Pazartesi

İş güvenliği Uzmanlığı Ağır ve Tehlikeli İşler Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru 1
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Amacı nedir?

 1. Çalışma ortamında bulunan düzensizliklerinin belirtilmesi
 2. Ağır ve Tehlikeli işlerin önemini belirtmek
 3. Çalışanların denetlenmesini sağlamak
 4. Kadınlar ve genç işçilerin yapacağı işlerin düzenlenmesi

Cevap d

Soru 2
Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporunda 18 yaş altı çalışanların muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanmalıdır?

 1. 3 ayda bir
 2. Ayda bir
 3. 6 ayda bir
 4. 1 yılda bir

Cevap c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu özellikleri arasında yer almaz?

 1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin ilk girişlerinde alınır.
 2. İşin niteliği ve özelliğine göre fiziki muayene raporları alınır.
 3. Bu rapor alınmadan, 2 ay boyunca işçinin çalışma şartı aranır.
 4. Bu rapor işyeri sağlık birimi tarafından hazırlanır.

Cevap c

Soru 4
Ağır ve Tehlikeli işlerde aşağıdaki durumlardan hangisi çalışmama durumunu ifade eder?

 1. Çalışma ortamında fiziki yeterliliğe sahip olanlar
 2. Sağlık raporunda sorun olmayanlar
 3. Çalıştırılması sakıncalı olarak tespit edilenler
 4. Periyodik muayenesi yapılan işçiler

Cevap c

Soru 5
Elektrolitik usullerle üretim işleri, hangi ağır ve tehlikeli iş Sektörüdür?

 1. Arama ve Sondaj İşleri
 2. Metalürji Sanayi İle İlgili İşler
 3. Taş ve Toprak Sanayi
 4. Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi

Cevap b
Soru 6
Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkındaki hükümlere uyulmaması halinde İş Kanunu’nun hangi maddesine göre her işçi için beşyüz Türk Lirası ceza verilir?

a-   125. Maddesine göre
b-   115. Maddesine göre
c-   135. Maddesine göre
d-   105. Maddesine göre
Cevap a

Soru 7
Aşağıdakilerden durumlardan hangisi meydana geldiğinde ağır ve tehlikeli İşlerde çalıştırılmama durumu söz konusu olmaz?

a-   Çalışan işçinin sağlık durumunun çalışmasına engel teşkil etmediği durumlarda
b-   Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının tespiti halinde
c-   4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili bu yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı haller mevzubahis olduğunda
d-   Çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde
Cevap b

Soru 8
Hangi yaştaki genç işçilerin (Gİ) ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

a-   16 yaşını doldurmamış genç işçilerin
b-   18 yaşını doldurmamış genç işçilerin
c-   20 yaşını doldurmamış genç işçilerin
d-   14 yaşını doldurmamış genç işçilerin
Cevap b

Soru 9
Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Buna göre bu günlerin sayısı kaç gün olarak hesap edilir?

a-   5 gün
b-   7 gün
c-   8 gün
d-   4 gün

Cevap a

Soru 10
4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili Madde-86'ya göre; "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince ......... , bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a-   En az altı ayda bir
b-   En az iki yılda bir
c-   En az bir buçuk yılda bir
d-   En az yılda bir
Cevap d

Soru 11
"İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ....... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca
b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından
c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca
d. Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca
Cevap a

Soru 12
4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.
b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
d. Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir.

Cevap d
Soru 13
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin ...... saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini
b. Sağlık raporlarını
c. Doğum tarihleri
d. Maaş bordrolarını

Cevap a

Soru 14
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?
a. TTB
b. Sağlık Bakanlığı
c. TMMOB
d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap d

Soru 15
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?
a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Cevap b


           
 Soru 16

"İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ....... muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca     

b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından           

c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca     

d.Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca            

Cevap a


Soru 17
4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.            

b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.       

c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.         

d.Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir. 

Cevap d


 Soru 18
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği'nde belirtilen, "İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin ...... saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini 

b. Sağlık raporlarını    

c. Doğum tarihleri      

d. Maaş bordrolarını

Cevap a
Soru 19

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ' deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?

a. TTB            

b. Sağlık Bakanlığı     

c. TMMOB     

d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Cevap d

Soru 20

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır        

b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır 


c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır        

d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır       

 Cevap b

Soru 21

İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur?
 1. 9 ay
 2. 6 ay  
 3. Hiçbiri
 4. 12 ay

Cevap b
402Soru 22

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?
a.18 yaşından küçükler
b.Hiçbiri
c.16 yaşından küçükler   
d.21 yaşından küçükler
Cevap c

403
Soru 23

Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a.Hiçbiri
b.15 yaşını doldurmuş-18 yaşından gün almış olanlar
c. 16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar  
d.Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar
Cevap c

 Soru 24

Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi?
a.Özel günleri haricinde çalıştırılabilir
b. Hayır  
c.Hiçbiri
d.Evet
Cevap b


401
Soru 24

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

a.Hiçbiri
b. 16 yaşından küçükler 
c.18 yaşından küçükler
d.21 yaşından küçükler

Cevap b


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner