Pazar

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 32 arasındaki sayfaların cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 cevapları


SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tifo, ko I era ve dizanteri sindirim sistemi hastalıklarından ba­zılarıdır. Aşağıda bu hastalıklar hakkında bazı önem I i noktalara değinilmektedir.
Tifo, mikrobik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık, tifo basili adı verilen çomak şeklindeki bir mikrop ile bulaşır. Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle yayılır. Genellikle salgın şekI i nde ve yaz ile sonbahar aylarında görülür. Tifo; kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri, karaciğeri, göz ve kul ak sinirlerini etkiler. Bu nedenle iyi tedavi edilmelidir.
Tifo mikrobu, vücuda girdikten yakl aşık 7-15 gün sonra tifo hastalığı kendini gösterir. Hastalı­ğın ilk günl erinde yorgunluk ve baş ağrıları görülür. Birkaç gün sonra hastanın yavaş yavaş ateşçıkmaya başlar. İştahsızlık, baş ağrısı, burun kanaması, bronşit, mide ve bağırsak bozuklukları ile birlikte ishal görülür. İlk bel irtilerin ortaya çıkmasının ardından ateş daha yükselir. Hastanın göğ­sünde, karnında ve sırtında kırmızı lekeler oluşur. Bu günl er içinde tansiyon düşer, nabız yavaş­lar. Dışkı yumuşaklaşır, bağırsak kanamaları görülebilir. Bademcikler iltihaplanır, hasta zayıflar. Üçüncü haftanın sonl arından itibaren ateş düşmeye ve diğer belirtiler kaybolmaya başlar.
Bu hastalığın tedavisinde hasta bol su içmelidir. Protein ve karbonhidrat bakımından zengin, sindirimi kol ay besinler tüketmelidir. Tifoya sebep olan bakteriye karşı antibiyotik kull anılmalıdır.
Kolera, bakterilerin sebep olduğu ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. Hastalık genellik­le, dışkı bulaşmış kirli su ya da bu sularla yıkanmış gıdalar aracılığıyla yayılır. Basit bir tedavi şek­line sahip olmakla birlikte tedavi edilmezse %50 oranında ölümle sonuçlanabilir. Her yıl 100 000'in üstünde insan kol era yüzünden hayatını kaybetmektedir.
Koleraya sebep olan bakterinin kuluçka dönemi sadece 1 ya da 1,5 gündür. Bakteri, bağırsak iç yüzeyini etkiler. Sonuç kusma ve ağır bir ishaldir. Kısa sürede vücut çok büyük miktarlarda su kay­beder. Bu duruma müdahale edilmezse hastalık büyük oranda ölümle sonuçlanır.
Ölüm riski bu kadar yüksek olan ko­leranın tedavisi son derece basittir. "Ağızdan sıvı tedavisi" olarak ad I andırı­lan tedavi ile kolera hastaları kolayca sağlıklarına kavuşabilirler. Bu tedavide, hastalık nedeniyle vücutta meydana gelen su kaybını gidermek ve normal beslenemeyen hastaya enerj i sağI amak amacı ile hast aya vücudun normal sıvı dengesine eş değer bir tuz-glikoz (şe­ker) karışımı içirilir. Herhangi bir şey içe­meyecek durumda olan ağır hastalara karışım damardan verilir. Durumu çok ağır ve acil olan hastalara ise antibiyotik tedavisi uygulanır.
Bir diğer sindirim sistemi hastalığı ise dizanteridir. Dizanteri mikrobik, bulaşıcı ve salgın bir has­talıktır. İki çeşit dizanteri vardır.
1. Basilli dizanteri: El, eşya ve yiyeceklerden ağız yo I uyla mikrop vücuda girer. Ayrıca hava yoluyla soluyarak veya sineklerle de bulaşabilir.
Baş ağrısı, hâlsizlik, kusma, titreme ve yüksek ateş hastalığın ilk belirtileridir. Bunların ardından karın ağrısı ile ishal başlar. Dış­kı içinde balgam ve kan mevcuttur. Hast alık ilerl edikçe hastanın dili şişer, hazımsızlık ortaya çıkar. Hastalığın 2 ya da 3. günü tan­siyon düşer ve nabız sayısı art ar. Dizanteri yet işkinlerde 10-15 gün sürer. Çocuklarda huzursuzluk, durgunluk, havale görülür. Su kaybı belirtileri vardır. Dışkıları balgamlı ve yeşil renklidir.
2. Amipl i dizanteri: Belirtileri basilli dizanteriye benzer. An­cak, amipl i dizanteride ateş görülmez.
Her iki dizanteri çeşidinin tedavisi de benzer şekildedir. Yatak istirahatı gerekir. Bol sıvı verilir ve uygun bir besl enme diyeti uy­gulanır. Posalı yiyecekler tüketilmez. Yemekten sonra sindirim enzimleri içeren ilaçl ar kull anılır. Amipli dizanteri ile basilli dizan­terinin tedavisindeki fark kullanılan ilaçlardır.
Bu dizanteri türlerinden korunma yolları da aynıdır. Suları klorlamak, sütü kaynatmak, çiğ seb-ze-meyveleri temiz ve bol su ile yıkamak gereklidir. Salgınlar esnasında çiğ sebze ve meyve yen-memelidir. Besinler kara sineklerden korunmalı, el temizliğine dikkat edilmelidir.
Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİYALİZ VE BÖBREK NAKLİ
Böbrek rahatsızlıklarının bazılarının tedavisinde kullanı­lan yöntemlerden birisidir diyaliz.
Diyaliz, vücutta birikmiş zararlı maddelerin ve aşırı su­yun vücuttan uzakl aştırılması işl emidir. Böbrek yetmezliği­nin ilerl emiş aşamasında kull anılan tıbbi bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, rahatsız olan böbreğin yerine getirme­diği işlevlerinin bir kısmı düzenlenerek hastanın yaşamının devam etmesi sağ I anır. 30 - 40 yıönce, iler I emiş böbrek yetmezliği olan hastalar kısa sürede yaşamlarını yitirirlerdi. Diyaliz teknolojisinde sağ I anan ge I işmeler; bu hastalarda önce yaşam süresini uzatmış, daha sonra yaşam kal itesi-
nin artmasını sağlamıştır.
Görev yapamayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hâl e gelen bir organın, sağl amı ile de­ğiştirilmesi iş l emine ise "organ nakl i" denir. Vücudumuzda çok önem I i görevler yapan böbreklerimiz taşşeker hastalığı, yüksek tansiyon, mikroplar, yaralanmalar veya kullandığımız ilaçlar nedeniyle iş­levlerini yitirerek görevlerini yapamaz hâl e gel ebilir. Bu durumdaki bir hastaya böbrek nakl i (böbrek transplantasyonu) yapılır.
Böbrek nakli canlı veya yeni ölmüş (kadavra) vericilerden yapılır. Aralarında kan bağı bulunan ak­rabalardan alınan böbrekler genellikle hastanın vücudu ile daha iyi uyum gösterir. Bu tür canl ı veri­cilerden yapılan amel iyatlarda hasta ve böbrek vericisi önceden ayrıntılı olarak hazırlanır ve en uy­gun şartl ar oluştuğunda nakil gerçekleştirilir.
Uygun şartlarda ameliyat 2 - 4 saat kadar sürer. Her ameliyatın kendine göre riski olduğu gibi böb­rek nakli ameliyatının da riski vardır. Fakat gelişen yeni teknikler sayesinde ameliyat sırasında ölüm oranı %1'in altına inmiştir.
Ameliyat sonrasında, canl ı vericilerden alınan böbrekler genellikle hemen çal ışmaya başl ar ve böbrek hastasının bir daha diyalize girmesine gerek kalmaz.
Kadavra vericilerden yapılan nakillerden sonra ise yeni böbreğin çal ışmaya başl aması bazen 2 ile 3 hafta kadar gecikebilir. Bu süre içinde destekleyici diyaliz tedavileri uygulanır, böbrek yeterli ola­rak çal ışmaya başladığında ise diyaliz tedavisine son verilir.
Ameliyattan sonra hast anede kalma süresi her şeyin normal gel iştiği koşullarda, ort alama 2-4 hafta kadardır.
Genel Biyoloji Ş. Yalçın

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları