Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI SORU ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çözümler sorulardan sonra verilmiştir.
1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Gü­venliği Kurulları Yönetmeliği'nin amaçla­rından değildir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağının be­lirlenmesi


B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının gö­rev ve yetkilerinin belirlenmesi
D) Hepsi.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu hangi işyer­lerinde kurulur?
A) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
B) 100 ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
C) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
D) 100 ve daha fazla çalışanı bulunan ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
3. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt iş­veren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise kurulu kim oluş­turur?
A) Asıl işveren
B) Asıl ve alt işveren ortak kurul oluştu­rur.
C) Asıl ve alt İşveren ayrı ayrı kurul oluş­turur.
D) Çalışan sayısı fazla olan kurul oluştu­rur.
4. Asıl işveren ve alt işverenin ayrı ayrı ku­rullar oluşturmaları zorunlu olduğunda, kurulların koordinasyonunu kim sağlar?
A) Asıl işveren ve alt işverenin arala­rında karar verdiği kişi.
B) Asıl işveren.
C) Çalışan sayısı fazla olan.
D) Asıl işveren ve alt işveren birlikte.
5. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt iş­veren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durum­larda kurulu kim oluşturur?
A) Asıl işveren
B) Çalışan sayısı fazla olan
C) Asıl ve alt işveren birlikte oluşturur
D) Kurul oluşturmaya gerek yoktur.
6. Asıl ve alt işveren ilişkisinde ortak kurul oluşturmaları gerektiğinde kurul üyele­rini kim belirler?
A) Asıl işveren
B) Çalışan sayısı fazla olan
C) Asıl ve alt işveren birlikte
D) Alt işveren
7. İşverene bağlı birden çok işyeri bulun­duğu durumda kurul nerede kurulur?
A) Yönetimin bulunduğu yerde.
B) Asıl işin yapıldığı yerde.
C) İşverenin istediği yerde.
D) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kuru­lur.
8. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerin­den değildir?
A) İşveren veya işveren vekili
B) Diğer sağlık personeli
C) İdari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi
D) Çalışan temsilcisi
9. Kurulun başkanlığını kim yapar?
A) İşveren veya işveren vekili.
B) İş güvenliği uzmanı
C) İşyeri hekimi
D) İşverenin belirleyeceği kişi
10. Kurulun sekreterliğini hangi durumda iş güvenliği uzmanı yapar?
A) Her şartta
B) Tam zamanlı çalışıyor ise
C) İşveren görevlen d i rirse
D) Hiçbiri
11. İş güvenliği uzmanı tam zamanlı çalışmı­yorsa, kurulun sekreterliğini kim yapar?
A) İşveren vekili
B) İşyeri hekimi
C) İnsan kaynakları, personel, sosyal iş­ler veya idari ve mali işleri yürüt­mekle görevli bir kişi
D) İşveren

12. Kurulda yer alacak insan kaynakları, per­sonel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi nasıl atanır?
A) En kıdemli çalışan kurul üyesi olur.
B) İlgili müdürler kendi aralarında se­çimle karar verdikleri kişi kurul üyesi olur.
C) Diğer kurul üyeleri tarafından se­çimle belirlenen kişi kurul üyesi olur.
D) İşveren veya işveren vekili tarafından belirlenir.
13. İşyerinde birden çok işyeri hekimi varsa, hangi iş hekimi kurulun üyesi olur?
A) İşveren tarafından belirlenir.
B) İşveren vekili tarafından belirlenir.
C) En kıdemli olan kurul üyesi olur.

D) Kendi aralarında seçimle belirlerler.

ÇÖZÜMLER:
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-Üği'nin 1. maddesine göre; Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalış­malarda bulunmak üzere iş sağlığı ve gü­venliği kurullarının hangi işyerlerinde kuru­lacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar ara­sında koordinasyon ve işbirliği yöntemle­rini belirlemektir.
Yanıt: D
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerle­rinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluştu­rur.
Yanıt: A
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; altı aydan fazla süren asıl işveren-ait işveren ilişkisinin bu­lunduğu hallerde; asıl İşveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul ku­rar.
Yanıt: C
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-iiği'nin 4. maddesine göre; iş sağlığı ve gü­venliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurul­larca alınan kararların uygulanması konu­sunda işbirliği ve koordinasyon asıl işve­rence sağlanır.
Yanıt: B
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordi­nasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl İşveren ve alt işveren tarafından bir­likte bir kurul oluşturulur.
Yanıt: A
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruliarı Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; kurul üyeleri her iki işverenin kararı ile belirlenir.
Yanıt: C
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 5. maddesine göre; işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hal­lerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir İşyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
Yanıt: D
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liğî'nin 6. maddesinde kurul üyeleri belirtil­miştir.
Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a. İşveren veya işveren vekili,
b. İş güvenliği uzmanı,
c. İşyeri hekimi,
ç. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d. Bulunması halinde sivil savunma uz­manı,
e. Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Yanıt: B
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurulun baş­kanlığını işveren veya işveren vekili yapar.
Yanıt: A
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; iş güvenliği uz­manı tam zamanlı çalışıyor ise kurulun sek­reterliğini yapar.
Yanıt: B
11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nîn 6. maddesine göre; iş güvenliği uz­manının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretar-yası; insan kaynakları, personel, sosyal iş­ler veya idari ve mali işleri yürütmekle gö­revli bir kişi tarafından yürütülür.
Yanıt: C
12. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurulda yer ala­cak insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi İşveren veya işveren vekili tarafın­dan atanır.
Yanıt: D
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; birden çok iş­yeri hekimi varsa, kurulda yer alacak işyeri hekimini işveren belirler.
Yanıt: A
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner