Pazartesi

TEMEL HUKUK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları
D) Kişisel dünya görüşü
ÇÖZÜM:
1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar:
1. Din Kuralları.
2. Ahlâk Kuralları.
3. Görgü Kuralları.
4. Hukuk Kuralları.
Yanıt: D


2. Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasında en yoğun ilişkiler ahlak kuralla­rıdır. Aşağıda belirtilen kavramlardan hangisi bir ahlak kuralının hukuk kuralı haline dönüşmesine örnek teşkil etmez?
A) Hırsızlık
B) Dolandırıcılık
C) Irza geçme
D) Konkordato
ÇÖZÜM:
2. Toplumlarda, hırsızlık, dolandırıcılık ve ırza geçme ahlaksızlıktır ve aynı zamanda hu­kuk kuralları arasında yer alır.
Konkordato ise kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda alacaklıların en az üçte iki oranındaki çoğunluğu alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçer, borçlu ise geri kalan borçlarını bir plan dahilinde öde­meyi kabul eder. Konkordato, Ticaret M ah kemesi'nin onayı ile geçerlilik kazanır.
Yanıt: D

3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları­nın ayırıcı özelliklerinden değildir?
A) Hukuk kurallarının konulması ve uy­gulanmasında devlet tekeli yoktur
B) Hukuk kuralları yazılıdır.
C) Hukuk kuralları soyut ve geneldir.
D) Hukuk kurallarının yaptırımları mad­didir.
ÇÖZÜM:
3. Hukuk kurallarının ayırıcı özellikleri: -> Hukuk kuralları yazılıdır.
—» Hukuk kuralları soyut ve geneldir.
—» Hukuk kurallarının yaptırımları maddi­dir.
—> Hukuk kuralları süreklidir.
—> Hukuk kurallarının yaptırımlarının uy­gulanması devlet tekelindedir.
—> Kendiliğinden hak alma yetkisi, kural olarak yasaktır.
Benzer olaylara eşit şekilde uygulanır.
Yanıt: A

4. Aşağıdakilerden hangisi hukukun dalla­rından değildir?
A) Kamu Hukuku.
B) Ahlak Hukuku.
C) Karma Hukuk.
D) Özel Hukuk.
ÇÖZÜM:
4. Hukukun dalları:
1. Kamu Hukuku.
2. Özel Hukuk.
3. Karma Hukuk
Yanıt: B

5. Kanun tasarısı ile kanun teklifi arasın­daki önemli fark aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Konulan
B) Hazırlayan organ
C) Kapsamları
D) Gönderileceği merci
ÇÖZÜM:
5. Hükümetin TBMM'ye hazırlayıp sunduğu taslağa, kanun tasarısı, Meclis üyelerinin sunduğu taslağa ise kanun teklifi denir. Kanun teklifi ile kanun tasarısı arasındaki en önemli fark hazırlayan organdır.
Yanıt: B

6. Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı ola­bilmesi için gereken manevi unsur ne­dir?
A) Tekrarlama
B) Maddi müeyyide
C) Genel inanış
D) Devamlılık
ÇÖZÜM:
6. Bir kuralın örf ve adet hukukuna dâhil ola­bilmesi için üç şartı yerine getirmesi gere­kir:
1. Süreklilik.
2. Genel inanç.
3. Devlet desteği (en temel şart).
Bu şartlardan genel inanç manevi unsur­dur.
Yanıt: C

7. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Miras Hukuku
B) İdare Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) İcra-iflas Hukuku
ÇÖZÜM:
7. Kamu hukukunun dalları:
—» Anayasa Hukuku
—> İdare Hukuku
—> Ceza Hukuku
—> Yargılama Hukuku
İcra-iflas Hukuku
~> Devletler Genel Hukuku
—> Vergi Hukuku
Yanıt: A

8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Medeni Hukuk
B) Borçlar Hukuku
C) Ticaret Hukuku
D) Vergi Hukuku
ÇÖZÜM:
8. Özel hukukun dalları:
—> Medeni Hukuk -> Borçlar Hukuku -> Ticaret Hukuku
Yanıt: D

9. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Ticari İşletme Hukuku
B) Kıymetli Evrak Hukuku
C) Eşya hukuku
D) Şirketler Hukuku
ÇÖZÜM:
9. Ticaret hukukunun dalları:
—> Ticari İşletme Hukuku -> Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku ~> Deniz Ticaret Hukuku -> Sigorta Hukuku
Yanıt: C

10. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti hangi hak kategorisinde yer almaktadır?
A) Siyasi - kamu hakkı
B) Kişisel - kamu hakkı
C) Sosyal ve ekonomik haklar
D) Sosyal ve ekonomik- Özel haklar
ÇÖZÜM:
10. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ki­şisel-kamu hakkıdır.
Yanıt: B

11. Feshi ihbarda bulunma hakkı ne tür bir haktır?
A) Ayıplı yenilik doğuran hak
B) Alelade hak
C) Kurucu yenilik doğuran hak
D) Değiştirici yenilik doğuran hak
ÇÖZÜM:
11. Ayıplı yenilik doğuran haklar, hak sahibi ta­rafından kullanıimalarıyla mevcut bir hu­kuki durumu ortadan kaldıran haklardır. Örneğin kira, hizmet ve adi şirket sözleş­melerindeki feshi bildirme hakkı.
Yanıt: A

12. Aşağıdakilerden hangisi hısımlıktır?
A) Kan hısımlığı
B) Hukuki işlemlerden doğan hısımlık
C) Evlenmeden doğan hısımlık
D) Hepsi
ÇÖZÜM:
12. Hısımlık:
—> Kan hısımlığı
Hukuki işlemlerden doğan hısımlık -> Evlenmeden doğan hısımlık. -> Evlat edinmeden doğan hısımlık
Yanıt: D

13. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Görgü kuralları
B) Örf ve adet kuralları
C) Hukuk kuralları
D) Ahlak kuralları
ÇÖZÜM:
13. Bireylerin ve toplumun belirli davranışları iyi veya kötü olarak nitelemeleri ahlak ku­rallarını oluşturur.
Yanıt: D

14. Yasama organı tarafından yazılı bir şe­kilde çıkarılan genel, sürekli ve soyut hu­kuk kurallarına ne ad verilir?
A) Yasa
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Genelge
ÇÖZÜM:
14. Yasama organı tarafından yazılı bir şekilde çıkarılan genel, sürekli ve soyut hukuk ku­rallarına yasa denir.
Yanıt: A

15. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezala­rına örnek oluşturmaz?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Ayıplama

D) Meslekten çıkarma
ÇÖZÜM:
15. Disiplin cezası:
—> Uyarma, —> Kınama,  Meslekten çıkarma, —> Aylıktan kesme, şeklinde olur. Ayıplama disiplin cezası de­ğildir.
Yanıt: C

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları