Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ C SINIFI 25 ARALIK 2010 SORU VE CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
1. Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten
fazla çalıştırılamazlar?
A) 6,5 B) 7 C) 7,5 D) 8
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, çalışma hayatında
özürlü işçiler için doğru değildir?
A) Özürlü kişilerin çalıştırılması bakımından dikkat
edilmesi gereken konu, uygun işe yerleştirilmeleridir.
B) Özürlü kişiler uygun rehabilitasyon programlarına
katılmak suretiyle çalışma hayatında verimli
olarak çalışabilir duruma getirilebilir.
C) Çalışma ortam koşullarının özürlülere uygun
hâle getirilmesi ve özürlülerin istihdamlarını artırıcı
önlemlerin alınması toplumsal gelişmişlik
süreci açısından önemlidir.
D) Özürlülük, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal
ve sosyal yeteneklerdeki engelleri nedeniyle
çalışma gücünün en az % 60’ından yoksun olduğu,
sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler
olarak tanımlanır.
3. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan
İşlere İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden
hangisi, sanayiden sayılacak işlerden
birisi değildir?
A) Ham, yarım ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi,
temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi,
süslenmesi, satış için hazırlanması
B) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması,
yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü
sınai yapı
C) Mühendislik, müşavirlik gibi bilgi ve teknolojisi
alımı ve satımı işleri
D) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve
yıkma
4. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye
nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara
yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran
maddelere genel olarak ne ad verilir?
A) Mutajen B) Kanserojen
C) Fibrinojen D) Kollojen
5. Aşağıdaki gruplardan hangisinin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılması yasaktır?
A) 18 yaşından küçükler
B) 21 yaşından küçükler
C) 16 yaşından küçükler
D) 20 yaşından küçükler
6. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların
yapıldığı iş yerinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin
sona ermesinden sonra en az kaç yıl
saklanmalıdır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı
ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan
kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden
hangisini yapamaz?
A) Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla
yükümlüdür.
B) Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işverenin
onayına bağlıdır
C) Kurul kararlarını uygulamak için işveren mevcut
kaynaklarını kullandırır.
D) Kurulun aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür.
8. İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen
verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001’in
hangi aşamasında yapılır?
A) Uygulama B) Kontrol önlemleri
C) Durum tespiti D) Planlama
9. Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arz eden
koruma uygulamalarından değildir?
A) Periyodik sağlık muayenesi
B) İşe giriş sağlık muayenesi
C) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
D) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
3
10. LD50’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öldürücü doz
B) Zehirlenme süresi
C) Yarılanma zamanı
D) Öldürücü konsantrasyon
11. “Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik
hâli” olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır?
A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa Parlamentosu
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Dünya Çalışma Örgütü (ILO)
12. Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı
daha fazladır?
A) Tehlikeli durum ile tehlikeli hareketin birlikte
oluşturduğu kazalar
B) Tehlikeli durumun tek başına neden olduğu
kazalar
C) Tehlikeli hareketin tek başına oluşturduğu kazalar
D) Önlenmesi mümkün olmayan kazalar
13. Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına
girmez?
A) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka
bir yere gönderilmesi yüzünden, asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen
kaza
B) Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin
yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri
sırasında meydana gelen kaza
C) Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda meydana gelen kaza
D) Sigortalının kendi aracı ile iş yerine gidip gelmesi
sırasında meydana gelen kaza
14. I- Erkek ve kadınlar için aynıdır.
II- Çalışma ortamı etkilemez.
III- Günlük çalışma süresi içindeki kaldırma
sıklığı önemlidir.
Bireyin azami yük kaldırma gücü için yukarıdaki
ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) II - III D) I - II - III
15. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde
riski artıran faktörlerden değildir?
A) Yükün şekilsiz olması
B) Yükün vücuda yakın taşınması
C) İşin vücudun bükülmesi ile yapılabilmesi
D) Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması
16. Ekranlarla ilgili mevzuat hükümleri aşağıdakilerden
hangisinde uygulanır?
A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde
B) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde
C) İş yerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir
sistemlerde
D) İnsanların sürekli olarak kullandıkları ekranlı
araçlardaki çalışmalarda
17. Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması
gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Görüş imkânlarının sağlanması için uygun aydınlatma
sağlanmalıdır.
B) Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak
şekilde yapılacaktır.
C) Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır.
D) Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
4
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
18. I- Aydınlatma
II- Gaz ölçümü
III- Havalandırma
IV- Rapor düzenleme
V- Kapalı alana girme
Kapalı alanlarda çalışmalarda doğru işlem sırası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) III - II - IV - I - V B) II - III - I - IV - V
C) I - II - III - IV - V D) III - II - I - IV - V
19. Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak
yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma
şekli değildir?
A) Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket
eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.
B) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer
aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca
uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.
C) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi
emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır.
Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile
bağlantısı sağlanacaktır.
D) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile
teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü
kaybetmesi hâlinde, düşmesini önlemek
için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip
olacaktır.
20. Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşmeyi
önleyici sistemlerden biri değildir?
A) Tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, karabina,
bağlantı halkaları ve güvenli bağlantı noktası
B) Çalışma alanında bulunan çukurlar vb. açıklıkların
kapatılmış olması
C) Kenar koruyucular
D) Güvenlik ağları
21. Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç
basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2 mm’den az olmamalıdır.
B) 3 mm’den fazla olmamalıdır.
C) 5 mm’den fazla olmamalıdır.
D) 3 mm’den az olmamalıdır.
22. Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde
aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması
gerekli değildir?
A) Bar cinsinden azami çalışma basıncı
B) Azami çalışma sıcaklığı (C° olarak)
C) Kabın kapasitesi (Litre olarak)
D) Kabın imalat malzemesi
23. İş ekipmanlarında aşağıdakilerden hangisi
önceliklidir?
A) Basınç B) Hız
C) Durdurma D) Çalıştırma
24. Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı
hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik
cihazlarından biri değildir?
A) Manometre
B) Seviye göstergesi
C) Su tahliye sistemi
D) Uzaktan durdurma sistemi
25. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında
aranan özelliklerden biri değildir?
A) Amaca uygun olacaktır.
B) Üretimi aksatmayacaktır.
C) Üretimin kalitesini bozmayacaktır.
D) İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir.
26. I- Baret
II- Paratoner
III- Solunum maskesi
IV- Gaz dedektörü
V- İş eldiveni
Yukarıdakilerden hangileri kişisel koruyucu
donanımdır?
A) I - II - III - V B) I - III - V
C) I - III - IV - V D) I - II - IV
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
5
27. Gürültü Yönetmeliği’ne göre kulak koruyucularının
kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen
durumlardan hangisinde başlamaktadır?
A) Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında
B) Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında
C) Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında
D) Gürültü düzeyi 80 db(A)’yı aştığında
28. Çalışma yerleri ve koğuşlarda hava hacminin
hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden
fazlası hesaba katılmaz?
A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5
29. İnsan üzerinde eşit sıcaklık etkisi yapan hava
sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının çeşitli
bileşimlerine ne ad verilir?
A) Sıcaklık
B) Etken ısı
C) Etkin ısıl değeri
D) Eş değer efektif sıcaklık değerleri
30. I- İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi vermek
II- Talimat vermek
III- Tehlikelere karşı uyarmak
Sağlık ve güvenlik işaretlerinin amacı yukarıdakilerden
hangisi/hangileridir?
A) I - II B) Yalnız III
C) II - III D) I - II - III
31. Acil çıkış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki
renklerden hangisi kullanılır?
A) Yeşil B) Sarı
C) Mavi D) Kırmızı
32. Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan
fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun
faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini
bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek
beklenmedik, planlanmadık her türlü olay/
tehlike, aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Doğal afet
B) Acil durum
C) Tehlikeli durum
D) Acil durum yönetimini
33. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yangın, deprem ve benzeri
afetlerde binada bulunanların tahliyesini
sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, aramakurtarma
ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde
ilk yardım uygulayan ekibe ne denir?
A) Söndürme ekibi B) Kurtarma ekibi
C) Acil durum ekibi D) İlk yardım ekibi
34. Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı
mekânlarda var olan durum ve risklere göre
belirlenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle
çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya
sulu söndürme cihazları bulundurulur.
B) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle
kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya
köpüklü söndürme cihazları bulundurulur.
C) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle
kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli
söndürme cihazları bulundurulur.
D) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle
su bulundurulur.
35. Yangın söndürme işlevinde rüzgâr daima hangi
tarafa alınmalıdır?
A) Arkaya B) Sağa
C) Karşıya D) Sola
6
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
36. Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa
ne noktası denir?
A) Patlama B) Yanma
C) Parlama D) Kaynama
37. “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik” gereğince binalarda söndürme ve
tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır?
A) En az 3 ayda bir
B) En az 6 ayda bir
C) En az yılda bir
D) En az beş yılda bir
38. Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli
olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir?
A) Yakıtı giderme B) Engelleme
C) Boğma D) Soğutma
39. “Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Kimyasal bir olaydır.
B) Biyolojik bir olaydır .
C) Fiziksel bir olaydır.
D) Endotermik bir olaydır.
40. Aşağıdaki yangın söndürme malzemelerinden
hangisi elektriği iletir?
A) Karbondioksit B) Kuru kimyasal toz
C) Halo karbon D) Köpük
41. Akaryakıt yangınlarında en etkin yangın söndürme
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su ile müdahale etme
B) Kum ile müdahale etme
C) Köpük ile müdahale etme
D) Tozlu yangın söndürücü ile müdahale etme
42. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Çalışanlar iş yerinde düzenlenecek olan eğitimlere
katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere
uymakla yükümlüdürler.
B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan
çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir.
C) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda
çalışanlara özel eğitim verilir.
D) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden
sayılmaz.
43. Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği
yönünden aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yanlıştır?
A) Şantiye hız sınırına uyulmalıdır.
B) Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
C) Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken
yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır.
D) Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve
sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat
etmelidir.
44. Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş
güvenliği yönünden aşağıdakilerden hangisini
uygulamak doğru olur?
A) Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara
bakmasının yeterli olduğu söylenir.
B) Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest
olduğu söylenir.
C) İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucu
donanım verilir.
D) Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir.
45. Yer altında hava akım hızı aşağıdakilerden
hangisi ile ölçülür?
A) Anemometre B) Barometre
C) Metanometre D) Termometre
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI B
7
46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenmelidir.
B) Havasında % 2’den fazla metan bulunan yerlerde
çalışma yapılabilir.
C) Yer altı işletmeleri birbirinden bağımsız en az
iki yolla yer üstüne bağlanmalıdır.
D) Patlayıcı maddelerin kullanımı ancak bu konuda
eğitilmiş kişilerce yapılır.
47. “İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden
olan kumanda cihazları, ……………..
hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.”
cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi en uygundur?
A) riskli
B) hatalı
C) istem dışı
D) cihazın kumandasındaki
48. Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde
uygun bir davranış değildir?
A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için,
koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa,
bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden
sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra
kaldırılacaktır.
B) Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine,
cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden
önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde
tekrar yerlerine konulup konulmadığını
kontrol edecektir.
C) Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev
geçirmez el lambaları verilecektir.
D) Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken
onarımında gerekli önlemler alınacaktır.
49. I- Beklenmedik arızalar sebebiyle kazaların
meydana gelmesini önlemek için arıza ve
kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri
almak
II- Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
III- Makine ve tesisin ömrünü uzatmak
Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef,
yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?
A) Yalnız I B) I - II
C) I - III D) I - II - III
50. İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında
hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
51. Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün
en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek
güçte olmalıdır?
A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3
52. Açık sahada oksijen kaynak takımları ile yapılan
çalışmada, gaz tüpleri çalışılan yere en az
kaç metre uzakta tutulmalıdır?
A) 3 B) 5 C) 10 D) 25
53. Kaynak yapılan yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kaynak yapılan yerlerde yangın söndürücü
bulundurulacaktır.
B) Kaynak yapılan bölgelerde elektrik akımı kesilecektir.
C) Kaynak yapılan yerlerde kaynak dumanına
karşı gerekli önlemler alınacaktır.
D) Kaynak yapılan yerlerde tüpler taşıma arabaları

54-100 DEVAMI İÇİN TIKLA
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner