Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 216 ile sayfa 274 arasındaki sayfaların cevapları


Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı SAYFA 16, 217, 218, 219, 239, 240, 245, 246, 247, 262, 272, 273 VE 274 cevapları
TBMM üyeleri hangi görevlerde bulunamaz­lar?
Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı han­gi yargı mercisine başvurulur?
Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz kararları­na karşı yargı yolu kapalıdır.
Milletvekilleri mazbatalarını nereden alırlar?
> Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğ­ruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyetini alan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki mes­lek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları yönetim ve dene­tim kurullarında görev alamazlar, vekil ola­mazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, tem­silcilik ve hakemlik yapamazlar. Ayrıca, yü­rütme organlarının teklif, inha veya atama onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 141 ile sayfa 210 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 141, 142, 143, 154, 161, 162, 163, 173, 187, 188, 189, 204 ve 210 cevapları
Zorunlu olarak gidilen ara seçim hangi süre­lerde yapılmalıdır?
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hangi kurum­lar tarafından seçilir?
> TBMM üye tam sayısının % 5'i ve daha faz­lasının boşalması sebebiyle yapılırsa üç ay içinde; bir ilin veya seçim çevresinin Meclis­te temsilcisi kalmaması sebebiyle yapılırsa, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü yapılır.
>   Yargıtay (6 üye) ve Danıştay (5 üye) genel kurulları tarafından seçilir.
Yüksek Seçim Kurulunun görevleri neler­dir?
>   ¡1 seçim kurulundan alırlar.
TBMM üyeleri kimleri temsil ederler?
> Seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüst­lüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yap­tırma
- Seçim süresi boyunca ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin ka­rara bağlama
> TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme
> Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını ka­bul etmedir.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 32 ile sayfa 136 arasındaki sayfaların cevapları


Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 32, 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 70, 79, 80, 81, 100, 120 ve 136 cevapları
TBMM, seçimleri yalnızca hangi sebeple ge­riye bırakılabilir (ertelenebilir)?
>  Savaş sebebiyle
Ara seçim her seçim döneminde en fazla kaç kez yapılabilir?
>   Bir kez
TBMM, seçimlerin ne kadar süreyle geriye bırakılmasına karar verebilir?
Bir yıl
Genel seçimlerin üzerinden ne kadar süre geçmedikçe ara seçime gidilemez?
Otuz ay
TBMM üyeliklerinde hangi oranda boşalma olursa ara seçime gidilebilir?
>   TBMM üye tam sayısının % 5'i oranına kadar boşalma olması hâlinde ara seçime
gidilebilir. Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi han-gi kurumun yetkisi ve görevidir?
>  Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi ve görevidir.
Hangi durumlarda ara seçime zorunlu ola­rak gidilir?
Yüksek Seçim Kurulu kaç üyeden oluşur?
TBMM üye tam sayısının % 5'i ve daha faz­lasının boşalması hâlinde veya bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesi kalma­ması hâlinde ara seçime gidilir. >  
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner