A
81. A
82. D
83. A
84. B
85. A
86. C
87. B
88. D
89. A
90. C
91. A
92. C
93. B
94. B
95. C
96. A
97. D
98. B
99. D
100. C

1-53 ARASI İÇİN TIKLAYINIZ.

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları