Salı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI 13/05/2012 SINAV SORU VE CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1

1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümüne
ilişkin olarak aşağıdaki ilkelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bütün çalışanları kapsamalıdır.
B) Multidisipliner yaklaşımla yürütülmelidir.
C) Koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalıdır.
D) Kaynakta kontrol yerine kişisel koruyucu donanım
kullanılmasına öncelik verilmelidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinde
dikkate alınan temel insan özelliklerinden
birisi değildir?
A) Fizyolojik özellikler
B) Fiziksel özellikler
C) Sosyolojik özellikler
D) Psikolojik özellikler
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı
hizmet veren birimlerden hangisinin temel
görevi çalışanların sağlığının korunması bakımından
işyerlerinde inceleme ve ortam ölçümleri
yapmaktır?
A) İSGÜM B) İş Sağlığı Dairesi
C) İş Teftiş Kurulu D) ÇASGEM
4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
kuruluştur?
A) Aile sağlığı merkezi
B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
C) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
D) İş sağlığı ve güvenliği eğitim merkezi
5. Aşağıda verilen yönetmeliklerden hangisi Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yayınlanan yönetmeliklerden birisi değildir?
A) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
B) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
C) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
D) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
6. Türkiye’de tespit edilen meslek hastalıkları için
doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek hastalığı kesin tanısı işyeri hekimi tarafından
konulmaktadır.
B) Her ilde meslek hastalıkları hastanesi bulunmaktadır.
C) En çok mesleki genitoüriner sistem hastalıkları
görülmektedir.
D) Meslek hastalığı sayısı beklenenden azdır.
7. Herkesin yaşamı, maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu,
Anayasa’nın aşağıda sayılan bölümlerinden
hangisinde düzenlenmiştir?
A) Siyasi Haklar ve Ödevler
B) Sosyal Haklar ve Ödevler
C) Kişinin Hakları ve Ödevleri
D) Ekonomik Haklar ve Ödevler
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
3
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik’e göre bu kurullar, inceleme, izleme
ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve
Yönetmelik’te belirtilen esasları göz önünde
bulundurarak çalışırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu esaslardan biri
değildir?
A) Kurullar en az ayda bir kere toplanır.
B) Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük
çalışma sürecinden sayılmaz.
C) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
D) Ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren
önemli hâllerde kurul üyelerinden herhangi
biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
9. İş Kanunu’na göre, bir genç işçinin ağır ve
tehlikeli işte çalıştırılabilmesi için en az kaç
yaşını doldurması gerekir?
A) On altı yaşını B) On beş yaşını
C) On dört yaşını D) On üç yaşını
10. İş Kanunu’na göre, 37 ay sürmüş belirsiz
süreli bir iş sözleşmesinin feshinden önce durumun
diğer tarafa en az ne kadar süre önce
bildirilmesi gerekir?
A) Altı iş günü B) Bir ay
C) Altı hafta D) Sekiz hafta
11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik’e göre işveren tarafından, iş sağlığı
ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine
iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim
verilmesi sağlanır.
Aşağıdaki konulardan hangisi Yönetmelik’te
belirtilen konular arasında sayılmamıştır?
A) Meslek hastalıkları
B) Etkili iletişim teknikleri
C) Sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri
D) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların
nedenleri
12. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yayınlamış
olduğu sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili
olarak Türkiye’nin yükümlülükleri konusunda
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sadece Türkiye tarafından onaylanan sözleşmeler
bağlayıcıdır.
B) Sadece Türkiye tarafından onaylanan tavsiye
kararları bağlayıcıdır.
C) Bütün sözleşme ve tavsiye kararları bağlayıcı
niteliktedir.
D) Sadece sözleşmeler bağlayıcı niteliktedir.
13. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda
ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi
konularında faaliyet gösteren, tarafların
görüş ve düşüncelerini almak üzere oluşturulmuş
platform aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu
B) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi
14. Çalışan sayısı 1200 olan ve az tehlikeli sınıfta
yer alan bir işyerinde çalıştırılacak iş güvenliği
uzmanının çalışma süresi için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Tam gün çalışacak en az 2 iş güvenliği uzmanı
görevlendirilir.
B) En az 1 (C) sınıfı, en az 1 (B) sınıfı olmak üzere
2 iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
C) Tam gün çalışacak en az 1 iş güvenliği uzmanı
görevlendirilir, 200 kişi için ayrıca hesaplama
yapılır.
D) Ayda en az 36 saat ve işçi başına ilave 5
dakika olacak şekilde iş güvenliği uzmanı
görevlendirilir.
4
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
15. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş güvenliği
uzmanlarının görevleri arasında değildir?
A) Sağlık gözetimi
B) İlgili birimlerle iş birliği
C) Çalışma ortamı gözetimi
D) Rehberlik ve danışmanlık
16. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının olağanüstü
toplantıya çağrılmasında teklif kime/kimlere
yapılmalıdır?
A) Sadece işverene yapılabilir.
B) Sadece kurul sekreterine yapılabilir.
C) Sadece işveren temsilcisine yapılabilir.
D) Kurul başkanına veya sekreterine yapılabilir.
17. Kuruluş içi uygunsuzlukların ele alındığı inceleme
hangisi olamaz?
A) İç tetkik
B) Dış tetkik
C) Denetim
D) Yönetimi gözden geçirme
18. OHSAS/TS 18001 yönetim sistemleri aşağıdaki
faaliyetlerden hangisinin yapılmasını gerektirmez?
A) Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve izlenmesi
B) Olayların kaydedilmesi, araştırılması ve analiz
edilmesi
C) Potansiyel acil durum hâllerinin tanımlanması
ve bu hâllerde gereken işlemlerin yapılması
D) İş sağlığı ve güvenliği politikasının belirlenmesi,
onaylanması ve tüm çalışanlara duyurulması
19. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde
risklere sayısal skorlar verilmesinin
faydalı sonuçlarından sayılamaz?
A) Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp
azalmadığının kontrolü
B) Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının
tespiti
C) Tehlikelerin şiddetinin saptanması
D) Risklerin birbirleriyle kıyaslanması
20. Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme
yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Önce bilgi toplanmalı ve tehlikeler belirlenmelidir.
B) İşyerinde sadece rutin yapılan faaliyetler dikkate
alınmalıdır.
C) Yöntem yapısı ve zamanlamasına göre reaktif
değil proaktif olmalıdır.
D) Kontrol önlemleri belirlenirken mevcut önlemlerin
yeterliliği dikkate alınmalıdır.
21. Aşağıdakilerden hangisi bir riskin olasılığını
etkileyen nedenlerden değildir?
A) Çalışanın ustalık düzeyi
B) Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
C) Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı
D) Bir kazanın yol açtığı yaralanmanın ciddiyet
derecesi
22. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinin hangisi
diğerlerine göre daha önceliklidir?
A) Yerine koyma B) Kontrol ve izolasyon
C) Kişisel korunma D) Mühendislik kontrolleri
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
5
23. Aşağıda verilen tehlike kaynaklarından bir grup
oluşturulacak olursa hangisi dışarıda kalır?
A) Titreşim B) Yetersiz aydınlatma
C) Asitler ve bazlar D) Yetersiz havalandırma
24. Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran
risk analizi yöntemlerine verilen genel
isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma yöntemler
B) Olasılıklı yöntemler
C) Kalitatif (nitel) yöntemler
D) Kantitatif (nicel) yöntemler
25. Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamından
kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?
A) Sel baskını
B) İşyeri zemini
C) İşyeri giriş ve çıkışları
D) Korkuluksuz merdiven
26. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
açısından bir tehlike olarak değerlendirilemez?
A) Aşırı hızlı forkliftin yaya işçiye çarpması sonucu
yaralanma
B) Taşlama işleminde havaya yoğun metal tozu
karışması
C) Vinç operasyon alanında baretsiz dolaşılması
D) İnşaatta merdiven korkuluklarının olmaması
27. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
açısından bir tehlike olarak değerlendirilemez?
A) Malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS)
incelenmemesi
B) Metal atık kutularının kapasitelerinin üzerinde
doldurulması
C) İşyeri yemekhanesinde öğle yemeğinden işçilerin
zehirlenmesi
D) Açık alanda kar, buz temizleme ve kumlama
için planlama yapılmaması
28. Tehlikelerin fiziksel, kimyasal, ergonomik tehlikeler
gibi kategoriler ve bunların altında yer
alan maddelere bakılarak incelenmesi ve bu
incelemenin işyerinin her bir bölümü için ayrı
ayrı tekrarlanması günümüzde risk değerlendirmesi
için tavsiye edilen bir yaklaşımdır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun bir faydası
olarak değerlendirilemez?
A) İşyerinde olabildiğince çok sayıda tehlikenin
ortaya çıkarılması
B) Her bölümdeki tezgâhlar ve makinelerin bakım
planlamasının yapılabilmesi
C) Yüksekte çalışma gibi birçok bölümde tekrarlanan
tehlikelerden kaynaklanan risklerin ayrı
ayrı değerlendirmesinin yapılabilmesi
D) Her bölümde çalışan işçilerin bireysel özellikleri
ve maruz kalacakları risklerin daha ayrıntılı
ve sağlıklı değerlendirilmesinin yapılabilmesi
6
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
29. Aşağıda risk değerlendirmesinde kullanılan
3x3 boyutunda tipik bir risk değerlendirme
matrisi verilmiştir. Bu matrisle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
SONUÇLARIN ŞİDDETİ
HAFİF-A ORTA-B CİDDİ-C
OLASILIK
DÜŞÜK - I AI BI CI
ORTA - II AII BII CII
YÜKSEK - III AIII BIII CIII
A) En yüksek risk grubu CIII kutusundadır.
B) BII kutusundaki riskler BI kutusundaki risklerden
daha büyüktür.
C) BIII kutusundaki riskler, AII ve AIII kutusundaki
risklerden daha büyüktür.
D) Satırlarda Orta-II grubuna giren risklerin ortalama
sıklığı, Düşük-I grubuna giren risklerin
ortalama sıklığının iki katıdır.
30. Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde sağlık
ve güvenlik dokümanı hazırlanırken işçilerin iş
yerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi
ve değerlendirilmesini yapmak bir
işveren yükümlülüğü olarak ifade edilmiştir?
A) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik
B) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların
Korunması Hakkında Yönetmelik
C) Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
D) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
31. İş Kanunu’na göre, dört saatten fazla ve yedi
buçuk saate kadar süreli işlerde ara dinlenme
süresi ne kadardır?
A) 15 dakika B) 30 dakika
C) 45 dakika D) 60 dakika
32. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işçilerin
beslenmesi açısından uygun değildir?
A) İşçiler iş başında da yemek yiyebilirler.
B) İşçiler kendi yemeklerini getirebilirler.
C) Yemek yerleri soyunma yerleri ve lavabolara
yakın yerlerde yapılmalıdır.
D) İşyerinde daha uygun bir yer yoksa yemek
saatleri dışında dinlenmek için yemek yerlerinden
faydalanılabilir.
33. İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları
sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz
ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler,
çukurlar ve engeller bulunmayacaktır.
B) İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış
olması esastır.
C) Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında
sistemin her zaman çalışır durumda olması
sağlanacaktır.
D) Acil çıkış yolları ve kapılarının sadece acil
durumlarda kullanılabilir durumda olmaları
yeterlidir.
34. Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü
maruziyet düzeyi aşağıdaki hangi maruziyet
sınır değerini aşmamalıdır?
A) 90 desibel (A) B) 87 desibel (A)
C) 85 desibel (A) D) 83 desibel (A)
35. Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?
A) dB B) Watt C) Lüks D) ohm
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
7
36. Aşağıdakilerden hangisi bütün vücut titreşiminde
8 saatlik çalışma süresi için günlük
maruziyet etkin değeridir?
A) 5 m/s2 B) 2.5 m/s2
C) 1.15 m/s2 D) 0.5 m/s2
37. Aşağıdakilerden hangisi işyerinin aydınlatılmasıyla
ilgili temel prensiplerden değildir?
A) Gün ışığının çalışana karşıdan gelmesi
B) Çalışılan yüzeye gölge düşmemesi
C) Kamaşmanın sınırlandırılması
D) Uygun renk düzenlemesi
38. Aşağıdaki çalışmalardan hangisinde tavsiye
edilen iklimsel konfor sıcaklık değeri diğerlerine
göre daha düşüktür?
A) Büro işi B) Oturarak hafif iş
C) Ayakta hafif iş D) Ağır iş
39. Yangın önlemede kullanılan köpük tekniğinin
amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) İzolasyonu sağlamak
B) Seri alev almayı önlemek
C) Hidrokarbonun yüzey gerilimini artırmak
D) Hidrokarbonun yüzey gerilimini azaltmak
40. Oksijen gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi B) Sarı C) Yeşil D) Gri
41. Kimyasal ortam faktörleri açısından aşılmaması
gereken limit değer aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilir?
A) MSDS B) TWA
C) TLV D) MAK
42. Tehlikeli kimyasallardan doğan riskleri önlemede
aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
A) Daha az tehlikeli olan ile yer değiştirme
B) Depolamada birlikte bulundurma
C) Kullanıcıları eğitme
D) MSDS belirleme
43. Biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin aşılanması
konusunda aşağıda yer alanlardan
hangisi doğru değildir?
A) İşçiye aşılama belgesi düzenlenmelidir.
B) Etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanma
yapılmalıdır.
C) Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmadığı
durumda bedeli işçiden alınmalıdır.
D) İşçiler aşılanma ve aşılanmamanın sakıncaları
ve yararları hakkında bilgilendirilmelidir.
44. Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu işyerinde
mevzuata göre çalışmaya başlamadan
önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bildirilmesine gerek yoktur?
A) Grup 1 biyolojik etkenler
B) Grup 2 biyolojik etkenler
C) Grup 3 biyolojik etkenler
D) Grup 4 biyolojik etkenler
8
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A
45. İşyerinde iş kazası meydana geldiğinde işçilerin
stresinin artmasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İşçinin çalışma arkadaşının yaralanması/kaybından
dolayı üzüntü duyması
B) İşçinin ek mesai ücreti alması
C) İşçinin iş yükünün artması
D) İşçinin empati yapması
46. Aşağıdakilerden hangisi mobbing (bezdirme)
değildir?
A) Kendini ifade etme ve iletişim oluşumunu
engelleme
B) Niteliksiz işlerde çalıştırma
C) Kararlara katılma
D) Sosyal izolasyon
47. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yeri düzenlemenin
psikolojik unsurlarından birisi değildir?
A) İşyerinde müzik yayını yapmak
B) İşyerinde renk uyumuna ve özelliklerine dikkat
etmek
C) İşyerinde bitkiler ile çalışma yerlerini ve dinlenme
yerlerini düzenlemek
D) İşyerinde kullanılan makine göstergelerini
insana uygun tasarlamak
48. Aşağıdakilerden hangisi bir işyerindeki ergonomik
tehlikelerden sayılamaz?
A) Bir işçinin tezgâhı önünde belinden eğik pozisyonda
çalışması
B) Bir işçinin CNC freze tezgâhını yüksek devirde
çalıştırması
C) Bir işçinin elleriyle omuz hizası üzerinde iş
yapması
D) Bir işçinin 60 kg’lık bir yükü kaldırma ekipmanı
kullanmaksızın kaldırması
49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi antropometriyi
tanımlar?
A) İnsan vücut ölçülerini inceleyen bilim dalıdır.
B) Enerji tüketimini inceleyen bilim dalıdır.
C) Zihinsel iş yükü ölçüm yöntemidir.
D) Psiko-sosyal risk ölçüm yöntemidir.
50. Aşağıdakilerden hangisi tehlikelerden korunma
için yapılan bir ikame çalışmasıdır?
A) Bir kaynak tezgâhına lokal havalandırma
yapılması
B) İskele çalışmalarında emniyet kemeri kullanımı
C) Bir kimyasalın etkilerinden korunabilmek için
uygun eldiven kullanımı
D) Elle temas olasılığı olan bir kimyasalın ele
daha az zarar verecek bir kimyasal ile değiştirilmesi
51. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, işyeri
havasında izin verilen maksimum kurşun
miktarı nedir?
A) 0,10 miligram/metreküp
B) 0,15 miligram/metreküp
C) 0,20 miligram/metreküp
D) 0,25 miligram/metreküp
52. Aşağıdakilerden hangisi korunma politikalarında
mühendislik kontrollerinden birisi
değildir?
A) Operasyon noktası koruyucuları
B) Hareket eden parçaların muhafazası
C) Bariyerler ile korunma sağlanması
D) Kişisel koruyucuların kullanılması

DEVAMI
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner