Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 6

Sponsorlu Bağlantılar 1
Cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
51. Yetki belgeleri, OSGB tarafından kaç yılda bir vize ettirilir?
A) 3 B) 5 C} 10 D) 15
52. OSGB'lerin kullanacağı tabelanın en/boy oranı ne kadardır?A) 1/2
B) 1/3
C) 2/3
D) 2/5
53. Yetkilendirilmek için başvuran OSGB, in­celemelerde eksiklikleri tespit edildi­ğinde en fazla kaç defa eksikliklerin gide­rilmesi için süre verilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
54. Yetkilendirilmek için başvur yapan OSGB, tespit edilen eksiklikleri iki defa verilen sürede gidermez ise belgeleri iade edilir. İadeden itibaren tekrar bir yıl içinde başvuru yaparsa ne olur?
A) Başvurusu kabul edilmez.
B) İşlemler tekrar başlatılır.
C) Başvurusu bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
D) Başvurusu iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
55. Aşağıdakilerden hangisi OSGB sorumlu müdürünün sorumluluklarından değil­dir?
A) OSGB personelin SGK primlerinden
B) OSGB personelinin görevlendirilme­sinin takibinden
C) OSGB kayıtlarının tutulması ve dü­zenli olarak arşivlenmesinden
D) OSGB'lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden
56. OSGB'nin ihtar puanları toplamının 200'e ulaşması durumunda nasıl bir yap­tırım uygulanır?
A) Yetki belgesi iptal edilir.
B) Bir yıl süreyle yeni hizmet sözleşmesi yapmasına izin verilmez.
C) Altı ay süreyle yetki belgesi askıya alı­nır.
D) İdari para cezası uygulanır.
57. OSGB'nin denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre so­nunda noksanlıkların devam etmesi du­rumunda nasıl bir yaptırım uygulanır?
A) Yetki belgesi iptal edilir.
B) Bir yıl süreyle yeni hizmet sözleşmesi yapmasına İzin verilmez.
C) Altı ay süreyle yetki belgesi askıya alı­nır.
D) İdari para cezası uygulanır.
58. OSGB'nin Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet ver­meleri durumunda nasıl bir yaptırım uy­gulanır?
A) Yetki belgesi doğrudan iptal edilir.
B) Bir yıl süreyle yeni hizmet sözleşmesi yapmasına izin verilmez.
C) Altı ay süreyle yetki belgesi askıya alı­nır.
D) İdari para cezası uygulanır.
59. OSGB'nin ilgili birimine verilen yetki bel­gesinin amacı dışında kullanılması duru­munda nasıl bir yaptırım uygulanır?
A) Yetki belgesi altı ay süreyle askıya alı­nır.
B) Yetki belgesi doğrudan iptal edilir.
C) Yetki belgesi bir yıl süreyle askıya alı­nır.
D}   İhtar cezası verilir.
60. Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şube­lerinin kurucu veya ortakları başka bir ti­cari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tari­hinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular nasıl değerlendirilir?
A) Başvurular kabul edilmez.
B) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şu­belerinin kurucu veya ortakların yeni işletmede azıklık hissesine sahipse başvurular kabul edilirken, aksi halde kabul edilmez.
C) Başvuru, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
D) Sorun yoktur, başvuru kabul edilir.
61. Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB'ler, aynı şirket veya kurucular ile altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde nasıl değerlendiri­lir?
A) Sorun yoktur, başvuru kabul edilir.
B) İki yıl içinde yeni başvuru yapamaya­caklarından başvuru kabul edilmez.
C) Başvuru altı aylık süre tamamlanana kadar askıya alınır.
D) Hiçbiri.
62. OSGB'lerin yetkilerin askıya alınması ve İptali İle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdür­lükçe yazılı bildirim yapılır ve İnternet sayfasında ilan edilir.
B} Yetki belgesinin iptali veya geçerliliği­nin askıya alınması durumunda önce­den yapılan hizmet ve iş sözleşmele­rinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB'ler sorumludur.
C) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdür­lükçe iptal edilir.
D) Hepsi.
63. Aşağıdakilerden hangisi, iş Sağlığı ve Gü­venliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin amaç­larından değildir?
A) OSGB'lerin yetkilendirilmeleri.
B) OSGB'lerin yetki belgelerinin iptali.
C) OSGB'lerin görevlerini belirlemek.
D) OSGB'leri teşvik etmek.
64. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Gü­venliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin daya­nağı olan kanunlardan biridir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı­nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
B) İş Kanunu
C) Türk Ticaret Kanunu

D) SGK Kanunu
Çözümler:

51. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 17. maddesine göre; yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir.

Yanıt: B
52. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 17. maddesine göre; en/boy oranı 2/3 olmalıdır.
Yanıt: C
53. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 17. maddesine göre; en fazla 2 defa eksikliklerin giderilmesi için süre verilir.
Yanıt: D
54. İŞ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 17. maddesine göre; belirlenen sü­relerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl bo­yunca yapılan başvurular, bir yılın tamam­lanmasına kadar askıya alınır.
Yanıt: C
55. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 18. maddesinde OSGB sorumlu mü­dürünün sorumlulukları belirlenmiştir.
OSGB sorumlu müdürü;
a. OSGB personelinin görevlendirilmesi­nin takibinden,
b. OSGB kayıtlarının tutulması ve dü­zenli olarak arşivlenmesinden,
c. Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
ç.   OSGB'lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,
sorumludur.
Yanıt: A
56. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; yetki belgesi altı ay süreyle askıya alınır.
Yanıt: C
57. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; yetki belgesi altı ay süreyle askıya alınır.
Yanıt: C
58.lş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; yetki belgesi doğrudan iptal edilir.
Yanıt: A
59. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; yetki belgesi doğrudan iptal edilir.
Yanıt: B
60. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka bir ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın ta­mamlanmasına kadar askıya alınır.
Yanıt: C
61.iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesine göre; kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB'ler, aynı şirket veya kurucular ile altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına ka­dar askıya alınır.
Yanıt: C
62.İŞ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 22. maddesinde OSGB'lerin yetkile­rin askıya alınması ve iptali ile ilgili hüküm­ler belirtilmiştir.
1. Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendiri­len OSGB'lerin yetki belgelerinin ge­çerliliği;
a. İhtarlar puanlarının toplamının 200'e ulaşması,
b. Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre so­nunda noksanlıkların devam etmesi,
hallerinden birinin gerçekleşmesi duru­munda altı ay süreyle askıya alınır.
2. Yetki belgesi askıya alınan OSGB'ler, askıya alınma süresince bu Yönetme­lik kapsamındaki yetkilerini kullana­mazlar.
3. Bu Yönetmelik uyarınca OSGB'lere ve­rilen yetki belgesinin geçerliliği;
a. Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,
b. Sunmakla yükümlü oldukları hiz­metlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c. Şirket ortaklarında yapılan değişikli­ğin zamanında bildirilmemesi veya uygunsuzluğun bildirilmesine rağ­men durumun 30 gün içerisinde dü-zeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması,
hallerinden birinin varlığı halinde doğru­dan iptal edilir.
4. Bu Yönetmelik uyarınca OSGB'nin İl­gili birimine verilen yetki belgesinin geçerliliği;
a. Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi İçinde tekrarı,
b. Yetki belgesinin amacı dışında kulla­nıldığının tespiti,
c. Belgesinin geçerliliğinin askıda ol­duğu süre içinde sözleşme yaptığı­nın veya hizmet verdiğinin tespiti,
ç. Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, hallerinden birinin varlığı,
halinde doğrudan iptal edilir.
5. Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şu­belerinin kurucu veya ortakları başka bir ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl içeri­sinde yaptığı başvurular, iki yılın ta­mamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir OSGB'ye ortak olmaları ha­linde, bu OSGB'nin yetki belgesi bi­rinci cümlede belirtilen sürenin so­nuna kadar askıya alınır.
6. Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB'ler, aynı şirket veya kuru­cular ile altı ay içerisinde OSGB başvu­rusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına kadar askıya alınır.
7. Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdür­lükçe iptal edilir.
8. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdür­lükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.
9. Yetki belgesinin iptali veya geçerliliği­nin askıya alınması durumunda önce­den yapılan hizmet ve iş sözleşmele­rinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB'ler sorumludur.
Yanıt: D
63.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 1. maddesine göre; yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendiril-meleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Yanıt: D
64.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 3. maddesine göre; bu Yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 8 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 ta­rihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Gü­venlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci madde­lerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yanıt: A
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner