Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çözümler sorulardan sonra verilmiştir.
14. İşyerinde birden çok İş güvenliği uzmanı varsa, hangi iş güvenliği uzmanı kurulun üyesi olur?
A) En yüksek sınıfta yer alan uzmanlar arasından işveren tarafından belirle­nir.


B} İşyerinin tehlike sınıfına uygun uz­manlar arasından işveren tarafından belirlenir.
C) İşyerinin tehlike sınıfına uygun uz­manlar arasından işveren vekili tara­fından belirlenir.
B) Uzmanların kendi aralarında yapa­cakları seçimle belirlenir.
15. Aşağıdaki kurul üyelerinden hangisinin yedeği bulunur?
A) İşyeri hekimi
B) İş güvenliği uzmanı
C) Sivil savunma uzmanı
D) Formen
16. Kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilme­sini kim sağlar?
A) İşveren
B) İşyeri hekimi
C) İş güvenliği uzmanı
D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
17. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerine ve yedeklerine verilecek eğitimin asgari konuları arasında yer almaz?
A) Kurulun görev ve yetkileri
B) İş hijyeninin temel ilkeleri
C) Risk değerlendirmesi
D) Yetişkin eğitimi
18. Aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerindendir?
A) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek
B) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik ted­birlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek
C) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan ted­birlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalış­malarını izlemek
D) Hepsi
19. Aksi bir karar alınmadıkça kurul ne kadar sıklıkta toplanır?
A) Üç ayda bir
B) İki ayda bir
C) Ayda bir
D) Onbeş günde bir
20. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ku­rul, kurul toplantısının en fazla kaç ayda bir yapılmasına karar verebilir?
A) İki ayda bir.
B) Üç ayda bir
C) Dört ayda bir
D) Beş ayda bir
21. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde kurul, kurul toplantısının en fazla kaç ayda bir yapılmasına karar verebilir?
A} İki ayda bir.
B) Üç ayda bir
C) Dört ayda bir
D) Beş ayda bir
22. Kurul toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce ku­rul üyelerine bildirilir?
A) . 48
B) 32
C) 24
D) 12
23. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerin­den herhangi birinin kurulu olağan üstü toplantıya çağırması için gerekçe ola­maz?
A) Ölümlü iş kazası
B) Uzuv kayıplı iş kazası
C) Özel bir tedbiri gerektiren önemli hal
D) Çalışan maaşlarının gecikmesi
24. Kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak için kime veya kimlere başvurması gerekir?
A) Kurul başkanı veya kurul sekreterine
B) İşyeri hekimine veya iş güvenliği uz­manına
C) Kurul başkanı veya işyeri hekimine
D) Hepsi
25. Kurulda yapılan oylama ile İlgili aşağıda­kilerden hangisi doğrudur?
A) Çekimser oy kullanılamaz.
B) Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
C) Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

D) Hepsi.
ÇÖZÜMLER:

14. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından işve­rence belirlenir.

Yanıt: B
15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurul üyelerin­den bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması ha­linde baş temsilcinin yedeği bulunur.
Yanıt: D
16. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 7. maddesine göre; işveren tarafın­dan, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve­rilmesi sağlanır.
Yanıt: A
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 7. maddesinde asgari eğitim konu­ları belirtilmiştir.
Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri
asgari aşağıdaki konuları kapsar;
a. Kurulun görev ve yetkileri,
b. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulu­sal mevzuat ve standartlar,
c. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç. İş hijyeninin temel ilkeleri,
d. İletişim teknikleri,
e. Acil durum önlemleri,
f. Meslek hastalıkları,
g. İşyerlerine ait özel riskler, ğ.  Risk değerlendirmesi.
Yanıt: D
18.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 8. maddesinde kurulun görev ve yetkileri belirtilmiştir.
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırla­mak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygu­lanmasını İzlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul günde­mine almak,
b. İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş­yerinde çalışanlara yol göstermek,
c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine iliş­kin tehlikeleri ve önlemleri değerlen­dirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bu­lunmak,
ç. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş­yeri ya da iş ekipmanının zarara uğ­ratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve İncelemeyi yap­mak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya iş­veren vekiline vermek,
d. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırla­mak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik gö­rülmesi halinde geri bildirimde bulun­mak,
e. İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik ted­birlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f. İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan ted­birlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalış­malarını izlemek,
g. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği duru­muyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yrlki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hu­susları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
ğ. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka­nununun 13 üncü maddesinde belirti­len çalışmaktan kaçınma hakkı talep­leri iie ilgili acilen toplanarak karar vermek,
h. İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve ça­lışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkile­rini kapsayan tutarlı ve genel bir ön­leme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Yanıt: D
19.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; aksi bir karar alınmadıkça kurul ayda bir toplanır.
Yanıt: C
20. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; tehlikeli işyerle­rinde kurul, kurul toplantısının iki ayda bir yapılmasına karar verebilir.
Yanıt: B
21. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; az tehlikeli iş­yerlerinde kurul, kurul toplantısının üç ayda bir yapılmasına karar verebilir.
Yanıt: C
22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
Yanıt: A
23. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya öze! birtedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağa­nüstü toplantıya çağırabilir.
Yanıt: D
24. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; olağan üstü toplantı teklifi kurul başkanına veya sekre­terine yapılması gerekir.
Yanıt: A
25. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya iş­veren vekili başkanlığında toplanır ve katı­lanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çe­kimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği ha­linde başkanın oyu kararı belirler.
Yanıt: D
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner