6.sınıf fen testi çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
6.sınıf fen testi çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

HAYVANSAL DOKULAR TESTİ ÇÖZ

1-Aşağıda verilen hayvansal doku kısımlarından hangisi, bir
    yönüyle diğerlerinden farklıdır?
   A-Kondrosit                                    B-Plâzma
   C-Osteosit                                       D-Nöron

2-Akciğerlerden hücrelere oksijen, hücrelerden akciğerlere
    karbondioksit taşıyan hücre hangisidir?
   A-Lökosit                                       B-Eritrosit
   C-Kondrosit                                    D-Osteosit

3-Trombositlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
   A-İç ve dış uyartıları beyine taşımak
   B-Kemiklerin beslenmesini sağlamak
   C-Kanın pıhtılaşmasını sağlamak
   D-Midede salgı salgılamak

4-Vücuda giren mikroplara karşı antikor üreten hücre
    hangisidir?
   A-Nöron                                        B-Fibroblast
   C-Osteosit                                     D-Lökosit

5-  I-Su
    II-Protein
   III-Mineral
   IV-Hormon
    Kan plâzmasında yukarıda verilen maddelerden hangileri
    bulunur?
   A- I-II              B- II-III            C- I-IV           D- I-II-III-IV

6-Aşağıda verilen dokulardan hangisinin ara maddesi yoktur?
   A-Kas dokusu                                B-Kıkırdak doku
   C-Kemik dokusu                           D-Kan dokusu

7-  I-Düz kaslar
    II-Kalp kası
   III-Çizgili kaslar
    Yukarıda verilen kaslardan hangileri istemsiz kastır?
   A- I             B- I-II                 C- II-III            D- I-II-III

8-Sinir hücresindeki uzun uzantılara ne denir?
   A-Dendrit                                          B-Nöron
   C-Akson                                            D-Miyelin

9-Sinaps nedir?
   A-Kemik dokusunun ara maddesidir
   B-Aksonun üzerindeki örtü tabakasıdır
   C-Sinir hücresinde uzantıların bağlanma biçimidir.
   D-Kıkırdak dokunun ara maddesidir

10-Kan plazmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
   A-Su ve besinler                               B-Yağlar ve proteinler
   C-Antikorlar                                     D-Artık maddeler

11-  I-Alyuvarlar
      II-Akyuvarlar
     III-Kan pulcukları
     Yukarıda verilen kan hücrelerinin vücuttaki sayılarının
     büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
     hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   A- I > III > II                                     B- II > III > I

   C- I > II > III                                      D- III > II > I

12-  I-Kulak memesinde
      II-Soluk borusunda
    III-Kemiklerin eklem yerlerinde
     Kıkırdak doku yukarıda verilen vücut kısımlarından
     hangilerinde bulunur?
   A- I           B- I-II          C- II-III               D- I-II-III

13-İnsanda en farklılaşmış hücre hangisidir?
   A-Kas hücresi                                 B-Kıkırdak hücresi
   C-Kan hücresi                                 D-Sinir hücresi

14-Sinir dokusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
     yanlıştır?
   A-Sinir hücreleri çekirdeksizdir
   B-Nöronlar gövde, dendrit ve aksonlardan oluşur
   C-Bazı aksonların üzeri miyelin tabaka ile kaplıdır
   D-Sinir dokuyu oluşturan farklılaşmış hücrelere nöron denir

15-Vücudun, aşağıda verilen kısımlarının hangisinde
     kıkırdak doku bulunmaz?
   A-Midenin yapısında                          
   B-Soluk borusunda
   C-Kulak memesinde
   D-Uzun kemik eklemlerinin yapısında

16- X : Kırmızı renkli olup, iskelete bağlı çalışır
      Y : Beyaz renkli olup. İstemsiz çalışır
       Z : Kırmızı renkli olup, istemsiz çalışır
     Yukarıda özellikleri verilen X, Y ve Z kasları
     aşağıdakilerden hangisidir?
X kası                  Y kası                 Z kası       
   A-       Düz                         Çizgili                    Kalp
   B-       Çizgili                      Düz                        Kalp
   C-       Kalp                        Çizgili                    Düz
   D-       Düz                         Kalp                       Çizgili

17-Kas çeşitlerinde ortak olan olay aşağıdakilerden
     hangisidir?
   A-Hızlı ve etkili çalışma
   B-Güçlü ve kısa süreli çalışma
   C-İstemli olarak çalışma
   D-Sinirsel uyarılarla faaliyete başlama

CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR TESTİ ÇÖZ

1-            Hücreye şekil veren ve madde giriş çıkışını kontrol eden                    hücre bölümü hangisidir?
                A-Endoplazmik retikulum       
                B-Çekirdek
                C-Golgi cisimciği                    
                D-Hücre zarı

2-            Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli   özelliğidir?
                A-Protein bulundurması                  
                B-Seçici geçirgen olması
                C-Yağ bulundurması                        
                D-Saydam ve ince olması

3-            Aşağıdakilerden hangisi hücre zarına ait bir özellik             değildir?
                A-Sadece hayvan hücresinde bulunma
                B-Protein ve yağ içerme
                C-Seçici ve geçirgen olma
                D-Esnek olma

4-            Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden        değildir?
                A-Yağ ve vitamin moleküllerinden oluşmuştur.
                B-Hücre zarı seçici geçirgendir.
                C-Hücre zarı canlıdır.
                D-Hücrenin bütünlüğünü korur.

5-            Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden        değildir?
                A-Esnektir                                      
                B-İki katlı protein yapılıdır
                C-Mozaik görünümlüdür               
                D-Seçici geçirgendir

6-            Aşağıdakilerden hangisi, hücre zarına ait özelliklerden      biri değildir?
                A-Esnek ve seçici geçirgen olma
                B-Hücreye enerji sağlama
                C-Hücreyi çepe çevre sararak hücreye şekil verme
                D-Hücreyi dış etkilerden koruma

7-            Bir araştırmacı hücre zarını incelediğinde              aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
                A-Hücreyi dışarıdan çepeçevre sarar.
                B-Hücreye madde giriş çıkışını düzenler.
                C-Sert bir yapısı vardır.
                D-Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.

8-            I-             Yağ
                II-           Protein
                III-         Selüloz  
                Yukarıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında            bulunur?
                A- I                        B- I-II                    C- II-III                D- I-II-III

9-            Hücre zarının yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden             hangisi doğrudur?
                A-Sadece yağ yapılıdır.                                   
                B-Sadece protein yapılıdır
                C-İki sıra yağ ve arasında protein vardır              
                D-İki sıra protein ve arasında yağ vardır

10-          Deri - İnsan arasındaki ilişkiye benzerlik hücre ile                aşağıdakilerden hangisinde vardır?
                A-Sitoplâzma                                                     B-Koful     
                C-Hücre zarı                                       D-Çekirdek
11-          Hayvansal hücre zarını oluşturan maddesel ikili                   aşağıdakilerden hangisidir?
                A-Protein              – Nişasta              
                B-Protein              – Nükleik asit   
                C-Protein              – Karbonhidrat      
                D-Protein              – Yağ

12-          Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
                A-Bölünmeyi kontrol eder
                B-Hücreye şekil verir
                C-Hücreyi sarar, korur
                D-Madde giriş-çıkışını kontrol eder

13-          Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevidir?
                A-Protein yapar       
                B-Salgı üretir
                C-Madde giriş çıkışını kontrol eder
                D-Besin depolar

14-          Hücre zarının canlı olduğu, aşağıdaki verilerden hangisine bakılarak anlaşılabilir?
                A-Protein, yağ ve şeker taşımasına           
                B-İnce ve esnek yapıda olmasına
                C-Seçici ve geçirgen özellik taşımasına    
                D-Hücre içi yapılarını bir arada tutmasına

15-          Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta                yapısındaki akışkan maddenin adı nedir?
                A-Koful                                B-Sitoplâzma  
                C-Mitokondri                                      D-Ribozom

16-          Hücrede hayatsal olayların çoğu aşağıdakilerin    hangisinde gerçekleşir?
                A-Sitoplâzma                      B-Çekirdek özsuyu   
                C-Çekirdekçik                                     D-Hücre zarı

17-          Hücrede kimyasal olayların gerçekleştiği bölüm                   aşağıdakilerden hangisidir?
                A-Çekirdek                                          B-Sitoplâzma
                C-Hücre zarı                                       D-Kromatin

18-          Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmanın özelliklerinden       değildir?
                A-Kolloit                                                              B-Canlı      
                C-Koyu renkli                                                     D-Yarı saydam

19-          Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmada bulunmaz?
                A-Ribozom                                                         B-Endoplazmik retikulum     
                C-Kromozom                                      D-Mitokondri

20-          Sitoplâzma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?       A-Cansız ve renklidir.
                B-Hücre zarı ile çekirdek arasını doldurur.
                C-İçinde organel denilen yapılar bulunur.
                D-% 60 -% 90’ı su, geri kalanı protein, yağ, karbonhidrat gibi
           besinlerden oluşur.

21-          I-             İçinde % 65–90 oranında yağ bulunur.
                II-           Organel denilen küçük yapıları taşır.
                III-         Yarı akışkan, yumurta akı kıvamındadır.
                Yukarıdaki özelliklerden hangileri sitoplâzmaya aittir?
                A- I                        B- II                       C- II-III                D- I-II-III

22-          Hücrede yaşamsal faaliyetleri ve hücre bölünmesini            kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
                A-Hücre zarı                                                       B-Çekirdek
                C-Mitokondri                                                      D-Sitoplâzma 

BİTKİSEL DOKULAR TESTİ ÇÖZ

1-Bitkisel dokular ve bu dokuların görevleri ile ilgili yapılan
   eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
       Bitkisel Doku                 Görevi
   A-Koruyucu doku              Enine büyümeyi sağlamak
   B-Epidermis                       Besin iletimini sağlamak
   C-Destek doku                   Boyca uzamayı sağlamak
   D-Periderm                        Koruyucu tabaka oluşturmak

2-Aşağıdakilerden hangisi stomanın (gözeneklerin)
    görevlerinden değildir?
   A-Solunum için gerekli oksijenin girişini sağlamak.
   B-Solunum sonucu oluşan karbondioksit gazının çıkışını
       sağlamak
   C-Terleme yolu ile suyun çıkışını sağlamak.
   D-Fotosentez için gerekli oksijeni havadan almak.

3-Aşağıdakilerden hangisi terlemenin bitkiye sağladığı
   faydalardan değildir?
   A-Bitkinin sıcaklık dengesini sağlamak.
   B-Bitkinin oksijen ihtiyacını karşılamak.
   C-Bitkideki fazla su ve madensel tuzun atılmasını sağlamak.
   D-Bitkilerde emme kuvveti oluşturmak.

4-   I-Tohum çeneği
     II-Bitki embriyosu
    III-Gövde ucu
    IV-Dal ucu
     V-Kök ucu
    Yukarıda verilen bitki bölümlerinin hangisinde Sürgen
    (meristem=bölünür) doku bulunmaz?
   A- II           B-III          C-IV          D-V

5-Canlıdaki herhangi bir dokuyu oluşturan iki hücre arasında
    aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir?
   A-Kromozomlarının sayısı
   B-Genlerinin sayısı
   C-Protein moleküllerinin sayısı
   D-Sitoplazmalarının miktarı

6-Bitkinin büyümesini sağlayan dokunun hücreleri aşağıdaki
    özelliklerden hangisini göstermez?
   A-Büyük çekirdek          B-İnce zar
   C-Büyük koful                D-Bol sitoplazma

7-Çam ağacının gövde ucu kesilirse;
     I-Uzaması
    II-Besin üretmesi
   III-Enerji üretmesi
    faaliyetlerinden hangisi aksar?
    A- I              B- II            C-II-III            D- III

8-Çift çenekli bitkilerde,har yıl yani odun ve soymuk
    borularını oluşturarak,bitkinin kalınlaşmasını sağlayan
    meristem doku aşağıdakilerden hangisidir?
   A-Uç meristemi                 B-Kambiyum
   C-Mantar meristemi          D-İletim doku

9-Bitkinin hangi doku hücresinde kloroplast bulunabilir?
   A-Mantar doku           B-Parankima doku
   C-Epidermis                D-Odun borusu


10-Bitki yaprağın yapısında hangi doku bulunmaz?
   A-Epidermis            B-Parankima 
   C-Mantar                 D-İletim

11-   I-Geniş yüzey
       II-Kalın kütikula
      III-Az sayıda stoma
    Yukarıdaki özelliklerden hangisinin gözlenmesi o bitkinin
    kurak ortamda yaşadığını gösterir?
   A- I         B- II-III           C-I-III        D- I-II

12-Bitki yaprağında bulunan stomalar,aşağıdaki
    maddelerden hangisinin yapraktan çıkışını sağlamaz?
   A-Oksijen                   B-Su buharı
   C-Karbondioksit         D-Mineral

13-Terleme bitkinin vücut ısısının artışını önler.Ayrıca
    yapraklar emme kuvveti kazandırır.Yapraklarda emme
    kuvvetinin oluşması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
   A-Fotosentezin yavaşlamasına.
   B-Su ve minerallerin yukarıya çıkışının hızlanmasına.
   C-Solunumun hızlanmasına.
   D-Üretimin kolaylaşmasına.
14-  I-Bitkilerde sinir dokusu yoktur, hayvanlarda vardır.
      II-Bitkilerde büyüme ve kalınlaşmayı sağlayan meristem
          doku, hayvanlarda bütün dokular görevlidir.
     III-Bitkilerde besin,su ve madensel tuzlar iletim dokusuyla,
          hayvanlarda kan dokusuyla taşınır.
     IV-Bitkilerde dik durmayı destek doku, hayvanlarda kemik
          doku sağlar.
     Yukarıdaki bitkisel ve hayvansal dokular arasındaki
     farklardan hangileri doğrudur?
   A- I-II-III-IV        B- I-II-III        C- II-III       D- II-IV

15-Aşağıdakilerden hangisinde iletim demeti bulunmaz?
   A-Eğrelti otu              B-Karayosunu    
   C-Çam                       D-Söğüt

16-Aşağıdakilerden hangisi bitkinin çürümesini önler?
   A-Koruyucu doku                       B-İletim doku
   C-Gövde ucu Sürgen doku          D-Destek doku

17-  I-Kökten yukarı su ve mineral taşıma
      II-Tozlaşmaya yardımcı olma
    III-Fotosentez sonucu üretilen besini taşıma
     Yukarıdakilerden hangileri iletim dokunun
      görevlerindendir?
   A- I-III             B- II                C- II-III             D- I-II-III

6.SINIF HAYVANSAL DOKULAR TESTİ ÇÖZ

1-Aşağıdakilerden hangisi dış salgı bezidir?
   A-Epifiz bezi             B-Hipofiz bezi
   C-Tükürük  bezi        D-Tiroit bezi

2-Aşağıdaki dokulardan hangisi karşısındaki görevle yanlış
    eşleştirilmiştir?
   A-Kan doku     à Besin ve oksijeni hücrelere taşımak.
   B-Sinir doku    à Duyuları algılamak,iletmek ve cevap vermek.
   C-Kemik doku à Dokuları birbirine bağlamak.
   D-Kas doku     à Vücudun hareketini sağlamak.

3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bitkisel ve hayvansal
    dokuların görevi aynı değildir?
        Bitkisel Doku       Hayvansal Doku
   A-  İletim doku            Kas doku
   B-  Koruyucu doku      Epitel doku
   C-  Destek doku           Kemik doku
   D-  Salgı doku              Salgı epiteli

4-Akciğerlerden kana geçen oksijen hücrelere kandaki hangi
    yapılar tarafından taşınır?
   A-Alyuvarlar               B-Akyuvarlar
   C-Kan pulcuğu           D-Serum

5-İnsan vücudunda oksijen,hücrelere nasıl iletilir?
   A-Deriyle           B-Kanla
   C-Suyla              D-Gaz kabarcığıyla

6-Mitokondrisi çok olan bir hücre için,aşağıdakilerden hangisi
    söylenebilir?
   A-Bu hücre,kas hücresi olabilir.
   B-Bu hücre,epitel doku hücresi olabilir.
   C-Bu hücre,kemik hücresi olabilir.
   D-Hasta olan bir hücre olabilir.

7-  I-Kan pulcukları
    II-Alyuvarlar
   III-Akyuvarlar
    Kanın yapısında bulunan yukarıdaki maddeleri inceleyen
    bir öğrenci bu maddelerin görevleriyle ilgili olarak
    aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabilir?
          Karbondioksit                        Vücut               Pıhtılaşma
        ve Oksijen Taşıma                Savunması            Yapma
   A-                I                                    II                        III
   B-                II                                    I                        III
   C-               III                                   II                         I
   D-                II                                  III                         I

8-Aşağıdaki dokulardan hangisi sıvıdır?
   A-Kas doku             B-Kıkırdak doku
   C-Epitel doku          D-Kan doku
9-Kemik doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   A-Kan hücreleri yapımında rol oynar.
   B-Mineral maddeler depolar.
   C-Önemli organları korur.
   D-Vücut ısısını korur.

10-  I-Nöronlarda,kısa uzantılara akson denir.
      II-Nöronlarda,uzun uzantılara dendrit denir.
     III-Bir nöronda uyartı,dendritten aksona doğru iletilir.
    Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
   A- I-II            B- III          C- I-III          D- I-II-III


11-  I-Kanda sayıca en çok bulunur.
      II-Kana kırmızı rengini verir.
    Yukarıdaki özelliklere ait yapı,aşağıdakilerden hangisidir?
   A-Kan pulcukları                   B-Kan sıvısı 
   C-Akyuvarlar                         D-Alyuvarlar

12-Aşağıda verilenlerden hangisi,çizgili kasın özelliklerinden
     biri değildir?
   A-İskelet sistemini sarar.
   B-İstemli çalışır.
   C-Çabuk yorulmaz.
   D-Çabuk kasılır.

13-Aşağıdakilerden hangisinin yapısında düz kas vardır?
   A-Boyun kası                          B-Sindirim sistemi    
   C-Kalp                                     D-Kulak

14-Aşağıdaki dokulardan hangisinde kan damarları
     bulunmaz?
   A-Kıkırdak doku                       B-Kas doku
   C-Sinir doku                             D-Epitel doku

15-Aşağıdaki dokulardan hangisinin bölünüp çoğalma
     özelliği yoktur?
   A-Kas doku                               B-Kemik doku  
   C-Sinir doku                              D-Epitel doku

16-  I-Burun
      II-Soluk borusu
     III-Mide
     IV-Kulak
    Yukarıdakilerden hangisinin yapısında kıkırdak doku
    bulunur?
   A- I           B- II-III          C- III            D- I-II-IV
17-Bazı nöronların yapısında akson boyunca miyelin kılıf
     bulunabilir.Bu miyelin kılıf uyarıların daha hızlı iletilmesini
     sağlar.
     Aşağıdakilerden hangisi,uyarının miyelinli aksona sahip
     bir nöronda ilerlediğini gösterir?
   A-Yemeğin tadının algılanması.
   B-Film seyretme.
   C-Ayağa iğne battığında ayağın çekilmesi.
   D-Yazı yazma.

18-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   A-Bağ doku,canlılardaki doku ve organları birbirine bağlar.
   B-Kıkırdak dokuda,kan damarları bulunmaz.
   C-Deri altındaki yağ doku,vücut ısısını korur.
   D-Kemik doku,kan depo eder.

19-Bir kas hücresiyle bir sinir hücresi karşılaştırıldığında,
    aşağıdaki yapılardan hangisinin her iki hücrede ortak
    olmadığı görülür?
   A-Çekirdek                B-Sentrozom
   C-Hücre zarı              D-Sitoplazma

20-Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki
     dokusunda vardır?
   A-Sinir doku            B-Destek doku
   C-Kas doku              D-Epitel doku

6.SINIF CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR TESTİ ÇÖZ

1-            I-             Yürüme
                II-           Boşaltım yapma
                III-         Üreme
                IV-          Hareket etme
                V-           Gelişme
                Yukarıdakilerden kaç tanesi canlılığın ortak özelliğidir?
                A- 5                        B- 4                        C- 3                                       D- 2

2-            Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlı hücrelerin              yaşamında ortak olarak görülür?
                A-Besinlerden oksijenle enerji üretmek    
                B-Kalıtsal madde taşımak
                C-Bölünerek çoğalmak                              
                D-Güneş ışığını kullanmak

3-            Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait ortak özelliktir?        A-Çevresindeki olaylardan etkilenme.
                B-Yapılarında klorofil bulundurma.
                C-Kendi besinlerini yapma.
                D-Başkalaşım geçirerek erginleşme.

4-            Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir?
                A-Kaslardan oluşması 
                B-Hücrelerden oluşması
                C-İskelet yapısına sahip olması   
                D-Canlı olması

5-            Aşağıdakilerden hangisi, bütün canlılar için ortak                değildir?
                A-Hücresel yapıda olma
                B-Boşaltım yapma
                C-Solunum yapma
                D-Sindirim sistemi bulundurma

6-            I-             Dinlenme
                II-           Fotosentez yapma
                III-         Hücrelerinde Sentrozom taşıma
                IV-          Solunum yapma
                V-           Uyarıcılara cevap verme                 
                Yukarıdakilerden hangileri, canlıların ortak          özelliklerinden değildir?
                A- I-II-III             B- IV-V                 C- III-IV-V           D- I-IV-V

7-            Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlılarda ortak          değildir?
                A-Hareket etme                                  B-Solunum yapma
                C-Beslenme                                         D-Uyuma

8-            I-             Atın koşması
                II-           Kuşun uçması
                III-         Ayçiçeğin Güneş’e yönelmesi
                IV-          Patlama sesi duyan bir insanın yerinden sıçraması
                Yukarıdakilerden hangileri, canlıların irkilmesine örnek                  gösterilebilir?
                A- I                        B- II                       C- II-III                D- III-IV

9-            Aşağıdakilerden hangisi canlılıkla ilgili yanlış bir                ifadedir?
                A-Solunum yapmayan canlı ölür
                B-Beslenen canlı gelişemez
                C-Gelişemeyen canlı üreyemez
                D-Beslenen canlı başaltım yapar

10-          Aşağıda verilen hareket şekillerinin hangisinde, bir canlı                   bulunduğu yeri değiştirmez?
                A-Yüzme                              B-Uçma 
                C-Yürüme                                            D-Yönelme11-          Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlılardan biri            değildir?
                A-Amip                                 B-Öglena       
                C-Terliklisi hayvan                            D-Kara yosunu

12-          Aşağıdakilerden hangisi organik kökenli değildir?
                A-Su                                                                     B-Kömür        
                C-Saç teli                                             D-Tahta

13-          Aşağıdakilerin hangisinde hücresel yapı yoktur?
                A-Patates                                             B-Şeker          
                C-Elma                                                                D-Et

14-          Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün           gerçekleştiği canlının yapı birimidir?
                A-Kloroplast                                        B-Mitokondri
                C-Hücre                                               D-Doku

15-          Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından       değildir?
                A-Çekirdek                                          B-Koful  
                C-Sitoplâzma                                      D-Hücre zarı

16-          Aşağıdaki hücre kısımlarını dıştan içe doğru sıralanışı       aşağıdakilerden hangisidir?
                I-             Sitoplâzma
                II-           Hücre zarı
                III-         Çekirdek
                A- II-I-III             B- III-II-I             C- II-III-I             D- I-III-II

17-          Hücrenin basit bir mikroskopla görülen kısımları                aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
                I-             Sitoplâzma
                II-           Mitokondri
                III-         Hücre zarı
                IV-          Çekirdek
                A- I-III-IV            B- I-II-III             C- II-III-IV           D- I-II-III-IV

18-          Hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?                 A-Hayvan ve bitki hücrelerinde aynı organeller bulunur
                B-Bütün hücrelerde hücre duvarı bulunur
                C-Zar, sitoplâzma ve çekirdek hücrenin temel yapılarıdır
                D-Kofullar sadece hayvan hücrelerinde bulunur

19-          Aşağıdakilerden hangisi hücre ile ilgili yanlış bir bilgidir?                A-Hücre canlının en küçük yapı birimidir.
                B-Hücrenin üç temel yapısını hücre zarı, çekirdek ve              
                    Sitoplâzma oluşturur.
                C-Bitki ve hayvan hücrelerindeki yapılar birbirinin aynısıdır.
                D-Hücre, ancak mikroskopla incelenebilir.

20-          Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
                A-Çekirdek hücrenin genetik şifresini taşır.
                B-Prokaryot çekirdeksiz hücrelere denir.
                C-Hücre zarı yağ ve protein moleküllerinden oluşmuştur.
                D-Sentrozom sadece bitki hücrelerinde bulunan, fotosentez
           olayının gerçekleştiği organeldir.

21-          Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden        değildir?
                A-Canlıdır                                           B-Esnektir                
                C-Tam geçirgendir                             D-Seçici geçirgendir

22-          Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri          kontrol eder?
                A-Hücre zarı                                       B-Hücre duvarı
                C-Mitokondri                                      D-Koful
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner