Perşembe

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 70 ile 88 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
Soru 1
Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

 1. Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi
 2. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler
 3. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler
 4. İşlerin ayrılmasını belirler


Cevap a

Soru 2
Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu
 3. Sağlık Kurumu
 4. Hekimler ve Tabipler Birliği

Cevap b

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi, Ticaret, Tarım, Orman İşleri Listesi dışında kalmaktadır?

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Maden işleri

Cevap d

Soru 4
Petrol ve Doğalgaz Arama işleri hangi iş listesinin içinde yer almaktadır?

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

Cevap a

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Ticaretten Sayılan işler Listesinin dışında kalmaktadır?

 1. Hukuki hizmetler,
 2. Fotoğrafçılık işleri,
 3. Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler,
 4. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri,

Cevap d

Soru 6
Her tür iş ve gelir hayvanı üretme, yetiştirme, ıslah, bakım, güdü, terbiye, hastalık ve asalaklarıyla mücadele, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza işleri hangi iş listesinde yer almaktadır?

 1. Sanayiden Sayılan İşler
 2. Ticaretten Sayılan İşler
 3. Tarım ve Orman İşleri
 4. Yer altı işleri

Cevap c

Soru 7
Aşağıda tarihi ve sayısı verilen hangi hükümler saklı kalmak kaydıyla, kara ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması işleri, tarım ve orman işleri kapsamında yer

            a. 20/11/1983 tarihli ve 854 sayılı Orman İş Kanunu hükümleri     
            b. 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri        
            c. 20/3/1975 tarihli ve 854 sayılı Tarım İş Kanunu hükümleri         
            d. 20/9/1965 tarihli ve 854 sayılı Ticaret İş Kanunu hükümleri       

Cevap b

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işleri arasında yer almaz?

            a. Orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması        
            b. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi   
            c. Zirai mücadele ilaç bayiliği işleri   
            d. Yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı       

Cevap c

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer almaz?

            a. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri        
            b. Komisyonculuk işleri        
            c. Başka yerde tasnif edilmemiş tamir işleri
            d. Hukuki hizmetler  

Cevap a

Soru 10
Demiryolu nakliyatı işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde sayılır?

            a. Tarım ve Orman İşleri       
            b. sanayiden sayılan işler       
            c. Ticaretten Sayılan İşler      
            d. Maden işleri          
Cevap c

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işler arasında yer almaz?

            a. Apre, boya, yazma ve basmacılık işleri     
            b. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler   
            c. Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri          
            d. Petrol ve doğalgaz arama işleri     
Cevap b

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer alır?
.
            a. Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri         
            b. Sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi            
            c. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri        
            d. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler     
Cevap d

Soru 13
Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer almaktadır?

            a. Tarım ve orman işleri         
            b. Sanayiden sayılan işler      
            c. Ticaretten sayılan işler       
            d. Maden işleri          
Cevap b

Soru 14
Sanayi, ticaret, tarım ve Orman İşlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun hangi maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

            a. 110
            b. 109
            c. 108
            d. 111            
Cevap d

Soru 15
Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri hangi işler kapsamında yer alır?

            a. Maden işleri           
            b. Tarım ve orman işleri         
            c. Sanayiden sayılan işler      
            d. Ticaretten sayılan işler      
Cevap c

Soru 16
Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri hangi işler kapsamında yer alır?

            a. Tarım ve orman işleri         
            b. Maden işleri           
            c. Ticaretten sayılan işler       
            d. Sanayiden sayılan işler      
Cevap d

Soru 17
Hangisi ilgili kanuna göre ticaretten sayılacak işlerden biri değildir

a.Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk.
b. Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları. 
c.Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve satımı.
d.Su ürünleri alımı ve satımı.

Cevap b

Soru 18

4857 sayılı kanunun 111. maddesine dayanılarak hazırlanan Sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmeliğe göre sanayiden sayılan işler kaç adet olarak tanımlanmıştır
a.101
b. 102  
c.17
d.37

Cevap b

Soru 19
Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri ile ilgili düzenleme hangisinde yapılmıştır

a.4857 sayılı kanunun 11. maddesi
b.4811 sayılı kanunun 57. maddesi
c. 4857 sayılı kanunun 111. maddesi  
d.4857 sayılı kanunun 66. maddesi

Cevap c

Soru 20
Hangisi ilgili kanuna göre sanayiden sayılacak işlerden biri değildir

a. Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma.  
b.Su ürünleri alımı ve satımı işleri
c.Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım.
d.Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması.

Cevap b

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner