Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157 ile sayfa 167 arasındaki sayfaların cevapları


Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 cevapları
Siyasi partilerin kapatılma süreci nasıl iş­ler?
Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay cum­huriyet başsavcısının talebi üzerine Ana­yasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi siyasi partilere, kapat­madan başka bir yaptırım uygulayabilir mi?
V 2010 anayasa değişikliği ile "partisinin ka­patılmasına beyan ve eylemleri ile neden olan milletvekilinin, milletvekilliği düşürü-lür." maddesi Anayasa'dan çıkarılmıştır.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 138 ile sayfa 155 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ      DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 cevapları
Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve eylemleri nasıl olmalıdır?
Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?
Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116 ile sayfa 137 arasındaki cevapları

GERİ       DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 cevapları
Siyasi partilerin ticari faaliyette bulunma hakkı var mıdır?
Siyasi parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
>   Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemez-ler.
Siyasi parti kurmak için nereden izin alın­malıdır?

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 102 ile sayfa 114 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 cevapları
Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler ne kadar süre uygulanamaz?
Siyasi partiler ile ilgili hükümler nelerdir?
> Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz.
Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma ve siyasi partilerin uyacakları esas­lardır.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 90 ile sayfa 101 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 cevapları
Bir siyasi partinin TBMM'de milletvekilinin bulunması için ne gereklidir?
Kapatılan siyasi partilerin üyeleri için hangi hükümler geçerlidir?
> Son yapılan genel seçimlerde % 10 veya daha fazla oy alan siyasi partiler TBMM'de milletvekili bulundurabilir.
Önceden izin almadan kurulan yerler, yapı­lan eylemler ve kullanılan haklar nelerdir?
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlü­lüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde deği­şiklik yapmak yetkisi kime verilebilir?
Basımevi, dernek, sendika ve siyasi parti­ler önceden izin almadan kurulur; toplantı ve gösteri yürüyüşü önceden izin almadan düzenlenir; süreli ve süresiz yayın hakkı önceden izin almadan kullanılır.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 78 ile sayfa 89 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 cevapları
Dilekçe hakkı ne demektir?
1982 Anayasası'nda vergi ödevi ile ilgili ya­pılan düzenlemeler nelerdir?
> Vatandaşların ve karşılıklılık esası göze­tilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların, kendileriyle veya kamu ile il­gili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili ma­kamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı başvurma hakkına sahip olmasıdır.
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yüküm­lüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm­lülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Yabancılar da siyasi haklardan yararlanabi­lir ml?
Kural olarak siyasi haklardan yalnızca Türk vatandaşları yararlanır ancak vergi ödevi ve dilekçe hakkından yabancılar da fayda­lanabilir.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 67 işe sayfa 77 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 cevapları
1982 Anayasası'nın 7. maddesine göre ya­sama yetkisi Türk milleti adına kime aittir?
>   Dört yılda bir
Bir kimsenin milletvekili adayı olabilmesi için gerekli olan özellikler nelerdir?
-   Türkiye Büyük Millet Meclisine
TBMM, kaç milletvekilinden oluşur?
550
TBMM üye sayısı ile ilgili 1982 Anayasası'nda yapılan en son değişiklik hangi yılda yapıl­mıştır?
1995
> Türk vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlık milletvekili seçilmeye engel teşkil etmez.)
> 25 yaşını doldurmuş olmak
> En az ilkokul mezunu olmak
> Kısıtlı olmamak
> Askerlik hizmetini yapmış olmak
> Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasından hü­küm giymemiş olmak
> Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do­landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan­ma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
> Kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vur­ma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi ey­lemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymemiş olmak

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 56 ile sayfa 66 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 cevapları
Hangi suçlardan hüküm giyenler affa uğra-salar bile milletvekili seçilemezler?
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do­landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan­ma, medeni iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla resmi ihale ve alım satımlara fesat karış­tırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemleri ve katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik etme suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile mil­letvekili seçilemezler.
Genel seçimlerin erken yapılmasına kim ka­rar verir?
>  TBMM ve anayasada belirtilen şartlar altın­da cumhurbaşkanı karar verebilir.
Yenilenmesine karar verilen meclisin yetki­leri ne zamana kadar sürer?
>  Yeni meclis seçilinceye kadar eski meclis görevine devam eder.
Milletvekili adayı olabilmek için görevlerin­den çekilmeleri gerekenler kimlerdir?
> Hâkimler ve savcılar
> Yüksek yargı organları mensupları
> Yükseköğretim Kurulu üyeleri
> Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ele­manları
> Silahlı kuvvetler mensupları

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 45 ile sayfa 55 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 cevapları
Otobüse İlk Kim Binmeli?
Bir sabah Kerem durakta otobüs beklerken durağa Şule geldi. Ar­dından da Mehmet amca geldi. Sizce otobüse ilk kim binmeli?
Eğer durağa daha sonra hamile bir bayan geldiyse bu durumda otobüse ilk kim binmeli?

Durağa gelen bu kişilerden her birini matematiksel işlem işaretle­riyle göstererek doğru cevabı nasıl bulabilirsiniz?
Problem: Ankara-Afyon-üşak-İzmir arasında sefer yapan bir yolcu otobüsündeki yolcuların ........ İz­mir'e, İzmir'e gitmeyen yolcuların........üşak'a, geri kalan yolcular ise Afyon'a gitmektedir. üşak'a seya­hat eden yolcuların........fikrini değiştirip Afyon'da otobüsten inmiştir. Otobüs, Uşak otogarında........yolcu indirdiyse İzmir'e seyahat eden yolcuların sayısı kaçtır?

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 35 ile sayfa 44 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 cevapları
Rasyonel Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım
Bir pizza yeme yarışması için aynı büyüklükte üç çeşit pizza yapılmıştır. Fuat, Cem ve Halis'in bu pizza-lardan hangi miktarlarda yedikleri aşağıdaki şekillerle gösterilmiştir. Buna göre yarışmanın 1, 2 ve 3. sü-nü belirleyiniz (Pizzalar her durumda eş dilimlere ayrılmıştır.).
Aşağıdaki noktalı yerlere ifadeler doğru olacak şekilde ">" , "<" veya "=" sembollerinden uygun ola­nını yazınız.Aşağıdaki rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini belirleyiniz. Buna göre rasyonel sayılarla sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktaları ok kullanarak eşleştiriniz. Daha sonra sayıları büyükten küçü­ğe doğru sıralayınız.

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 21 ile sayfa 34 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 cevapları
Öteleyip Yansıtarak Süsleme Yapalım
 Aşağıda, bir süsleme deseni oluşturmak için gerekli adımlar resimlerle anlatılmıştır. Bu adımlarda anlatılanları el işi kâğıtları kullanarak yapınız. Aşağıda verilen süslemeyi oluşturunuz.
Renkli kartonlardan, birbirine eş dik üçgenler kesiniz. Dik üçgenlerin kenarlarının simetri ekseni olduğu­nu düşünerek yansıma hareketleriyle aşağıdaki gibi desenler oluşturunuz. Oluşturduğunuz desenlere öteleme ve yansıma hareketleri yaptırarak örnekteki gibi bir süsleme yapınız.
Aşağıdaki süslemede kullanılan desenlerin nasıl oluşturulduğunu ve hangi dönüşüm hareketlerinin nasıl kullanıldığını açıklayınız.

Pazartesi

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 20 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cevapları
"Bir futbol takımı her galibiyet için 3, beraberlik için 1 puan almakta ve mağlubiyet içinse puan alama­maktadır. Buna göre 7 maç oynayan bir takım, oynadığı maçların kaç tanesinde galip gelmiştir?"
Yukarıdaki problemin çözümünün yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin problem cümlesi içinde verilmesinin yeterli olacağını açıklayınız.
I. Takımın yenildiği ve galip geldiği maç sayılarının toplamının
II. Takımın berabere kaldığı maç sayısının
III. Takımın 7 maç sonunda aldığı toplam puanın

Klor gazının katı hâlden sıvı hâle geçmesi için gazın sıcaklığının -101°C'un üzerinde olması, buharlaştı-rılması için ise -35°C'a çıkarılması gerekmektedir. Farklı sıcaklıklarda tutulan klor gazları, soğutucu ve­ya ısıtıcı cihazların içine konulacaktır. Aşağıda cihazların üzerinde verilen bilgilere göre bu cihazlara ko­nan gazlara 5 dakika sonra ne olacağını kutunun içine tik işaretini koyarak belirtiniz.
Doğal Sayıların Faktöriyellerini Bulalım

Çarşamba

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1 ile sayfa 10 arasındaki sayfalarn cevapları

DEVAMI
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cevapları
Aşağıda Yedi Cüceler'in söyledikleri ifadelerden doğru olanlar için noktalı yerlere "D", yanlış olanlar için "Y" yazınız. Yanlış olanların neden yanlış olduğunu açıklayınız.
Sinemaya gittiniz. Filmin başlamasını beklerken satış büfesinde satılanların tabelasını gördünüz (aşağı­da). Büfeden bir içecek ve bir de yiyecek almak istediniz. Bunları kaç farklı şekilde alabileceğinizi şema çizerek gösteriniz.

Pazar

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1 ile 62 arası cevapları

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  62 arası cevapları

Korunma Politikaları Ders Sonrası Testi ve cevapları
Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ekipmanlardan biridir?
Bir cevap seçin.
a. İş tulumu

b. Ayarlanabilir koruyucuc. Otomatik koruyucu Doğru

d. Yatay takılmalı koruyucu
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu kullanım sebeplerinden biri değildir?
Bir cevap seçin.

a. Makinenin hareketli aksamına organ kaptırmanın engellenmesi

b. Çalışanı parça, talaş vb. fırlamasından korumak

c. Üretim verimini arttırmak Doğru

d. Çalışanı elektrik çarpmasından korumak
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu sınıflandırmalarından biri değildir?
Bir cevap seçin.

a. Elektronik koruyucular

b. Mekanik Koruyucular

c. Şarjlı koruyucular Doğru

d. Elektrikli koruyucular
Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biridir?

a. Tecrit etmek Doğru

b. Üretim yöntemini değiştirmek

c. Makine Koruyucuları

d. Kişisel koruyucu ekipman
Aşağıdakilerden hangisi korunma politikalarından biri değildir?.

Perşembe

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 cevapları

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 cevapları

Ekonomik Haklar
Kişinin hayatını  devam  ettirebilmesi  için  gereken  maddi  olanakları  elde edebilme  hakkıdır. Mülkiyet  hakkı,  çalışma ve   kazanma,  sendika  kurma toplu sözleşme ve grev hakları, kamulaştırma gibi konular ekonomik haklar alanına girer.Ekstra Bilgi:
Hukuki belgeler, ekonomik hakları nasıl düzenler?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre: “Herkesin  tek  başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet  hakkı  vardır…(madde  17) “Herkesin  çalışma, işini ser bestçe seçme, adaletli ve elver işli şar tlar da çalışma ve işsizliğe kar şı kor unmaeşit e eşit ücret, adil ve elverişli bir ücret hakkı sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır. (madde 23) Anayasamıza göre de vatandaşların “mülkiyet ve mira hakkı(madde 35) “çalışma ve sözleşme yapma, özel teşebbüsler  kurma hakkı”(madde 48) “gücüne re işlerde çalışma, izin, tatil ve dinlenme ile adaletli bir ücret alma hakları”(madde 50,55) “sendika kurma ve üye olma, toplu sözleşme, g rev ve lokavt hakları”(madde 51,54) vardır.

İslam Dini, ekonomik haklar konusuna bakar?
Kişinin özel mülkiyet ve özel teşebbüs ile miras hakkı vardır: “Mal  ve oğullar dünya  hayatının süsüdür…(Kehf suresi, 46. ayet) “Ey  inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı  rıza ile yapılan ticaretle yiyin…” (Nisâ  suresi,  29.  ayet)  “Kim,  mal  bırakarak  ölürse,  bu  mal  mirasçılarına aittir.”(Buhari, Ferâiz)
Ç alışa rak  k azanmanın  önemi  vur gular:  İ nsan,  anca çalıştığını   elde eder.”(Necm suresi, 39. ayet) Kişi, elinin emeğiyle  kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. (Buhari, Buyû)

Sendika  kurmak  ve  üye  olmak:  Sendikalar tüzel kişilerdir.  İslam’da  tüzel kişiliğine engel bir hüküm yoktur. Devletin, sosyal adaleti sağlaması lazımdır. Aksi takdirde sendika ve esnaf teşekkülleri kurulmasına mani olunamaz. Toplu sözleşme de yapılabilir. Peygamberimiz, işverenin, işçinin ücretini, alınteri kurumadan vermesini istemiştir.
Kamulaştırma: Ferdi mülkiyete karşı toplum yararı bunu gerektiriyorsa, mülkün
kamulaştırılmasında dini açıdan sakınca yoktur. “Zaru retler, yasak  olan şeyleri, mübah  kılar.”(Mecelle, madde 24) Allasize  kolaydiler, zorludilemez.” (Bakara  suresi, 186. ayet)

Dinimize göre, ve meslek sahibi olmak, ailesinin rızkını temin etmek için çalışmak, ibadet özelliği taşır. Allah  “alışverişi  helâl,  fâizi  haram  kılmıştır…” (Bakara suresi, 275. ayet) ayetiyle alışveriş helâl edilmiş; başka ayetlerle de tefecilik, karaborsacılık, tartıda hile yapmak gibi davranışlar yasaklanmıştır. Ticari ve ekonomik faaliyetler  teşvik edilmiş, malın zenginler arasında dolaşıp durmaması istenmiştir. Yiyiniz,  içiniz,  fakat  israf  etmeyiniz;  çünkü  Allah,  israf  edenleri  sevmez.” (A’raf suresi, 31. ayet) ayetiyle de harcamalarda  aşırıya  gidilmesi ve israf edilmesi yasaklanmışr. Canlı bir ekonomik hayat hedeşenmiş, zekât, sadaka, fitre ibadetleriyle de, muhtaç olanların ekonomik yönden biraz da olsa rahatlatılması amaçlanmıştır. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner