Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI SORU ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


Çözümler sorulardan sonra verilmiştir.
1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Gü­venliği Kurulları Yönetmeliği'nin amaçla­rından değildir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağının be­lirlenmesi


B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının gö­rev ve yetkilerinin belirlenmesi
D) Hepsi.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu hangi işyer­lerinde kurulur?
A) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
B) 100 ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
C) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
D) 100 ve daha fazla çalışanı bulunan ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde.
3. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt iş­veren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise kurulu kim oluş­turur?
A) Asıl işveren
B) Asıl ve alt işveren ortak kurul oluştu­rur.
C) Asıl ve alt İşveren ayrı ayrı kurul oluş­turur.
D) Çalışan sayısı fazla olan kurul oluştu­rur.
4. Asıl işveren ve alt işverenin ayrı ayrı ku­rullar oluşturmaları zorunlu olduğunda, kurulların koordinasyonunu kim sağlar?
A) Asıl işveren ve alt işverenin arala­rında karar verdiği kişi.
B) Asıl işveren.
C) Çalışan sayısı fazla olan.
D) Asıl işveren ve alt işveren birlikte.
5. Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt iş­veren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durum­larda kurulu kim oluşturur?
A) Asıl işveren
B) Çalışan sayısı fazla olan
C) Asıl ve alt işveren birlikte oluşturur
D) Kurul oluşturmaya gerek yoktur.
6. Asıl ve alt işveren ilişkisinde ortak kurul oluşturmaları gerektiğinde kurul üyele­rini kim belirler?
A) Asıl işveren
B) Çalışan sayısı fazla olan
C) Asıl ve alt işveren birlikte
D) Alt işveren
7. İşverene bağlı birden çok işyeri bulun­duğu durumda kurul nerede kurulur?
A) Yönetimin bulunduğu yerde.
B) Asıl işin yapıldığı yerde.
C) İşverenin istediği yerde.
D) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kuru­lur.
8. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerin­den değildir?
A) İşveren veya işveren vekili
B) Diğer sağlık personeli
C) İdari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi
D) Çalışan temsilcisi
9. Kurulun başkanlığını kim yapar?
A) İşveren veya işveren vekili.
B) İş güvenliği uzmanı
C) İşyeri hekimi
D) İşverenin belirleyeceği kişi
10. Kurulun sekreterliğini hangi durumda iş güvenliği uzmanı yapar?
A) Her şartta
B) Tam zamanlı çalışıyor ise
C) İşveren görevlen d i rirse
D) Hiçbiri
11. İş güvenliği uzmanı tam zamanlı çalışmı­yorsa, kurulun sekreterliğini kim yapar?
A) İşveren vekili
B) İşyeri hekimi
C) İnsan kaynakları, personel, sosyal iş­ler veya idari ve mali işleri yürüt­mekle görevli bir kişi
D) İşveren

12. Kurulda yer alacak insan kaynakları, per­sonel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi nasıl atanır?
A) En kıdemli çalışan kurul üyesi olur.
B) İlgili müdürler kendi aralarında se­çimle karar verdikleri kişi kurul üyesi olur.
C) Diğer kurul üyeleri tarafından se­çimle belirlenen kişi kurul üyesi olur.
D) İşveren veya işveren vekili tarafından belirlenir.
13. İşyerinde birden çok işyeri hekimi varsa, hangi iş hekimi kurulun üyesi olur?
A) İşveren tarafından belirlenir.
B) İşveren vekili tarafından belirlenir.
C) En kıdemli olan kurul üyesi olur.

D) Kendi aralarında seçimle belirlerler.

ÇÖZÜMLER:
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-Üği'nin 1. maddesine göre; Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalış­malarda bulunmak üzere iş sağlığı ve gü­venliği kurullarının hangi işyerlerinde kuru­lacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar ara­sında koordinasyon ve işbirliği yöntemle­rini belirlemektir.
Yanıt: D
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerle­rinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluştu­rur.
Yanıt: A
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; altı aydan fazla süren asıl işveren-ait işveren ilişkisinin bu­lunduğu hallerde; asıl İşveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul ku­rar.
Yanıt: C
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-iiği'nin 4. maddesine göre; iş sağlığı ve gü­venliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurul­larca alınan kararların uygulanması konu­sunda işbirliği ve koordinasyon asıl işve­rence sağlanır.
Yanıt: B
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordi­nasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl İşveren ve alt işveren tarafından bir­likte bir kurul oluşturulur.
Yanıt: A
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruliarı Yönetme-liği'nin 4. maddesine göre; kurul üyeleri her iki işverenin kararı ile belirlenir.
Yanıt: C
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 5. maddesine göre; işverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hal­lerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir İşyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
Yanıt: D
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liğî'nin 6. maddesinde kurul üyeleri belirtil­miştir.
Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a. İşveren veya işveren vekili,
b. İş güvenliği uzmanı,
c. İşyeri hekimi,
ç. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d. Bulunması halinde sivil savunma uz­manı,
e. Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Yanıt: B
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurulun baş­kanlığını işveren veya işveren vekili yapar.
Yanıt: A
10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; iş güvenliği uz­manı tam zamanlı çalışıyor ise kurulun sek­reterliğini yapar.
Yanıt: B
11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nîn 6. maddesine göre; iş güvenliği uz­manının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretar-yası; insan kaynakları, personel, sosyal iş­ler veya idari ve mali işleri yürütmekle gö­revli bir kişi tarafından yürütülür.
Yanıt: C
12. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurulda yer ala­cak insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi İşveren veya işveren vekili tarafın­dan atanır.
Yanıt: D
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; birden çok iş­yeri hekimi varsa, kurulda yer alacak işyeri hekimini işveren belirler.
Yanıt: A

Etiketler

2018 yks konuları 4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf derslere göre dağılım Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları yks 2018 sınav konuları