Salı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


Cevap ve çözümleri sorulardan sonra verilmiştir.
1. İşveren, kendi işyerinde iş güvenliği uz­manlığı görevini üstlenebilir mi?
A) Hiçbir şekilde üstlenemez.


B) Herhangi bir şart aranmaksızın üstle­nebilir.
C} Mühendis, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen diplomalarından birine sa­hipse üstlenebilir.
D) Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dik­kate alarak kendi işyerinde, iş güven­liği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
2. İşveren, çalışanları arasındaki bir mü­hendisi iş güvenliği uzmanı olarak görev­lendirebilir mi?
A) Daha önce Çalışma Bakanlığında en az 5 yıl iş müfettişi olarak çalışmışa görevlendirebilir.
B} İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yüksek lisans yapmışsa görevlendire­bilir.
C) İş güvenliği uzmanlığı belgesi varsa, çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sını­fını dikkate alarak görevlendirebilir.
D) Hepsi.
3. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risk­lerden korunulmasına yönelik çalışma­ları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren aşa-ğıdakilerden hangisini uygulayamaz?
A) İş güvenliği uzmanlığı belgesi varsa, çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sını­fını dikkate alarak görevlendirebilir.
B) Ortak sağlık güvenlik biriminde tam zamanlı olarak çalışan bir iş güvenliği uzmanı ile sözleşme yaparak iş gü­venliği uzmanı olarak görevlendirebi­lir.
C) Çalışanları arasında belirlenen nite­liklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hiz­met alarak yerine getirebilir.
D) İşveren, yönetmelikte belirtilen nite­liklere ve gerekli belgeye sahip ol­ması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işye­rinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yö­netmeliğe göre, işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hak­kında aşağıdakilerden hangisi bilgilen­dirmek zorunda olduğu kişilerden değil­dir?
A) Görevlendirdiği kişi veya hizmet al­dığı kurum ve kuruluşları.
B) İl Sağlık Müdürlüğünü.
C) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları.
D) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların işve­renlerini.

5. İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konu­sunda uzman görevlendirmesi veya hiz­met satın alması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk kime aittir?
A) İşverene
B) İşyeri hekimine ve İş güvenliği uzma­nına
C) Hizmet aldığı OSGB'ye.
D) İşyeri Sağlık Güvenlik Birimine
6. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yü­kümlülükleri arasındadır?
A) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmet­leri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansı­tamaz.
B) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bu­lunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
C) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş­birliği ve koordinasyonu sağlar.
D) Hepsi.
7. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip İş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca C sınıfı
B) C sınıfı ve B Sınıfı
C) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
D) B sınıfı ve A sınıfı
8. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip iş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca B sınıfı
B) B sınıfı ve C sınıfı
C) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
D) B sınıfı ve A sınıfı
9. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip iş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca A sınıfı
B) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
C) B sınıfı ve A sınıfı
D) C sınıfı ve A sınıfı
10. Çok tehlikeli bir iş yerinde İki iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir. Bunlardan bir tanesi tam zamanlı olup A sınıfı iş gü­venliği uzmanlığı belgesine sahiptir. Di­ğer görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belge­sine sahip olması gerekir?
A) A sınıfı
B) B sınıfı
C) C sınıfı

D) Hepsi

ÇÖZÜMLER:
1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sa­hip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi İşyerinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
Yanıt: D
2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; iş güvenliği uz­manlığı belgesi varsa, işyerinin tehlike sı­nıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş gü­venliği uzmanı olarak görevlendirir.
Yanıt: C
3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesinde işverenin, iş güvenliği uzmanı olarak nasıl bir görevlendirme ya­pacağı belirtilmiştir.
a. İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalı­şan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.
b. Çalışanları arasında belirlenen nitelik­lere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortaksağ-lık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
c. Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması ha­linde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş gü­venliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
Yanıt: B
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; işveren, çalışanla­rın sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hak­kında; görevlendirdiği kişi veya hizmet al­dığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerin­den çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.
Yanıt: B
5. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; işverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlen­dirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.
Yanıt: A
6. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesinde işverenin yükümlülük­leri belirlenmiştir. Bu yükümlülüklerden bazıları aşağıdaki gibidir:
a. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmet­leri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansı­tamaz.
b. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bu­lunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların İşyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
c. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbir­liği ve koordinasyonu sağlar.
Yanıt: D
7. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 7. maddesine göre; iş güvenliği uz­manlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olan­lar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sa­hip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıf­larda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerle­rinde çalışabilirler.
Yanıt: C
8. 7. sorunun yanıtına bakınız.
Yanıt: B
9. 7. Sorunun yanıtına bakınız.
Yanıt: A
10. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 7. maddesine göre; birden fazla İş gü­venliği uzmanının görevlendirilmesinin ge­rektiği işyerlerinde, sadece tam süreli ola­rak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sa­hip olması yeterlidir.
Yanıt: D

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları