İş Güvenliği Uzmanlığı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş Güvenliği Uzmanlığı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Uluslararası etik kurallara ilişkin aşağıda­kilerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı profesyonellerinin sadece bireysel çalışmalarını içerir.
B) Özel ya da kamu işletmelerinde iş gü­venliği, hijyen, sağlık ve çevre ile ilgili görev yapan ve sorumluluk alan uz­manlar için uygundur.
C} İş sağlığı profesyonelleri terimi, mes­leği gereği profesyonel anlamda so­rumluluk alarak iş sağlığı gündemiyle uğraşan geniş bir grup için kullanıl­mıştır.
GERİ
D) İş sağlığı çalışanları tarafından ve hiz­met birimlerinde, serbest pazar ko­şullarında ya da kamuda bulunmala­rına bakılmaksızın uygulanmalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etik kurallarıyla ilgili yanlıştır?

ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler ara­sında ver almaz?
A) Dürüstlük ve şeffaflık
B) Hayat koşulları
C) İtibar ve saygı
DEVAMI
D) Bilgilendirme
2. Etik kurallara ilişkin aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ

1. Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen iş­lerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç işçi postası çalıştırılacak şe­kilde düzenlenir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2. 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç iş­çilerin hangi saat aralığında çalıştırılması yasaktır?

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

12. Çocuk ve genç işçilere dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında kaç dakika ara din­lenme süresi verilmesi zorunludur?
A) 30
B} 45
C) 60
D) 75
13. Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz?
GERİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma haya­tındaki özel risk grupları arasında yer al­mamaktadır?
A) Özürlüler
B) Çocuklar 
C) Kadınlar
DEVAMI
D) Sporcular
2. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi genç işçi­dir?

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ

1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kap­samında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, hangi şartlarda sektör sınırlama olmak­sızın kendi meslekleri ile ilgili ağır ve teh­likeli işlerde çalıştırılabilirler?
A) Sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla.
B) Çalışabileceğine dair tam teşekküllü rapor alması şartıyla
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür­lüğünün onayı şartıyla
D) Hiçbiri
2. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli işlerde çalıştırılacaklar 3308 sayılı Mesleki Eği­tim Kanununa göre almaları gereken bel­gelerden değildir?
A) Diploma
B) Yetki belgesi
C) Ustalık belgesi
D) Okur yazarlık belgesi
3. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılamaz?
A) 21 yaşını doldurmamış işçiler
B) 18 yaşını doldurmamış işçiler
C) 16 yaşını doldurmamış işçiler D} Hepsi
NOT:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine yeni bir yönetmelik çıkmamıştır. Konuyla ilgili İş Kanunu maddeleri de yürürlükten kalk­mıştır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mev­zuat boşluğu olduğundan soru hazırlamak imkansız hale gelmiştir. Bu konuda ancak bu kadar soru hazırlayabilmekteyim.
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası
Yanıtlar
1. Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 5. mad­desine göre; "5/6/1986 tarihli ve 3308 sa­yılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumla­rından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirti­len sınırlamalara bağlı kalmaksızın İhtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabi­lirler."
Yanıt: A
2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş­lerde Çalıştırılacakların mesleki eğitimle­rine Dair yönetmeliğin 6. Maddesine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre veri­len diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kal­falık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerin­den birisini almaları gerekir.
Yanıt: B
3. 16 yaşını doldurmamış işçiler kesinlikle ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Yanıt: C

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerden değildir?
A) Statik elektrik kontrolleri
B) Risk Değerlendirmesi
C) Paratoner kontrolleri
GERİ
D) Kaldırma araçları kontrolleri
12. Aşağıdakilerden hangisi organizasyona yönelik belgelerden değildir?

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıda kil erden hangisi iş sağlığı ve gü­venliği mevzuatı kapsamında teknik yönden yapılan kontrollerden biri değil­dir?
A) İşyeri bina ve tesislerine ait kontrol­ler
B) Elektrik tesisatında yapılan kontroller
C) Üretim alet ve makinelerinde yapılan kontroller
D) Vergi kayıp ve kaçak kontrolleri
DEVAMI
2. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve gü­venliği mevzuatı kapsamında sağlık yö­nünden yapılan kontrollerden biri değil­dir?

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 3

21. İşyeri hekimi 10 ve daha fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyer­lerinde çalışan başına ayda en az kaç da­kika ayırmalıdır?
A) 8
B) 6
GERİ
C) 4
D) 2
22. İşyeri hekimi tehlikeli sınıfta yer alan iş­yerlerinde çalışan başına ayda en az kaç dakika ayırmalıdır?

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mes­lek hastalığı tedavisindeki başlıca ilkeler­dendir?
I. Maruziyetin sonlandırılması
II. Varsa spesifik tedavi uygulanması
GERİ
DEVAMI
III. Gerekiyorsa semptomatik tedavi uy­gulanması
A) I, II
B) I, III
C) 11,111
D) 1,11,111
12. Aşağıdakİlerden hangisi işyeri hekiminin rehberlik görevleri ile ilgili yanlıştır?

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakİlerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki mes­lek hastalığı tanımıdır?
A) Belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalık.
DEVAMI
B) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık
C) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan birse-beple veya işin yürütüm şartları yü­zünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özür­lülük halleridir.
D) Hepsi.
2. Aşağıdakİlerden hangisi ILO meslek has­talıkları gruplarından değildir?

İŞ KAZALARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki iş ka­zası tanımıdır?
A) İşyerinde veya işin yürütümü nede­niyle meydana gelen, ölüme sebebi­yet veren veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da bedenen özre uğratan olay.
DEVAMI
B) Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makinenin ve teçhi­zatın zarara uğramasına veya üreti­min bir süre durmasına yol açan bir olay
C) Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, bek­lenmedik bir olay.
D) Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dış­tan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça zarara uğratan bir olay.
2. Sağlığı fiziksel, zihinsel ve toplumsal ola­rak tam bir iyilik hali olarak tanımlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

İŞ KAZALARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

11. Domino teorisine göre iş kazaların temel nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlikeli hareket
B) tehlikeli durumlar
GERİ
DEVAMI
C) Fiziksel yetersizlikler
D) Tabiat olayları
12. Domino teorisine göre İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan ve kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakiler­den hangisidir?

İŞ KAZALARI SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 3

21. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma yöntemlerinden mühendislik re­vizyonu adımlarındandır?
A) Eğitim ve öğretim çalışmaları
B) Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi
GERİ
C) Uyarı levhaları ve afişler
D) Kontrol tedbirlerinin uygulanması
22. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan ko­runma yöntemlerinden ikna ve teşvik adımlarından değildir?

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi taşlama tezgâh­larında emniyetli çalışma için dikkat edi­lecek kurallardan biri değildir?
A) Eller yakında tutulmalıdır
B) Boyundan düğmelenen ve vücuda tam oturan önlük giyilmelidir
DEVAMI
C) Gerekli kuvveti uygulayabilecek bi­çimde durulmalıdır
D) Emniyet ayakkabısı giyilmelidir
2. Aşağıdakilerden hangisi sabit koruyucu­lardan değildir?

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

12. İş ekipmanlarının kontrollerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldı­ğında, yapılan son kontrol ile İlgili belge de ekipmanla birlikte buluna­caktır.
GERİ
DEVAMI
B} İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tara­fından kontrolü yapılacaktır.
C) Arızaya sebep olabilecek etkilere ma­ruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri uzman kişilerce yapılacaktır.
D) İş ekipmanlarının kontrollere tabi tu­tulacağı, kontrollerin kimler tarafın­dan ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığınca belirlenecektir.
13. İş ekipmanlarındaki kumanda cihazlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 3

23. Tüm iş ekipmanları ile ilgili aşağıdakiler­den hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluştu­racak şekilde yerleştirilir, kurulur ve kullanılır
GERİ
B) İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hare­ketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur
C) İş ekipmanlarında mümkün olan en ucuz enerji kullanılır
D) İş ekipmanlarında kullanılan enerji güvenli bir şekilde temin edilir
24. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım kategorilerinden değildir?
A) Boyun koruyucuları
B) Kulak koruyucuları
DEVAMI
C) Gövde ve karın bölgesi koruyucuları,
D) Göz koruyucuları
2. Aşağıdakilerden hangisi plastik baret-lerle İlgili doğru değildir?

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR SORULARI, CEVAPLARI, ÇÖZÜMLERİ 2

12. Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiseler hangi malzemeden yapılmalıdır?
A) Pamuklu
B) Deri
GERİ
DEVAMI
C) Kauçuk
D) Ateşe dayanıklı
13. Koruyucu ayakkabı seçiminde dikkat edi­lecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner