Salı

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağ­lığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan birimlerden değildir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü (İSGGM)
B) Çalışma Genel Müdürlüğü


C) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
D) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
Çözüm:
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bün­yesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetle­rinde bulunan beş birim bulunmaktadır;
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü (İSGGM)
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Mü­dürlüğü (İSGÜM)
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
Yanıt: B

2.  I. Başbakanlık Acil Durum ve Afet Yö­netimi Genel Müdürlüğü
   II. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
   III. Türk Tabipler Birliği (TTB)
   IV. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
Yukardakilerden hangileri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri veya iş sağlığı ve güvenliği bölümleri bulunan kamu ku­rum ve kuruluşlarındandır?
A) I, li, III
B) II, III, IV
C) 1, II, IV
D) 1,11, III, IV
Çözüm:
2. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri veya iş sağlığı ve güvenliği bölümleri bulunan kamu kurum ve kuruluşları:
-> Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmet­leri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü)
-> Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Yö­netimi Genel Müdürlüğü)
Başbakanlık Acil Durum ve Afet Yöne­timi Genel Müdürlüğü
-> Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü ve Tü­keticinin ve Rekabetin Korunması Ge­nel Müdürlüğü)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baş­kanlığı)
-> Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
—> Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
Yanıt: C

3.  I. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe­derasyonu
   II. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA)
  III. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Bir­liği (TMMOB)
  IV. Türk Tabipler Birliği (TTB)
Yukardakilerden hangileri, iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenen İşçi ve İşveren kuruluşları ile meslek örgütleri, dernek ve vakıflardan­dır?
A) 1,11,111
B) I, III, IV
C) I, il, IV
D) 1,11, III, IV
Çözüm:
3. İşçi ve işveren kuruluşları ile meslek örgüt­leri, dernek ve vakıflar da iş sağlığı ve gü­venliği İle doğrudan ve dolaylı olarak ilgi­lenmektedirler;
—> Türkiye İşveren Sendikaları Konfede­rasyonu (TİSK)
—> Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
-> Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plas­tik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİP-LAS)
-> Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhit­leri İşveren Sendikası (İNTES)
-> Türkiye Çimento Endüstrisi İşveren­leri Sendikası (ÇEİS)
—> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
—> Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfe­derasyonu
—> Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas­yonu (TÜRK-İŞ)
—> Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
—> Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas­yonu (DİSK)
-> Türk Tabipler Birliği (TTB)
~> Türk Mimar ve Mühendis Odaları Bir­liği (TMMOB)
—> Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)
—> Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarını Araştırma ve Önleme Vakfı (MESKA)
-> Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Des­tekleme Vakfı (MEKSA)
-> Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Der­neği (TİGİAD)
İş Sağlığı Hemşireliği Derneği
Yanıt: B

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-nunu'nun hangi maddesinde belirtilmiş­tir?
A) 2
B) 25
C) 48
D) 75
Çözüm:
4. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 2. maddesinin g, r, s bentle­rinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan­lığının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev­leri belirlenmiştir.
Yanıt: A

5. "İş sağlığı ve güvenliği konularında, mev­zuatın uygulanmasını sağlamak ve mev­zuat çalışması yapmak." aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Mü­dürlüğü (İSGÜM)
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü (İSGGM)
Çözüm:
5. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 12 maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)'nün görevleri sayılmıştır. Bu görevlerden biride "İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzu­atın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak." şeklindedir.
Yanıt: D

6. Aşağıdakilerden hangisi. Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Mer­kezi (ÇASGEM)'nin görevleri arasında ver almaz?
A) İşyerindeki sağlık ve güvenlik riskle­rini önlemek İçin eğitim programları hazırlamak.
B) Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili ku­ruluşlarının personeli İle özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki İşçi, işveren veya yöne­tici personel için eğitim tertip etmek.
C) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuru­luşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
D) Hepsi.
Çözüm:
6. 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eği­tim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Ka-nunu'nun 2. maddesinin a ve b bentlerinde ÇASGEM'in görevleri yer almaktadır. Bu görevler;
a. Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağ­lığı ve güvenliği, İşçi işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yö­netimi, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, İlk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve ko­ruyucu hizmetleri yürütmek üzere gö­revlendirilecek işyeri hekimi, mühen­dis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güven­liği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluş­lar ile birlikte, eğitim programlan ha­zırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandır-mak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
b. Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili ku­ruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren iş­yerlerindeki İşçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve kon­feranslar tertip etmek veya bu konu­larda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek,
şeklindedir.
Yanıt: C

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür­lüğü (İSGÜM) hangi genel müdürlüğe bağlıdır?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğü (İSGGM)
B) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
C) Çalışma Genel Müdürlüğü
D) Hiçbiri
Çözüm:
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-dürlüğü'ne bağlı olarak çalışır.
Yanıt: A

8. ILO hangi yıl kurulmuştur?
A) 1919   B) 1932   A) 1946    D) 1952
Çözüm:
8. Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919'da im­zalanan Versay Anlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır.
Yanıt: A

9. Türkiye ILO'ya hangi yıl üye olmuştur?
A) 1919    B) 1932  C) 1946   D) 1952
Çözüm:
9. Türkiye ILO'ya 1932 yılında üye olmuştur.
Yanıt: B

10. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun her yerde çalışanlara sağlamaya çaba gös­terdiği sosyal adaletin temel unsurların­dan değildir?
A) Yeterli yaşam standartları
B) İnsanca çalışma koşulları
C) İstihdam olanakları
D) Taşeron İşçilik
Çözüm:
10. İnsan haklarına saygı... yeterli yaşam stan­dartları... insanca çalışma koşulları... istih­dam olanakları... ekonomik güvence... bunlar ILO'nun her yerde çalışanlara sağla­maya çaba gösterdiği sosyal adaletin temel unsurlarıdır.
Yanıt: D

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları