Cumartesi

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 109, 110 ve 111 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
TÜRK  İSLAM   DEVLETLERİNDE LR V MEDENİYET
Bilim ve sanat
Türk hükümdarları bilime ve bilim adamlarına büyük değe vermişler, onları koruyup desteklemişlerdir. Bu devirde yetişen bilginler, eserleriyle uzun süre Avrupa’yı etkilemişlerdir.
Oğuzların Karacuk (Farab) şehrinde doğmuş olan Muhammed Farabi matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmıştır. 
Sayfa 109
Sayfa 110 

Sayfa 111


____________________________________________________________
Aristo’nun fikirlerini en iyi açıkladığı için “Muallim-i  Sani (ikinci  öğretmen) unvanıyla tanınmıştır.  “Al pharabius adıyla Batıda şöhret  yapmıştır. Kitapları Latinceye çevrilerek yüksek okullarda okutulmuştur. En önemli eserleri İhsaül Ulüm (ilimlerin tasnifi) El Med Halüfil Musiki (Musikiye giriş) dir.

Diğer büyük bir filozof ve p bilgini de İbn-i Sina’dır. Kitapları uzun süre Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Hekimlik konusunda kendisine batı bilim dünyasında “Tıbbın hükümdarı denilmiştir. Avrupa’da Avicenna adıyla tanınmıştır. En ünlü eserleri,  El-Kanun  Fit-Tıp,   Kitabüş-fiifa, Necat,  El  Hidaye,  Tenbinaat  ve  İbn-i Yazkan’dır.

973-1051 tarihleri arasında yaşayan Birûnî 100den fazla eser yazştır. En önemleserleri Kanun-u Mes’udi, El Asâr-il Bakiye, ve Hint tarihidir. Birûnî İslam dünyasında coğrafyayı bir bilim haline getirmiştir.  İbn-i  Türk  (IX  .yüzyıl) ünlü matematik bilginidir.
İslam dünyasında ilk zamanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri Küttab adı verilen öğretmenlerin evlerinde ve camilerde yürütülüyordu. Dağınık halde yapılan öğretim ilk defa Batı Karahanlılardan Tabgaç Buğra Han zamanında programa bağlandı. İlk defa “burslu öğrencilik” sistemi bu dönemde uygulandı. Tabgaç Buğra Han’ın 1054 yılında kurduğu medrese  (Semerkantta) öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyordu. Bu dönemde medreselerin ihtiyaçları vakıf gelirleriyle karşılanıyodu. Büyük Selçuklular devri eğitim öğretimin yeniden düzenlenmesi açısından bir dönüm noktasıdır. Bunların en önemlisi medreselerin bugünkü anlamıyla  üniversitelerin kurulmasına devletin öncülük  etmesidir.  Bu  dönemde  eğitim-öğretim  bir  programa  bağlanarak  devlet korumasına alındı. Alp Arslan’ın talimatıyla vezir Nizamül Mülk Bağdatta Nizamiye Medresesini (Dünyanın ilk üniversitesini) kurmuştur (1067). Daha sonra ülke çapında yaygınlaştırılmıştır.

Medreselerde  dini  bilgilerin  yanında  felsefe,  filoloji,  matematik  gibi  dersler okutulmaktaydı.  Eğitim  parasızdı.  İhya’ul  Ulum-iddin  ad eserin  yazarı  Gazalî (1058-1111) uzun süre Bağdat ve Nişabur medreselerinde ders vermiştir.

Ömer  Hayyam  Muhammed  Beyhaki  Selçuklular  devrind yetişe meşhur matematikçidirler.  Ömer  Hayyam  Melikşah   adına   hazırlanan  Celali  takviminin hazırlanmasında da görev aldı.

Harizmşahlar devrindep alanında İsmail Curcani ve edebiyat tarihçisi Kays-ı Razi başlıca bilim ve fikir adamlarıdır. Ortaçağın en büyük tarihçisi kabul edilen İbnü’l Esir, El Kâmil Fit  Tarih  isimli bir eser yazmıştır.

Türkler İslam sanatına kendilerine has yeni bir güzellik ve incelik  katmıştır. Tolunoğlulları Devleti’nin kurucusu Tolunoğlu Ahmet, El Katayi adı verilen bir şehir kurdurdu. Ayrıca Mısır’da hastane, su kemeri ve  bugün de ayakta olan Tolunoğlu Ahmet Camiini yaptırdı. Özellikle Selçuklularla Türk mimari sanatına; üst üste çift kubbe, köşeli çatı, sivri kemer, kubbe yapımında Türk üçgenleri, demet sütun gibi pek çok  yeni  buluş katıldı.  Bu  dönemin  başlıca mimari  eserleri,  Bağdat  Nizamiye Medresesi,  İsfahan’da  Sultan  Melikşah Camii,  Merv’de  Sultan  Sencer  Türbesi, Mısır’da Memlûklere ait Sultan Kalavun Camii, Sultan Berkuk  Türbesi ve Camii Sultan Hasan Cami vb. dir.
 Mimari eserler çinilerle ve hat sanatıyla süslenmiştir. Tezhip, kakmacılık, cilt ve minyatür sanatları geliştirildi. Halı sanatı XI.  yüzyıldan  itibaren Selçuklu Türkleri vasıtasıyla Orta Asya’dan batıya  yayılmıştır.  Millbir Türk sanatı olan minyatür sanatını geliştirmek için Bağdatta bir minyatür okulu açılmıştır.
Minyatür :  Çunlukla  yazma  kitaplar da  r ülen,  küçük  r enkli  re s i m sanatıdır.
Selçuklular döneminde Türk musikisi ordu ve saraylarda yayıldı. çebe topluluklar arasında tasavvuf musikisi gelişti.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner