Pazar

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 cevapları

Sponsorlu BağlantılarMeb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
 ____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 Karahanlılarda Dil ve Edebiyat
Karahanlılarda devlet dili, konuşma dili ve edebiyat dili Hakaniye  adı verilen Türkçe  idi. Bu Türkçe Uygur, Karluk, Yağma ve Çiğil  lehçelerinin İslam etkisinde kalarak  yoğrulmasıyla  oluşmuştu Karahanlılar  yazıda  ise  Uygu alfabesini kullanmışlardır.  Karahanlılar  dönemi,  ilk  Türk-  İslam  edebî  eserlerinin  meydana getirildiği  bir  dönemdir.  Kaşgarlı  Mahmut,  Balasagunlu   Yusuf  Has  Hacip  ve Yüknekli  Edip Ahmet  Karahanlı döneminde yaşayan ve ürünler ortaya koyan Türk ilim ve edebiyatının ünlü isimleridir.

Kutadgu Bilig; “Mutluluk Veren Bilgi”, “Kutlu  Bilgi”  anlamına gelen ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir siyasetname kitabı olup, ilk İslami Türkçe eserdir. Bu eserde, her iki dünyada da tam anlamıyla mutluluğa ermek için takip edilecek yol, Türk devlet anlayışı, kanun ve  siyaset üzerine görüşler ile hükümdarlara çeşitli öğütler bulunmaktadır.  1069–1070  yılları arasında  Hakaniye  lehçesi  ile  yazılan  bu  eser manzum (Nazım ifade şekli ile ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış eser) olarak kaleme alınmıştır.  6500’den fazla beyit  (aynı vezinle yazılmış,  anlamca birbirine bağlı iki mısralık nazım parçası) ihtiva eden Kutadgu Bilig’i Yusuf Has Hacip, Karahanlıların Kaşgar hükümdarı Buğra  Han’a  yazmış ve  ona  bizzat  sunmuştur.  O  da  bundan memnun olmuş ve Yusuf’u, Kaşgar sarayına has  hacip  (yüksek seviyede protokol görevlisi) yapmıştır. Bu eser Karahanlılardaki hükümdarlık anlayışını, saray ve merkez teşkilatı ile  askerî ve taşra teşkilatı hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca Yusuf  Has Hacip eserinde, Türk liderlerine ait özdeyişlere, Türkçe şiir ve  atasözlerine de yer vermiştir. Kutadgu Bilig’in orijinalinden yıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş üç nüshası vardır. Bunlar, Uygur alfabesi ile yazılmış Viyana nüshası, diğerleri de Arap alfabesiyle yazılmış Mısır ve Fergana nüshalarıdır.

Kutadgu Bilig bir ön söz ile başlar. Önsözde; Tanrı’ya, peygambere, dört halifeye, zamanın hakanına övgüler, bir takım ahlaki ve felsefi düşünceler, kitabın adı, konusu ve yazılış nedenleri yer alır. Kitabın esas bölümünde ise; adaleti, devleti, aklı ve kanaati temsil eden dört şahıs arasında geçen konuşmalar, yazışmalar ve olaylar anlatılır. Yusuf Has Hacip, bu konuşmalar sırasında felsefi ve  sosyal fikirler ortaya koyar. Kutadgu Bilig’de ahlaki davranışın ve mutluluğun temel şartı olarak bilgili olmak gösterilmiştir.

Divan-ı Lûgati’t  Türk: Kaşgarlı Mahmut, 1072–1077  yılları arasında yazdığı eserini Bağdattaki Abbasi halifesine sunmuştur. XI. yüzyılın en iyi dil bilgini olarak kabul edilen Kaşgarlı Mahmut eserini, Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek, özellikle de Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır. İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi olan Divan-ı Lûgatit Türkte, Türk dili ve kültürü hakkında eşsiz bilgiler de bulunmaktadır.  Bunların dışında eserinde Türklerin  tarihinden destan ve efsanelerine, dönemin günlük yaşamından ekonomik yaşamına kadar pek çok alanda bilgiler vermektedir. Ayrıca ilk Türk  dünyası  haritası  da bu kitapta yer almaktadır (Resim 3-4).

Kaşgarlı Mahmut, eserini Arapça yazmasına rağmen, çok sayıda  Türkçe kelimeye, Türk  halk  edebiyatından  ve  halk  dilinden  alınma  şiirlere, Türkçe  deyimlere  ve atasözlerine de yer vermiştir.

Atabetü’l-Hâkayık:  Edip  Ahme Yüknekî   tarafında Hakaniye  lehçesiyle yazılmıştır.  Edip Ahmet,  XII.  yüzyılda  yetişmiş  ünlü  bir  şair ve  bilgindir.  Uygur alfabesiyle yazılmış olan eserin iki nüshası günümüzde Ayasofya Kütüphanesi’ndedir. Edip Ahmet hakkındaki bilgiler yeterli ve net değildir. Doğduğu Yüknek şehrinin de bugünkü  yeri  bilinmemektedir.  Atabetü’l-Hâkayık’ın konusu  tamamıyla  dinî  ve ahlakidir.  Kitabında dindarlığın faziletinden, ilmin saadete götüren yol  olduğundan, cömertlikten, kibir ve ihtirasın kötülüğünden bahseden Edip Ahmet, insanlara yararlı olmayı amaçlamıştır.
Satuk Buğra Han Destanı: Karahanlılardan bugüne kadar gelebilen diğer bir eserde Satuk  Buğra  Han Tezkiresi  (bazı meslek sahibi kimseler için yazılan biyografi)’dir. Eserde  Karahanlı Devleti’nin  ilk  Müslüman  hükümdarı olan  Satuk  Buğra  Han’ın yaşamı, yaptığı savaşları ve İslamiyete geçişi ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır. Eser dinî edebiyat ürünlerinden olup, İslami Türk destanlarının ilklerinden biridir. Ayrıca eser, Türk  tarihindeki  destan  ruhunun,  İslami  inanışlarla nasıl   birleştiğini göstermesi bakımından da önemlidir.

Divan-ı Hikmet:  Yesevîlik tarikatının kurucusu olan Hoca Ahmet Yesevî tarafından yazılmış bir  kitaptır. Eser,  ilk  Türk  mutasavvıfı olan  Ahmet Yesevî’nin  tasavvufi şiirlerini içerir. Tasavvuf;  Allah’a  yönelme,   huzura kavuşma ve gönlünü Allah sevgisine bağlama  demektir. Tasavvuşa ilgilenen kişiye de mutasavvıf  denir. XII. yüzyılın başlarında Türkistan’ın Yesi  şehrinde doğmuş ve  büyümüş  olan  Ahmet Yesevî’nin, hayatıyla ilgili fazla bir bilgiye sahip değiliz. Fakat hakkındaki menkıbeler (hikâyeler) ise oldukça çoktur. Sade bir Türkçe ile yazdığı pek çok şiiri vardır. Türk tasavvuf edebiyatının da kurucusu sayılan Ahmet Yesevî,  Buhara’da eğitim görmüş ve çağının en büyük sofisi fieyh Yusuf Hemedanî’nin müridi olmuştur. fieyhinin ölümü sonrasında da onun yerine geçmiş ve Yesevîlik Tarikatı’nı, doğduğu kent olan Yesi’de kurmuştur. Zamanla binlerce müridi olmuştur. Müritlerinin çoğu Türkmen olduğundan, onlara tarikatını anlatmak için Türkçe, ahlaki ve tasavvufi şiirler yazmıştır. Örnek bir hayat yaşayan Ahmet Yesevî’nin 120 yıl yaşadığı söylenir. Bugün Türkistan’ın manevi büyüğü anlamında ona Hazret-i  Türkistan, Pir-i  Türkistan denmektedir. Yesi’deki türbesini Timur yaptırmıştır Hoca Ahmet Yesevî eserinde İslamın esaslarını Türkçe olarak öğretmeye çalışmış ve Türkler arasında İslamiyetin yayılması için hizmet etmiştir. Divan-ı Hikmet, derin ve şairane bir tasavvuf eserinden çok dinî ve ahlaki öğütler, hikâyeler, tarikat usullerine ait öğretici şiirlerin yer aldığı sade bir ahlak kitabıdır.

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları