Salı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar 1
Cevap ve çözümleri sorulardan sonra verilmiştir.
1. İşveren, kendi işyerinde iş güvenliği uz­manlığı görevini üstlenebilir mi?
A) Hiçbir şekilde üstlenemez.


B) Herhangi bir şart aranmaksızın üstle­nebilir.
C} Mühendis, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen diplomalarından birine sa­hipse üstlenebilir.
D) Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dik­kate alarak kendi işyerinde, iş güven­liği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
2. İşveren, çalışanları arasındaki bir mü­hendisi iş güvenliği uzmanı olarak görev­lendirebilir mi?
A) Daha önce Çalışma Bakanlığında en az 5 yıl iş müfettişi olarak çalışmışa görevlendirebilir.
B} İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yüksek lisans yapmışsa görevlendire­bilir.
C) İş güvenliği uzmanlığı belgesi varsa, çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sını­fını dikkate alarak görevlendirebilir.
D) Hepsi.
3. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risk­lerden korunulmasına yönelik çalışma­ları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren aşa-ğıdakilerden hangisini uygulayamaz?
A) İş güvenliği uzmanlığı belgesi varsa, çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sını­fını dikkate alarak görevlendirebilir.
B) Ortak sağlık güvenlik biriminde tam zamanlı olarak çalışan bir iş güvenliği uzmanı ile sözleşme yaparak iş gü­venliği uzmanı olarak görevlendirebi­lir.
C) Çalışanları arasında belirlenen nite­liklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hiz­met alarak yerine getirebilir.
D) İşveren, yönetmelikte belirtilen nite­liklere ve gerekli belgeye sahip ol­ması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işye­rinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yö­netmeliğe göre, işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hak­kında aşağıdakilerden hangisi bilgilen­dirmek zorunda olduğu kişilerden değil­dir?
A) Görevlendirdiği kişi veya hizmet al­dığı kurum ve kuruluşları.
B) İl Sağlık Müdürlüğünü.
C) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları.
D) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların işve­renlerini.

5. İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konu­sunda uzman görevlendirmesi veya hiz­met satın alması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk kime aittir?
A) İşverene
B) İşyeri hekimine ve İş güvenliği uzma­nına
C) Hizmet aldığı OSGB'ye.
D) İşyeri Sağlık Güvenlik Birimine
6. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yü­kümlülükleri arasındadır?
A) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmet­leri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansı­tamaz.
B) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bu­lunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
C) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş­birliği ve koordinasyonu sağlar.
D) Hepsi.
7. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip İş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca C sınıfı
B) C sınıfı ve B Sınıfı
C) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
D) B sınıfı ve A sınıfı
8. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip iş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca B sınıfı
B) B sınıfı ve C sınıfı
C) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
D) B sınıfı ve A sınıfı
9. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde hangi sınıf belgeye sahip iş güvenliği uz­manları görev yapabilir?
A) Yalnızca A sınıfı
B) C sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı
C) B sınıfı ve A sınıfı
D) C sınıfı ve A sınıfı
10. Çok tehlikeli bir iş yerinde İki iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir. Bunlardan bir tanesi tam zamanlı olup A sınıfı iş gü­venliği uzmanlığı belgesine sahiptir. Di­ğer görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belge­sine sahip olması gerekir?
A) A sınıfı
B) B sınıfı
C) C sınıfı

D) Hepsi

ÇÖZÜMLER:
1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sa­hip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi İşyerinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
Yanıt: D
2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; iş güvenliği uz­manlığı belgesi varsa, işyerinin tehlike sı­nıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş gü­venliği uzmanı olarak görevlendirir.
Yanıt: C
3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesinde işverenin, iş güvenliği uzmanı olarak nasıl bir görevlendirme ya­pacağı belirtilmiştir.
a. İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalı­şan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.
b. Çalışanları arasında belirlenen nitelik­lere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortaksağ-lık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
c. Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması ha­linde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş gü­venliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.
Yanıt: B
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; işveren, çalışanla­rın sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hak­kında; görevlendirdiği kişi veya hizmet al­dığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerin­den çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.
Yanıt: B
5. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesine göre; işverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlen­dirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.
Yanıt: A
6. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 5. maddesinde işverenin yükümlülük­leri belirlenmiştir. Bu yükümlülüklerden bazıları aşağıdaki gibidir:
a. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmet­leri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansı­tamaz.
b. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bu­lunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların İşyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
c. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbir­liği ve koordinasyonu sağlar.
Yanıt: D
7. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 7. maddesine göre; iş güvenliği uz­manlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olan­lar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sa­hip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıf­larda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerle­rinde çalışabilirler.
Yanıt: C
8. 7. sorunun yanıtına bakınız.
Yanıt: B
9. 7. Sorunun yanıtına bakınız.
Yanıt: A
10. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So­rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme­liğin 7. maddesine göre; birden fazla İş gü­venliği uzmanının görevlendirilmesinin ge­rektiği işyerlerinde, sadece tam süreli ola­rak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sa­hip olması yeterlidir.
Yanıt: D
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

2 yorum :

  1. 2.ci sorunun cevabı d şıkkıdır. Yönetmeliği dikkatlice okuyunuz.

    YanıtlaSil
  2. 8.ci sorunun cevabı yanlış d şıkkı olmalıdır.

    YanıtlaSil

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner