Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Biyolojik Risk Etmenleri Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik riskli işyerlerinden değildir
a-Gıda Fabrikası                                             b-Tarım işletmesi
c-Atık Fabrikası                                              d-Akü fabrikası

Cevap:d

Soru 2
Doku ,salgı ,dışkı, solunan hava yada bunların kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler  hangi gruba girerler?
a-kimyasal etkenler     b-biyolojik etkenler     c-psikolojik etkenker  d-fiziksel etkenler

Cevap: b

Soru 3
Biyolojik etken kategorisi kaç tanedir?
a-1                              b-2                              c-3                              d-4

Cevap: d

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz?
a-Şarbon                     b-Brusellozis                           c-Tüberküloz              d-Silikozis

Cevap: d

Soru 5
Aşağıdaki biyolojik tıbbi laboratuarlarda alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?
a-Laboratuarda yemek, içmek ve sigara içilmemelidir
b-Pipetler ağızla kullanılmalıdır
c-Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır
d-Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada yapılmalıdır

Cevap: b


Soru 6
4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır?
a-3 gün                        b-15 gün                     c-20 gün                      d-30 gün

Cevap:d
Soru-7
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

a-1. grup biyolojik etkenler
b-2. grup biyolojik etkenler
c-3. grup biyolojik etkenler
d-4. grup biyolojik etkenler

Cevap d

Soru-8
Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?

a-Tarım           b-Makine         c-Enerji           d-Metalürji

Cevap a

Soru-9
Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur?
I-Grup             1 biyolojik etkenler
II-Grup            2 biyolojik etkenler
III-Grup           3 biyolojik etkenler
IV-Grup          4 biyolojik etkenler

a-I-II-III-IV
b-II-III-IV
c-I-II-III
d-I-III-IV

Cevap b

Soru-10
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?
a-10                 b-20                c-30                 d-40

Cevap a

Soru-11
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

a-1 grup biyolojik etkenler
b-2 grup biyolojik etkenler
c-3 grup biyolojik etkenler
d-4 grup biyolojik etkenler

Cevap d

Soru-12
Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?

a-Tarım         b-Makine       c-Enerji         d-Metalürji

Cevap a

Soru-13
Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur?

I-Grup 1 biyolojik etkenler
II-Grup 2 biyolojik etkenler
III-Grup 3 biyolojik etkenler
IV-Grup 4 biyolojik etkenler

a-I-IMII-IV      b-II-IIMV        c-I-II-III           d-I-III-IV

Cevap b

Soru-14
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?

a-10               b-20               c-30               d-40
Cevap a

Soru-15

Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir?
a.HIV riski
b. Enfeksiyon riski 
c.HCV riski
d.HBV riski

Cevap b


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risklere maruz kalınan meslekler arasındadır?
a. Hepsi  
b.Tarım ürünlerinin işlenmesi, Hayvancılık, Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, Balıkçılık, Ormancılık, Ağaç işleme, Tekstil fabrikaları
c.Laboratuvar hayvanlarının bakımı, Biyoteknoloji üretim işlemleri, Farmasötik, Günlük bakım merkezleri, Bina onarımı işleri, Evsel (katı ve sıvı) atıkların yok edilmesi, Endüstriyel atıkların yok edilmesi
d.Sağlık bakımı, Kişisel bakım, Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı

Cevap a

166Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır?
a.Tek hücreliler
b.Asellüler
c.Çok hücreliler
d. Hepsi   

Cevap d
165
Soru-18

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri arasındadır?
a.mikroorganizmalar
b.insan parazitleri
c.Hepsi   
d.hücre kültürleri

Cevap c

Soru-19

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel enfeksiyonlar arasındadır?
a.Şarbon
b.Hepsi
c. Lejyoner hastalığı   
d.Tüberküloz, Tifo ve Brusellozis

Cevap b

Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi  En sık görülen enfeksiyonlar arasındadır?
a.Hepsi
b. Bakteriyel Enfeksiyonlar   
c.Viral Enfeksiyonlar
d.Diğerleri

Cevap a
174


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Risk Etkenlerine Karşı Genel Yaklaşım içinde yer alır?
a.Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Çalışma ortamının (hastane, laboratuar, hayvan barınağı, kesimevi, paketleme atölyeleri, klinikler, kişisel bakım merkezleri, atık arıtma atölyeleri vb. mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu
b.Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması; Başta işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri olmak üzere taramalarla duyarlı kişilerin saptanması,Tüm çalışan personelin eğitimi
c.Hepsi   
d.Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif bağışıklama (immünizasyon-aşılama).

Cevap c
167
Soru-22

Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
a.Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler) bağlıdır.
b.Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına
c.Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans), Bulaşma yollarına (temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler)
d.Hepsi   

Cevap d

168
Soru-23

Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir?
a. 4
c.6
d.8

Cevap a
173
Soru-24

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıda söz edilen konulardan hangisi dikkate alınmalıdır?
a.Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır.
b. Hepsi   
c.Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
d.Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir; Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır; Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır.

Cevap b

Soru-25

Formun Üstü
".......virüsü olan Hepatit-B’nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. RNA
b. DNA
c. Beyin
d. Borrelia burgdorferi

Cevap bSoru-26"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır"cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. 2. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 4. Grup biyolojik etkenler
d. 3. Grup biyolojik etkenler

Cevap a


Soru-27

"Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,......... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tüberküloz
b. Viral
c. Tetanos
d. Bakteriyel

Cevap
Soru-28


Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi grupta tanımlanmıştır?

a. 2. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 4. Grup biyolojik etkenler
d. 3. Grup biyolojik etkenler


Cevap b Soru-29

"Küf ve Maya, çok hücreli bir .......dır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Helmintler
b. Basil
c. Artropodlar
d. Mantar

Cevap dSoru-30


Formun Üstü
"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. 4. Grup biyolojik etkenler
b. 3. Grup biyolojik etkenler
c. 1. Grup biyolojik etkenler
d. 2. Grup biyolojik etkenler

Cevap a


Soru-31


"Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,......... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Viral
b. Bakteriyel
c. Tetanos
d. Tüberküloz

Cevap a
Soru-32


"Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca ....... enfeksiyonlara birer örnektir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tetanos

b. Bakteriyel

c. tüberküloz

d. Viral


Soru-33


Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

a. 4. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 3. Grup biyolojik etkenler
d. 2. Grup biyolojik etkenler


Cevap cSoru-34


"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; ........, genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
Bir cevap seçin.
a. Mikroplar
b. Mantarlar
c. Bakteriler
d. Mikroorganizmalar

Cevap d


Formun Altı
Formun Altı

Soru-35


".......virüsü olan Hepatit-B’nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. RNA


b. DNA


c. Beyin


d. Borrelia burgdorferi

Cevap b

Soru-36


"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır"cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. 2. Grup biyolojik etkenler


b. 1. Grup biyolojik etkenler


c. 4. Grup biyolojik etkenler


d. 3. Grup biyolojik etkenlerCevap a
Soru-37


"Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,......... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tüberküloz


b. Viral


c. Tetanos


d. Bakteriyel

Cevap b

Soru-38


Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi grupta tanımlanmıştır?

a. 2. Grup biyolojik etkenler

b. 1. Grup biyolojik etkenler

c. 4. Grup biyolojik etkenler

d. 3. Grup biyolojik etkenler
Cevap a

Soru-39


"Küf ve Maya, çok hücreli bir .......dır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Helmintler

b. Basil

c. Artropodlar

Cevap d

Soru-40


"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;.......... İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. 4. Grup biyolojik etkenler


b. 3. Grup biyolojik etkenler


c. 1. Grup biyolojik etkenler


d. 2. Grup biyolojik etkenler


Cevap
Soru-41


"Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,......... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Viral


b. Bakteriyel


c. Tetanos


d. Tüberküloz

Cevap a


Soru-42


"Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca ....... enfeksiyonlara birer örnektir" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tetanos


b. Bakteriyel


c. tüberküloz


d. Viral

Cevap b

Soru-43


Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?
a. 4. Grup biyolojik etkenler

b. 1. Grup biyolojik etkenler

c. 3. Grup biyolojik etkenler

d. 2. Grup biyolojik etkenler


Cevap c


Soru-44"Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; ........, genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
a. Mikroplar
b. Mantarlar
c. Bakteriler
d. Mikroorganizmalar


Cevap d


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner