Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar


Cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
11. İş güvenliği uzmanının Onaylı deftere yazdıkları İşveren için ne hükmündedir?
A) Bilgilendirme hükmündedir.
B) Açıklama hükmündedir.


C) İkaz hükmündedir.
D) Tebliğ hükmündedir.
12. Onaylı defterin İmzalanmasından ve dü­zenli tutulmasından kim sorumludur?
A) İşyeri Hekimi
B) İş Güvenliği Uzmanı
C) İşveren
D) Hepsi
13. Onaylı defterin asıl sureti işveren tara­fından saklanırken suretleri kimler tara­fından saklanır?
A) İş Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
B) İşveren temsilcisi ve çalışan temsilcisi
C) Yalnızca İş Hekimi
D) Yalnızca İş Güvenliği Uzmanı
14. Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkile­yebilecek tehlikeleri kime bildirerek du­rumun tespit edilmesini ve gerekli ted­birlerin alınmasını talep ederler?
A) İşverene, işverene ulaşamadıkları du­rumda iş sağlığı ve güvenliği kuruluna
B} İş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kuru­lun bulunmadığı işyerlerinde ise çalı­şan temsilcisine
C) İş Hekimine
D) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kuru­lun bulunmadığı işyerlerinde ise işve­rene
15. Yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hiz­metlerinin amaç ve usulleri konusunda kimler haberdar edilir ve elde edilen ve­rilerin kullanılması hakkında bilgilendiri­lirler?
A) İşveren temsilcisi
B) Çalışanlar ve temsilcileri
C) İşveren
D) Hiçbiri
16. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar, işye­rinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı­nın korunması ve geliştirilmesi için yap­ması gerekenlerden değildir?
A) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Ancak kendisi daha uygun kullanım kuralları belirlemişse, belirlediği kurallara göre kullanır.
B) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalış­malara, sağlık muayenelerine, bilgi­lendirme ve eğitim programlarına ka­tılır.
C) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya İşveren tarafından verilen iş sağ­lığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uy­gun talimatlara uyar.
D) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ye­rine getirmek üzere işveren tarafın­dan görevlendirilen kişi veya OSGB'lerin yapacağı çalışmalarda iş­birliği yapar.
17. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin oluşabilmesi için minimum gerekli per­sonel kimlerdir?
A) Bir iş hekimi, İşyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş gü­venliği uzmanını ve diğer sağlık per­soneli.
B) Bir iş hekimi, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş gü­venliği uzmanını.
C) İşyerinin tehlike sınıfına uygun bel­geye sahip en az bir iş güvenliği uz­manını ve diğer sağlık personeli.
D) Bir iş hekimi, ve diğer sağlık perso­neli.
18. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde en az kaç oda İSGB personeli için tahsis edilmesi gere­kir?
A) İşyeri hekimleri için bir muayene odası, iş güvenliği uzmanları için bir olmak üzere iki oda.
B) İş güvenliği uzmanları için bir ve bir adet ilkyardım ve acil müdahale odası olmak üzere iki oda.
C) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uz­manları için bir ve bir adet ilkyardım ve acil müdahale odası olmak üzere iki oda.
D) İş güvenliği uzmanı sayısı kadar oda ve iş hekimi sayısı kadar muayene odası, bir adet ilkyardım ve acil mü­dahale odası. Dolayısıyla İSGB perso­nel sayısından bir fazla oda.
19. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde iş güvenliği uz­manının odası en az kaç metrekare ol­malıdır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
20. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB)'nin kurulduğu bir iş yerinde işyeri hekiminin muayene odası en az kaç metrekare ol­malıdır?
A) 8
B) 10
C) 12

D) 14
Çözümler:

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı defter ya­pılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, iş­yeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere ya­zılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edil­miş sayılır.

Yanıt: D

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı Defterin
İmzalanması ve düzenli tutulmasından İş­veren sorumludur.
Yanıt: C
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş gü­venliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.
Yanıt: A
14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesine göre; çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bu­lunmadığı işyerlerinde ise İşverene bildire­rek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
Yanıt: D
15. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesine göre; Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendiri­lirler.
Yanıt: B
16. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 8. maddesinde Çalışanlar, İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının ko­runması ve geliştirilmesi için çalışanların uyması gerekenler belirtilmiştir.
a. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun ta­limatlara uyar.
b. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ye­rine getirmek üzere işveren tarafın­dan görevlendirilen kişi veya OSGB'Ie-rin yapacağı çalışmalarda işbirliği ya­par.
c. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalış­malara, sağlık muayenelerine, bilgi­lendirme ve eğitim programlarına ka­tılır.
ç. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun ola­rak kullanır.
d. Teftişe yetkili makam tarafından işye­rinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ko­nusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
e. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike İle karşılaştıklarında ve koruma tedbirle­rinde bir eksiklik gördüklerinde, işve­rene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
Yanıt: A
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB; en az bir işyeri hekimi ile İşyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturu­lur. Bu birimde işveren diğer sağlık perso­neli de görevlendirebilir.
Yanıt: B
18. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; her iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri için ayrı ayrı birer oda ve bir adet ilkyardım ve acil mü­dahale odası bulunması gerekir.
Yanıt: D
19. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB'de görevli iş güvenliği uzmanının odası en az 8 metre­kare olmalıdır.
Yanıt: A
20. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 10. maddesine göre; İSGB'de görevli işyeri hekiminin muayene odası en az 8 metrekare olmalıdır.
Yanıt: A

Etiketler

2018 yks konuları 4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf derslere göre dağılım Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları yks 2018 sınav konuları