Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar 1
Cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
1. Onaylı defter ne demektir?
A) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlen­miş her işyeri için tek olan defter.


B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, işveren tarafından her sayfası onaylanmış defter.
C) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiye­ler ile gerekli görülen diğer hususla­rın yazıldığı, muhasebeci tarafından onaylanan seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlen­miş her işyeri için tek olan defter.
D) Hiçbiri.
2. Onaylı Defteri aşağıdakilerden hangisi onaylayamaz?
A) İşveren
B) İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
C) Genel Müdürlük
D) Noter
3. İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uz­manı ve diğer sağlık personeli görevlen­dirmekle yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlendirmenin amaçların­dan değildir?
A) İşyerlerinde alınması gereken iş sağ­lığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlen­mesi ve uygulanmasının izlenmesi
B} İş kazası ve meslek hastalıklarının ön­lenmesi
C) İşyerinde kullanılan teçhizatın kusur­larını belirleyip modernize edilmesini sağlamak
D) Çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hiz­metlerinin yürütülmesi
4. İşveren aşağıdaki durumların hangisinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurmak zorundadır?
A) İşyeri çok tehlikeli sınıfta ise.
B) Her işyerinde her halükarda kurulma­lıdır.
C) İşyeri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta ise.
D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı­nın tam süreli görevlendirilmesi gere­ken durumlarda.

5. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yü­kümlüklerinden değildir?
A) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile il­gili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak
B) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ka­tılmayan çalışanlara ek ücret vererek teşvik etmek
C) Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri ama­cıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşıla­makla.
D) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak
6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüt­mek üzere işyerinden personel görev­lendirmek veya OSGB'lerden hizmet al­mak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşverenin yükümlülüğü kalkmış olur.
B) İşverenin yükümlülüğü devam eder.
C) İşverenin yükümlülüğü kısmen de­vam eder.
D) Hiçbiri.
7. İşyerinden görevlendirilecek veya hiz­met alınacak OSGB'de görevli işyeri he­kimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konu­sunda işveren önceden kimlerin görüşle­rinin alınmasını sağlar?
A) Çalışan temsilcilerinin
B) İşveren temsilcilerinin
C) Çalışanların
D) Sendika temsilcilerinin
8. İşveren, görevlendirdiği veya hizmet al­dığı OSGB'de görev yapan kişiler ile bun­ların çalışma saatleri, görev, yetki ve so­rumlulukları konusunda kimlerin bilgi­lendirir?
A}   Yalnızca çalışan temsilcilerini
B) Yalnızca sendika temsilcisini
C) Yalnızca çalışanları
D) Çalışan temsilcisi ve çalışanları
9. İşveren, ilgili mevzuatta belirlenen süre­ler saklı kalmak kaydıyla, işten ayrılma tarihinden itibaren çalışanların kişisel sağlık dosyalarını kaç yıl saklamakla yü­kümlüdür?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
10. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dos­yasını yazılı olarak talep ettiğinde, eski işveren nasıl davranmalıdır?
A) Çalışanın kişisel sağlık dosyasını yeni işverene vermelidir.
B) Çalışanın kişisel sağlık dosyasının bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde yeni işverene vermelidir.
C) Çalışanın kişisel sağlık dosyasının bir örneğini onaylayarak bir yıl İçerisinde yeni işverene vermelidir.

D) Çalışanın kişisel sağlık dosyasını hiç­bir şekilde yeni işverene vermemeli­dir.

Çözümler:
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 4. maddesinde Onaylı defter tanım­lanmıştır.
Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsi­yeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter.
Yanıt: A
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. Maddesine göre; Onaylı defter iş­yerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Ku­rumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek su­retiyle onaylanır.
Yanıt: A
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesi görevlendirmenin ama­cını açıklamaktadır.
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlen­mesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş ka­zası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile ko­ruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yü­rütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş gü­venliği uzmanı ve diğer sağlık personeli gö­revlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dik­kate alarak bu hizmetin yerine getirilme­sini kendisi üstlenebilir.
Yanıt: C
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesine göre; işveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.
Yanıt: D
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesinde işverenin yükümlü­lükleri belirlenmiştir.
İşveren;
a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile il­gili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta plan­lama ve düzenleme yapmakla,
b. Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri ama­cıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşıla­makla,
c. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordi­nasyonu sağlamakla,
ç. Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve gü­venliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri ye­rine getirmekle,
d. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için. Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağla­makla,
yükümlüdür.
Yanıt: B
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 5. maddesine göre; iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yürütmek üzere işye­rinden personel görevlendirmek veya OSGB'lerden hizmet almak suretiyle bu ko­nudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
Yanıt: B
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 6. maddesine göre; işyerinden gö­revlendirilecek   veya   hizmet alınacak OSGB'de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görev­lendirilmesi konusunda çalışan temsilcile­rinin önceden görüşlerinin alınmasını sağ­lar.
Yanıt: A
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 6. maddesine göre; Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB'de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.
Yanıt: D
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesinde kayıtların tutulma süresi belirtilmiştir.
İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve gü­venliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
b. İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,
saklar.
Yanıt: C
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetme­liğinin 7. maddesine göre; çalışanın işyerin­den ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
Yanıt: B
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner