Pazartesi

İş güvenliği Uzmanlığı Ağır ve Tehlikeli İşler Soruları

Sponsorlu BağlantılarSoru 1
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Amacı nedir?

 1. Çalışma ortamında bulunan düzensizliklerinin belirtilmesi
 2. Ağır ve Tehlikeli işlerin önemini belirtmek
 3. Çalışanların denetlenmesini sağlamak
 4. Kadınlar ve genç işçilerin yapacağı işlerin düzenlenmesi

Cevap d

Soru 2
Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporunda 18 yaş altı çalışanların muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanmalıdır?

 1. 3 ayda bir
 2. Ayda bir
 3. 6 ayda bir
 4. 1 yılda bir

Cevap c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu özellikleri arasında yer almaz?

 1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin ilk girişlerinde alınır.
 2. İşin niteliği ve özelliğine göre fiziki muayene raporları alınır.
 3. Bu rapor alınmadan, 2 ay boyunca işçinin çalışma şartı aranır.
 4. Bu rapor işyeri sağlık birimi tarafından hazırlanır.

Cevap c

Soru 4
Ağır ve Tehlikeli işlerde aşağıdaki durumlardan hangisi çalışmama durumunu ifade eder?

 1. Çalışma ortamında fiziki yeterliliğe sahip olanlar
 2. Sağlık raporunda sorun olmayanlar
 3. Çalıştırılması sakıncalı olarak tespit edilenler
 4. Periyodik muayenesi yapılan işçiler

Cevap c

Soru 5
Elektrolitik usullerle üretim işleri, hangi ağır ve tehlikeli iş Sektörüdür?

 1. Arama ve Sondaj İşleri
 2. Metalürji Sanayi İle İlgili İşler
 3. Taş ve Toprak Sanayi
 4. Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi

Cevap b
Soru 6
Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkındaki hükümlere uyulmaması halinde İş Kanunu’nun hangi maddesine göre her işçi için beşyüz Türk Lirası ceza verilir?

a-   125. Maddesine göre
b-   115. Maddesine göre
c-   135. Maddesine göre
d-   105. Maddesine göre
Cevap a

Soru 7
Aşağıdakilerden durumlardan hangisi meydana geldiğinde ağır ve tehlikeli İşlerde çalıştırılmama durumu söz konusu olmaz?

a-   Çalışan işçinin sağlık durumunun çalışmasına engel teşkil etmediği durumlarda
b-   Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının tespiti halinde
c-   4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili bu yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı haller mevzubahis olduğunda
d-   Çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde
Cevap b

Soru 8
Hangi yaştaki genç işçilerin (Gİ) ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

a-   16 yaşını doldurmamış genç işçilerin
b-   18 yaşını doldurmamış genç işçilerin
c-   20 yaşını doldurmamış genç işçilerin
d-   14 yaşını doldurmamış genç işçilerin
Cevap b

Soru 9
Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Buna göre bu günlerin sayısı kaç gün olarak hesap edilir?

a-   5 gün
b-   7 gün
c-   8 gün
d-   4 gün

Cevap a

Soru 10
4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili Madde-86'ya göre; "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince ......... , bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a-   En az altı ayda bir
b-   En az iki yılda bir
c-   En az bir buçuk yılda bir
d-   En az yılda bir
Cevap d

Soru 11
"İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ....... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca
b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından
c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca
d. Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca
Cevap a

Soru 12
4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.
b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
d. Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir.

Cevap d
Soru 13
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin ...... saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini
b. Sağlık raporlarını
c. Doğum tarihleri
d. Maaş bordrolarını

Cevap a

Soru 14
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?
a. TTB
b. Sağlık Bakanlığı
c. TMMOB
d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap d

Soru 15
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?
a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Cevap b


           
 Soru 16

"İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ....... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca     

b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından           

c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca     

d.Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca            

Cevap a


Soru 17
4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.            

b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.       

c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.         

d.Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir. 

Cevap d


 Soru 18
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin ...... saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini 

b. Sağlık raporlarını    

c. Doğum tarihleri      

d. Maaş bordrolarını

Cevap a
Soru 19

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?

a. TTB            

b. Sağlık Bakanlığı     

c. TMMOB     

d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Cevap d

Soru 20

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır        

b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır 


c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır        

d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır       

 Cevap b

Soru 21

İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur?
 1. 9 ay
 2. 6 ay  
 3. Hiçbiri
 4. 12 ay

Cevap b
402Soru 22

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?
a.18 yaşından küçükler
b.Hiçbiri
c.16 yaşından küçükler   
d.21 yaşından küçükler
Cevap c

403
Soru 23

Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a.Hiçbiri
b.15 yaşını doldurmuş-18 yaşından gün almış olanlar
c. 16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar  
d.Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar
Cevap c

 Soru 24

Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi?
a.Özel günleri haricinde çalıştırılabilir
b. Hayır  
c.Hiçbiri
d.Evet
Cevap b


401
Soru 24

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

a.Hiçbiri
b. 16 yaşından küçükler 
c.18 yaşından küçükler
d.21 yaşından küçükler

Cevap b


Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları