Perşembe

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1Ekstra Bilgi:
İbadet Hakkı
Din  ve  vicdan  özrlüğünün  bir  diğer  boyutu  ibade hakkıdır.  İnanç özgürlüğünün  devamı olarak  bir  dine  inanan  kimse,  o  dinin  gereklerini  yerine getirebilme hakkına sahip  olmalıdır. İbadet hakkını kullanan kişi sorgulanmamalı, ayıplanmamalı, kınanmamalı ve suçlanmamalıdır. İbadet hakkı temel bir haktır. Yere, zamana, ülke şartlarına göre sınırlanmamalıdır. Anayasamızın 24. maddesi, “Kimse iba dete,  dini  ayin  ve  töre n l e re  k atılm aya,  zo rlan am az. derken,  böyle  bir zorlamanın  kanunen suç olduğunu kayıt altına almıştır.  Birleşmiş  Milletler  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesine göre de “dinini ve kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya  özel surette, öğretim,  tatbikat,  ibadet  ve ayinlerle açıklama  hakkına sahiptir.”

Dinimiz ibadet hakkının kullanılmasına nasıl bakar?
Dinimizde ibadet etmek hem hak, hem görevdir. Allah, “Ey  insanlar! Sizi ve sizden  öncekileri  yaratan  Rabb’inize  kulluk  (ibadet)  ediniz.  Böylece  saygılı olursunuz.(Bakara suresi, 21. ayet)  buyurmuştur. “Allah  insanların  bir  kısmını diğer le riyle savmasaydı, manastır lar, kilisele r, havr alar ve içinde Allahın adı çokça anılan  mescidler yıkılıp giderdi…”(Hacc suresi, 40. ayet) ayetiyle ibadethanelerin önemine değinmiştir. “Namaz kıldığı zaman bir kulu  engelleyeni gördün ? Ya o kul dr u yol üzer inde ise.(Alak suresi, 9-11.ayeler) ayeti ve Allahın mescitler inde onun adının anılmasını engelleyenler ve or alar ın yıkılmasına  uğ raşan  kimseler den daha zâlim  kim vardır?..”(Bakara suresi, 114. ayet) ayeti ibadethanelere ve ibadet etmeye engel olanlara yapılmış olan bir uyarıdır.

Dinimiz,  Müslüm anlar ı ve  b aşk din  mensuplar ını özellikle  Yahu di  ve Hristiyanların ibadet hakkına son derece saygılıdır.

“Dinde zorlama yoktur…”(Bakara suresi, 256. ayet) ayeti, temel bir hak ve özgürlük  olan  ibadet  hakkını  da  kapsar.  İslam  fıkhı  kitaplarına  göre,  yapılan antlaşmala sonucund başk din   mensupları ibadethaneler yıktırılamaz, bozulamaz, dağıtılamaz, yeniden inşa edilebilir. Hatta bir Müslümanın anne-babası, mesela  Hristiyan ise ve kiliseye gitme gücü bulamazsa, çocuğu sırtında da  olsa anne-babasını kiliseye götürmelidir  (bak. Ebu Yusuf, Kasanî Sıddîki).
14Hicretten  sonra  yapılan  Medine  sözlmesind ve   Necranlılarla   yapılan anlaşmadaki Yahudi  ve  Hristiyanlan  ibadet  ve  ibadethaneleri Allah  ve  Resûlünun himayesi ve teminatı alna alınştır. Peygamberimiz zamanında ve sonraki zamanlarda Müslümanların yaşadığı  veya fethettiği topraklarda eşsiz bir hoşgörü uygulanmış, kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışılmamıştır. İslam ülkelerinde halen pek çok farklı dinin ibadethanelerinin mevcut ve açık olması bu  hoşgörünün bir neticesidir. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner