Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


Cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
1. Onaylı defter ne demektir?
A) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlen­miş her işyeri için tek olan defter.


B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, işveren tarafından her sayfası onaylanmış defter.
C) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, muhasebeci tarafından onaylanan seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlen­miş her işyeri için tek olan defter.
D) Hiçbiri.
2. Onaylı Defteri aşağıdakilerden hangisi onaylayamaz?
A) İşveren
B) İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
C) Genel Müdürlük
D) Noter
3. İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uz­manı ve diğer sağlık personeli görevlen­dirmekle yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlendirmenin amaçların­dan değildir?
A) İşyerlerinde alınması gereken iş sağ­lığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlen­mesi ve uygulanmasının izlenmesi
B} İş kazası ve meslek hastalıklarının ön­lenmesi
C) İşyerinde kullanılan teçhizatın kusur­larını belirleyip modernize edilmesini sağlamak
D) Çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hiz­metlerinin yürütülmesi
4. İşveren aşağıdaki durumların hangisinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurmak zorundadır?
A) İşyeri çok tehlikeli sınıfta ise.
B) Her işyerinde her halükarda kurulma­lıdır.
C) İşyeri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta ise.
D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı­nın tam süreli görevlendirilmesi gere­ken durumlarda.

5. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yü­kümlüklerinden değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile il­gili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak
B) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ka­tılmayan çalışanlara ek ücret vererek teşvik etmek
C) Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri ama­cıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşıla­makla.
D) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak
6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüt­mek üzere işyerinden personel görev­lendirmek veya OSGB'lerden hizmet al­mak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşverenin yükümlülüğü kalkmış olur.
B) İşverenin yükümlülüğü devam eder.
C) İşverenin yükümlülüğü kısmen de­vam eder.
D) Hiçbiri.
7. İşyerinden görevlendirilecek veya hiz­met alınacak OSGB'de görevli işyeri he­kimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konu­sunda işveren önceden kimlerin görüşle­rinin alınmasını sağlar?
A) Çalışan temsilcilerinin
B) İşveren temsilcilerinin
C) Çalışanların
D) Sendika temsilcilerinin
8. İşveren, görevlendirdiği veya hizmet al­dığı OSGB'de görev yapan kişiler ile bun­ların çalışma saatleri, görev, yetki ve so­rumlulukları konusunda kimlerin bilgi­lendirir?
A}   Yalnızca çalışan temsilcilerini
B) Yalnızca sendika temsilcisini
C) Yalnızca çalışanları
D) Çalışan temsilcisi ve çalışanları
9. İşveren, ilgili mevzuatta belirlenen süre­ler saklı kalmak kaydıyla, işten ayrılma tarihinden itibaren çalışanların kişisel sağlık dosyalarını kaç yıl saklamakla yü­kümlüdür?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
10. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dos­yasını yazılı olarak talep ettiğinde, eski işveren nasıl davranmalıdır?
A) Çalışanın kişisel sağlık dosyasını yeni işverene vermelidir.
B) Çalışanın kişisel sağlık dosyasının bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde yeni işverene vermelidir.
C) Çalışanın kişisel sağlık dosyasının bir örneğini onaylayarak bir yıl İçerisinde yeni işverene vermelidir.

D) Çalışanın kişisel sağlık dosyasını hiç­bir şekilde yeni işverene vermemeli­dir.

Çözümler:
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 4. maddesinde Onaylı defter tanım­lanmıştır.
Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsi­yeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter.
Yanıt: A
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. Maddesine göre; Onaylı defter iş­yerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Ku­rumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek su­retiyle onaylanır.
Yanıt: A
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesi görevlendirmenin ama­cını açıklamaktadır.
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlen­mesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş ka­zası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile ko­ruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yü­rütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş gü­venliği uzmanı ve diğer sağlık personeli gö­revlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dik­kate alarak bu hizmetin yerine getirilme­sini kendisi üstlenebilir.
Yanıt: C
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesine göre; işveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.
Yanıt: D
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesinde işverenin yükümlü­lükleri belirlenmiştir.
İşveren;
a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile il­gili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta plan­lama ve düzenleme yapmakla,
b. Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri ama­cıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşıla­makla,
c. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordi­nasyonu sağlamakla,
ç. Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve gü­venliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri ye­rine getirmekle,
d. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için. Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağla­makla,
yükümlüdür.
Yanıt: B
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesine göre; iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yürütmek üzere işye­rinden personel görevlendirmek veya OSGB'lerden hizmet almak suretiyle bu ko­nudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
Yanıt: B
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 6. maddesine göre; işyerinden gö­revlendirilecek   veya   hizmet alınacak OSGB'de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görev­lendirilmesi konusunda çalışan temsilcile­rinin önceden görüşlerinin alınmasını sağ­lar.
Yanıt: A
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 6. maddesine göre; Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB'de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.
Yanıt: D
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesinde kayıtların tutulma süresi belirtilmiştir.
İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve gü­venliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
b. İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,
saklar.
Yanıt: C
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; çalışanın işyerin­den ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
Yanıt: B

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları