Pazartesi

TEMEL HUKUK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar 1
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları
D) Kişisel dünya görüşü
ÇÖZÜM:
1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar:
1. Din Kuralları.
2. Ahlâk Kuralları.
3. Görgü Kuralları.
4. Hukuk Kuralları.
Yanıt: D


2. Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasında en yoğun ilişkiler ahlak kuralla­rıdır. Aşağıda belirtilen kavramlardan hangisi bir ahlak kuralının hukuk kuralı haline dönüşmesine örnek teşkil etmez?
A) Hırsızlık
B) Dolandırıcılık
C) Irza geçme
D) Konkordato
ÇÖZÜM:
2. Toplumlarda, hırsızlık, dolandırıcılık ve ırza geçme ahlaksızlıktır ve aynı zamanda hu­kuk kuralları arasında yer alır.
Konkordato ise kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sonucunda alacaklıların en az üçte iki oranındaki çoğunluğu alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçer, borçlu ise geri kalan borçlarını bir plan dahilinde öde­meyi kabul eder. Konkordato, Ticaret M ah kemesi'nin onayı ile geçerlilik kazanır.
Yanıt: D

3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları­nın ayırıcı özelliklerinden değildir?
A) Hukuk kurallarının konulması ve uy­gulanmasında devlet tekeli yoktur
B) Hukuk kuralları yazılıdır.
C) Hukuk kuralları soyut ve geneldir.
D) Hukuk kurallarının yaptırımları mad­didir.
ÇÖZÜM:
3. Hukuk kurallarının ayırıcı özellikleri: -> Hukuk kuralları yazılıdır.
—» Hukuk kuralları soyut ve geneldir.
—» Hukuk kurallarının yaptırımları maddi­dir.
—> Hukuk kuralları süreklidir.
—> Hukuk kurallarının yaptırımlarının uy­gulanması devlet tekelindedir.
—> Kendiliğinden hak alma yetkisi, kural olarak yasaktır.
Benzer olaylara eşit şekilde uygulanır.
Yanıt: A

4. Aşağıdakilerden hangisi hukukun dalla­rından değildir?
A) Kamu Hukuku.
B) Ahlak Hukuku.
C) Karma Hukuk.
D) Özel Hukuk.
ÇÖZÜM:
4. Hukukun dalları:
1. Kamu Hukuku.
2. Özel Hukuk.
3. Karma Hukuk
Yanıt: B

5. Kanun tasarısı ile kanun teklifi arasın­daki önemli fark aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Konulan
B) Hazırlayan organ
C) Kapsamları
D) Gönderileceği merci
ÇÖZÜM:
5. Hükümetin TBMM'ye hazırlayıp sunduğu taslağa, kanun tasarısı, Meclis üyelerinin sunduğu taslağa ise kanun teklifi denir. Kanun teklifi ile kanun tasarısı arasındaki en önemli fark hazırlayan organdır.
Yanıt: B

6. Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı ola­bilmesi için gereken manevi unsur ne­dir?
A) Tekrarlama
B) Maddi müeyyide
C) Genel inanış
D) Devamlılık
ÇÖZÜM:
6. Bir kuralın örf ve adet hukukuna dâhil ola­bilmesi için üç şartı yerine getirmesi gere­kir:
1. Süreklilik.
2. Genel inanç.
3. Devlet desteği (en temel şart).
Bu şartlardan genel inanç manevi unsur­dur.
Yanıt: C

7. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Miras Hukuku
B) İdare Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) İcra-iflas Hukuku
ÇÖZÜM:
7. Kamu hukukunun dalları:
—» Anayasa Hukuku
—> İdare Hukuku
—> Ceza Hukuku
—> Yargılama Hukuku
İcra-iflas Hukuku
~> Devletler Genel Hukuku
—> Vergi Hukuku
Yanıt: A

8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Medeni Hukuk
B) Borçlar Hukuku
C) Ticaret Hukuku
D) Vergi Hukuku
ÇÖZÜM:
8. Özel hukukun dalları:
—> Medeni Hukuk -> Borçlar Hukuku -> Ticaret Hukuku
Yanıt: D

9. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hu-kuku'nun dallarından değildir?
A) Ticari İşletme Hukuku
B) Kıymetli Evrak Hukuku
C) Eşya hukuku
D) Şirketler Hukuku
ÇÖZÜM:
9. Ticaret hukukunun dalları:
—> Ticari İşletme Hukuku -> Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku ~> Deniz Ticaret Hukuku -> Sigorta Hukuku
Yanıt: C

10. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti hangi hak kategorisinde yer almaktadır?
A) Siyasi - kamu hakkı
B) Kişisel - kamu hakkı
C) Sosyal ve ekonomik haklar
D) Sosyal ve ekonomik- Özel haklar
ÇÖZÜM:
10. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ki­şisel-kamu hakkıdır.
Yanıt: B

11. Feshi ihbarda bulunma hakkı ne tür bir haktır?
A) Ayıplı yenilik doğuran hak
B) Alelade hak
C) Kurucu yenilik doğuran hak
D) Değiştirici yenilik doğuran hak
ÇÖZÜM:
11. Ayıplı yenilik doğuran haklar, hak sahibi ta­rafından kullanıimalarıyla mevcut bir hu­kuki durumu ortadan kaldıran haklardır. Örneğin kira, hizmet ve adi şirket sözleş­melerindeki feshi bildirme hakkı.
Yanıt: A

12. Aşağıdakilerden hangisi hısımlıktır?
A) Kan hısımlığı
B) Hukuki işlemlerden doğan hısımlık
C) Evlenmeden doğan hısımlık
D) Hepsi
ÇÖZÜM:
12. Hısımlık:
—> Kan hısımlığı
Hukuki işlemlerden doğan hısımlık -> Evlenmeden doğan hısımlık. -> Evlat edinmeden doğan hısımlık
Yanıt: D

13. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Görgü kuralları
B) Örf ve adet kuralları
C) Hukuk kuralları
D) Ahlak kuralları
ÇÖZÜM:
13. Bireylerin ve toplumun belirli davranışları iyi veya kötü olarak nitelemeleri ahlak ku­rallarını oluşturur.
Yanıt: D

14. Yasama organı tarafından yazılı bir şe­kilde çıkarılan genel, sürekli ve soyut hu­kuk kurallarına ne ad verilir?
A) Yasa
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Genelge
ÇÖZÜM:
14. Yasama organı tarafından yazılı bir şekilde çıkarılan genel, sürekli ve soyut hukuk ku­rallarına yasa denir.
Yanıt: A

15. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezala­rına örnek oluşturmaz?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Ayıplama

D) Meslekten çıkarma
ÇÖZÜM:
15. Disiplin cezası:
—> Uyarma, —> Kınama,  Meslekten çıkarma, —> Aylıktan kesme, şeklinde olur. Ayıplama disiplin cezası de­ğildir.
Yanıt: C
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner