Salı

İş Güvenliği Uzmanlığı Fiziksel Risk Etmenleri Soruları

Sponsorlu BağlantılarSoru-1
Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a-80                 b-85                c-87                 d-90

Cevap c

Soru-2
Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır?

a-Watt/h
b-Joule/cm
c-dB
d-kV/h

Cevap c

Soru-3
Odyometrik test hangi organımız için yapılır?

a-Göz              b-Kalp             c-Akciğer        d-Kulak

Cevap d

Soru-4
Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

a-Çocuk işçiler
b-Yaşlı işçiler
c-Genç ve sağlıklı işçiler
d-Yaşlı bayan işçiler

Cevap c


Soru-5
Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar?

a-0 Hz-10 Hz
b-6 Hz-20 Hz
c-20 Hz-20 kHz
d-20 kHz- 40 kHz

Cevap c

Soru-6
Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar?

a-1 mPa-2 mPa
b-2 mPa-5 mPa
c-5 mPa-20 mPa
d-20 mPa-200 mPa

Cevap d

Soru-7
Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir?

a-Lineer skala
b-A skalası
c-B skalası
d-C skalası

Cevap b

Soru-8
Gürültüden korunmada aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?

a-Kulak koruyucu kullanmak
b-Çalışanı kapalı bölme içine almak
c-Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak
d-Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak

Cevap d

Soru-9
Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?

a-87                 b-90                c-174               d-140

Cevap b

Soru-10
Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

a-180 desibel
b-90 desibel
c-89 desibel
d-93 desibel

Cevap d

Soru-11
Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır?

a-Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır
b-Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır
c-Kulağa uygun şekilde takılmalıdır
d-Gürültülü yerlerde konuşurken çıkarılmalıdır

Cevap d


Soru-12
El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-2 m/s2
b-3 m/s2
c-5 m/s2
d-8 m/s2

Cevap c

Soru-13
El – kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-2,5 m/s2
b-3,5 m/s2
c-4,5 m/s2
d-7,5 m/s2

Cevap a

Soru-14
Bütün vücut titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-1 m/s2
b-1,15 m/s2
c-2 m/s2
d-2,2 m/s2

Cevap b


Soru-15
Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-0,5 m/s2
b-1,25 m/s2
c-2.5 m/s2
d-3 m/s2

Cevap a

Soru-16
Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir?

a-Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemleri
b-Madenlerde ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar
c-İşçilerin kullandığı pnomatik çekiçler
d-Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri

Cevap c

Soru-17
Aşağıdaki frekans aralıklarından hangisi insanlar tarafından algılanır?

a-0,1 Hz-0,5 Hz
b-0 Hz-1 Hz
c-1 Hz- 1000 Hz
d-1000 Hz-2000 Hz

Cevap c

Soru-18
Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır?

a-0,5 Hz
b-1 Hz
c-1,5 Hz
d-2 Hz

Cevap b

Soru-19
Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

a-Havanın nemini
b-Hava sıcaklığını
c-Radyant ısıyı
d-Non-iyonizan ışınları

Cevap d

Soru-20
Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir?

a-Hava akım hızı
b-Gürültü
c-Hava sıcaklığı
d-Radyant ısı

Cevap b

Soru-21
Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklardan değildir?

a-Isı çarpması
b-Konsantrasyon bozukluğu
c-Isı yorgunluğu
d-Kulak çınlaması

Cevap d

Soru-22
Aşağıdaki cihazlardan hangisi sıcaklık ölçümlerinde kullanılır?

a-Higrometre
b-Kalorimetre
c-Kuru ve yaş termometre
d-Aneometre

Cevap c


Soru-23
İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ……………. denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a-Islak termometre ile ölçülen ısı
b-Kuru termometre ile ölçülen ısı
c-Efektif ısı
d-Aneometre ile ölçülen hava akım hızı

Cevap c

Soru-24
Termal konfor faktörleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?
I-Hava sıcaklığı
II-Hava akımı
III-Radyant ısı
IV-Havanın nemi

a-I-II-III
b-I-III-IV
c-I-II-III-IV
d-I-II-IV

Cevap cSoru-25
Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde, aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur?
I-Bunalma hissi
II-Ürperme hissi
III-Üşüme hissi

a-I-II-III
b-I-III
c-II-III
d-I-II

Cevap c


Soru-28
 Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır ?
a) Watt/h         b) Joule/cm              c) dB             d) kV/h
Cevap c

Soru-29
Gürültü şiddetinin dB(A) olarak verilen değer neyi ifade eder ?
a)      Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü.
b)      Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü.
c)      Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü.
d)     Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü.

Cevap c

Soru-30

 Odyometrik test hangi organımız için yapılır ?
a) Göz                b) Kulak          c) Kalp              d)  Akciğer

Cevap b

Soru-31

 Gürültülü işlerde çalışacak işçiler hangi işçilerden seçilmelidir?
a)      Çocuk işçilerden.
b)      Genç ve sağlıklı işçilerden.
c)      Yaşlı işçilerden.
d)     Yaşlı kadın işçilerden.

Cevap b

Soru-32

Genç ve sağlıklı bir kulak hangi frekanslardaki sesleri duyabilir ?
a) 0  Hz - 6 Hz     b) 6  Hz - 16 Hz    c) 20 Hz - 20 kHz   d) 30 kHz–40 kHz
Cevap c

Soru-33

İnsan kulağı 1000 Hz. den düşük frekanslı sesleri ......... olarak duyar.
a)      Frekanslara göre belli kayıplarla duyar.
b)      Frekanslara göre bire bir duyar.
c)      Frekanslara göre daha şiddetli duyar.
d)     Tüm frekansları lineer olarak duyar.
Cevap a

Soru-34

 Gürültünün insan üzerindeki işitme kaybına etkileri ……….. bağlıdır.
a)      Gürültünün frekansına 
b)      Gürültünün şiddetine  
c)      Gürültüden etkilenme süresine
d)  a, b ve c şıklarının hepsine
Cevap d


Soru-35

Genç ve sağlıklı bir kulak hangi şiddetteki sesleri duyar ?
a)      1µ Pa -  2µPa    
b)      2 µPa -  5µPa 
c)      5 µPa -  20µPa   
d)      20 µPa - 200 Pa
Cevap d


Soru-36

Gürültünün zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için;
a) Gürültülü işte en az iki yıl  veya  gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’ in üstünde olan işyerlerinde 30 gün çalışılmış olmak gerekir.
b) Gürültülü işte en az bir yıl  veya gürültü şiddeti sürekli olarak 80 dB olan işyerlerinde 30 gün çalışmış olmak gerekir.
c) Gürültülü işte en az altı ay  veya gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB in altında olan işyerlerinde 30 gün çalışmış olmak gerekir.
d) Gürültülü işte en az üç ay veya gürültü şiddeti sürekli olarak 75 dB in altında olan işyerlerinde 60 gün çalışmış olmak gerekir.
Cevap a


Soru-37

 Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas alınacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarında hangi konumda ölçülür.
a)      Lineer sıkalasında,
b)      C   sıkalasında,          
c)      A   sıkalasında,
d)     B   sıkalasında.
Cevap c

Soru-38

Gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için en etkili yöntemlerden bir de  …………….
a)      gürültü çıkaran makinanın gürültü düzeyini ölçmemektir.
b)      gürültülü ortamdaki tavan, taban ve duvarlar, sesi yansıtan maddelerle kaplamaktır.
c)      çalışma mahallerinde  uygun havalandırma sistemleri yapmaktır.
d)     gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen kişi arasındaki uzaklığı artırmaktır.
Cevap d

Soru-39

 Gürültüden korunmada aşağıda belirtilen önlemlerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemlerdendir.
a)      Gürültülü ortamda çalışanlara kulan koruyucusu vermek.
b)      Gürültülü ortamlarda çalışanı kapalı bir bölme içine almak.
c)      Gürültü kaynağı ile çalışan arasındaki uzaklığı artırmak.
d)     Gürültü kaynağını kapalı bir bölme içerisine almak.
Cevap d

Soru-40

Gürültünün zararlı etkilerine karşı aşağıda belirtilen, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden hangisi alınmaz.
a) Gürültü kaynağının kapalı bir bölme içine alınması,
b) Gürültülü ortamlarda çalışanlara uygun kulak tıkacı veya kulaklık vermek.
c) Gürültülü ortamlarda uygun havalandırma sistemi yapmak.
d) Gürültüye maruz kalan kişiyi, sese karşı iyi izole edilmiş bölme içine almak.


Cevap c


Soru-41

Gürültüden ileri gelen meslek hastalığı, SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre ; ……………………..   dır.
a) mesleki cilt hastalıklarından
b) kimyasal maddelerle ortaya çıkan meslek hastalıklarından
c) fiziki etkenlerle olan meslek hastalıklarından
d) Mesleki bulaşıcı hastalıklardan 
Cevap c

Soru-42

İşyerlerinde çalışanlar üzerinde işitme kaybına sebep olan gürültü şiddeti ……………… olan gürültülerdir.
a)      en çok 80 dB(A)
b)      50 dB(A) ile 70 dB(A) arasında
c)      en az 85 dB(A)
d)     50 dB(A)’dan daha düşük
Cevap c

Soru-43

Gürültüden ileri gelen Algı Tipi işitme kaybı, işitme organımızın  hangi bölgesinde meydana gelir.
a)    Dış kulak zarında,
b)   Orta kulakçıktaki kemikçiklerde,
c)    İç kulaktaki duyma hücrelerinde,
d)   İç kulaktaki denge kanallarında.

Cevap c

Soru-44

Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz.
a)    Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti,
b)   Gürültüye karşı kişisel duyarlılık,
c)    Gürültüden etkilenme süresi,
d)   Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı.

Cevap b

Soru-45

 Aşağıda belirtilen araç ve gereçlerden hangisi  titreşim kaynağı olarak değerlendirilir.
a) İşçiler tarafından elle kullanılan Pnömatik çekiçler.
b) maden işyerlerinde kullanılan, ortamdaki metan gazı detektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar.
c) işyeri tavanlarına yakın yerlerde yapılan havalandırma sistemleri.
d) işyerlerinde acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri.

Cevap a

Soru-46

İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılar.
a) 0,1 Hz. – 0,5 Hz     b) 0 Hz – 1 Hz  c) 1 Hz – 1000 Hz  d) 1000 Hz – 1500 Hz  

Cevap c

Soru-47

 Titreşimin insan vücudu üzerindeki etkisi ………………etkiler şeklindedir.
a) Fiziksel ve Biyomekanik
b) Psikolojik
c) Sensoryel
d)  a,b ve c şıklarında belirtilen

Cevap d

Soru-48

  El-Kol-Vücut titreşim geçirme oranı,   ………..  ‘de  en yüksek olarak bulunmuştur.
a)  3 Hz        b) 5  Hz      c)  40 Hz     d) 50 Hz

Cevap b

Soru-49

Aşağıdakilerden hangisi, titreşimin olumsuz etkilerinden korunmak için alınacak önlemlerden değildir.
a) Titreşimi kaynağında azaltmaya yönelik çalışmalar.
b) Makinelerin dizaynı sırasında titreşimi azaltacak zeminler yapmak.
c) Titreşimli ortamlarda çalışacak işçiler, damar ve sindirim sistemleri sağlam genç işçilerden seçilmesine dikkat edilmelidir.
d) Titreşime kaşsı hassas, ileri yaştaki işçilerin seçilmesine dikkat etmelidir.

Cevap d

Soru-50

 El-Kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri aşağıdaki verilen değerlerden hangisidir.
a)    1 m/s2
b)   3 m/s2
c)    5 m/s2
d) 7 m/s2
Cevap c

Soru-51

Bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri aşağıdaki verilen değerlerden hangisidir.
d)   2 m/s2
e)    4 m/s2
f)    1,15 m/s2
d) 8 m/s2
Cevap c

Soru-52

  Titreşimden ileri gelen meslek hastalıkları aşağıda belirtilen tüzük ve yönetmeliklerden hangisinde belirtilmektedir.
a)      İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde.
b)      Gürültü Yönetmeliğinde.
c)      Sağlık İşlemleri Tüzüğünde.
d)     Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde.
Cevap c

Soru-53

Titreşimden ileri gelen yükümlülük süresi ne demektir.
a)      İşçinin çalışırken titreşimden etkilendiği süre.
b)      İşçinin titreşimden meslek hastalığı olduğu süre.
c)      İşçinin işten ayrıldıktan sonra titreşimli ortamdan meslek hastalığı olduğunu bildirdiği süre.
d)     İşçinin çalışırken işyerindeki titreşimden etkilendiğini bildirmesi gereken süre.


Cevap c
Soru-54

Termal konfor değimi aşağıda belirtilen terimlerden hangisini kapsamaz.
a) Hava sıcaklığını
b) Hava akım hızını
c) İyonizan ışınları
d) Radyant  ısıyı

Cevap c

Soru-55

İnsanların ortamla ısı alış-verişlerine  ………………………… etki eden bir faktör değildir.
a) Havanın nem yoğunlu
b) Gürültü
c) Radyat ısı
d) Hava akım hızı

Cevap b

Soru-56
 …………………………...., yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklardan değildir.
a) Kulak çınlaması
b) Isı çarpması
c) Konsantrasyon bozukluğu
d) Isı krampları
Cevap a

Soru-57

 Aşağıda belirtilen cihazlardan hangisi ısı ölçmelerinde kullanılan  cihazlardandır.
a) Odyogram cihazları
b) Kuru ve yaş  termometreler
c) Kalorimetreler
d) Anemometreler

Cevap b

Soru-58

 İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri ısı……………………  denir.
a) kuru termometre ile ölçülen ısıya
b) ölçülen hava akım hızına
c) ıslak termometre ile ölçülen ısıya
d) kuru termometre ısısı, ortamdaki hava akım hızı, yaş termometre ısısı ve hazırlanmış nomogram yardımı ile hesaplanan efektif ısıya
Cevap d

Soru-59

Termal konfor faktörleri denilence ………………………
a)    yalnızca, hava sıcaklığı ve hava akım hızı akla gelmeli.
b)   yalnızca, havanın nemi ve sıcaklığı akla gelmeli.
c)    radyat ısı ve hava akım hızı akla gelmeli.
d)   havanın sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve radyat ısı akla gelmeli.


Cevap d


Soru-60

Aşağıda verilen birimlerden hangisi basınç birimidir?
a) Newton/cm   b) Metre/sn   c) Newton/cm2       d)Metre/sn2     
Cevap c

Soru-61

Normal şartlarda, aşağıda verilen konumlardan hangisinde en yüksek basınç vardır.
a) Deniz seviyesinde,
b) Deniz seviyesinden  100 metre yükseklikte.
c) Deniz seviyesinden  10 kilometre yükseklikte
d) Deniz seviyesinden  100000 santimetre yükseklikte.
Cevap a

Soru-62

Basıncın insan vücudu üzerinde 4 atmosferi aşması halinde ……………............ içine düşüle bilinir.
a) Kabonmonoksit narkozu
b) Azot narkozu
c) Oksijen narkozu
d) Karbondioksit narkozu
Cevap b

Soru-63

Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; basınç değişikliği nedeniyle ön görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi …………..…………………, diğer hadiselerde ise, yükümlülük süresi …….. ……………….. dır.
a)       30 gün  -  1     yıl
b)         3 gün  -  10   yıl
c)     300  gün  -  15  ay
d)         3  ay    -  1   yıl
Cevap b

Soru-64

Balon ve uçaklar gibi araçlarda yükseklere çıkılması ile bozulan basınç dengesi nedeniyle …………………………………………….meydana gelmez.
a) vücudun çeşitli yerlerinde karıncalanma,
b) bulanık görme
c) kulak ağrıları
d) soluma zorluğu
Cevap b

Soru-65

İnsan organizmasında sağlık sorunu yaratabilmesi için ……………………
a)    basınç değişikliğinin 3,0 N/cmdaha düşük olması gerekir.
b)   basınç değişikliğinin 4,5 N/cmdaha yüksek olması gerekir.
c)    basınç değişikliğinin 3,5 N/cmolması gerekir.
d)   basınç değişikliğinin olmaması gerekir.
Cevap b

Soru-66
Normal şartlarda açık hava basıncı kaç cm cıva basıncına eşittir.
a)    76 cm.    b) 66 cm.  c) 46 cm.    d) 56 cm.
Cevap a

Soru-67

Düşük veya yüksek basıncın gerektiği işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir.
a)    10   ile 15 yaş arasındaki işçiler.
b)   50   ile 60 yaş arasındaki işçiler.
c)    Genç ve tecrübeli işçiler.
d)   Orta yaşlı tecrübesiz işçiler.
Cevap cSoru-68

Aşağıdaki ışınlardan hangisi iyonlaştırıcı özelliği olan radyasyondur.
a) Görünür ışık
b) Beta ışınları
c) Mikro dalga ışınlar
d) Ultraviole
Cevap b

Soru-69

Aşağıdaki ışınlardan hangisi iyonlaştırıcı özelliği olmayan radyasyondur.
a) Görünür ışık
b) Nötron ışınları
c) Alfa ışınları
d) Proton ışınları
Cevap a

Soru-70

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam olarak doğrudur.
a) Alfa ışınları yüksek enerjileri sayesinde, boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler.
b) Kozmik ışınlar yüksek enerjileri sayesinde, boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler.
c) Beta ışınları insan vücuduna deri yolu ile girdiklerinde kolayca yol alırlar ve iç organlara ulaşabilirler.
d) x-ışınları düşük enerjileri nedeniyle, insan vücuduna verildiklerinde, vücudun bir tarafından diğer tarafına geçemezler.
Cevap b

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları