Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar


Çözümler sorulardan sonra verilmiştir.
14. İşyerinde birden çok İş güvenliği uzmanı varsa, hangi iş güvenliği uzmanı kurulun üyesi olur?
A) En yüksek sınıfta yer alan uzmanlar arasından işveren tarafından belirle­nir.


B} İşyerinin tehlike sınıfına uygun uz­manlar arasından işveren tarafından belirlenir.
C) İşyerinin tehlike sınıfına uygun uz­manlar arasından işveren vekili tara­fından belirlenir.
B) Uzmanların kendi aralarında yapa­cakları seçimle belirlenir.
15. Aşağıdaki kurul üyelerinden hangisinin yedeği bulunur?
A) İşyeri hekimi
B) İş güvenliği uzmanı
C) Sivil savunma uzmanı
D) Formen
16. Kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilme­sini kim sağlar?
A) İşveren
B) İşyeri hekimi
C) İş güvenliği uzmanı
D) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
17. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerine ve yedeklerine verilecek eğitimin asgari konuları arasında yer almaz?
A) Kurulun görev ve yetkileri
B) İş hijyeninin temel ilkeleri
C) Risk değerlendirmesi
D) Yetişkin eğitimi
18. Aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerindendir?
A) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek
B) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik ted­birlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek
C) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan ted­birlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalış­malarını izlemek
D) Hepsi
19. Aksi bir karar alınmadıkça kurul ne kadar sıklıkta toplanır?
A) Üç ayda bir
B) İki ayda bir
C) Ayda bir
D) Onbeş günde bir
20. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ku­rul, kurul toplantısının en fazla kaç ayda bir yapılmasına karar verebilir?
A) İki ayda bir.
B) Üç ayda bir
C) Dört ayda bir
D) Beş ayda bir
21. Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde kurul, kurul toplantısının en fazla kaç ayda bir yapılmasına karar verebilir?
A} İki ayda bir.
B) Üç ayda bir
C) Dört ayda bir
D) Beş ayda bir
22. Kurul toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kaç saat önce ku­rul üyelerine bildirilir?
A) . 48
B) 32
C) 24
D) 12
23. Aşağıdakilerden hangisi kurul üyelerin­den herhangi birinin kurulu olağan üstü toplantıya çağırması için gerekçe ola­maz?
A) Ölümlü iş kazası
B) Uzuv kayıplı iş kazası
C) Özel bir tedbiri gerektiren önemli hal
D) Çalışan maaşlarının gecikmesi
24. Kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak için kime veya kimlere başvurması gerekir?
A) Kurul başkanı veya kurul sekreterine
B) İşyeri hekimine veya iş güvenliği uz­manına
C) Kurul başkanı veya işyeri hekimine
D) Hepsi
25. Kurulda yapılan oylama ile İlgili aşağıda­kilerden hangisi doğrudur?
A) Çekimser oy kullanılamaz.
B) Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
C) Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

D) Hepsi.
ÇÖZÜMLER:

14. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından işve­rence belirlenir.

Yanıt: B
15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 6. maddesine göre; kurul üyelerin­den bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması ha­linde baş temsilcinin yedeği bulunur.
Yanıt: D
16. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 7. maddesine göre; işveren tarafın­dan, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ve­rilmesi sağlanır.
Yanıt: A
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 7. maddesinde asgari eğitim konu­ları belirtilmiştir.
Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri
asgari aşağıdaki konuları kapsar;
a. Kurulun görev ve yetkileri,
b. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulu­sal mevzuat ve standartlar,
c. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç. İş hijyeninin temel ilkeleri,
d. İletişim teknikleri,
e. Acil durum önlemleri,
f. Meslek hastalıkları,
g. İşyerlerine ait özel riskler, ğ.  Risk değerlendirmesi.
Yanıt: D
18.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 8. maddesinde kurulun görev ve yetkileri belirtilmiştir.
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırla­mak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygu­lanmasını İzlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul günde­mine almak,
b. İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş­yerinde çalışanlara yol göstermek,
c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine iliş­kin tehlikeleri ve önlemleri değerlen­dirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bu­lunmak,
ç. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş­yeri ya da iş ekipmanının zarara uğ­ratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve İncelemeyi yap­mak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya iş­veren vekiline vermek,
d. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırla­mak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik gö­rülmesi halinde geri bildirimde bulun­mak,
e. İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik ted­birlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f. İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan ted­birlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalış­malarını izlemek,
g. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği duru­muyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yrlki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hu­susları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
ğ. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka­nununun 13 üncü maddesinde belirti­len çalışmaktan kaçınma hakkı talep­leri iie ilgili acilen toplanarak karar vermek,
h. İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve ça­lışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkile­rini kapsayan tutarlı ve genel bir ön­leme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Yanıt: D
19.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; aksi bir karar alınmadıkça kurul ayda bir toplanır.
Yanıt: C
20. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; tehlikeli işyerle­rinde kurul, kurul toplantısının iki ayda bir yapılmasına karar verebilir.
Yanıt: B
21. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; az tehlikeli iş­yerlerinde kurul, kurul toplantısının üç ayda bir yapılmasına karar verebilir.
Yanıt: C
22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
Yanıt: A
23. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya öze! birtedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağa­nüstü toplantıya çağırabilir.
Yanıt: D
24. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme-liği'nin 9. maddesine göre; olağan üstü toplantı teklifi kurul başkanına veya sekre­terine yapılması gerekir.
Yanıt: A
25. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetme­liğinin 9. maddesine göre; Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya iş­veren vekili başkanlığında toplanır ve katı­lanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çe­kimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği ha­linde başkanın oyu kararı belirler.
Yanıt: D

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları