Pazartesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 3

Sponsorlu Bağlantılar


23. ILO iş kazası tanımı aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makinen ve teçhiza­tın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay
DEVAMI
B) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay
C) Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş ve­ya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça zarara uğra­tan bir olay
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
23.ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) iş kazası tanımı:
Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay.
Yanıt: B
24. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nda iş kazası tanımı aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makinen ve teçhiza­tın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay
B) İşyerinde veya işin yürütümü nede­niyle meydana gelen, ölüme sebebi­yet veren veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da bedenen özre uğratan olay.
C) Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş ve­ya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça zarara uğra­tan bir olay
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
24.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nun m.3/g'de İş kazası tanımı:
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da be­denen özre uğratan olay.
Yanıt: B

25. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma metodu olan mühendislik reviz­yonu metodudur?
A) Uyarı levhaları ve afişler
B) Yapılacak işe uygun işçi temini
C) Tehlikeli durumların analizi
D) Disiplin önlemlerine başvurma
ÇÖZÜM:
25.Mühendislik revizyonu metotları: —> Tehlikeli durumların bilinmesi -> Tehlikeli durumların analizi -> Tedbirlerin alınması -> Tedbirlerin uygulanması -> Gerekli kontrollerin sağlanması
Yanıt: C

26. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nda meslek hastalıklarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
B) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
C) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yü­rütüm şartları yüzünden uğradığı ge­çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
D) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay.
ÇÖZÜM:
26.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nun m.3/l'de meslek hastalığı ta­nımı:
Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
Yanıt: B

27. Öğretide meslek hastalıklarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
B) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
C) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yü­rütüm şartları yüzünden uğradığı ge­çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
D) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay.
ÇÖZÜM:
27. Öğretide meslek hastalığı tanımı:
Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartları­nın doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
Yanıt: A

28. İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli durum­lardan kaynaklanır?
A) %12      B)%2   C)88   D) %10
ÇÖZÜM:
28. İş kazalarının;
%88'i tehlikeli hareketlerden kaynakla­nır.
%10'u tehlikeli durumlardan kaynakla­nır.
%2'si sebebi bilinmeyen nedenden kay­naklanır ve kaçınılmazdır.
Yanıt: D

29. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma metodu değildir?
A) İnandırma özendirme
B) Ergonomiden yararlanma
C) Disiplin önlemlerine başvurma
D) Uyan levhaları ve afişler
ÇÖZÜM:
29. Kazaİardan korunma metotları;
Mühendislik revizyon.
İnandırma ve özendirme (ikna ve teş­vik).
Ergonomiden yararlanma.
Disiplin önlemlerine başvurma (uyarı-kınama-disiplin
Yanıt: D

30. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin korunmasında itici iktisadi faktördür?
A) Çalışanların biyolojik özellikleri ile ka­biliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek
B) Güvenli çalışan işletmede üretim ar­tar, maliyet düşer.
C) İş güvenliği ile ilgili yönetmelikler üst düzeydeki yönetim tarafından çıkarı­lır
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
30. Güvenlİ çalışan işletmelerde kazalar azala­cağından, iş gücü ve üretim kaybı azalır. Dolayısıyla Güvenli çalışan işletmede üre­tim artar, maliyet düşer.
Yanıt: B

31. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hare­ketlerin nedenlerinden değildir?
A) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
B) Fiziksel uygunsuzluk
C) Tehlikeli durumların bilinmesi
D) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
ÇÖZÜM:
31.20. yanıta bakınız.
Yanıt: C

32. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hare­ketlerin nedenlerinden değildir?
A) Fiziksel uygunsuzluk
B) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
C) Kötü çevre koşulları
D) İnandırma ve özendirme
ÇÖZÜM:
32. Tehlikeli hareketlerin nedenleri;
Bünyeden, doğadan gelen kişisel özür­ler.
Bilgi ve ustalık yoksunluğu. —> Fiziksel uygunsuzluk. Kötü çevre koşulları.
Yanıt: D

33. İşyerlerinde meydana gelen kazaların yüzde kaçı kolayca önlenebilir?
A) %50
B) %48
C) %30
D) 962
ÇÖZÜM:
33. Yapılan çalışmalar kazaların;
%50'sinin kolayca önlenebileceğini,
— %48'inin ancak etüt ve metotlu çalış­malarla önlenebileceğini,
— %2'sinin önlenmesinin mümkün olma­dığını,
göstermektedir.
Yanıt: A

34. Ağır veya ölümle sonuçlanan her 330 ka­zanın temelinde uzuv kaybı kaç adettir?
A) 300
B) 29
C) 21
D) 2
ÇÖZÜM:
34.Ağır veya ölümle sonuçlanan her 330 kaza­nın temelinde, 1 ölüm, 29 uzuv kaybı İle so­nuçlanan ve 300 yaralanma meydana gel­meyen olay vardır.
Yanıt: B

35. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi yılda çıkmıştır?
A) 2010
B) 2011
C) 2012

D) 2013
ÇÖZÜM:
35.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 12 Haziran 2012 tarihinde çıkmıştır.
Yanıt: C

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları