A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 70 ile 88 arası cevaplar


Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
Soru 1
Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

  1. Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi
  2. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler
  3. Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler
  4. İşlerin ayrılmasını belirler

Pazartesi

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 47 ile 67 arası cevaplar


KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SORU TEST VE CEVAPLARI
Soru 1

"Havalandırma şekli...........bağlıdır" cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

            a. Kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına   
            b. Atıkların nasıl bertaraf edileceğine   
            c. Alevin yanma süresine veya ark süresine       
            d. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarlarına

Pazar

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 3

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

   CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ    GERİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİYLE İLGİLİ TEST SORU VE CEVAPLAR
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır
b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır
c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır
d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

Cevap a

Soru 2
İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku
b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku
c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukuku
d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

Cevap c

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünen maliyetler arasında yer almaz?

a-İşin durması
b-Sigorta ödemeleri
c-Mahkeme masrafları
d-Kişide sonradan oluşacak sakatlık

Cevap d

Soru 4
İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-Yasal nedenler
b-Etik nedenler
c-Finansal nedenler
d-Ruhsal nedenler

Cevap dSoru 5
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

a-Önleme politikası
b-İş birliği yapılması
c-Çalışanların katılımı
d-Kazalara müdahale edilmemesi

Cevap d

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma
b-Tesis varlıklarının zarar görmesi
c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller
d-Yaralanmalar ve hastalıklar

Cevap a

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

a-Tehlikelerin tanımlanması
b-Tehlikelere önlem alınmaması
c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

Cevap b

Soru 8
Risk nedir?

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir
b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi
c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır
d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

Cevap a

Soru 9
Risk matrisinde Çok yüksek olasılığı hangi frekansta ne zaman yapılmaktadır?

a-Her gün olduğunda
b-Haftada bir olduğunda
c-Ayda bir olduğunda
d-Üç ayda bir olduğunda

Cevap a

Soru 10
Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

a-Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik
b-Hafif yaralanma, tedavi gerekir
c-Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı
d-İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

Cevap c

Soru 11
Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

a-Dikkate değer risk
b-Kabul edilebilir risk
c-Kabul edilemez risk
d-Öngörülen risk

Cevap c

Soru 12
Risk faktörünün hesaplanması neye göre yapılır?

a-Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle çarpılmasıyla
b-Şiddetin olasılığa bölünmesiyle
c-Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla
d-Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla

Cevap d

Soru 13
Risk analizinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-Bir eylem planı yapılması ve bir takvim oluşturulması
b-Eylem planının her bir safhasının görevlileri belirlenmeli
c-Eylem planında zorlanılan durumla karşılaşıldığında askıya alınmalı
d-Belirlenen eylem planının uygulamaya konulması

Cevap c


Soru 14
Tehlike - Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

      a) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir.
      b) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir.
      c) Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir.
      d) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır.

Cevap b

Soru 15
Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

      a) 89/ 655 EEC  İş Ekipmanları Direktifi
      b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi
      c) 89/392 EEC Ana direktif
      d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif


Soru 16

Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

      a) İşe başlama aşamasında,
b) İş kazası, meslek hastalığı, olay  sonrasında,
      c) Bakım sonrası dönemde,
      d) Düzenli aralıklarla,
Cevap c

Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

      a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır.
      b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir.
c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir.
      d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır.
Cevap d
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir?
      a) Ön  belirti göstermeyenler,
      b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,
      c) Sürekliliği  olmayan durum ve davranışlar,
      d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler,
Cevap b

Soru 19
Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

      a) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir
      b) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,
      c) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır,
      d) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gösterir,
Cevap a

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

      a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,
      b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,
      c) İşyerindeki üretim makinalarını,
      d) Elektrikle çalışan makina ve tezgahları,
Cevap b

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi  imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?
      a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,
      b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,
      c) Ürünlerin uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi,
      d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,
Cevap b

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin imalatçıları tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

      a) Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,
      b) Makinanın önceden belirtilen şekilde kullanılması,
      c) İşletmeye alma prosedürleri
      d) İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,
Cevap d


Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların sorumluluklarından biri değildir?

a) Tasarımda yapısal güvenlik tedbirlerini almak,
b) Kapsam alanındaki ürünlere prosedür gereği CE sertifikası temin etmek,
c) İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,
d) Pazarlama esnasında kullanıcılara özel olarak ürün tanıtımı yapmak,

Cevap d

Soru 24
Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?

I-Meydana gelme olasılığı
II-Meydana gelme süresi
IH-Zarar verme derecesi
IV-Zarar verme süresi

a-I-III            b-I-II             c-II-IV                     d-I-IV
Cevap a

Soru 25
Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

I-Riskleri değerlendirme,
II-Tehlikeleri tanımlama,
III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
V-İzleme ve tekrar etme

a-I-II-III-IV-V
b-II-I-lV-III-V
c-I-III-II-V-IV
d-II-IH-I-IV-V
Cevap b

Soru 26
Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır?

I-Riskleri değerlendirme,
II-Tehlikeleri tanımlama,
III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
V- İzleme ve tekrar etme

a-I                 b-II               c-III              d-IV
Cevap b

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

a-OHSAS 18001      b-ISO 14001                        c-HAZOP       d-BS8800
Cevap c

Soru 28
Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?

1-Elimine et
2-Tehlikeli ortamı izole et
3-Daha zararsız ile değiştir
4-Kişisel koruyucu kullan
5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

a-1,2,3,4,5
b-2,1, 5, 3, 4
c-2,1, 3, 5,4,
d-1,3,2,5,4
Cevap d

Soru 29
3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?

a-1                 b-10               c-2                 d-20
Cevap d

Soru 30
Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

a-Milyonda bir
b-Binde bir
c-Onda bir
d-Altıda bir

Cevap a


Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

            a. Fine Kinney          
            b. Finansal analiz    
            c. Hata ağacı analizi          
            d. Kaza sonuç analizi          
Cevap b

Soru 32
ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

            a. ISO 14000          
            b. TS 18001             
            c. ISO 9001
            d. EN 1628   
Cevap b

Soru 33
İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

            a. Şirket bilançosu ve gelir tablosu         
            b. Sektör istatistikleri       
            c. Yasal mevzuat     
            d. Şirket istatistikleri        
Cevap a

Soru 34
Risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a. Her tehlikenin olasığı hesaplanır         
            b. Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir        
            c. Tehlikeler tanımlanır     
            d. Risk ile olasılığın çarpımı tehlikenin şiddetini verir 
Cevap d

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

            a. Her zaman doğru olarak algılanır        
            b. Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer            
            c. Önem seviyesi zaman içinde düşer      
            d. Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır        

Cevap c


Soru 36
Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?
a. Hiçbiri  
b.Katılım hakkı
c.Kayıtlara ulaşabilme
d.Kuralların önceden belirlenmesi
Cevap a

Soru 37
Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?
a.%4
b.%6
c.%8
d. %2  
Cevap d

Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?
a.Çalışanların Katılımı
b.Tespit Bazlı Reaktif
c.Koruma Önleme Anlayışı
d. Uzman Katkısı Sağlanması  
Cevap b

Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?
a.Muhtemel kaybın miktarı
b.Kaybetme ihtimali
c.Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali
d. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir  
Cevap d

Soru 40
Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?
a.Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç
b. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür   c.Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır
d.Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Cevap b

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 37 ile 44 arası cevaplar


SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ SORU TEST VE CEVAPLAR
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir?
a-Biyolojik risk
b-Ergonomik risk
c-Trafik riski
d-Mekanik risk

Cevap c

Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir?
a- Sağlık bakım giderlerinin azaldığı,
b- Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı,
c-  Sağlık risklerinin azaldığı
d-Kazaların giderek artması

Cevap d

Soru-3
Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığının değerlendirme unsurlarından biridir?
a-Çalışanın işe girişte periyodik muayenelerinin yapılması.
b-Kazalardan çalışanların sorumlu tutulması.
c-Personele yeterli KKD verilmesi
d-Makinelerin bakımlarının yapılması.

Cevap a

Soru-4
Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?
a-Kaygan zeminlerin giderilmesi
b-Forklift yollarının belirlenmesi
c-Giriş çıkışların belirlenmesi
d-Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

Cevap d

Soru-5
İkincil korumada amaç nedir?
a-Sağlığı geliştirme
b-Hastalıkların önlenmesi
c-Risk analizi yapmak
d-Eksersiz ve fitnes

Cevap b

Soru-6
Aşağıdakilerden hangisi sağlık taramalarının dışında kalır?
a-Fiziksel muayeneler
b-Çevresel ve ergonomik taramalar
c-Riskli bireylerin periyodik taramaları
d-Makine kontrolü

Cevap d

Soru-7
"Mesleki enfeksiyon (hastalık yapan mikrop) hastalıklarından korunmada başta vücuttaki açık yaralar iyi kontrol edilmeli, yaralanmalarda ........ aşısı yaptırılmalıdır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Tetanoz 


b. Verem       

c. Çiçek         

d. Kuduz       
Cevap a

Soru-8
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan gaz ve buharlardan değildir?


a. Primer Tahriş Ediciler 


b. Boğucu Gazlar     

c. İritan (tahriş edici) Gazlar      

d. Sistemik Zehirli Gazlar
 Cevap a

Soru-9
Aşağıdakilerden hangisi pamuk tozlarıyla meydana gelen bir meslek hastalığıdır?

a. Asbestoz  

b. Bisinoz 


c. silikosis     

d. Talkos       
 Cevap b

Soru-10
Sağlığa zararlarından bahsedilen çözücüler aynı zamanda ateş alma ve patlama tehlikelerinin de kaynağı olarak görülebilir. Zira yanıcı sıvı olan ........, küçük bir kıvılcım ile patlamaya neden olabilir?

a. Formaldehit         

b. Solventler 


c. Hidrojensülfür    

d. Alifatik alkoller  
 Cevap b

Soru-11
Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde - 79'a göre, titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda alınacak özel tedbirlerden değildir?

a. Kemik,eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler,çalıştıkları işlerden ayrılacaklar,kontrol ve tedavi altına alınacaklardır      

b. Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin,periyodik olarak,sağlık muayeneleri yapılacaktır      

c. Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin,işe alınırken,genel sağlık muayeneleri yapılacak    

d. Bu gibi işlerde çalışanların,vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp,tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilecektir 

 Cevap d

Soru-12
Aşağıdakilerden hangisi 11.1.1974 tarihli 14765 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde - 76'ya göre, tozlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak özel tedbirlerden değildir?

a. Toz çıkaran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılacak veya bu işler, diğerlerinden tecrit edilecektir    

b. Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma araçları ile maskeler verilecektir    

c. İşyeri havasındaki toz miktarı, belirtilen miktarı geçmeyecektir

d. Toz çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğine ve teknik imkanlara göre, ıslak bulundurulacak, delme işlerinde, toz çıkmasını önlemek için, yaş metotlar uygulanmayacaktır. 

 Cevap d

Soru-13
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün neden olduğu hastalıklardandır?

a. Birikimli travma hastalıkları     

b. Üreme sistemi hastalıkları       

c. Kardiyovasküler hastalıklar 


d. Meslek kanserleri           
Cevap c

Soru-14
Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaralanmalardan değildir?

a. Bisinoz 


b. Kopmalar  

c. Kırılmalar

d. Göz kaybı
 Cevap a

Soru-15
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

a. İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 


b. Sağlık Bakanlığı   

c. İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi     

d. Çevre Bakanlığı   
Cevap a

Soru-16
Aşağıdakilerden hangisi en tehlikeli mesleki akciğer hastalıklarından değildir?
a. Asbestosis           

b. Akciğer kanseri  

c. Anemi 

d. Silikosis    

Cevap c

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 2

A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ   Sayfa 100 ile 194 arası cevaplar  SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORU VE CEVAPLARI
Soru-1
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

a-Tehlike İşareti
b-Yasak İşareti
c-Tehlike Uyarı İşareti
d-Uyarı İşareti

Cevap b

Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
b-Acil kaçış yolları işaretleri
c-Yasaklama ve uyarı işaretleri
d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

Cevap d

Soru-3
Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil                        b-Sarı             c-Mavi                        d-Kırmızı

Cevap a

Soru-4
Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

a-Uyarı işaretlerinde
b-Zorunluluk işaretlerinde
c-Acil kaçış işaretlerinde
d-Yasak İşaretlerinde

Cevap d

Soru-5
Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil                        b-Sarı             c-Mavi                        d-Kırmızı

Cevap c
Soru-6
Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

a-Daire şeklinde
b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda
c-Kare şeklinde
d-Üçgen şeklinde

Cevap a

Soru-7
İşaret levhaları için flüoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde
b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde
c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında
d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap a

Soru-8
Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır
b-Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır
c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

Cevap d

Soru-9
Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır
b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır
c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir
d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

Cevap a


Soru-10
Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi 
c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 
d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi 

Cevap a

Soru-11
Bu         işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberleşme telefonu
b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu
c-Acil yangın telefonu
d-Normal haberleşme telefonu

Cevap b

Soru-12
Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

a-Her iki yöne gidilir
b-Başlat
c-Dur
d-Tamam

Cevap b

Soru-13
Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir
b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır
c-Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır
d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

Cevap c

Soru-14
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

a-Tehlike İşareti     b-Yasak İşareti        c-Tehlike Uyarı İşareti      d-Uyarı İşareti
Cevap b

Soru-15
Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
b-Acil kaçış yolları işaretleri
c-Yasaklama ve uyarı işaretleri
d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

Cevap d

Soru-16
Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi
kullanılır?
a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

Cevap a

Soru-17
Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan
hangisinde kullanılır?

a-Uyarı işaretlerinde         
b-Zorunluluk işaretlerinde            
c-Acil kaçış işaretlerinde  
d-Yasak İşaretlerinde
Cevap d

Soru-18
Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı
Cevap c


Soru-19
Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

a-Daire şeklinde
b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda
c-Kare şeklinde
d-Üçgen şeklinde
Cevap a

Soru-20
İşaret levhaları için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde                    b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde                  c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında            d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında
Cevap a

Soru-21
Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır
b-Karıştınlma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır
c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır
Cevap d

Soru-22
Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır
b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır
c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir
d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir
Cevap a

Soru-23
Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi
c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi
Cevap a


Soru-24
Bu  Açıklama: tara01.bmp  işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberleşme telefonu
b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu
c-Acil yangın telefonu
d-Normal haberleşme telefonu
Cevap b

Soru-25
Bu  Açıklama: tara0.bmp   kodlanmış işaretin anlamı nedir?

a-Her iki yöne gidilir
b-Başlat
c-Dur
d-Tamam
Cevap b

Soru-27
Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir
b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır
c-Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır
d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır
Cevap c

Soru-28
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir?
a.Hiçbiri
b.Uyarı işareti
c. Yasak işareti  
d.Emredici işaret
Cevap c

Soru-29
İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.  
b.El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.
c.İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
d.El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.
Cevap a


Soru-30
Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?
a.Işıklı işaret ve sesli sinyal
b. El işaretleri ve sesli sinyal   
c.El işaretleri ve sözlü haberleşme
d.Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
Cevap b

Soru-31
Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir?

a.İşaret levhası
b. Hepsi  
c.Sembol veya piktogram
d.Işıklı işaret
Cevap a

Soru-32
Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır?

a. Yeşil  
b.Mavi
c.Sarı
d.Kırmızı
Cevap a

Soru-33
Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

a.Uyarı işaretleri
b. Sesli işaretler  
c.Yasaklayıcı işaretler
d.Yangınla mücadele işaretleri

Cevap b
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner