Pazartesi

İŞ HUKUKU SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdaki hangi işte ve iş ilişkilerinde İş Kanun hükümleri uygulanmaz?
A) Maden işlerinde
B) İnşat işlerinde
C) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü­rütülen işler
D) Deniz ve hava taşıma işlerinde
DEVAMI
ÇÖZÜM:
1. Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz;
a) Deniz ve hava taşıma İşlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) ta­rım ve orman işlerinin yapıldığı işyerle­rinde veya işletmelerinde,
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan ta­rımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmaya­rak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
f) Çıraklar hakkında,
g) Sporcular hakkında,
h) Rehabilite edilenler hakkında,
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu­nun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
Bu iş kollarındaki aşağıdaki faaliyetler İş Kanunu kapsamındadır.
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde ge­milerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürü­tülen işler,
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, ma­kine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,
d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
e) Halkın faydalanmasına açık veya işyeri­nin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, deniz­lerde çalışan su ürünleri üreticileri ile
ilgili işler.
Yanıt: D

2. Aşağıdakilerden hangisi eşit davranma kuralına aykırıdır?
A) Aynı veya eşit değerde bir İş İçin ka­dınlara daha düşük ücret verilebilir.
B) İş İlişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
C) İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koru­yucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
D) İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli ça­lışan işçi karşısında belirli süreli çalı­şan işçiye farklı işlem yapamaz.
ÇÖZÜM:
2. İş Kanununun 5. maddesi "Eşit Davranma İlkesi" kurallarını belirlemektedir.
Eşit davranma ilkesi
a. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım ya­pılamaz.
b. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalı­şan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
c. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılma­sında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğ­rudan veya dolaylı farklı işlem yapa­maz.
ç. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsi­yet nedeniyle daha düşük ücret karar-laştırılamaz.
d. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koru­yucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
Yanıt: A

3. Bir işyeri veya işyerinin bir kısmı devre­dildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan kim veya kimler sorumlu­dur?
A) Devreden işveren
B) Devralan işveren
C) Devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur
D) Devreden işveren %80, devralan iş­veren %20 sorumludur.
ÇÖZÜM:
3. İş Kanunu'nun 6. maddesine göre; devir­den önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.
Yanıt: C

4. Bir işyeri veya işyerinin bir kısmı devre­dildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan işveren ne kadar süre sorum­ludur?
A) lyıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
ÇÖZÜM:
4. İş Kanunu'nun 6 maddesine göre; devirden önce doğmuş olan ve devirtarihinde öden­mesi gereken borçlardan devreden ve dev­ralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Yanıt: B

5. Geçici iş ilişkisi en fazla kaç aylık olabilir ve kaç kez yinelenebilir?
A) 3 ay, 2 kez yinelenebilir
B) 6 ay, 4 kez yinelenebilir
C) 8 ay, 4 kez yinelenebilir
D) 6 ay, 2 kez yinelenebilir
ÇÖZÜM:
5. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere ya­zılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
Yanıt: D

6. İşveren, devir sırasında yazılı rızasını al­mak suretiyle bir İşçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici ola­rak devrettiğinde ne tür iş ilişkisi oluşur?
A) Kısa süreli iş ilişkisi
B) Ucu açık iş ilişkisi
C) Geçici İş İlişkisi
D) Ucu açık İş İlişkisi
ÇÖZÜM:
6. İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir İşyerinde veya yapmakta olduğu İşe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.
Yanıt: C

7. Aşağıdakilerden hangisinde İş sözleş­mesi doğru tanımlanmıştır?
A) Bir tarafın (işçi) bağımsız olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden olu­şan sözleşmedir.
B) Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş gör­meyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödememeyi garanti etmeyi üstlen-memeden oluşan sözleşmedir.
C) Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş gör­meyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan söz­leşmedir.
D) Hiçbiri.
ÇÖZÜM:
7. İş Kanunu'nun 8. maddesinde iş sözleş­mesi "bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş gör­meyi, diğer tarafın (işveren) da ücret Öde­meyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir" şeklinde tanımlanmaktadır.
Yanıt: C

8. Ne kadar süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur?
A) 1 yıl ve daha fazla
B) 2 yıl ve daha fazla
C) 3 yıl ve daha fazla
D) Tüm iş sözleşmeleri yazılı yapılmalı­dır.
ÇÖZÜM:
8. İş Kanunu'nun 8. maddesine göre; Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu bel­geler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
Yanıt: A

9. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde iş­veren işçiye en geç kaç ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme döne­mini, süresi belirli ise sözleşmenin süre­sini, fesih halinde tarafların uymak zo­runda oldukları hükümleri gösteren ya­zılı bir belge vermekle yükümlüdür?
A) lay
B) 2 ay
C) 4 ay
D) 12 ay
ÇÖZÜM:
9. İş Kanunu'nun 8. maddesine göre; Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde İşveren iş­çiye en geç iki ay içinde genel ve özel ça­lışma koşullarını, günlük ya da haftalık ça­lışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi be­lirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hü­kümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
Yanıt: B

10. Aşağıdakilerden hangisi çalışma biçimi bakımından iş sözleşmesi değildir?
A) Tam süreli
B) Kısmi süreli
C) Ücretsiz deneme süreli
D) Deneme süreli
ÇÖZÜM:
10. İş Kanunu'nun 9. maddesine göre; iş söz­leşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımın­dan tam süreli veya kısmî süreli yahut de­neme süreli ya da diğer türde oluşturulabi­lir.
Yanıt: C

11. Kaç iş günden fazla devam eden işlere sürekli iş denir?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 100 .
ÇÖZÜM:
11.30 iş gününden fazla devam eden işlere sü­rekli iş denir.
Yanıt: A

12. En fazla kaç iş gününe kadar devam eden işlere süreli iş denir?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 100
ÇÖZÜM:
12. En fazla 30 iş günü devam eden işlere sü­reli iş denir.
Yanıt: A

13. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde iş­veren işçiye en geç iki ay içinde yazılı belge vermek zorundadır. Bu belgede aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A) Genel ve özel çalışma koşulları
B) Temel ücret
C) Ücret ödeme dönemi
D) Yıllık izin tarihi
ÇÖZÜM:
13. İş Kanunu'nun 8. maddesine göre; yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren iş­çiye en geç iki ay içinde genel ve özel ça­lışma koşullarını, günlük ya da haftalık ça­lışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi be­lirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hü­kümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
Yanıt: D

14. Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile ilgili aşağıda kil erden hangisi yanlıştır?
A) İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak ya­pılmadığı halde sözleşme belirsiz sü­reli sayılır.
B) Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya beiirii bir olgu­nun ortaya çıkması gibi objektif ko­şullara bağlı olarak işveren ile işçi ara­sında yazılı şekilde yapılan iş sözleş­mesi belirsiz süreli iş sözleşmesidir.
C) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan iti­baren belirsiz süreli kabul edilir.
D) Esaslı nedene dayalı zincirleme iş söz­leşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.
ÇÖZÜM:
14. İş Kanunu'nun 11. maddesinde belirli ve belirsiz iş sözleşmeleri ile ilgili hükümler yer almaktadır:
a. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak ya­pılmadığı halde sözleşme belirsiz sü­reli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya be­lirli bir olgunun ortaya çıkması gibi ob­jektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi-dir.
b. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itiba­ren belirsiz süreli kabul edilir.
c. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş söz­leşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.
Yanıt: B

15. Kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı aşa-ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiş­tir?
A) En çok otuz iş günü süren işlere de yapılan iş sözleşmeler kısmi süreli iş sözleşmesidir.
B) İşçinin normal haftalık çalışma süresi­nin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalı­şan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesi­dir.
C) En çok otuz iş günü süren işlere de yapılan iş sözleşmeler kısmi süreli iş sözleşmesidir.

D) Hiçbiri.
ÇÖZÜM:
15. İş Kanunu'nun 13. maddesine göre; İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam sü­reli İş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.
Yanıt: B

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları