8.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

DİKEY YAY  MEB YAY  ALTIN KİTAPLAR YAY.

8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Ekstra Bilgi:
Batı Karahanlı Devleti
Batı Karahanlı Devleti, Maveraünnehir ve Fergana civarında 1042’de kurulmuştur. Başkentleri önceleri Özkent iken, Semerkant’ın ele geçirilmesi ile buraya taşınmıştır. Batı Karahanlı Devleti’nin en büyük hükümdarı I. İbrahim’dir (1052–1068). İbrahim ülkesindeki karışıklıkları önlemiş,  devletinin topraklarını Doğu Karahanlılardan bazı toprakları alarak genişletmiştir. Ölümünden sonra yerine oğlu Nasr geçmiştir (1068). Nasr döneminde Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, bu ülke üzerine sefere çıkmışsa da, sefer  sırasında Yusuf  Harezmî   adlı  bir  kale  kumandanı   tarafında suikastla öldürülmüştür  (1072).  Nasr,  bu  durumda yararlanmayı  düşünerek  Selçuklu topraklarına girmişse de, Alp Arslan’ın oğlu Sultan Melikşah’ın  karşı saldırısı sonu- cunda  geri  çekilmek  zorunda  kalmıştır. Sultan  Melikşah, veziri  Nizamülmülk’ün tavsiyesine uyarak  Nasr’la barış yapmış, iki hanedan arasında yapılan evlilikle de akrabalık bağları kurulmaya çalışılmıştır.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah 1089’da Buhara’yı ele geçirerek Batı Karahanlılarını kendine bağlamıştır. 1136 yılında başlayan Karahitay  istilası,  Batı Karahanlılarının sonunu getiren en önemli olaylardan birisidir.  Bu olay Batı Karahanlılarını gittikçe güçsüzleştirmiştir. 1141 yılında yapılan Katvan Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti’nin Karahitaylara yenilmesi sonucunda, Batı Karahanlıları Karahitay egemenliğini kabul etmek zorunda kalmışlar, sonunda da 1212 yılında Harzemşahlar Devleti’nin hükümdarı Muhammed Harzemşah tarafından yıkılmışlardır.

Karahitayların 1141 yılında Karahanlı ülkesini istila etmelerinden sonra Fergana bölgesinde başkent Özkent  olmak üzere bağımsız bir Karahanlı Devleti kurulmuştur. Bu devletin hükümdarları Tuğrul  Kara  Hakan  unvanını taşımışlardır. Haklarında fazla bilgi bulunmayan Fergana Karahanlıları da muhtemelen 1211 yılında yıkılmışlardır.

Karahanlı Devleti, Türk tarihinde tam anlamıyla köprü bir devlet rolü oynamıştır. Hem Türklerin İslamiyete geçişlerinde, hem de Türklerin Ön  Asya’ya gelişlerinde köprü vazifesi görmüştür. Karahanlılar İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. Orta Asya’daki Müslüman olmayan Türklerle savaşarak onların da Müslüman olmalarında büyük rol oynamışlardır. 

MEB YAYINLARI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

                     kendimizi değerlendirelim     ünite sonu değerlendirme
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 GAZNELİLER (963–1187)

Gaznelilerin  Kökeni ve Devletin Kuruluşu
Gazne  Devleti’nin  kurucusu  olan  Alp  Teki (Tegin-Tigin) Samanoğulları Devleti’nde yetişmiş bir Türk komutanıdır. Alp Tekin, tahmini 890 yılında doğmuş ve çocuk yaşta Samanoğulları Devleti’nin emirlerinden İsmailoğlu  Ahmet’in  memluku (kölesi) olmuştu. Alp Tekin, cesareti ve zekâsı sayesinde Samanoğulları Devleti’nin en önemli mevkilerine kadar yükselmeyi başarmıştı.

Alp Tekin, Samanoğulları Devleti’nin hükümdarı Nuh  (943–954)’un  zamanında sarayda hacibül hüccaplık (bütün saray idaresinin başı) görevine getirilmişti. O kadar nüfuz sahibi olmuştu ki, devlette istediğini vezir, istediğini hükümdar yapabilecek güce erişmişti. Bu da ülkede ona karşı bir muhalefetin oluşmasına neden olmuştur. Onun bu gücünde çekine Samanoğlu  hükümdarı  I.Abdülmelik  (954–961),  onu  ülkeden uzaklaştırmak amacıyla Horasan’a vali olarak atadı. Abdülmelikten sonra tahta çıkan Mansur (961–976), Alp Tekin’i Horasan valiliğinden aldı. Bunun üzerine Belh şehrine çekilen Alp Tekin burada da tutunamayınca,  kendisine bağlı dört bin kadar askerle Afganistan’a gitti. Gazne  kentini  kuşatarak burayı ele geçirdi (963). Alp Tekin’in temelini  attığı b devle adını,  başkenti olan  Gazne’den  almıştır.
Alp  Tekin’in  ölümünden  sonra  yerine  oğlu  Ebu   İshak   İbrahim  (963–966) geçmiştir. Ebu İshak, Samanî emirinin yardımı ile Gazne’yi korumaya çalışmıştır. Ebu İshak’ın  oğlu  olmadığı için  ölümünden  sonra  devletin  başına  Türk  komutanları geçmiştir. Bunlardan birincisi Bilge Tegin idi. Bilge Tegin, Gerdiz Kalesi’ni kuşattığı sırada ölünce (974–975),  yerine diğer bir komutan olan Böri Tegin  geçmiştir. Böri Tegin’in yönetimde başarılı olamayışı ve kabiliyetsizliği nedeniyle Türkler tarafından görevden uzaklaştırılınca, yerine Alp Tekin’in en çok güvendiği komutanlarından biri olan Sebük Tekin (Tegin) geçmiştir (977).

Sebük Tekin kısa zamanda ülkesinin sınırlarını Doğu Afganistan’a kadar genişletti. Buradaki  mahalli  güçleri  kendine  bağladı Dah sonra  Belucista bölgesini, Toharistan’ı ve Batı Afganistan’ı ele geçirdi. Sebük Tekin, hâkimiyetini Hindistan’ın Peşaver bölgesine kadar genişleterek, oğlu Mahmut’a Hindistan  kapılarını açmıştır. Ayrıca  987  yılındaitibaren  İslamiye Gazneliler  aracılığıyla Hindistan’da  da yayılmaya başlamıştır.  fiöhretini ve gücünü iyice artıran Sebük Tekin, güç durumda bulunan  ve  kendisinden  yardım  isteyen  Samanoğulları  hükümdarı  Nuh’a  yardım ederek,  onun  ayakta  kalmasını sağlamıştır. Sebük  Tekin  997  yılında öldüğünde, arkasında temelleri sağlam, güçlü bir devlet bırakmıştı.

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ CEVAPLARI

8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
Hükümdar
Türk devletlerinde egemenliğin ve siyasî iktidarın en başta gelen unsuru kümdardı.
Türk hükümdarları; şanyü, kağan, hakan, han, yabgu, il teber, idi-kut ve erkin gibi unvanlar kullanmışlardır.
Hükümdar olmanın kaynağının ilahî olduğunu daha önce görmüştük. Ancak, Türk devletlerinin en zayıf yönü, veraset (mirasta hak sahibi  olma) konusunun belli bir kurala bağlanmamış olmasıydı. Kutlu hanedan soyundan olanlar hükümdar olabiliyordu. Tanrı tarafından hakana verildiği düşünülen yönetme hakkı (kut), kan yoluyla babadan erkek çocuklara da giyor, bu da tüm çocuklara, taht üzerinde hak sağladığına inanılıyordu.
Tarih boyu hanedana mensup Türk hükümdarlarının tahta çıkışı başlıca dört şekilde gerçekleşmiştir:
Hanedan üyeleri arasındaki siyasi ve askerî mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. Türk  tarihinde,  tahta  çıkmada  en  k rastlanan  usul  bu  idi. Mücadele, kardeşle kardeş arasında olabileceği gibi amca ile yeğen, baba ile oğul arasında da olabiliyordu. Türk kültüründe ana-babaya itaat esas olmakla birlikte hükümdar bunun dışında tutulmuştur. Babasını devirip tahtı ele geçiren hiçbir Türk hükümdarını kamuoyu suçlamamıştır.
Hükümdarın rakipsiz aday olması kolayca tahta çıkmasını sağlıyordu.
Hükümdarın tahta çıkmasındaki diğer şekil ise seçim usulü idi. Hükümdar ölünce, yüksek dereceli meclis (kengeş, toy, kurultay veya meşveret meclisi)  toplanır, hanedan üyelerinden birini hükümdar seçerdi. Meclis desteğini alan hanedan üyesi genellikle hükümdar olurdu.
Hükümdarın tahta çıkışında uygulanan diğer bir sistemde ekberiyet sistemi idi. Bu sistem uzun süre tartışılmış,  sonunda XVII.  yüzyıl  başında Osmanlı Devleti hükümdarı I. Ahmet  (1603–1617), kardeş katli geleneğine son vererek ekber ve erşed (hanedan üyelerinin ekber;  büyük olanının erşed ise, en akıllı ve sağlıklı olanının hükümdar yapılması) sistemini uygulamıştır.
Belirtilen tahta çıkış şekillerinin hepsi de Türk töresi çerçevesinde gerçekltirilmiştir. Türk örf hukuku da denilen Türk töresi, Türk devlet ve sosyal hayatını düzenleyen hukukî  kuralların  bütünü  idi.  Yazılı  olmayan  bu  kurallar,  Türk  topluluklarında canlılığını sürdürmüş ve vazgeçilmez olmuştur. Türk töresinin vazgeçilmez prensipleri arasında; adalet, iyilik, eşitlik, güzel ahlâk, haksızlığa karşı durmak,m insanlara karşı merhametli olmak ve tolerans sayılabilir.
Türk hükümdarı görünüşte, yaptıklarından ancak Tanrı’ya karşı sorumlu idi. Fakat hükümdarın töreye aykırı hareket etmesi de zordu. Töreye aykırı hareket eden hümdar Türk toplumunca Tanrı’nın kut’u  ondan geri aldığı inancıyla, tahttan indirilirdi. Görüldüğü gibi Türk töresi, Türk varlığını tamamen kuşatmıştı. Bu yüzden eski inanışta “İl gider, töre kalır” denilerek, törenin devletten bile önde geldiği vurgulanmıştır.
Türk devletinin başında bulunan hükümdarda birtakım özelliklerin de bulunması gerekiyordu.  Bu  özellikler;  bilgelik  (akıllılık), alplik  (cesaret  ve  kahramanlık), erdemlilik ve âdillik idi. Bu değerlere sahip olan hükümdar, halkının hak ve hukukunu gözeterek huzur ve sükûnu  sağlardı. Göktürk Kitabeleri’nde belirtildiği gibi, Türk hükümdarlarının görevleri şunlardır:
Tebaa (halk) aç ise doyurmak, çıplak ise giydirmek, sayıca az ise çoğaltmak, halkı refah içinde yaşatmak, töreyi (kanunları) düzenleyip uygulayarak, mali istikrarı, dirlik ve düzenliği sağlamak, adaleti temin etmekti.”
Orta Asya Türk hükümdarları kendilerini sadece Türklerin değil, bütün insanlığın hükümdarı kabul ediyorlardı. Büyük Hun hükümdarlarının aldığı tanhu veya şanyü unvanları sonsuz genişlik ve celik anlamına geliyordu. Bu unvandan kasıt, hükümdarın yerdeki ve  gökteki m canlılara hükmetmesi idi. Göktürk Kitabeleri’nde de Türk hükümdarı, dünya hükümdarı olarak kabul edilmiştir.
Dünyanın tek bir elden yönetilebileceği ve bunun Türk idaresi altında olacağı fikri, Türk tarihinin başlangıcından beri vardır. Bunu bazı tarih araştırmacıları “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi (Düşüncesi) diye  ifade  etmiştir. Selçuklu  ve  Osmanlı dönemlerinde de varlığını koruyan bu düşünce, sadece Türklere has bir düşünce değil, tarihten günümüze  kadar kurulan ve çok güçlenen bütün devletlerde Dünyayı (Roma
İmparatorluğu, Büyük İskender Devleti, İngiltere, Fransa, Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ABD vb. gibi)  tek elden yönetme fikri vardır.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner