Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 57 ile sayfa 72 arasındaki sayfaların cevapları


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 cevapları
Kazuistik anayasa nedir?
Hangi anayasa ile Karma Hükümet Sistemi ne geçilmiştir?
>   Her durumun kuralla çözülmesine dayalı ayrıntıcı anayasadır.
>   1924 Anayasası ile geçilmiştir.
Çerçeve anayasa nedir?
Hangi anayasa ile ilk defa Parlamenter Hükümet Sistemini benimsenmiştir?
Genel ilkelerin düzenlendiği, bu ilkelerin uy­gulanma yöntemlerinin yasalara bırakıldığı anayasalardır.
1961 Anayasası ile benimsenmiştir.
Türkiye'nin tek çerçeve anayasası hangisi­dir?
Hangi anayasalarda parlamenter sistem uy­gulanmaktadır? >   1921 Anayasası

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 39 ile sayfa 56 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 cevapları
Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması dur­durulabilir mi?
> Kişinin hak ve hürriyetlerine, koruyucu hak­lar veya negatif statü hakları denir. Kişinin doğrudan doğruya insan olmasından kay­naklanan hak ve özgürlüklerdir.
>  Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola­ğanüstü hâllerle, milletlerarası hukuktan       İsteme hakları nelerdir? doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kay­dıyla kısmen veya tamamen durdurulabilir.
> Sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerdir. Daha çok devletin düzenleyici, öncü gücü­ne gerek duyulur. Genelde yurttaşların dev­letten talep edebileceği haklardır.
Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl dahi olsa sınırlanamayacak haklar hangileridir?
Aktif statü hakları nelerdir?
Kişinin yaşama hakkına ve maddi ve ma­nevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dola­yı suçlanamaz.
Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile sabit olunca­ya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 26 ile sayfa 38 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cevapları
Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler (pozitif statü hakları) nelerdir?
> Konut hakkı
> Kamulaştırma
> Toprak mülkiyeti
> Ailenin korunması ve çocuk hakkı (2010 yılı anayasa değişikliği)
> Sendika kurma hakkı
> Grev ve lokavt hakkı
> Gençliğin korunması
> Kıyılardan yararlanma hakkı
> Sporun geliştirilmesi ve tahkim (2011 deği­şikliği)
> Sosyal güvenlik hakkı
> Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
> Ücrette adaletin sağlanması
> Sanat ve sanatçının korunması
> Devletleştirme ve özelleştirme
> Çalışma ve sözleşme hürriyeti
> Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
> Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
> Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
> Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşla­rına tanınan haklar
> Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korun­ması

Salı

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 9 ile sayfa 25 arasındaki sayfaların cevapları


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cevapları
Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynak makinaları ile yapılan işlerin önlemleri içerisinde yer alır
A:
Asetilenin bakır alaşımları ile teması önemlidir
B:
Vana ve emniyet subapları içerisinde gaz birikmesine karşı kapaklar delikli olmalıdır
C:
Sabit kaynak yapılıyorsa tüpler dik tutulmalıdır
D:
Şalter makinanın en kolay ulaşılacak yerinde, kablolar ise tam izoleli olmalıdır
E:
Tüplerin basınç ayarı için basınç manometreleri ve regülatörü kullanılmalıdır

Cuma

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 cevapları


 Ekstra Bilgi:

Gelecekte Nüfus ve Yerleşme

Şehirleşme  olgusu  insanlık tarihi  açısından çok  önemli  bir dönüm noktasıdır. Tarihsel  olarak şehirleşme, sanayileşme  ile birlikte farklı bir gelişme seyri izlemiştir. Bu nedenle  şehirleşme olayı incelenirken temel alınacak faktör sanayileşmedir.


Sanayileşmede yaşanan  hızlı  gelişmeyle birlikte şehirleşme  çok  hızlı  bir ivme kazanarak    ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmeye  başlamıştır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde, bu nüfusun yaklaşık olarak  % 5'i,  nüfusu   10  milyon'u  aşan  büyük  şehirlerde  yaşamaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde şehirleşme  oranı % 80’lere  yaklaşırken Güney  Amerika' da  bu  oran  % 70  civarındadır. Şehirle  nüfus oranının en az olduğu  Afrika kıtasında bile şehirlerde yaşayanların oranının önümüzdeki  yıllarda toplam nüfusun  % 50’'sine ulaşması beklenmektedir.


1960’ta  1 milyar insan  şehirlerde  yaşarken bu sayı 1985'te  2 milyara,   2002'de 3 milyara ulaşmış, 2030'da ise 5 milyara ulaşması yani dünya nüfusunun % 60  olması beklenmektedir.Az gelişmiş ülkelerde her yıl şehir nüfusuna 60 milyon kişi eklenmektedir. Bu da  şehirlerin nüfusuna her yıl Ingiltere nüfusu kadar insanın eklenmesi demektir. Dünyada 1950 yılında nüfusu 10 milyonu aşan tek şehir Newyork'tu. 2015  yılında mega  (metropol)  şehir sayısının 26' bulması beklenmekte, bunların % 80-90'ının da gelişmekte  olan ülkelerde  olacağı tahmin  edilmektedir.  

  
Şu anda  nüfus  sayısı bakımından  dünyanın en kalabalık şehirlerinden  biri olan Tokyo’nun nüfusunun 2015'te  27,2  milyona çıkacağı tahmin  edilmektedir.  Dakar, Mumbai (Bombay), Sau Paulo, Delhi ve Meksiko City’nin de nüfuslarının 20 milyonu geçeçeği belirtilmektedir.

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ve 62 cevapları


DİKKAT: Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Ekstra Bilgi:

Teknolojik Gelişim ve Değişim

Teknolojik gelişme ve buluşlar insan yaşamını temelinden değiştirmiştir. Bu nedenle  teknolojinin insanlık tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Örneğin,  otomobil  insanın ulaşımdaki hızını önemli ölçüde artırmıştır. Pulluk, tarımda o zamana  kadar bilinen ve uygulanan  tekniklerle elde edilen ürünün  üretimini o günkü üretim miktarına göre büyük ölçüde artırmıştır, aynı şekilde kimyevi gübre de yine aynı oran- da  artışa neden  olmuştur.


Pulluk ve  gübrenin  kullanılmaya başlanması tarım devrimine yol açmıştır. Teknolojik buluşlar  insanların yapabilme   yeteneklerini çok büyük miktarda    artırmış ve Sanayi Devrimini ortaya  çıkarmıştır.
Teknolojideki bu gelişmeler  aynı hızla devam ederse  kısa zamanda yaşamımızda ne gibi değişimler olabileceğini kestirmek  çok güç olacaktır.

Makineleşme, sanayi toplumu  için ne kadar önemli ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri de günümüz bilgi toplumu  için o kadar önemlidir.

Akashi Kaikyo Köprüsü

Dünyanın en uzun köprülerinden biridir. Japonya'da Kobe-Naruto  kara yolu üzerinde bulunmaktadır. Uzunluğu 1991 m’dir. Projesi  ve  inşaatı 10  yılda tamamlanmış   ve 1998 yılında hizmete açılmıştır.

Richter ölçeğine göre 8.5 büyüklüğünde oluşabilecek depreme dayanıklı olarak projelendirilmiştir. Köprü 3.6 milyar dolara mal olmuştur. Inşaatında 100'den fazla yüklenici firma görev almıştır.  

 Çelik ayaklarının uzunluğ 29 m köprünün  ana gövdesinin  deniz seviyesindeyüksekliği 65 m’dir. Yapımında yaklaşık olarak 181.400 ton çelik ve 1.4 milyon m beton  kullanılmıştır.

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47 ve 48 cevapları Ekstra Bilgi:
Geçmişten  Günümüz Dünyasına

Genel  olarak  sosyal  ve ekonomik  gelişme  sürecine  baktığımızda  toplumlar  insanlık tarihi açısından önemli  gelişim aşamaları geçirmişlerdir.  Bu  aşamalardan birincisi; insanı  toprağa ve yerleşik düzene bağlayan  tarım toplumuna geçiştir.

Ikincisi; tarım toplumundan kitlesel üretimin, ketimin  ve eğitimin önemli olduğu  sanayi toplumuna geçiştir. Üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insanın önem  kazandığı bilgi toplumuna geçiştir. Günümüzde de  ekonomik,  sosyal,  siyasal ve kültürel  alanda  birçok  değişim  ve dönüşüm yaşanmaktadır.  Bu  değişimlerin  en  önemlisi  teknolojide yaşanan 
Teknolojik Gelişme ve Doğaya  Etkisi

Küreselleşme  olgusunu meydana getiren  faktörler arasında en  belirleyici olanı teknolojidir. Teknolojinin etkisi sadece teknik alanla, teknik ürünlerle sınırlı kalmamaktadır. Teknoloji; başta ekonomi olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanları etkileyip belirlemektedir. Bu etkiler yalnız belli sınırlar içinde kalmayıp uluslararası boyutlarda  yaşanmaktadır. Bu belirlemeden de çıkarılabileceği üzere çağımızda uluslar, bütün  güçlerini teknolojik üstünlük  kurmaya  yönelik organize etmişlerdir.


Geleceği Yönetmek  Gelecek  Tarafından Yönetilmek

Yakın  geleceğin  toplumları, teknolojiyi üretenler  ve teknolojiyi kullananlar  olmak  üzere  iki kısma ayrılacaktır. Tüp bebek,  kopya insan,  robot  vb. unsurlardan değil gelecekten söz ediyoruz. Konu çok daha geniş ve geneldir. Teknoloji artık toplumları temelinden sarsmakta, değiştirmekte ve yeniden inşa etmektedir.

 Teknolojideki değişmeler  sosyal hayatı ve buna  bağlı olarak işletmeleri de değişime zorla- maktadır. Teknolojik gelişmeler işletmeye kendini zorla kabul ettiren, ettiremezse kriz yaratan bir baskı unsurudurTeknoloji eskiden de vardı, şimdi neden  bu denli önem  kazandı? Teknolojinin insan hayatına giriş hızı 50   önc bile  günümüzdeki  kadar   değildi.  Insanlar teknolojinin  etkilerini  zaman yayarak  onu hazmedebilmişlerdir.
Doç.  Dr. Özcan  YENIÇERI Geleceği Yönetmek  Gelecek Tarafından Yönetilmek

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 cevapları Ekstra Bilgi:
Türkiye’de Kentleşme,  Sanayileşme, Arazi Kullanımı ve Çevre Sorunları
 Avrupa ve Amerika'da  150-200 yıla yayılan  sanayileşme,  kentleşme  ve göç,  Türkiye'de 

50 yılda hem  de  çok  hızlı  bir nüfus  artışı  ile çarpık kentleşme  sorununu ortaya  

çıkarmıştır.  Ankara Başkent olarak  seçildikten  sonra,  Cumhuriyetin  ilk yıllarında 

uzmanlara  "Başkent  Ankara" imar  planı hazırlatılmış ve uygulamaya  konulmuştur.  

Ancak Ankara örneği bile sürekli gelişim göstermemiş, 1980 yılına gelindiğinde  Ankara'daki nüfusun  üçte ikisi gecekonduda  yaşar olmuştur.

Çok geniş gördüğümüz tarım alanlarımız, hızlı nüfus artışı, çarpık  kentleşme ve sanayileşme baskısı ile büyük tehdit altında bulunmaktadır.  Eski kentler; verimsiz, kayalık, dağlık arazilerde nehir ve deniz kenarlarındaki sarp yerler ve vadilerde yer alırken, günümüzde adeta  bütün  kentler, engebeli  araziden düz verimli tarım arazilerine doğru  genişlemektedir.  Özellikle ülkemizde  kentleşme  ve sanayileşme uğruna  verimli tarım arazileri büyük tehdit altına girmiştir.

Halen şehirler toplam  ülke alanının % 1'inden azını kaplasa da, özellikle çok verimli arazilerin konut ve  sanayi  amaçlı  plansız kullanımı gelecek   için  büyük  bir  tehlike  oluşturmaktadır.1950  yılında nüfusumuzun sadece % 22'si şehirlerde yaşamakta,  yakın gelecekte % 80'i şehirlerde yaşayacaktır.

 Iskenderun-Mersin arası verimli tarım arazileri, Bornova başta olmak üzere Izmir civarı,  Yeşil Bursa Ovası, Sakarya  Ovası, Çorlu-Adapazarı arası, Yalova-Gemlik  başta  olmak  üzere hemen hemen tüm şehirlerimiz tarım alanlarını tehdit  etmektedir. Bir dönüm seradan yılda 1 000  YTL'lik tarımsal ürün veren Erdemli-Silifke civarındaki verimli alanların yerini hızla yazlık konutlar almaktadır. Aksi halde bu gidişle 50 yıl içinde tüm verimli alanlar konut ve fabrika olur..

Mehmet DOĞAN
Türkiye’de Kentleşme,  Sanayileşme, Arazi Kullanımı ve Çevre Sorunları
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner