Pazar

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 3

Sponsorlu Bağlantılar


A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

   CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ    GERİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİYLE İLGİLİ TEST SORU VE CEVAPLAR
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır
b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır
c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır
d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

Cevap a

Soru 2
İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku
b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku
c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukuku
d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

Cevap c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünen maliyetler arasında yer almaz?

a-İşin durması
b-Sigorta ödemeleri
c-Mahkeme masrafları
d-Kişide sonradan oluşacak sakatlık

Cevap d

Soru 4
İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-Yasal nedenler
b-Etik nedenler
c-Finansal nedenler
d-Ruhsal nedenler

Cevap dSoru 5
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

a-Önleme politikası
b-İş birliği yapılması
c-Çalışanların katılımı
d-Kazalara müdahale edilmemesi

Cevap d

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma
b-Tesis varlıklarının zarar görmesi
c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller
d-Yaralanmalar ve hastalıklar

Cevap a

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

a-Tehlikelerin tanımlanması
b-Tehlikelere önlem alınmaması
c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

Cevap b

Soru 8
Risk nedir?

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir
b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi
c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır
d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

Cevap a

Soru 9
Risk matrisinde Çok yüksek olasılığı hangi frekansta ne zaman yapılmaktadır?

a-Her gün olduğunda
b-Haftada bir olduğunda
c-Ayda bir olduğunda
d-Üç ayda bir olduğunda

Cevap a

Soru 10
Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

a-Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik
b-Hafif yaralanma, tedavi gerekir
c-Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı
d-İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

Cevap c

Soru 11
Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

a-Dikkate değer risk
b-Kabul edilebilir risk
c-Kabul edilemez risk
d-Öngörülen risk

Cevap c

Soru 12
Risk faktörünün hesaplanması neye göre yapılır?

a-Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle çarpılmasıyla
b-Şiddetin olasılığa bölünmesiyle
c-Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla
d-Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla

Cevap d

Soru 13
Risk analizinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-Bir eylem planı yapılması ve bir takvim oluşturulması
b-Eylem planının her bir safhasının görevlileri belirlenmeli
c-Eylem planında zorlanılan durumla karşılaşıldığında askıya alınmalı
d-Belirlenen eylem planının uygulamaya konulması

Cevap c


Soru 14
Tehlike - Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

      a) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir.
      b) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir.
      c) Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir.
      d) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır.

Cevap b

Soru 15
Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

      a) 89/ 655 EEC  İş Ekipmanları Direktifi
      b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi
      c) 89/392 EEC Ana direktif
      d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif


Soru 16

Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

      a) İşe başlama aşamasında,
b) İş kazası, meslek hastalığı, olay  sonrasında,
      c) Bakım sonrası dönemde,
      d) Düzenli aralıklarla,
Cevap c

Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

      a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır.
      b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir.
c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir.
      d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır.
Cevap d
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir?
      a) Ön  belirti göstermeyenler,
      b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,
      c) Sürekliliği  olmayan durum ve davranışlar,
      d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler,
Cevap b

Soru 19
Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

      a) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir
      b) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,
      c) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır,
      d) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gösterir,
Cevap a

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

      a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,
      b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,
      c) İşyerindeki üretim makinalarını,
      d) Elektrikle çalışan makina ve tezgahları,
Cevap b

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi  imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?
      a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,
      b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,
      c) Ürünlerin uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi,
      d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,
Cevap b

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin imalatçıları tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

      a) Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,
      b) Makinanın önceden belirtilen şekilde kullanılması,
      c) İşletmeye alma prosedürleri
      d) İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,
Cevap d


Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların sorumluluklarından biri değildir?

a) Tasarımda yapısal güvenlik tedbirlerini almak,
b) Kapsam alanındaki ürünlere prosedür gereği CE sertifikası temin etmek,
c) İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,
d) Pazarlama esnasında kullanıcılara özel olarak ürün tanıtımı yapmak,

Cevap d

Soru 24
Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?

I-Meydana gelme olasılığı
II-Meydana gelme süresi
IH-Zarar verme derecesi
IV-Zarar verme süresi

a-I-III            b-I-II             c-II-IV                     d-I-IV
Cevap a

Soru 25
Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

I-Riskleri değerlendirme,
II-Tehlikeleri tanımlama,
III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
V-İzleme ve tekrar etme

a-I-II-III-IV-V
b-II-I-lV-III-V
c-I-III-II-V-IV
d-II-IH-I-IV-V
Cevap b

Soru 26
Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır?

I-Riskleri değerlendirme,
II-Tehlikeleri tanımlama,
III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
V- İzleme ve tekrar etme

a-I                 b-II               c-III              d-IV
Cevap b

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

a-OHSAS 18001      b-ISO 14001                        c-HAZOP       d-BS8800
Cevap c

Soru 28
Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?

1-Elimine et
2-Tehlikeli ortamı izole et
3-Daha zararsız ile değiştir
4-Kişisel koruyucu kullan
5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

a-1,2,3,4,5
b-2,1, 5, 3, 4
c-2,1, 3, 5,4,
d-1,3,2,5,4
Cevap d

Soru 29
3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?

a-1                 b-10               c-2                 d-20
Cevap d

Soru 30
Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

a-Milyonda bir
b-Binde bir
c-Onda bir
d-Altıda bir

Cevap a


Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

            a. Fine Kinney          
            b. Finansal analiz    
            c. Hata ağacı analizi          
            d. Kaza sonuç analizi          
Cevap b

Soru 32
ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

            a. ISO 14000          
            b. TS 18001             
            c. ISO 9001
            d. EN 1628   
Cevap b

Soru 33
İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

            a. Şirket bilançosu ve gelir tablosu         
            b. Sektör istatistikleri       
            c. Yasal mevzuat     
            d. Şirket istatistikleri        
Cevap a

Soru 34
Risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a. Her tehlikenin olasığı hesaplanır         
            b. Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir        
            c. Tehlikeler tanımlanır     
            d. Risk ile olasılığın çarpımı tehlikenin şiddetini verir 
Cevap d

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

            a. Her zaman doğru olarak algılanır        
            b. Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer            
            c. Önem seviyesi zaman içinde düşer      
            d. Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır        

Cevap c


Soru 36
Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?
a. Hiçbiri  
b.Katılım hakkı
c.Kayıtlara ulaşabilme
d.Kuralların önceden belirlenmesi
Cevap a

Soru 37
Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?
a.%4
b.%6
c.%8
d. %2  
Cevap d

Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?
a.Çalışanların Katılımı
b.Tespit Bazlı Reaktif
c.Koruma Önleme Anlayışı
d. Uzman Katkısı Sağlanması  
Cevap b

Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?
a.Muhtemel kaybın miktarı
b.Kaybetme ihtimali
c.Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali
d. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir  
Cevap d

Soru 40
Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?
a.Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç
b. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür   c.Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır
d.Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Cevap b

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları