Pazartesi

TEMEL HUKUK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar


16. I. Borçlar Hukuku
II. Miras Hukuku
III. Devletler Umumi Hukuku
IV. Ceza Hukuku
V. Şirketler Hukuku
Yukarıdakilerden hangileri özel hukukun dallarındandır?
A) l,ll,V    B) I, III, IV   C) II, II,    D} I, IV, V
ÇÖZÜM:
16. Özel hukukun dalları:
—> Medeni Hukuk
a. Kişiler hukuku
b. Aile hukuku
c. Miras hukuku
d. Eşya hukuku —> Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku
b. Ticari İşletme Hukuku
c. Kıymetli Evrak Hukuku
d. Şirketler Hukuku
e. Deniz Ticaret Hukuku
f. Sigorta Hukuku
Yanıt: A

17. Hukukta aynı durumda bulunan insanla­rın aynı muameleye tâbi tutulmasını ifade eden deyim aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Hükümsüzlük
B) İptal edilebilirlik
C) Güvenlik
D) Kanun önünde eşitlik
ÇÖZÜM:
17. Dil, din, ırk, cinsiyet, tabiiyet vb. fark göze­tilmeksizin herkes kanun önünde işittir.
Yanıt: D

18. Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad veri­lir?
A) Yokluk
B) Geçersizlik
C) Haksız fiil
D) Borç
ÇÖZÜM:
18. Haksız fiil: Bir kişinin hukuka aykırı bir dav­ranışla kasten veya ihmal sonucu bir kişiye zarar vermesidir. Başlıca unsurları şunlar­dır:
—> Hukuka aykırı fiil, —> Zarar, —> Kusur, —> Nedensellik bağı (illiyet bağı).
Yanıt: C

19. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlev­lerinden sayılamaz?
A) Barış
B) Özgürlük
C) Zenginlik
D) Güvenlik
ÇÖZÜM:
19. Zenginlik hukuk işlevleri arasında sayılmaz.
Yanıt: C

20. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Kamu kurum ve kuruluşları
D) TBMM
ÇÖZÜM:
20. Kanun hükmünde kararname (KHK), Ba­kanlar Kuruİu'nun Anayasa'dan doğrudan doğruya aldığı veya yasama organından yetki devri yoluyla aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama or­ganının denetimine tâbi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir.
Yanıt: B

21. I. Kanun
II. Yönetmelik
III. Tüzük
IV. Anayasa
V. İnsan Hakları Alanındaki Uluslararası Sözleşmeler
Aşağıdakilerden hangisinde, hukuk ku­ralları hiyerarşisi doğru bir şekilde veril­miştir?
A) IV-I-lll-V-ll        B) IV-I-V-III-II       C) IV-V-I-İI-III    D} IV-V-I-III-II
ÇÖZÜM:
21. Norm hiyerarşisi aşağıdaki şekildedir:
1. Anayasa.
2. Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası anlaşmalar.
3. Kanunlar, kanun hükmündeki karar­nameler.
4. Tüzükler.
5. Yönetmelikler.
6. Adsız Düzenleyici İşlemler (Genel Teb­liğler, Tebliğler, Genelgeler vb.)
Yanıt: D

22. Aşağıdakilerden hangisi yürürlükten kal­dırılmış bir kuralı nitelemek için kullanı­lır?
A) Geçerli    B) Müiga    C} Eskimiş     D) Tarihsel
ÇÖZÜM:
22. Mülga: Yürürlükten kaldırılan, varlığı kaldı­rılan ve kapatılan manasına gelir.
Yanıt: B

23. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın onayından geçirilmek zorundadır?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Tebliğler
D) Kanunlar
ÇÖZÜM:
23. Anayasa'nın 115' inci maddesi ile Bakanlar Kurulu'na kanunların uygulanmasını gös­termek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danış­tay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzük çıkarma yetkisi verilmiştir.
Yanıt: A

24. Aşağıdaki İdari organlardan hangisi Yö­netmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
A) Başbakanlık
B} Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) İs Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü
D) Bakanlar Kurulu
ÇÖZÜM:
24. Yürütme organının düzenleyici işlemleri arasında yer alan yönetmelikler, Ana-yasa'nın 124'üncü maddesi ile düzenlen­miştir. Mezkur 124'üncü madde ile Başba­kanlığa, bakanlıklara ve kamu tüzel kişile­rine, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka­nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağ­lamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelik çıkarabilme yetkisi ve­rilmiştir.
Yanıt: D

25. Aşağıdakilerden hangisi devredileme-yen haklardandır?
A) Evlenme hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Rehin hakkı
D) Alacak hakkı
ÇÖZÜM:
25. Evlenme hakkı devredilemez.
Yanıt: A

26. Teyze çocukları arasındaki hısımlık iliş­kisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Birinci dereceden üstsoy kan hısımlığı
B
İkinci dereceden altsoy kayın hısımlığı
C)
Üçüncü dereceden yansoy kan hısımlığı
D)
Dördüncü dereceden yansoy kan hısımlığı
ÇÖZÜM:
26. Teyze ve yeğenler arasındaki üçüncü dere­cede hısımlıktır. Kardeş çocukları arasında ve kardeş çocukları ile büyük amca, büyük teyze arasındaki hısımlık dördüncü derece yansoy bir hısımlıktır.
Yanıt: D

27. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gü­den tüzel kişiliklerden biri değildir?
A) Anonim şirket
B) Kooperatif
C) Dernek
D) Limited şirket
ÇÖZÜM:
27. Dernekler kâr amacı güdemezler.
Yanıt: C

28. Aşağıdakilerden hangisi kamu hakların­dan biri değildir?
A) Seçme hakkı
B) Dilekçe hakkı
C) Alacak hakkı
D) Eğitim ve öğretim hakkı
ÇÖZÜM:
28. Alacak hakkı kanundan (tazminat, nafaka gibi) veya sözleşmeden (akitten) veya bir iş karşılığı olarak doğan haktır. Alacak hakkı kamu hakkı değildir.
Yanıt: C

29. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özel­likleri arasında yer almaz?
A) Kesin olması
B) Sürekli olması
C) Yazılı olması
D) Genel olması
ÇÖZÜM:
29. KanunIarın özellikleri:
1. Kanunların yazılı olması.
2. Kanunların genel olması.
3. Kanunların sürekli olması.
Yanıt: A

30. Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?
A) Adli para cezası
B) Yapılan işlemin iptal edilmesi
C) İdari para cezası

D) İhtarname
ÇÖZÜM:
30. Yaptırım türleri:
1. Ceza
2. Zorla  İcra  (Aynen Teslim, Değerin Ödenmesi)
3. Zararın Tanzimi
4. Yapılan İşlemin Geçerli Olmaması
5. Yapılan İşlemin İptal Edilmesi
Yanıt: D

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları