Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Hayatında Etik Soruları

Sponsorlu BağlantılarSoru 1
Endüstri toplumu öncesinde iş etiği ve iş ahlakı hangi kavramlarda değerlendirilmekteydi?

 1. Din ve gelenek değeri
 2. Gelenek ve felsefi değerler
 3. Gelenek ve makine değeri
 4. Makine ve dini değerler

Cevap a

Soru 2
Aşağıdaki İş etiği açıklamalarında hangisi yanlıştır?

 1. Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet eden bir felsefe dalıdır.
 2. İş etiği, insanların yönetimi, adalet, dürüstlük ve eşitlik konuları ile yakından ilişkili bir kavramdır.
 3. İş etiği dine ve ahlaka dayalı bir yönetsel kavramdır.
 4. İş etiği, belli bir grup ya da özel bir topluluk için belirlenen, grup ya da özel topluluktaki bireyler tarafından benimsenen ve inanılan davranış kurallarını kapsamaktadır

Cevap d

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki farktır?

 1. İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır.
 2. İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır.
 3. İş etiği bazı kesimlerde-İş ahlakı her kez için aynıdır.
 4. İş etiği parça-İş ahlakı bütündür.

Cevap a

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 1. Küreselleşme
 2. Teknoloji
 3. Soysal sorumluluk
 4. Kültür

Cevap b

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin işçilere karşı etik sorumluluklarından biri değildir?

 1. Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu
 2. Çalışanlara özgür konuşma ortamı sağlama sorumluluğu
 3. Çalışanların yaptıkları işlerde zorlama sorumluluğu
 4. Özel Hayatın Gizliliği Hakkına Saygılı Olma Sorumluluğu

Cevap c

Soru 6
Toplumsal açıdan çalışma hayatında etik kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?

 1. Sanayi kuruluşlarının çevreye zararı, çevre kirliliği, endüstriyel kazalar   
 2. İş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
 3. Toplumun huzur ve refahı
 4. Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk

Cevap b

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin eşit ücret sorumluluğu kriterinden birisidir?

 1. İş karşılaştırması
 2. İşin zorluğu
 3. Makineleşme
 4. Hiçbiri

Cevap b

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz?

 1. Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır.
 2. Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir.
 3. Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodların belirlenmesi ve kullanılmasıdır.
 4. Küreselleşme İş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir.

Cevap d

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etik kanunlarının faydalarından biri değildir?
a. Gerekli olan toplumsal güveni aşılar          
b. Gruplaşmayı kolaylaştırır   
c. Disiplin gereğini ortadan kaldırır    
d. Değerleri ve kuralları netleştirir, açıklar     

Cevap cSoru 10
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği ve iş ahlakının ortak değerlerinden değildir?

 a. İlişkileri düzenleme           
 b. Fırsatları kovalama           
 c. Güven oluşturma   
 d. İş barışının geliştirilmesi

Cevap b

Soru 11
İş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

            a. İş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, iş etiği toplum içindeki farklı grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişmektedir  
            b. ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır    
            c. İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş etiği göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir          
            d. İş etiği, hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken iş ahlakı dine ve dinsel inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır 

Cevap d

Soru 12         
Mesleki etiğin önem kazanmasının sebebleri hangi şıkta yanlış vurgulanmıştır?

            a. Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmesi       
            b. Kurumların topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri        
            c. Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha çok rağbet görmesi            
            d. İşletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağlayabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları

Cevap c

           
Soru 13
Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            a. ETİK, insanlar için neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır       
            b. ETİK, kişilerin bireysel çıkarlarını önceleyen davranışlarıdır       
            c. Etik ( ethics ) sözcüğü ,Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen ethos sözcüğünden gelir   
            d. ETİK, genel değer ahlaki değerlerin ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde ,bu değerler içinden benimsedikleri özel değerlerin incelenmesidir           

Cevap b

Soru 14
İş etiği ile iş ahlakı arasındaki fark hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
            a. İş etiği, hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken iş ahlakı dine ve dinsel inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır     
            b. İş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, iş etiği toplum içindeki farklı grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişmektedir  
            c. ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır    
            d. İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş etiği göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir
Cevap b
           
Soru 15
Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            a. Etik bir toplumun ulusal çıkarlarını diğer toplumların aleyhine öncelemesidir     
            b. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar yada değişkenlerdir            
            c. Etik neyin doğru yada yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ,ilkeler topluluğudur            
            d. İşletme etiği insancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru yerine getirilmesi çabasıdır    
Cevap a

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İşçi teriminin karşılığıdır?
a. Hepsi  
b.Bir işverenin her türlü işini yapan kişidir.
c.Bir işveren için tam süreli, yarı süreli, ya da geçici olarak çalışan her kişidir.
d.Bir işveren adına iş yapan kişidir.

Cevap c

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası etik ilkelerinden değildir?
a.Güvenilirlik
b.Zarar vermeme
c.Bağımlılık   
d.Dürüstlük

Cevap c

 Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama İlkeleri" arasında incelenebilir?
a.Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi,
b.İşyeri risklerinin kontrolu, Aralıklı kontrol muayeneleri,
c.Hepsi  
d.İşyerinde sağlık hizmeti sunulması, Sağlık eğitimi ve danışmanlık

Cevap c

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi İş sağlığı uygulamasının amacıdır?
a.Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını kurmak ve sürdürmek
b.İşçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma kapasiteleri ile becerilerini güçlendirmek ve geliştirmek
c. Hepsi  
d.Sağlık durumlarını gözeterek işçilerin yeterliliklerine göre işin uyarlanmasını düzenlemek

Cevap c

Soru 20
Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a.Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur.
b.Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır.
c.Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi, araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir.
d. Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması kaçınılmazdır.  

Cevap d

Soru 21
Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Ahlak; toplumun en üst düzeydeki davranış standartlarıdır.
b.Bilim doğruya, estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya çalışır.
c.Etik; İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru yada yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır.
d. Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için, gelişmekte olan ülkelerden ucuz iş gücü sağlamak, fakir ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağından etik olarak değerlendirilmelidir.  

Cevap d

Soru 22

Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a.Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır.
b.Etik; davranış kuralları, davranışın bilimidir.
c.İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır.
d.İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler

Cevap d
Soru 23

Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a.İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
b. İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
c.İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
d.İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.  

Cevap d

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi İşveren teriminin karşılığıdır?
a. Hiçbiri  
b.Üzerinde karşılıklı anlaşılmış bulunan bir ilişkinin sonucu olarak uğraş alanındaki işçilere karşı yasal sorumluluk, taahhüt ve görev üstlenen kişilerdir.
c.Sorumluluğunda bulunan kişilerin sağlık güvencesini temin eden kişidir.
d.Sorumluluğunda bulunan kişilerin geçimini temin eden kişidir.


Cevap b

Soru 25
Dünya Mühendisler Birliği,”Mühendislik Etiğinin Temel İlkeleri”ni hangi yılda kabul etmiştir.
a.1888
b.1967
c.1977
d.1987
e.1997

Cevap c

Soru 26

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mühendis ve Teknik Elemanların Topluma Karşı Sorumlulukları içinde hangisi yoktur?
a.Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanırlar. Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı için duymuş oldukları sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının, meslektaşlarının çıkarlarının üstünde yer alır.
b.Kendilerinden istenen işin toplum ve çevre için ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargıları işveren ya da müşteri tarafından dikkate alınmıyorsa, görüşlerini işverene ya da müşterilerine yazılı olarak bildirirler; sonuç alamamaları durumunda meslek örgütlerini ve gerektiğinde yetkili makamları ve kamu oyunu bilgilendirirler.
c.Toplumun ilgi alanı içinde bulunan ekonomik ve siyasi konulardaki görüşlerini, raporlarını, konuyu yerinde ve tam anlamıyla araştırmış, incelemiş ve yeterli bir bilgi ve verilerle donanmış olarak, ticari değerleri en uygun şekilde kullanırlar, Siyasi görüşlerini geleceğine yönelik en uygun şekilde kullanırlar.
d.İş yerlerinde işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar, iş yerlerinde çalışanları bu konularda bilgilendirirler.
e.Hiçbirisi

Cevap c

Soru 27

Size göre;Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış olabilir?
a.Altın kural, tüm dinlerin ortak kuralı olan “sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma” kuralıdır.
b.Herkes senin gibi davranırsa ne olacağını düşün ve toplumun genelini ve geleceğini düşün
c.Bana ve aileme iyi olan topluma da iyi gelecek sağlayacaktır.
d.Kendi iradeni bağladığın ana ilkelerin,her zaman genel bir yasa koyucu ilke olarak geçerli olabileceği şekilde davran
e.Toplumdaki herkes yaptığınızı görüyormuş gibi davranmalısınız

Cevap c


Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları