Pazartesi

KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdaki kanunlardan hangisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme yoktur?
A) Türk Borçlar Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si­gortası Kanunu

DEVAMI


D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Çözüm:
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Anayasa'nın ilgili hükümlerinden başka aşağıdaki ka­nunlarda çeşitli düzenlemeler mevcuttur:
1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka­nunu.
2. Türk Borçlar Kanunu.
3. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu.
4. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka­nunu.
5. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor­tası Kanunu.
Yanıt: B

2. Anayasanın kaçıncı maddesinde sağlık hizmetleri ile ilgilidir?
A) 56
B) 60
C) 48
D) 50
Çözüm:
2. Anayasa'nın 48, 49, 50, 51, 52, 54 ve 55. maddeleri çalışma hayatı, 56. maddesi sağ­lık hizmetleri ve 60. maddesi ise sosyal gü­venlik ile ilgilidir.
Yanıt: A

3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu aşağıdakilerden hangi faaliyet ve kişiler için uygulanmaz?
A) Deniz ve kara taşımacılığı
B) Askeri dikimevleri
C) 50'den az işçi çalıştıran tarım işlet­meleri
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üre­timi yapanlar
Çözüm:
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2. mad­desinde kanunun uygulanamayacağı faali­yet ve kişiler sayılmıştır:
Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hak­kında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a. Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekller hariç Türk Si­lahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvet­leri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müste­şarlığının faaliyetleri.
b. Afet ve acil durum birimlerinin müda­hale faaliyetleri.
c. Ev hizmetleri.
ç. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üre­timi yapanlar.
d. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kap­samında yapılan işyurdu, eğitim, gü­venlik ve meslek edindirme faaliyet­leri.
Yanıt: D

4. Risk Nedir?
A) İşyerinde yürütülen işlerin bütün saf­halarında iş sağlığı ve güvenliği ile il­gili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü
B) İşyerinde var olan ya da dışarıdan ge­lebilecek, çalışanı veya işyerini etkile­yebilecek zarar veya hasar verme po­tansiyeli
C) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, ya­ralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
D) İşyerinde var olan ya da dışarıdan ge­lebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kay­naklanan risklerin analiz edilerek de­recelendirilmesi ve kontrol tedbirle­rinin kararlaştırılması amacıyla yapıl­ması gerekli çalışmalar
Çözüm:
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3. mad­desinde risk tanımlanmıştır.
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yara­lanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
Yanıt: C

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi teknik eleman değildir?
A) Fizikçi
B) Kimyager
C) Matematikçi
D) Teknik Öğretmen
Çözüm:
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3. mad­desinde teknik eleman tanımlanmıştır.
Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unva­nına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağ­lığı ve güvenliği programı mezunlarını.
Yanıt: C

6. Tehlike Nedir?
A) İşyerinde yürütülen işlerin bütün saf­halarında iş sağlığı ve güvenliği ile il­gili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü
B) İşyerinde var olan ya da dışarıdan ge­lebilecek, çalışanı veya işyerini etkile­yebilecek zarar veya hasar verme po­tansiyeli
C) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, ya­ralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
D) İşyerinde var olan ya da dışarıdan ge­lebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kay­naklanan risklerin analiz edilerek de­recelendirilmesi ve kontrol tedbirle­rinin kararlaştırılması amacıyla yapıl­ması gerekli çalışmalar
Çözüm:
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3. mad­desinde tehlike tanımlanmıştır.
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebile­cek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
Yanıt: B

7. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aşağıdaki-lerden hangisi işverenin yükümlülükle­rinden değildir?
A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını iz­ler, denetler ve uygunsuzlukların gi­derilmesini sağlar.
B) Risk değerlendirmesi yapar veya yap­tırır.
C) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uy­gunluğunu göz önüne alır.
D) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluş­lardan hizmet alınması durumunda işverenin sorumlulukları ortadan kal­kar.
Çözüm:
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. mad­desinde işverenin yükümlülükleri belirtil­miştir.
1. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü ted­birin alınması, organizasyonun ya­pılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik ted­birlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b. İşyerinde alınan İş sağlığı ve güven­liği tedbirlerine uyulup uyulmadığını İzler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uy­gunluğunu göz önüne alır.
d. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dı­şındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
2. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluş­lardan hizmet alınması, işverenin so­rumluluklarını ortadan kaldırmaz.
3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ala­nındaki yükümlülükleri, İşverenin so­rumluluklarını etkilemez.
4. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbir­lerinin maliyetini çalışanlara yansıta­maz.
Yanıt: D

8. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede aşağıdaki tedbirlerden hangi­sini yapmakla yükümlü değildir?
A) Risk değerlendirmesi yapar veya yap­tırır.
B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uy­gunluğunu göz önüne alır.
C) Çalışanların sosyal etkinliklere katıl­masını teşvik eder ve katılıp katılma­dıklarını kontrol eder.
D) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dı­şındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
Çözüm:
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. mad­desinde işverenin yükümlülükleri belirtil­miştir.
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve gü­venliğini sağlamakla yükümlü olup bu çer­çevede;
a. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbîrin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin deği­şen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını iz­ler, denetler ve uygunsuzlukların gi­derilmesini sağlar.
c. Risk değerlendirmesi yapar veya yap­tırır.
ç. Çalışana görev verirken, çalışanın sağ­lık ve güvenlik yönünden işe uygunlu­ğunu göz önüne alır.
d. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışın­daki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için ge­rekli tedbirleri alır.
Yanıt: C

9. Aşağıdakilerden hangisi risklerden ko­runma ilkelerinden değildir?
A) Kişisel korunma tedbirlerine, toplu korunma tedbirlerine göre öncelik vermek
B) Risklerden kaçınmak.
C) Risklerle kaynağında mücadele et­mek
D) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
Çözüm:
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 5. mad­desinde risklerden korunma ilkeleri belir­tilmiştir.
İşverenin yükümlülüklerinin yerine getiril­mesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bu­lundurulur:
a. Risklerden kaçınmak.
b. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c. Risklerle kaynağında mücadele et­mek.
ç. ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekip­manı, çalışma şekli ve üretim metot­larının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlene­miyor ise en aza indirmek.
d. Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e. Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f. Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma or­tamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kap­sayan tutarlı ve genel bir önleme po­litikası geliştirmek.
g. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ.   Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
Yanıt: A

10. İşveren kendi işyerinde iş güvenliği uz­manının görevlerini üstlenebilir mi?
A) Her işveren kendi iş yerinde iş güven­liği uzmanının görevlerini üstlenebi­lir.
B) İşveren hiçbir zaman iş güvenliği uz­manının görevlerini üstlenemez.
C) İşveren, işyeri az tehlikeli sınıfta ise iş güvenliği uzmanının görevini üstle­nebilir.

D) İşveren, belirlenen niteliklere ve ge­rekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak kendi iş yerinde iş güvenliği uzmanının görevlerini üstlenebilir.
Çözüm:
10.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6 mad­desine göre; belirlenen niteliklere ve ge­rekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstle­nebilir.
Yanıt: D

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları