Pazartesi

TEMEL HUKUK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
16. I. Borçlar Hukuku
II. Miras Hukuku
III. Devletler Umumi Hukuku
IV. Ceza Hukuku
V. Şirketler Hukuku
Yukarıdakilerden hangileri özel hukukun dallarındandır?
A) l,ll,V    B) I, III, IV   C) II, II,    D} I, IV, V
ÇÖZÜM:
16. Özel hukukun dalları:
—> Medeni Hukuk
a. Kişiler hukuku
b. Aile hukuku
c. Miras hukuku
d. Eşya hukuku —> Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku
b. Ticari İşletme Hukuku
c. Kıymetli Evrak Hukuku
d. Şirketler Hukuku
e. Deniz Ticaret Hukuku
f. Sigorta Hukuku
Yanıt: A

17. Hukukta aynı durumda bulunan insanla­rın aynı muameleye tâbi tutulmasını ifade eden deyim aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Hükümsüzlük
B) İptal edilebilirlik
C) Güvenlik
D) Kanun önünde eşitlik
ÇÖZÜM:
17. Dil, din, ırk, cinsiyet, tabiiyet vb. fark göze­tilmeksizin herkes kanun önünde işittir.
Yanıt: D

18. Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad veri­lir?
A) Yokluk
B) Geçersizlik
C) Haksız fiil
D) Borç
ÇÖZÜM:
18. Haksız fiil: Bir kişinin hukuka aykırı bir dav­ranışla kasten veya ihmal sonucu bir kişiye zarar vermesidir. Başlıca unsurları şunlar­dır:
—> Hukuka aykırı fiil, —> Zarar, —> Kusur, —> Nedensellik bağı (illiyet bağı).
Yanıt: C

19. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlev­lerinden sayılamaz?
A) Barış
B) Özgürlük
C) Zenginlik
D) Güvenlik
ÇÖZÜM:
19. Zenginlik hukuk işlevleri arasında sayılmaz.
Yanıt: C

20. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Kamu kurum ve kuruluşları
D) TBMM
ÇÖZÜM:
20. Kanun hükmünde kararname (KHK), Ba­kanlar Kuruİu'nun Anayasa'dan doğrudan doğruya aldığı veya yasama organından yetki devri yoluyla aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama or­ganının denetimine tâbi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir.
Yanıt: B

21. I. Kanun
II. Yönetmelik
III. Tüzük
IV. Anayasa
V. İnsan Hakları Alanındaki Uluslararası Sözleşmeler
Aşağıdakilerden hangisinde, hukuk ku­ralları hiyerarşisi doğru bir şekilde veril­miştir?
A) IV-I-lll-V-ll        B) IV-I-V-III-II       C) IV-V-I-İI-III    D} IV-V-I-III-II
ÇÖZÜM:
21. Norm hiyerarşisi aşağıdaki şekildedir:
1. Anayasa.
2. Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası anlaşmalar.
3. Kanunlar, kanun hükmündeki karar­nameler.
4. Tüzükler.
5. Yönetmelikler.
6. Adsız Düzenleyici İşlemler (Genel Teb­liğler, Tebliğler, Genelgeler vb.)
Yanıt: D

22. Aşağıdakilerden hangisi yürürlükten kal­dırılmış bir kuralı nitelemek için kullanı­lır?
A) Geçerli    B) Müiga    C} Eskimiş     D) Tarihsel
ÇÖZÜM:
22. Mülga: Yürürlükten kaldırılan, varlığı kaldı­rılan ve kapatılan manasına gelir.
Yanıt: B

23. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın onayından geçirilmek zorundadır?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Tebliğler
D) Kanunlar
ÇÖZÜM:
23. Anayasa'nın 115' inci maddesi ile Bakanlar Kurulu'na kanunların uygulanmasını gös­termek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danış­tay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzük çıkarma yetkisi verilmiştir.
Yanıt: A

24. Aşağıdaki İdari organlardan hangisi Yö­netmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
A) Başbakanlık
B} Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) İs Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü
D) Bakanlar Kurulu
ÇÖZÜM:
24. Yürütme organının düzenleyici işlemleri arasında yer alan yönetmelikler, Ana-yasa'nın 124'üncü maddesi ile düzenlen­miştir. Mezkur 124'üncü madde ile Başba­kanlığa, bakanlıklara ve kamu tüzel kişile­rine, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka­nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağ­lamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelik çıkarabilme yetkisi ve­rilmiştir.
Yanıt: D

25. Aşağıdakilerden hangisi devredileme-yen haklardandır?
A) Evlenme hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Rehin hakkı
D) Alacak hakkı
ÇÖZÜM:
25. Evlenme hakkı devredilemez.
Yanıt: A

26. Teyze çocukları arasındaki hısımlık iliş­kisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Birinci dereceden üstsoy kan hısımlığı
B
İkinci dereceden altsoy kayın hısımlığı
C)
Üçüncü dereceden yansoy kan hısımlığı
D)
Dördüncü dereceden yansoy kan hısımlığı
ÇÖZÜM:
26. Teyze ve yeğenler arasındaki üçüncü dere­cede hısımlıktır. Kardeş çocukları arasında ve kardeş çocukları ile büyük amca, büyük teyze arasındaki hısımlık dördüncü derece yansoy bir hısımlıktır.
Yanıt: D

27. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gü­den tüzel kişiliklerden biri değildir?
A) Anonim şirket
B) Kooperatif
C) Dernek
D) Limited şirket
ÇÖZÜM:
27. Dernekler kâr amacı güdemezler.
Yanıt: C

28. Aşağıdakilerden hangisi kamu hakların­dan biri değildir?
A) Seçme hakkı
B) Dilekçe hakkı
C) Alacak hakkı
D) Eğitim ve öğretim hakkı
ÇÖZÜM:
28. Alacak hakkı kanundan (tazminat, nafaka gibi) veya sözleşmeden (akitten) veya bir iş karşılığı olarak doğan haktır. Alacak hakkı kamu hakkı değildir.
Yanıt: C

29. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özel­likleri arasında yer almaz?
A) Kesin olması
B) Sürekli olması
C) Yazılı olması
D) Genel olması
ÇÖZÜM:
29. KanunIarın özellikleri:
1. Kanunların yazılı olması.
2. Kanunların genel olması.
3. Kanunların sürekli olması.
Yanıt: A

30. Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?
A) Adli para cezası
B) Yapılan işlemin iptal edilmesi
C) İdari para cezası

D) İhtarname
ÇÖZÜM:
30. Yaptırım türleri:
1. Ceza
2. Zorla  İcra  (Aynen Teslim, Değerin Ödenmesi)
3. Zararın Tanzimi
4. Yapılan İşlemin Geçerli Olmaması
5. Yapılan İşlemin İptal Edilmesi
Yanıt: D
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner