İş güvenliği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş güvenliği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru-1
İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

a-1                   b-2                  c-3                   d-4

Cevap b

Soru-2
Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya  işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez?

a-Denetlemeye Yetkili Müfettiş,                   b-İşçi Temsilcisi
c-İşveren Temsilcisi                                       d-İl Sanayi Müdürü

Cevap d

Soru-3
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

a-6                   b-15                c-10                 d-3

Cevap a

Soru-4
Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

a-Ücretlerini ödemeye devam eder
b-İşten çıkarır
c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar
d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir

Cevap b

Soru-5
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür
b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir
c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Uzmanının yükümlülüğüdür
d-Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür

Cevap a

Soru-6
I-Sanayiden sayılan işyerleri
II- Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri
III- Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri
IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

a-I-II               b-I-II-III         c-I-IV             d-I-II-IV

Cevap b

Soru-7
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak
b-İşveren veya işveren vekiline başvurmak
c-Hizmet akdini derhal feshetmek
d-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak

Cevap d

Soru-8
İşyerlerinde, alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

a-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere
b-Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara
c-İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara
d-Günde 7,5 saatten az hafif işlerde çalışanlara

Cevap d

Soru-9
Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir?
I-İlk işe giriş de
II- İşçinin meslek hastalığı durumunda
III- İşin devamı süresince en az yılda bir defa

a-I-II-III         b-I-II               c-I-III                         d-II-III

Cevap c

Soru-10
İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

a-Deniz İş Kanunu
b-4857 sayılı İş Kanunu
c-Borçlar Kanunu
d-Ticaret Hukuku

Cevap c

Soru-11
İş kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

a-Deniz İş Kanunu
b-4857 sayılı İş Kanunu
c-Borçlar Kanunu
d-Sosyal Güvenlik Kanunu

Cevap d

Soru-12
İlk İş Sağlığı Yasası hangi ülkede çıkmıştır?

a-İngiltere
b-Fransa
c-Amerika Birleşik Devletleri
d-Almanya

Cevap a


Soru-13
Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

a-Taksir           b-İhmal           c-Kasıt                         d-Kusur

Cevap c

Soru-14
Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır?

a-10                 b-15                c-20                 d-30

Cevap a

Soru-15
Ceza Hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir?

a-Taksir           b-İhmal           c-Kasıt                              d- Kusur

Cevap b

Soru-16
Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

a-1                   b-5                  c-10                 d-15

Cevap c

Soru-17
Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

a-Kusursuz sorumluluk
b-Manevi tazminat
c-Destek tazminatı
d-Kaçınılmazlık sorumluluğu

Cevap a


Soru-18
İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen” Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-17. madde
b-50. madde
c-60. madde
d-65. madde

Cevap c

Soru-19
Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz?

a-Gürültü Yönetmeliği
b-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
d-Güvenlik ve Sağlık işaretleri yönetmeliği

Cevap c

Soru-20
İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir?

a-4857 Sayılı İş Kanununda
b-Sosyal Sigortalar Kanununda
c-Deniz İş Kanununda
d-Milli Eğitim Kanununda

Cevap a

İş Güvenliği Uzmanlığı Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları


1.      Aşağıdakilerden hangisi işçiler için göz önünde bulundurularak, sağlık gözetimine tabi tutulacakları hususlar hakkında doğru bir bilgi değildir?
a. Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu şüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde, aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirileceklerdir. Bu durumda, maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesi yapılacaktır.
b. Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır. İşyeri hekimi her çalışan için, alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunacaktır.
c. Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülecektir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.
d. Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyemez. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahip değildir.

Cevap:  D

2.      Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutajen maddelerle ilgili hijyen ve kişisel korunmaya ilişkin doğru bir bilgi değildir?
a. Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiştirilecektir.
b. Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
c. Bu önlemler çalışanlara bir miktar maddi yük getirecektir.
d. Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.

Cevap:  C

3.      Aşağıdakilerden hangisi özellikle deri yoluyla maruziyete neden olabilecek maddelerdendir?
a. Benzen
b. Vinilklorür Monomeri
c. Sert ağaç tozları
d. Kömür tozları
Cevap:  A

4.      Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık vegüvenlik önlemleri hakkında yönetmelik'te madde-17 kayıtların saklanması ile ilgilidir. Buna göre, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süre ile saklanacaktır?
a. 40
b. 50
c. 25
d. 10

Cevap: A  

5.      Aşağıdakilerden hangisi İşveren için, kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alınacak önlemlerden değildir?
a. İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
b. Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.
c. Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
d. Mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçilerin sayısı artırılacaktır.

Cevap:  D

6.      Aşağıdakilerden hangisi çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olayda veya kaza halinde yapılacaklardan değildir?
a. Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.
b. İşveren, çalışanlarına durum hakkında kesinlikle bilgi vermemeli onları şüphelendirmemelidir.
c. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
d. Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir.

Cevap: B

7.      Aşağıdakilerden hangisi iş verenlerin kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili kullanımın azaltılmasına yönelik yükümlü oldukları hususlardan değildir?
a. İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.
b. Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkanlara göre açık sistemler kullanılacaktır.
c. İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.
d. Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.

Cevap:  B

8.      İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle, kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili gerekli bilgi ve talimatı verecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ve talimatlardan değildir?
a. Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler
b. Hijyen kuralları
c. kanserojen ve mutajen madde içeren açık tesis veya kapların tehlike teşkil etmediği
d. Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler

Cevap:  C

9.      Mutajen madde aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri
b. Kronik rahatsızlığa neden olabilecek mikroorganizmalar için üretilmiş antijenleri
c. Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-III’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu
d. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri

Cevap:  A10.  Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikle 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren hükümlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
b. Asbest ile çalışmalarda, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmeliğin daha iyi koruma öngören hükümleri de uygulanır.
c. Çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
d. Radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda uygulanır.

Cevap:  D

İş Güvenliği Uzmanlığı Kaldırma Araçlarında Güvenlik Soruları


Soru-1
Kaldırma makinaları ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

a-2 ay              b-3 ay              c-6 ay              d-12 ay

Cevap b

Soru-2
Kaldırma makinesi operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir?

a-İndir             b-Kaldır          c-Dur              d-Yürüt

Cevap c

Soru-3
Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

a-Sapanlar
b-Kancalar
c-Frenler
d-Halatlar

Cevap c

Soru-4
Rüzgârlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgâr hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma durdurulur?

a-40 km/h        b-50 km/h       c-70 km/h        d-100 km/h

Cevap b

Soru-5
Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

a-1,5                b-2                  c-2,5                d-3

Cevap a


Soru-6
İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

a-3 m               b-5 m              c-8 m               d-10 m

Cevap a

Soru-7
İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a-Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı
b-Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı
c-En az iki işaretçiden işaret almalı
d-Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

Cevap c

Soru-8
Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

a-1                   b-2                  c-3                   d-4

Cevap b

İş Güvenliği Uzmanlığı İşyeri Bina ve Eklentileri Soruları


Soru-1
Aşağıdaki şıklardan hangisi kaçış yolları kapsamında yer almaz?       

a) Depo girişleri
b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,   
c) Kat çıkışları,          
d) Zemin kata ulaşan merdivenler,   

Cevap a

Soru-2
Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı
b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı
c-Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı
d-Raylı veya döner kapı olmamalı

Cevap a

Soru-3
Hangisi soyunma odalarının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a-Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak
b-Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmalı
c- Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalı
d- Soyunma odaları atölyenin içinde olmalı

Cevap d

Soru-4
Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı
b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı
c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli
d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

Cevap c

Soru- 5
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan sınıflardan hangisi yanıcı gaz maddeler yangınını kapsar?

a-A
b-B
c-C
d-Hiç biri

Cevap c

Soru-6
Aşağılardan tehlike sınıflarından hangisi çok hızlı olarak yanma veya patlama tehlikesi bulunduran malzemeleri kapsar.

a-Düşük tehlike
b-Yüksek tehlike
c-Orta tehlike
d-Daimi tehlike

Cevap b

Soru-7
Havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği kaç ayda bir yapılmalı?

a-3 ay              b-5 ay              c-6 ay             d-8 ay

Cevap a

Soru-8
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalı?

a-12                 b-50                c-20                 d-5

Cevap c


Soru-9
Aşağıdakilerden hangisi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?
a- Büro ve konutlarda
b- Araç kapasitesi 20 den fazla olan kapalı otoparklarda,
c- Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde
d- Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri

Cevap a

Soru-10
Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yanlıştır?
a) İşçiler, gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunmalı
b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunmalı
c) İşçiler tehlikeli durumlarda ilkyardım ekiplerini beklemeden harekete geçmeli.
d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenmeli


Cevap c

Soru-11
İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır?

a-100               b-250              c-500               d-1000

Cevap c

Soru-12
Aşağıdaki işyeri merdiven özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a- Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır
b-Genişlikleri bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 santimetre olacak
c-Genişliği 75 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır
d-Merdiven eğimi 45 dereceden fazla olmamalıdır.

Cevap c

İş Güvenliği Uzmanlığı İş Kazaları SorularıSoru 1
İş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir?

 1. 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 3. İş Kanunu
 4. Sağlık Kanunu

Cevap a

Soru 2
I İnsan
II Makine
III Çevre

Kaza yukarıdaki hangi faktörlerin sebepleri arasında yer alır?

 1. I,II
 2. II
 3. II,III
 4. I,II,III

Cevap d

Soru 3
Araştırmalara göre kazaların oluş nedenleri en fazla hangi sebeplerden meydana gelmektedir?

 1. Kişisel nedenler
 2. Teknik nedenler
 3. Doğal nedenler
 4. İşyeri çevre nedenleri

Cevap a

Soru 4
İş kazaları aşağıdaki hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur?

 1. Tehlikeli durum+ Uygunsuzluk
 2. Tehlikeli Durum+ Tehlikeli Hareket
 3. Tehlikeli Durum+ Bilgisizlik
 4. Tehlikeli hareket+ Bilgisizlik

Cevap b

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Kaza nedenlerinin bilinmesinin faydaları arasında yer almaz?

 1. Kazanın tekrarlanması
 2. Özel çalışma koşullarının belirlenmesi
 3. Ortam risklerinin önlenmesi
 4. İşçilerin bilgilendirilmesi

Cevap a

Soru 6
Aşağıdakilerin hangisi kaza önlenmesi yönünden yapılabilecekler arasında yer almaz?

 1. Güvenli tesis ve makine oluşturulması
 2. Çalışanlara eğitim verilmesi
 3. Kişisel koruyucu donanım sağlanması
 4. Kaza araştırmalarının yapılmaması

Cevap d

İş Güvenliği Uzmanlığı İş Hukuku Soruları

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesinde yanlıştır?
a-İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra
b-İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar süre işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
c-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
d-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

Cevap: a

Soru 2
İşverenin İş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?
a- Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
b-Meslek Eğitimi Kanunu
c-İş Kanunu
d-İş Kurumu Kanunu

Cevap: c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür
b-İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir
c-İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur
d-Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur

Cevap: a

Soru 4
Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu Kapsamına girer?
a-Deniz ve hava taşıma işleri
b-50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri
c-Ev hizmetleri
d-507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri

Cevap: bSoru 5
Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?
a-3 ay-2 defa
b-6 ay-2 defa
c-1 yıl- 1 defa
d-Süre ve tekrarlamada sınırlama yoktur

Cevap: b

Soru 6
Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu Kapsamına girmez?
a-Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri
b-Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler
c-Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
d-Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri

Cevap: c

Soru 7
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren kaç yıldır?
a-1                   b-2                  c-5                   d-10

Cevap: b

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
b-Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir
c-İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir
d-Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez

Cevap: d

Soru 9
On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?
a-15 gün          b-20 gün         c-26 gün          d-30 gün

Cevap:b

Soru 10
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz
b-Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz
c-On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz
d-Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara en az 10 gün

Cevap: d

Soru 11
Süresi belirli olsun veya olmasın işverenin, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin aşağıdaki hallerden hangisine göre feshetmesi halinde  fesih haksızdır?
a-İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
b-İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması.
c-İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
d-İşçinin yapmakla görevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

Cevap: b

Soru 12
Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?
a-Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
b-Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler
c-İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
d- İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

Cevap:c

Soru 13
Ara dinlenmesi ile ilgili sürelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir
b-Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir
c-Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir
d-Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

Cevap: dSoru 14
Aşağıdaki İdari Cezalarla ilgili durumlardan hangisi yanlıştır?
a-İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi idari para cezası verilir
b-İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir
c-İş müfettişlerinin her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi idari para cezası verilir
d-İdari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle İş Mahkemeleri tarafından verilir

Cevap: d

Soru 15
Aşağıdaki davalardan hangisi SGK nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?
a-Rücu davası                                    b-Tazminat davası
c-SSK davası                                     d-Ceza davası

Cevap: a

Soru 16
Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı açabilir?
a-Destekten yoksun kalma tazminatı davası
b-Rücu davası
c-Maddi tazminat davası
d-İş göremezlik tazminatı davası

Cevap: a

Soru 17
Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?
1-maddi tazminat
2-manevi tazminat
3-destekten yoksun kalma tazminatı
a-1,2                b-1,3               c-2,3                d-1,2,3

Cevap: c
Soru 18
İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?
a-Mali             b-İdari             c-Cezai                       d-Hukuki

Cevap: b

Soru 19
İşyerini kapatma hangi mevzuata göre yapılır?
a-İdari             b-Cezai           c-Hukuki                    d-Mali

Cevap: a

Soru 20
Kusur oranları hangi kanuna tabidir?
a-İş kanunu  b-Ticaret kanunu   c-Borçlar kanunu   d-Hiçbiri

Cevap: c

Soru 21
İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a-Ceza Kanunu                  b-İş Kanunu
c-Borçlar Kanunu              d-Ticaret kanunu

Cevap: c

Soru 22
İşverenin, kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a-Ceza Kanunu                                  b-İş Kanunu
c-Borçlar Kanunu                              d-Ticaret kanunu

Cevap: b

Soru 23
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda İşveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?
a-10                 b-15                c-30                 d-90

Cevap: c


Soru 24
İş Kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?
a-Ceza Kanunu                                  b-İş Kanunu
c-Ticaret Kanunu                               d-Hiçbiri

Cevap: a

Soru 25
Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı?
a-3 gün            b-15 gün         c-1 ay              d-3 ay

Cevap: c

İş Güvenliği Uzmanlığı İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Soruları


Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili rapor, kontrol ve aşılamalardan birisi değildir?

 1. Periyodik araç muayeneleri
 2. İşçilerin bulaşıcı hastalık olmadığına dair muayeneler
 3. Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri
 4. Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalarda sağlık kontrolleri

Cevap a

Soru 2
Kurşunla çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanır

 1. 1 ayda bir
 2. 3 ayda bir
 3. 6 ayda bir
 4. 1 yılda bir

Cevap c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi civa ile çalışma yapan işçilerin hastalık bulguları arasında yer almaz?

 1. Diş etlerinde ülserasyon
 2. Tükürüklerin artması
 3. Ellerde ve göz kapaklarında titremeler
 4. Mide bulantısı

Cevap c

Soru 4
İş yerlerinde kaç kişi üzerinde iş yeri hekimi bulundurulmak zorundadır?

 1. 25
 2. 50
 3. 100
 4. 150

Cevap b


Soru 5
Alarm ve tahliye denemeleri kaç ayda bir tekrarlanmalıdır?

 1. 1 ayda
 2. 2 ayda
 3. 3 ayda
 4. 6 ayda

Cevap d

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yangına karşı alınacak belgeler arasında yer almaz?

 1. Yangın söndürme ekipleri ve eğitimi
 2. Motopompların kontrolü
 3. Yangın hortumlarının kontrolü
 4. Kazanların kontrolü

Cevap d

Soru 7
Makine Tezgâh ve Tesisi Kontrol Deneyleri hangi ilgili yönetmelikte yer almaktadır?

 1. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 2. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 4. İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

Cevap a

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde bulunması gerekli defter ve kayıtlardan birisidir?

 1. İş Güvenliği Kurul Defteri
 2. Ustalık Belgesi
 3. İş Makinesi Operatör Belgesi
 4. Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi

Cevap a

İş Güvenliği Uzmanlığı İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK Soruları

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru 1
Bir iş makinesi park edildiğinde ne yapılmaması gerekir?

a-Basıncı boşaltılır                             b-Motor stop edilir
c-Boşa alınır                                       d-Frenleri çekilir

Cevap: a

Soru 2
Loder Buldozer iş makinası kullanan operatörlerin sahip olması gereken sürücü ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a-B sınıfı         b-G sınıfı        c-F sınıfı         d-D sınıfı

Cevap: b

Soru 3
İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

a-Basınç          b-Hız               c-Durdurma                d-Çalıştırma

Cevap: c

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir?

a-Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir.
b-Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
c-Tehlikeye maruz kalan işçilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir.
d-Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.

Cevap: a


Soru 5
Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullanılma özelliği aşağıdakilerden hangisinde geçerli değildir?

a-Ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında
b-Hızda değişiklikler yapılırken
c-Basınçta değişiklikler yapılırken
d-Otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresinde

Cevap:d


Soru 6

Hangisi birden fazla işçinin bulunduğu forkliftler için geçerli değildir

a-Şoför kabininde ehliyetli kişi oturacak
b-Sürücü için kabin olacak
c-Devrilme halinde kişilerin zarar görmemesini sağlayacak şekilde olacak
d-Şoför kabininde baret takılması zorunludur

Cevap: d

Soru 7
İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır

a-Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek
b-Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak
c-Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak
d-Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır

Cevap:d

Soru 8
İş ekipmanlarının kumanda cihazlarında zorunlu haller dışında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a-Tehlikeli bölge dışına yerleştirilmeli
b-Açıkça görülebilir ve tanınabilir olması
c-İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalı
d-Çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalı

Cevap:a


Soru 9
İş ekipmanları ile yapılan hangi tür çalışmalarda sertifikalı eleman bulundurma yükümlülüğü vardır?

a-İş ekipmanlarının çalıştırılması durdurulması
b-İş ekipmanlarının sergilenmesi
c-İş ekipmanlarının kullanım talimatı hazırlanması
d-İş ekipmanlarının satış ve pazarlanması

Cevap: a

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı imalatçılarının sorumlulukları arasındadır?

A:        İş ekipmanlarının tasarım ve imalat kriterleri yönünden bilimsel verileri taşıyor olmasına dikkat etmelidir
B:        İş ekipmanlarının güç, kapasite, dayanıklılık, sorunsuzluk etiketlemelidir
C:        İş ekipmanlarının ömür limitlerine uygunluğu etiketlemelidir
D:        İş ekipmanlarının çalışma talimatlarında belirtmelidir
E:        Hepsi

Cevap: E

Soru 11

Makineyi işletmeye alma ve kullanma bilgilerinde neler yer almalıdır?

A:        Basit arızaların tespitine ilişkin uyarılar ve arıza giderme bilgileri
B:        Çalıştırma öncesi kontrolünün yapılması ve çalıştırma yöntemi
C:        İmalatçı firmadan alınan mal alım faturasının aydıntıları
D:        Makinenin takma – sökme işlemlerinin yapılması
E:        Yardımcı aparat ve takımların sökülüp takılmasına dair bilgiler

Cevap: C

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

A:        Makine çalışır durumdayken terk edilmemelidir.
B:        Makine çalışırken çevre ile ilgilenilmemeli, dikkatin dağılmasına mani olunmalıdır.
C:        Makinelerin aralarında en az 6 metre mesafe bulunmalıdır.
D:        Uygun iş elbisesi giyilmeli, gerekiyorsa koruyucu gözlük kullanılmalıdır
E:        Yeterli düzeyde genel ve özel aydınlatma bulunmalıdır.

Cevap: C

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

A:        Her makinenin çalıştırma, kullanma ve kapatma talimatı olmalıdır.
B:        Makineler amacı dışında farklı yöntemler için kullanılmamalıdır.
C:        Makinenin operatörü kendi güvenliğinin ve yakın çevresinde çalışanların güvenliğine dikkat etmelidir.
D:        Makineyi; sorumlusu dışında da işveren talimatı ile tüm personel kullanabilir.
E:        Tehlikelere karşı makinenin tüm etkileme alanı içerisinde önlem alınmalıdır.

Cevap: D

 Soru 14

Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a.İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır.
b.Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
c.Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
d. İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.  

Cevap: d

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik kurallarından biri değildir?

a. Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir.   b.Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.
c.Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.
d.Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir.

Cevap: a

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlardan biri değildir?

a.Uzaktan durdurma sistemi
b.Seviye göstergesi  
c.Su tahliye sistemi
d.Manometre

Cevap: bSoru 17

Aşağıdakilerden hangisi,  basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının kullanım amaçlarından birisi değildir?

a.Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek
b. Havanın şartlanmasını sağlamak   ← Doğru cevap
c.Basınç dalgalanmalarını önlemek
d.Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek

Cevap: b

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

a.Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır.   
b.Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
c.Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.
d.Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

Cevap: a

Soru 19

Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a.Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.
b. Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.  
c.Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.
d.Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

Cevap: b

Soru 20

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları…………………hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A:        İstem dışı
B:        Hatalı
C:        Tehlikeli
D:        Cihazın kumandasındaki

Cevap: A

Soru 21

İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?

A:        çalıştırma sisteminde
B:        Durdurma sisteminde
C:        İkisi de önceliklidir
D:        ikisinin de önceliği yoktur

Cevap: B

Soru 22

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

A:        Sağlam yapıda olmalı
B:        İlave tehlike yaratmamalı
C:        Kolayca yerinden çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı
D:        tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı

Cevap: C

Soru 23

Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp- takılabilir iş ekipmanlarının ……………………. dikkate alınarak ön görülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve karalı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A:        Aksesuarları da
B:        Zemin özellikleri de
C:        Yük kaldırma kapasitesi de
D:        Kaldırılacak yükler de

Cevap: BSoru 24

Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?
A:        Kaldırma araçlarının bulunduğu yerde
B:        Çatılarda
C:        Seyyar ve sabit merdiven başlarında
D:        katlar veya ara geçişler arasındaki geçişlerde

Cevap: C

Soru 25

Halat kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan “işçilere, çalışma halatına bağlı ……………………. verilecek ve kullandırılacaktır.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere hangisinin gelmesi uygundur?

A:        Paraşütçü tipi emniyet kemeri
B:        Emniyet kemeri
C:        Güvenlik halatı
D:        Halat tutucu

Cevap: A

Soru 26

İş ekipmanı kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A:        Yetkili teknik eleman temin edilmesi
B:        Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi
C:        Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi
D:        Kontrol periyotlarının belirlenmesi

Cevap: B

Soru 27

"İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az ....., kontroller için en az ....., eğitim için en az ..... ve uyarı-ikaz için en az ..... gibi oranlar dahilinde bir kompozisyonda gerçekleştirilmelidir." cümlesinde boşluklara gelecek uygun değerler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
            a. %30, %30, %30, %10    
            b. %25, %25, %25, %25    
            c. %30, %30, %20, %20    
            d. %40, %30, %20, %10    

Cevap: d

Soru 28

Aşağıdaki şartlardan hangisi, kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa geçerli değildir?

            a. Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır           
            b. Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır        
            c. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde manuel olarak duracak şekilde olacaktır 
            d. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır

Cevap: c

Soru 29

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
.
            a. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir          
            b. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır
            c. İş ekipmanına ait ikaz donanımları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır    
            d. Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır     

Cevap: c

Soru 30

İş kazasının oluşmasında iki temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

            a. Riskli durum ve riskli hareket  
            b. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket   
            c. Kuralsızlık            
            d. Dikkatsizlik          

Cevap: b

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi işçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında alınacak önlemler arasında yer almaz?

            a. Kabin içinin dış ortamla bağlantısı önlenecek        
            b. Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek           
            c. Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacak          
            d. Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek           

 Cevap: a

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yapılan çalışmalar için geçerli değildir?

            a. Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda mutlaka bir kancalı halat bulundurulmalı     
            b. Acil durumda işçinin kurtarılma planı yapılmalıdır  
            c. işçilere paraşütçü tip emniyet kemeri verilmeli        
            d. Güvenli iniş ve çıkış araçları düşmeyi önleyecek kendinden kilitlenen sisteme sahip olmalıdır            

Cevap: a

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kontrolü için geçerli değildir?

            a. İlgili kontrollerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi usul ve esasları TMMOB tarafından belirtilen doğrultuda yapılmalıdır            
            b. Ekipmanların uzun süre kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır     
            c. İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk çalıştırması yapılacak ve doğru kurulup, çalıştığı belgelenmelidir   
            d. Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır    

Cevap: a


Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan geçici işler için geçerli değildir?

            a. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmadığı durumda ise kişisel korumaya önem verilmelidir      
            b. Düşüşleri engelleyecek koruyucular kullanılmalıdır         
            c. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmalı   
            d. Platformlar, katlar, ara geçitler düşme riskine göre düzenlenmelidir      

Cevap: a

Soru 35

Her makine için bulundurulması gereken işletme talimatlarının içerdiği bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a. Makinanın onarımı ile ilgili teknik resimler ve diyagramlar hariç güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir 
            b. Bütün makinalar, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinanın kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir    
            c. Makinayı tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir            
            d. Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır         

Cevap: a

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık tarafından, makinaların ve emniyet parçalarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya makine veya emniyet parçaları piyasada iken, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder?

            a. Uyumlaştırılmış Ulusal Standart         
            b. AT Tip İncelemesi Belgesi       
            c. Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
            d. AT Uygunluk Beyanı    

Cevap: c

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner