Pazartesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 3

Sponsorlu Bağlantılar 1
23. ILO iş kazası tanımı aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makinen ve teçhiza­tın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay
DEVAMI
B) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay
C) Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş ve­ya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça zarara uğra­tan bir olay
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
23.ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) iş kazası tanımı:
Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay.
Yanıt: B
24. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nda iş kazası tanımı aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makinen ve teçhiza­tın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay
B) İşyerinde veya işin yürütümü nede­niyle meydana gelen, ölüme sebebi­yet veren veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da bedenen özre uğratan olay.
C) Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş ve­ya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça zarara uğra­tan bir olay
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
24.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nun m.3/g'de İş kazası tanımı:
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da be­denen özre uğratan olay.
Yanıt: B

25. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma metodu olan mühendislik reviz­yonu metodudur?
A) Uyarı levhaları ve afişler
B) Yapılacak işe uygun işçi temini
C) Tehlikeli durumların analizi
D) Disiplin önlemlerine başvurma
ÇÖZÜM:
25.Mühendislik revizyonu metotları: —> Tehlikeli durumların bilinmesi -> Tehlikeli durumların analizi -> Tedbirlerin alınması -> Tedbirlerin uygulanması -> Gerekli kontrollerin sağlanması
Yanıt: C

26. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nda meslek hastalıklarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
B) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
C) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yü­rütüm şartları yüzünden uğradığı ge­çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
D) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay.
ÇÖZÜM:
26.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-nunu'nun m.3/l'de meslek hastalığı ta­nımı:
Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
Yanıt: B

27. Öğretide meslek hastalıklarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
B) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.
C) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yü­rütüm şartları yüzünden uğradığı ge­çici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
D) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay.
ÇÖZÜM:
27. Öğretide meslek hastalığı tanımı:
Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartları­nın doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
Yanıt: A

28. İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli durum­lardan kaynaklanır?
A) %12      B)%2   C)88   D) %10
ÇÖZÜM:
28. İş kazalarının;
%88'i tehlikeli hareketlerden kaynakla­nır.
%10'u tehlikeli durumlardan kaynakla­nır.
%2'si sebebi bilinmeyen nedenden kay­naklanır ve kaçınılmazdır.
Yanıt: D

29. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma metodu değildir?
A) İnandırma özendirme
B) Ergonomiden yararlanma
C) Disiplin önlemlerine başvurma
D) Uyan levhaları ve afişler
ÇÖZÜM:
29. Kazaİardan korunma metotları;
Mühendislik revizyon.
İnandırma ve özendirme (ikna ve teş­vik).
Ergonomiden yararlanma.
Disiplin önlemlerine başvurma (uyarı-kınama-disiplin
Yanıt: D

30. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin korunmasında itici iktisadi faktördür?
A) Çalışanların biyolojik özellikleri ile ka­biliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek
B) Güvenli çalışan işletmede üretim ar­tar, maliyet düşer.
C) İş güvenliği ile ilgili yönetmelikler üst düzeydeki yönetim tarafından çıkarı­lır
D) Hiçbiri
ÇÖZÜM:
30. Güvenlİ çalışan işletmelerde kazalar azala­cağından, iş gücü ve üretim kaybı azalır. Dolayısıyla Güvenli çalışan işletmede üre­tim artar, maliyet düşer.
Yanıt: B

31. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hare­ketlerin nedenlerinden değildir?
A) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
B) Fiziksel uygunsuzluk
C) Tehlikeli durumların bilinmesi
D) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
ÇÖZÜM:
31.20. yanıta bakınız.
Yanıt: C

32. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hare­ketlerin nedenlerinden değildir?
A) Fiziksel uygunsuzluk
B) Bilgi ve ustalık yoksunluğu
C) Kötü çevre koşulları
D) İnandırma ve özendirme
ÇÖZÜM:
32. Tehlikeli hareketlerin nedenleri;
Bünyeden, doğadan gelen kişisel özür­ler.
Bilgi ve ustalık yoksunluğu. —> Fiziksel uygunsuzluk. Kötü çevre koşulları.
Yanıt: D

33. İşyerlerinde meydana gelen kazaların yüzde kaçı kolayca önlenebilir?
A) %50
B) %48
C) %30
D) 962
ÇÖZÜM:
33. Yapılan çalışmalar kazaların;
%50'sinin kolayca önlenebileceğini,
— %48'inin ancak etüt ve metotlu çalış­malarla önlenebileceğini,
— %2'sinin önlenmesinin mümkün olma­dığını,
göstermektedir.
Yanıt: A

34. Ağır veya ölümle sonuçlanan her 330 ka­zanın temelinde uzuv kaybı kaç adettir?
A) 300
B) 29
C) 21
D) 2
ÇÖZÜM:
34.Ağır veya ölümle sonuçlanan her 330 kaza­nın temelinde, 1 ölüm, 29 uzuv kaybı İle so­nuçlanan ve 300 yaralanma meydana gel­meyen olay vardır.
Yanıt: B

35. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi yılda çıkmıştır?
A) 2010
B) 2011
C) 2012

D) 2013
ÇÖZÜM:
35.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 12 Haziran 2012 tarihinde çıkmıştır.
Yanıt: C
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner