Salı

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER SORU VE ÇÖZÜMLERİ 3

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çözüm ve cevaplar sorulardan sonra verilmiştir.
21. Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?
A) 140 No 'lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar SözleşmesiB) 127 No 'lu ILO Tek İşçinin Taşıyabile­ceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi
C) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
D) Avrupa Birliği Tek İşçinin Taşıyabile­ceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi
22. Türkiye hangi tarihte Dünya Sağlık Ör-gütü'ne üye olmuştur?
A) 2 Ocak 1948
B) 30 Ekim 1949
C) 22 Şubat 1952
D) 10 Mayıs 1960
23. ILO Daimi örgütlerinden olan Uluslara­rası Çalışma Konferansında Ülkeler ka­çar delege ile temsil edilir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
24. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi­lik olarak iş sağlığının tanımı nerede ta­nımlanmıştır?
A) Dünya Çalışma Örgütü (ILO)
B) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
C) Avrupa Konseyi Direktifleri
D) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Di­rektifi
25. "İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eği­tim vermek için kamu kurum ve kuruluş­ları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şir­ketler ile ortak sağlık ve güvenlik birim­lerini yetkilendirmek, gerektiğinde yet­kilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitim­leri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Çalışma Genel Müdürlüğü
C) İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
26. Makine koruyucularına ilişkin ILO sözleş­mesinin sayısı aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) 155
B) 138
C) 127
D) 119
27. İş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilme­sine dair hususların yer aldığı ve Türkiye tarafından 2004 yılında kabul edilen ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 161
B) 155
C) 134
D) 91
28. İŞ Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma orta­mına ilişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen hangi konuda düzenlemeler içermektedir?
A) İstihdamı Artırma Politikaları
B) Endüstrinin Teftişi Politikaları
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları
D) İş Güvenliği Politikaları
29. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür­lüğü (İSGÜM) aşağıdaki ölçümlerden hangisini yapmaz?
A) Termal konfor.
B) Verimlilik
C) Gürültü
D) Toz
30. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede kaç yaşına kadar her insan çocuk olarak kabul edilmiştir?
A) 14 yaşına kadar
B) 15 yaşına kadar
C) 16 yaşına kadar

D) 18 yaşına kadar

Çözümler:
21.ILO'nun 127 nolu sözleşmesi "Tek İşçinin
Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hak­kında Sözleşme" bu konudaki mevzuattır.
Yanıt: B
22. Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağ­lık Örgütü'ne üye olmuştur.
Yanıt: A
23. Konferansta ayrıca, dünyada çalışanların durumu ve sosyal konulardaki sorunlar ile ilgili tartışmaların yapıldığı uluslararası fo­rumlar gerçekleştirilmektedir. Her üye ül­kenin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz alabilir­ler ve oy verebilirler.
Yanıt: A
24. Dünya sağlık örgütünün iş sağlığı tanımı:
Hangi işi yaparlarsa yapsınlar bütün çalı­şanların, fiziksel, ruhsal ve sosyal refahları­nın mümkün olan en yüksek düzeye çıka­rılmasını ve burada tutulmasını; çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunla­rının önlenmesini; işçilerin işleriyle ilgili olup sağlığa zararlı risklerden korunmala­rını; işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitele­rine uygun mesleki ortamlarda çalıştırılma­larını; özetle işin insana, insanında işine uy­gun hale getirilmesini hedeflemektedir.
Yanıt: B
25.3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 12 maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (ISGGM)'nün görevleri sayılmıştır.
12. maddenin m bendi;
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hü­kümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yet­kilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve deneti­mini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini ver­mek.
Yanıt: C
26. Makine koruyucularına ilişkin İLO sözleş­mesi, Makinaların Gerekli Korunma Terti­batı İle Teçhizine Dair Sözleşme 119 sayılı İLO sözleşmesidir.
Yanıt: D
27. İş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 sayılı İLO sözleşmesinin 6 maddesi;
İş sağlığı hizmetlerinin oluşturulması,
—> Mevzuat İle; ya da,
Toplu sözleşmeler veya ilgili işçiler ve işverenlerin üzerinde anlaştığı başka bir şekilde; veya,
Yetkili makamın ilgili işçi ve işverenle­rin temsilcisi olan kuruluşlara danışa­rak belirlediği herhangi bir şekilde;
yapılacaktır.
Yanıt: A
28. İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı sözleşme, özellikle iş sağ­lığı ve güvenliği politikalarını düzenlemek­tedir.
Yanıt: C
29. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışır. İşyerlerindeki, gaz, toz, titreşim, gürültü ve temel konfor ölçümle­rini yapmakta ve bu ölçümlerle ilgili kendi laboratuvarlarında analizler yapmaktadır.
Yanıt: B
30. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1. maddesi "Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan ka­nuna göre daha erken yaşta reşit olma du­rumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır."
Yanıt: D
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner