Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
Cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
11. İş güvenliği uzmanının Onaylı deftere yazdıkları İşveren için ne hükmündedir?
A) Bilgilendirme hükmündedir.
B) Açıklama hükmündedir.


C) İkaz hükmündedir.
D) Tebliğ hükmündedir.
12. Onaylı defterin İmzalanmasından ve dü­zenli tutulmasından kim sorumludur?
A) İşyeri Hekimi
B) İş Güvenliği Uzmanı
C) İşveren
D) Hepsi
13. Onaylı defterin asıl sureti işveren tara­fından saklanırken suretleri kimler tara­fından saklanır?
A) İş Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
B) İşveren temsilcisi ve çalışan temsilcisi
C) Yalnızca İş Hekimi
D) Yalnızca İş Güvenliği Uzmanı
14. Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkile­yebilecek tehlikeleri kime bildirerek du­rumun tespit edilmesini ve gerekli ted­birlerin alınmasını talep ederler?
A) İşverene, işverene ulaşamadıkları du­rumda iş sağlığı ve güvenliği kuruluna
B} İş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kuru­lun bulunmadığı işyerlerinde ise çalı­şan temsilcisine
C) İş Hekimine
D) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kuru­lun bulunmadığı işyerlerinde ise işve­rene
15. Yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hiz­metlerinin amaç ve usulleri konusunda kimler haberdar edilir ve elde edilen ve­rilerin kullanılması hakkında bilgilendiri­lirler?
A) İşveren temsilcisi
B) Çalışanlar ve temsilcileri
C) İşveren
D) Hiçbiri
16. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar, işye­rinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı­nın korunması ve geliştirilmesi için yap­ması gerekenlerden değildir?
A) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Ancak kendisi daha uygun kullanım kuralları belirlemişse, belirlediği kurallara göre kullanır.
B) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalış­malara, sağlık muayenelerine, bilgi­lendirme ve eğitim programlarına ka­tılır.
C) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya İşveren tarafından verilen iş sağ­lığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uy­gun talimatlara uyar.
D) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ye­rine getirmek üzere işveren tarafın­dan görevlendirilen kişi veya OSGB'lerin yapacağı çalışmalarda iş­birliği yapar.
17. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin oluşabilmesi için minimum gerekli per­sonel kimlerdir?
A) Bir iş hekimi, İşyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş gü­venliği uzmanını ve diğer sağlık per­soneli.
B) Bir iş hekimi, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş gü­venliği uzmanını.
C) İşyerinin tehlike sınıfına uygun bel­geye sahip en az bir iş güvenliği uz­manını ve diğer sağlık personeli.
D) Bir iş hekimi, ve diğer sağlık perso­neli.
18. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde en az kaç oda İSGB personeli için tahsis edilmesi gere­kir?
A) İşyeri hekimleri için bir muayene odası, iş güvenliği uzmanları için bir olmak üzere iki oda.
B) İş güvenliği uzmanları için bir ve bir adet ilkyardım ve acil müdahale odası olmak üzere iki oda.
C) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uz­manları için bir ve bir adet ilkyardım ve acil müdahale odası olmak üzere iki oda.
D) İş güvenliği uzmanı sayısı kadar oda ve iş hekimi sayısı kadar muayene odası, bir adet ilkyardım ve acil mü­dahale odası. Dolayısıyla İSGB perso­nel sayısından bir fazla oda.
19. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde iş güvenliği uz­manının odası en az kaç metrekare ol­malıdır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
20. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde işyeri hekiminin muayene odası en az kaç metrekare ol­malıdır?
A) 8
B) 10
C) 12

D) 14
Çözümler:

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı defter ya­pılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, iş­yeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere ya­zılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edil­miş sayılır.

Yanıt: D

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı Defterin
İmzalanması ve düzenli tutulmasından İş­veren sorumludur.
Yanıt: C
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş gü­venliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.
Yanıt: A
14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesine göre; çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bu­lunmadığı işyerlerinde ise İşverene bildire­rek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
Yanıt: D
15. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesine göre; Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendiri­lirler.
Yanıt: B
16. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesinde Çalışanlar, İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının ko­runması ve geliştirilmesi için çalışanların uyması gerekenler belirtilmiştir.
a. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun ta­limatlara uyar.
b. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ye­rine getirmek üzere işveren tarafın­dan görevlendirilen kişi veya OSGB'Ie-rin yapacağı çalışmalarda işbirliği ya­par.
c. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalış­malara, sağlık muayenelerine, bilgi­lendirme ve eğitim programlarına ka­tılır.
ç. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun ola­rak kullanır.
d. Teftişe yetkili makam tarafından işye­rinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ko­nusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
e. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike İle karşılaştıklarında ve koruma tedbirle­rinde bir eksiklik gördüklerinde, işve­rene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
Yanıt: A
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB; en az bir işyeri hekimi ile İşyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturu­lur. Bu birimde işveren diğer sağlık perso­neli de görevlendirebilir.
Yanıt: B
18. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; her iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri için ayrı ayrı birer oda ve bir adet ilkyardım ve acil mü­dahale odası bulunması gerekir.
Yanıt: D
19. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB'de görevli iş güvenliği uzmanının odası en az 8 metre­kare olmalıdır.
Yanıt: A
20. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB'de görevli işyeri hekiminin muayene odası en az 8 metrekare olmalıdır.
Yanıt: A
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner