Perşembe

DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
İnanç  Özgürlüğü
Din ve vicdan özgürlüğünün temel boyutu inanç özgürlüğüdür. Buna göre bir insan istediği bir dine inanmak ya da hiçbir dine inanmamak özgürlüğüne sahiptir. İnanç özgürlüğünde, devlet veya birey kimseye inanmak veya inanmamak konusunda baskı
yapamaz. İnancından dolayı kınamaya veya ayırıma tabi tutulamaz.
Anayasazın  24.  maddesine  re:  Her kes,  vicdan,  din inanç  ve ka naa tler ini  açıklam aya  zo rlan am az;  dini  inanç  v ka naa tler in den  dolayı kınanamaz ve  suçlanamaz.  Kimse her ne  surette  olursa  olsun  dini  veya  din duygularını,  yahu dince  kutsa sayılan  şeyler istismar  edemez  ve  kötüye kullanamaz. Lâiklik,  m bu sayılan hususların ve inanç özgürlüğünün teminatı olarak kabul edilmiş ve Anayasaya devletin temel nitelikleri bölümüne konulmuştur.

Dinimiz, inanç özgürlüğü konusuna nasıl bakar?
İslam dini son din olmasına rağmen, insanları İslam’a girmeye zorlamamış, kimseye de zorlama yapmamasını emretmiştir. Zaten  zorlama sonunda gerçekleşen iman, Allah katında makbul değildir. Dinde  zorlama  yoktur.  Hakikat,  iman  ile küfür apaçık  meydana  çıkmıştır.”(Bakara suresi, 256. ayet) “De  ki:  O  Kur’an, Rabbinizde gele bi h a k d ı r.  Ar tı dileye ima etsin dileye in kar etsin…”(Kehf suresi, 29. ayet) Artık kim hidayeti  kabul ederse o, ancak kendi faydası için hidayete ermiş, kim de saparsa o da yalnız kendi zararına sapmış olur. Ben  sizin  başınızd bir  bekçi  değilim.”( Yunus  suresi,  108.  ayet)  “…İslama girerlers doğru  yolu  bulurlar.  fiayet z  çevir ir le rse ar tık sana  şen  ancak tebliğdir. Allakullar ını gö rür. (Âl-i İmran suresi, 20. ayet) “Sizin  dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn suresi, 6. ayet)

Kur’an  -  ı  Kerim’de  inanç  özgürlüğü  bu  doğrultuda  ele  alınırken, onun uygulayıcısı olan peygamberimiz  de  bundan  fark bir  tutum  ortaya  koymamıştır. Hz. Peygamber hicretten sonra Medine’de Yahudilerle yaptığı sözleşmeyle  şu hükmü koymuştur: Yahudilerin  dinleri  kendilerine,  müminlerin  dinleri  kendilerinedir. Buna gerek  Mevlâları ve gerekse bizzat kendileri dahildir.Yine Hz. Peygamberin Necranlılar ile yaptığı antlaşmada şu  madde bulunmaktaydı:  “Necranlılar ve  tâbi olanları için, malları, din ve cemaatleri, kiliseleri  ve sahip oldukları diğer şeyler hususundAllah’ın himayesi  ve  Muhammed’in  teminatı vardır. Ayrıca yıllarca inananlara  işkence   eden,  evinden  yurdundan  eden,  savlar  açarak  İslam’ı  ve Müslümanları yok etmek isteye putperestlere bile Mekke’nin  fethi  sırasında dokunulmamış, din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu engin hoşgörü ve inanç özgürlüğü
sayesinde pek çok müşrik kendiliğinden müslüman olmuştur.

Nitekim tarih boyunca da İslam devletlerinin topraklarında kilise ve havra gibi ibadet yerleri bulunmuş ve sürekli koruma altına alınmıştır.  Hz. Ömer, Kudüs’ün Hristiyan halkına verdiği emânda, onlardan  hiçbirinin dinlerini değiştirmek için zorlanmayacağını  belirtmiştir Üç   kıtaya  hükmeden  Osmanlı  İmparatorluğu  da toprakları üzerindeki  başka din mensuplarına karışmamış, özgürce inanmalarını ve ibadet etmelerini sağlamıştır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner