Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119 ve 120 cevapları


Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119 ve 120 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
türbin: Türbin, bir akışkanın enerjisini işe çevirmek için kullanılan alet.
uht (ultra yüksek ısı): Sütün  3-5 saniye süre ile yüksek ısı işlemine tabi tutulmasıdır. Bu yöntem ile sütün  besin değeri
korunur.
vahşi depolama: Çöplerin boş alanlara, tarlalara, yol kenarlarına  gelişigüzel bırakılması.
vizon: Sansargillerden kürklü bir memeli hayvan türü.
Sayfa 116


Sayfa 117


Sayfa 118
yağmur ormanları: Ekvatoral kuşakta bol ve her mevsimi yağışlı   iklim koşullarına bağlı olarak uzun boylu ve genellikle geniş yapraklı her dönem  yeşil ağaçlardan oluşan ormanlar.
yatay (yanal) atımlı fay: Kırığın iki tarafındaki  blokların, yatay doğrultuda yer değiştirmesiyle oluşan fay.

Sayfa 119
Sayfa 120

 yenilenebilir (tükenmeyen) doğal kaynaklar: Doğal yollarla kendini yenileyebilen veya güneş ener- jisi gibi ketilmesi mümkün olmayan doğal kaynak türü.
yenilenemeyen (tükenen) doğal kaynaklar: Bir kez kullanıldıktan sonra, bir daha yerine gelemeyen
doğal kaynaklardan  kendini yenileyemeyen kenebilir doğal kaynak türü.
zoocoğrafya: Hayvanların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 cevapları


Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
savan: Uzun boylu otsu bitkiler ve bunlar içinde seyrek olarak dağılmış ağaçlardan oluşan bitki örtüsü. sel: Genellikle  doğal bir kanala az veya çok bağlı olarak eğim yönünde  yüksek enerjili ve kontrolsüz akışa sahip, tahrip gücü yüksek su kütlesi hareketi.
sera etkisi: Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı  enerjisi haline dönüşmesi  sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto  gibi görev yapan, karbon  dioksit, tozlar, su buharı, partiküller v.s. maddelerin  ısıyı abzorbe ederek,  dünyanın giderek ısınmasına sebep  olduğu olay.
Sayfa 101
Sayfa 102


Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
sera gazları: H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar.
sanayi: Ham maddenin işlenerek kullanıma hazır hâle getirilmesini kapsayan  faaliyetlerin tümü. step: Orta kuşağın az yağışlı karasal iklimin etkisindeki alanlarda yayılış gösteren ot topluluğudur. rdürülebilir doğal kaynak kullanımı: Doğal kaynaklardan  faydalanmada onların özelliklerini koruya- rak en uzun süre ve en iyi sonuçların alınmasını sağlayan uygulamaları kapsayan  kullanım türü.

Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113

T

taşkın: Su fazlasına bağlı olarak kıyılardan başlayarak düz ve çukur  alanları kaplayan  ve havzadaki alanları da etkileyen geçici göllenme  ve su basması olayı.
taşkın ovası: Akarsuyun daha  ziyade menderesler çizen ovalarda  taşkın zamanında onların üzerini
kapladığı geniş alüviyal ana  yataktan  oluşan  taşkın ovası. Bunlar  aynı zamanda  akarsuyun  taştığı zaman hızla yayıldığı geniş ana yatak.
topoğrafya: Topoğrafya,  bir arazi yüzeyinin tabii veya suni  ayrıntılarının  meydana  getirdiği şekil. Bu
şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap  ve çizim işlerinin hepsi. 
Sayfa 114
Sayfa 115
 toprak kayması: Toprak tabakasının ve hemen  altındaki materyalin bir yamaç boyunca,  kayganlaşan zemin üzerindeki hareketi.
töre: Bir toplulukta yerleşmiş hâlde bulunan  davranış şekillerinin bütünü,  adet ve ahlak kuralları.

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 cevapları


Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
oksidatif çözülme: Oksidasyon  ile olan çözülme.
ormansızlaştırma: Ekilebilir  alan elde etmek,  ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kul- lanmak amacıyla ya da başka nedenler  için ormanların yok edilmesi.
ozon tabakası: Ozonosferdeki ozon moleküllerinin oluşturduğu  katman.
Sayfa 86
Sayfa 90
Sayfa 91


Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Pangea: Paleozoik dönemdeki tek büyük kara parçası.
preri: Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney Amerika'nın Pampa bölgesinde  yer alan otsu bitkiler topluluğu.

Sayfa 95
radyoaktif  artıklar: Nükleer santrallerin,  reaktörlerin  vb. tesislerin faaliyetleri sonucu  ortaya  çıkan, alfa,
beta radyasyon çıkararak çevre kirlenmesine neden olan, besin zincirine girerek organizmalara  zarar veren küçük hacimdeki  maddeler.

Sayfa 96
Sayfa 97
radyoaktif  atıklar: Iyonize radyasyon  yayan ve birbirinden farklı özelliklere sahip  olan insan  sağlığı ve diğer organizmalar  için zararlı maddeler.
radyoaktif kirlenme: Termonükleer  bombalar ile nükleer sanayi atıklarından kaynaklanan,  biyosfe-
rin radyoaktif maddelerle  kirlenmesi.
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
 radyoaktif kirleticiler: Radyoaktif kirlenmeye sebep  olan maddeler.  Uranyum 238, Uranyum 239 gibi ışın etkinliği olan izotoplar.
rekreasyon: Boş zamanların  hoşça ve dinlenerek değerlendirilmesi.
rezervuar: Su depolama çanağı, haznesi.

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 cevapları


Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
kültür: Kişisel veya toplum  olarak  sahip  olunan,  olayları ve davranışları karşılayan,  duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana  gelen fikir ve sanat  eserleriyle maddi ve manevi değerlerin bütünü.

kütle hareketleri: Değişik hacimdeki  yer kabuğu  malzemesinin,  suyun  tetikleyici etkisiyle farklı olu- şum şekillerinin kontrolunde, eğim yönünde,  yer çekimi etkisiyle düşey doğrultuda yer değiştirmesi.
Sayfa 74


Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
madde döngüsü: Canlı organizmalarla  çevrelerini içine alan  ve kimyasal değişim sonucu  oluşmuş bulunan  maddelerin  ekosistemdeki dolaşımı.
medeniyet  (uygarlık): Bir topluluğun  hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat  gücü,  maddi  ve manevi sahip olduğu değerler bütünü
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
mercan resifleri: Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaşayan basit deniz hayvanlarının mey- dana  getirdikleri oluşuklardır.
mikroorganizmalar: Mikroskopla görülebilen, yararlı veya zararlı türleri olan canlı organizmalardır.
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
niş: Canlı ve cansız ögelerden  oluşan en küçük  çevre birimi. Habitatın içinde kendine  özgü fiziksel
şartları olan küçük birim.
nükleer atıklar: Nükleer  (atom)  santrallerde  kullanılan radyoaktif maddelerin  enerjiye dönüştükten sonra geriye kalan ve kanserojen  etkisi olan tehlikeli atıklar.
nükleer enerji: Çekirdeklerin fisyonu ya da kaynaşması sırasında açığa çıkan ve radyoaktif maddeler- den elde edilen temiz fakat riskli enerji türü.
Sayfa 84
Sayfa 85
 nükleer pil: Araştırma, deneme ya da radyoelement üretimi için kullanılan nükleer reaktör.
nükleer pollüsyon: Radyoaktif kirlenme. Radyoaktif pollüsyon.
nükleer reaktör: Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun  ısı hâ- linde boşaltılmasını temin eden aygıtlar ve düzenekler sistemi.
nükleer  santral:  Isı açığa çıkaran fisyon tepkimelerinden yararlanılarak ısı enerjisinin dönüşümü  yolu ile elektrik üreten  merkez.

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 cevapları


Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
hinterlant (art ülke): Bir kenti, kentler dizisini, liman ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakın eko-
nomik ve toplumsal  etkileşim içinde bulunan  bölge.
izole: Tecrit edilmiş.
jeoloji: Yerin  oluşumunu,  yapısını,  yer kabuğunun gelişim evrelerini ve yer hareketlerini  inceleyen bilim dalı.
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61


Sayfa 62
Sayfa 63
jeomorfoloji: ve dış kuvvetlerle oluşan yer şekillerini inceleyen, tanımlayan, bunların oluşum, deği- şim
ve dağılışlarını ortaya koyan bilim dalı
jeotermal enerji: Yer altından çıkarılan sıcak su ve su buharından elde edilen ısı enerjisi.
Sayfa 64
Sayfa 65
karibu: Alaska bölgesinde  bulunan  bir tür ren geyiği.
katı atık: Evsel, ticari veya endüstriyel  alanlardan  oluşan, madencilik,  tarımsal işlemler ve su arıtım ünitelerinde  dâhil olduğu  proseslerden kaynaklanan  yarı katı  çamurları da  içeren,  hem  ayrışabilen hem de ayrışma özelliği olmayan maddeler.
kavim: Kişilerin içinde yaşadığı topluluk.
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
 kaya düşmesi: Kaya formasyonlarında, gevşeme ya da parçalanma yoluyla ana kütleden ayarılan bölümlerin ani hareketi.
kompostlama: Uygun yöntem  ve ekipman  kullanarak  katı atık içinde bulunan  organik  maddelerin kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar tarafından çürütülmesi  ve gübreye dönüştürülmesi.
konifer kuzey ormanı (boreal orman): Kuzey Yarım Kürede ılıman orta enlemler ile Tundra arasında yer alan kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlar.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner