Cuma

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 25 arasındaki sayfaların cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cevapları
Bilimsel Yöntem
Bilimi diğer çalışma alanlarından ayıran şey bilim adamlarının bilgi edinmek için kullandıkları yöntem ve bu bilginin özel önemidir. Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasında bazende gelecekteki olayların önceden tahmin edilmesinde kulla­nabilir.
Eski Yunanlılar bilgi edinmek için özellikle matematikte olmak üzere, bazı güç­lü yöntemler geliştirdiler. Yunan yaklaşımı, bazı temel varsayımlar ya da gerekçe­lerle başlamaktadır.


 Ondan sonra, tümdengelim olarak bilinen yöntemle belirli so­nuçlar mantıklı bir sıra izlemelidir. Örneğin a = hveb = c ise o zaman a = c dir. Bununla birlikte, tümdengelim bilimsel bilgi edinmek için tek başına yeterli değil­dir. Yunanlı filozof Aristotle hava, yeryüzü, su ve ateşi dört temel madde olarak var-saymıştır. Diğer bütün maddelerin bu dört elementin birleşmesiyle oluştuğuna inan­mıştır. Birkaç yüzyıl öncesinin kimyacıları (daha çok simyacılar olarak bilinirler) kurşunu altına dönüştürmek için dört element kavramını boşuna uygulamaya uğ­raşmışlar ve birçok nedenden dolayı başarısız olmuşlardır. Bunlardan biri dört-ele-ment varsayımının yanlış olmasıdır.
Bilimsel yöntem, onyedinci yüzyılda Galileo, Francis Bacon, Robert Boyle ve Isa­ac Newton gibi kişilerle başlamıştır. Yöntemde anahtar, başlangıçta hiç varsayım • yapmaksızın doğaya ilişkin olayların dikkatli bir şekilde gözlenmesidir. Bir genel­leme ya da doğal yasa bir modelin oluşmasına yetecek kadar gözlemler yapıldıktan sonra formülleştirilir. Doğal yasalar doğanın gerçeklerinin kısa ve çoğunlukla ma­tematiksel olarak ifadeleridir. Genel bir ifade ya da doğal yasaya götürülen gözlem­leme işlemi indükleme diye bilinir. Örneğin, onaltıncı yüzyılın başlarında Polonya-h gökbilimci Nicolas Copernicus (1473-1543) astronomiye ilişkin dikkatli gözlem­leriyle Dünya'nm güneş etrafında dairesel bir yörüngede döndüğü sonucunu çıkar­mıştır. Copernicus'un ifadesini bir genelleştirme ya da doğal yasa olarak düşünebi­liriz. Doğal yasanın bir diğer örneği radyoaktif bozunma yasasıdır. Bu yasa radyo­aktif bir maddenin aktif olmayan bir hale gelmesi için geçecek süreyi ifade eder.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner