Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 18, 19, 22, 23, 25 ve 28 cevapları


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 18, 19, 22, 23, 25 ve 28 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Yazının icadından önceki devirlere Tar ih Öncesi Devir ler veya Prehistor ik Devir ledenir. Tarih Öncesi Devirler; T Devri, Kalkolitik Devir ve Tunç Devri olmak üzere üç bölüme ayrılır.
T Devri: Bu dönem üç bölüme ayrılarak incelenmektedir.
Eski T Devri (MÖ 60.000-10.000): İnsanlık tarihinin en uzun dönemini kapsamaktadır. Anadolu’da bu döneme ait en önemli merkezler Antalya Çevresindeki Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarıdır.
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 25
Sayfa 28
____________________________________________________________
 Bu döneme ait çeşitli taş aletler, el baltaları ve kemikten  oltalar bulunmuştur. Mağara duvarlarında av hayvanları ile ilgili resimler görülmüştür.

Orta  T  Devri  (MÖ  10.000-8.000):  İnsanlık  tarihinin  toplayıcılık ve avcılıktan üretim ekonomisine geçiş nemidir. Türkiyede bu dönemin önemli yerlim merkezleri; Antalya Çevresinde Beldibi, Göller bölgesinde Baradiz, Ankara çevresinde Macunçay ve Samsun yakınındaki Tekkeköy’dür.
Yeni Taş Devr i (MÖ 8.000-5.500): Bu döneme Cilâlı Taş Devri de denilmektedir. Bu dönemde tarım faaliyetleri başlamış buna bağlı olarak yerleşik hayata geçilerek köyler kurulmuştur.

Bu devir Türkiye’de geniş bir alana yayılmıştır. Bu döneme ait en önemli buluntu yerleri höyüklerdir. Höyük, tarih boyunca çeşitli sebeplerle yıkılan yerleşim lgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle  meydana gelen, kalıntıların bulunduğu yayvan tepeciklerdir.  Bunla arasında  Diyarbakır  Çayönü,  Gaziantep  Sakçagözü,  Konya Çatalhöyük  ve  Göller  bölgesinde  Erbaba  bulunmaktar.  Çayönü   Türkiye  ve Güneydoğu Avrupa’da ilk üretimle ilgili bugüne kadar  bulunmuş en eski yerleşim yeridir. Burada orak ve bıçaklar, tahıl  öğütme taşları ele geçmiştir. Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 12, 13, 14, 15,16 ve 17 cevapları


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE
Türkiye; Asya ile Avrupa kıtaları arasında uzanmış bir köprü  gibidir. Türkiye toprakları için eski çağlardan beri çok çeşitli isimler kullanılmıştır. Örneğin Anatolia (Güneşin Doğduğu Yer) Romalıla tarafından kullanılan en yaygın isimdir. Küçük Asya, Binbir Tanrı İli gibi isimler de bu topraklara ad olarak verilmiştir.

  Sayfa 12                                  Sayfa 13                                 Sayfa 14

  
    Sayfa 15                       Sayfa 16                          
           
Sayfa 17
____________________________________________________________


Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması sebebiyle, Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Türkiye’nin verimli toprakları ve uygun iklimi çitli kavimleri cezb etmiştir. Çağlar boyu bu topraklara ç edilmiştir. Türkiye topraklarında  Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar devlet kurmuş ve uygarlıklar oluşturmuşlardır. Anadolu’da oluşan uygarlıkların vârisi biz Türkleriz. Bu bakımdan Anadolu’nun en eski tarihi milli tarihimiz açısından büyük önem taşımaktadır.


BİLGETÜRK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 2


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Kalkolitik (Taş-Bakır) Devri (MÖ  5.500-2.500): Yeni Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemini teşkil eder. Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir.
İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır. Bu dönemde dinî inançlar gelişmiş, insanlar doğuruculuk vasfından dolayı bereketli sayılan bir ‘Büyük Anaya tapmışlardır.

Bu dönemin en önemli yerleşim merkezleri Çorum-Alacahöyük, Çanakkale-Truva, Denizli-Beycesultan, Burdur-Hacılar, Yozgat-Alişar ve Van-Tilkitepe’dir. Truva’da 1870 yılında kazı yapılmış ve Priamos’un hazineleri adı verilen altın ve gümüşten süs eşyaları bulunmuştur.

Alacahöyükte onüç prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, maden ve toprak kaplar, boğa ve geyik heykelleri ile güneş kursları bulunmuştur.

Tunç Devri (MÖ 2.500-1.200): Tunç Devri Türkiye’de üç kısma ayrılmıştır. Bunlar Eski Tunç Devri (MÖ 2.500-2.000), Orta Tunç Devri (MÖ 2.000-1.500) ve Yeni Tunç Devri (MÖ 1.500-1.200)’dir.

Bu dönem Anadolu’nun tarih çağlarına geçiş devridir. Bu dönemde ticari hayat gelişmiş ve üretim artmıştır. Bu dönemde yazı Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu’ya getirilmiştir. Anadolu’da ilk yazılı vesikalar Kayseri yakınlarında Kültepe’de bulunan vesikalardır. Bu tabletler çivi yazısıyla yazılmıştır.

Bu dönemi aydınlatan en önemli merkezler; Çanakkale’de  Hisarlık Höyüğü, Konya’da Alacahöyük, Erzurum’da Karuz, Pakır,  Güzelova Höyükleri, Ankara’da Ahlatlıbel Höyüğü, Kayseri civarındaki Kültepe ve Boğazkale’de bulunan Hititlere ait Aslanlı Kapı’dır.
MÖ III. bin yılda Türkiye’de gelişmiş  bir kültür vardı. Bu  kültürü Hattiler meydana  getirmişlerdir. Hattiler,  Hititlerden  önce  Türkiye’de  ilk  siyasi  birliği kurmuşlardır.

Pazar

BİLGETÜRK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI


Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı
Zaman soyut bir kavramdır. Genel olarak olay ve olguların  geçtiği, geçmekte olduğu ve geçeceği süre zaman olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar zaman kavramını algılamaya  başladıkları  andaitibaren geçmişi,  şimdiki  zamanı ve geleceği  daha  iyi değerlendirebilmek amacıyla zamanı çeşitli bölümlere ayırmışlar, böylece takvimler ortaya çıkmıştır.
Takvimlerde zaman, yıllara, aylara, haftalara, ve günlere bölünerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre hazırlanan cetvellere takvim adı verilmiştir. Tarihte ilk takvimi Sümerliler kullanmıştır.

Türklerin  Kullandıkları  Takvimler

12 Hayvanlı Türk Takvimi
Türkler islamiyetten önce “12 Hayvanlı Türk Takvimi”ni kullanmışlardır. Güneş yılı esaslı olan bu takvim 12 yılda bir devreder ve her yıl bir hayvan adıyla anılırdı.

Hicrî Takvim
Hicrî takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicret (göç) ettiği tarih olan 622’dir.

H.Takvimde ayın dünya çevresinde 12 defa dönüşü esas alınmış ve bu tam dönüşe “ay yılı denilmiştir.

Bu takvim Hz. Ömer Döneminden itibaren oluşturulmuştur.  Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.

Celali Takvim
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği ile Nizamülmülk  tarafından Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir komisyona  hazırlatılmıştır.  Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Celâli takvim Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilmiştir.

Rumi Takvim
Osmanlı Devletinde kullanılan ”Rumî Takvim güneş yılını esas almış ve “Mali Takvim diye de adlandırılmıştır. Bu takvim yalnızca Maliye alanında kullanılmıştır.

Miladi Takvim
Mila doğum demektir. Bu takvimde Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edildiği için takvime “Miladi Takvim denilmiştir. Milâdi takvimde dünyanın güneş etrafında bir defa dönüşü esas alınmıştır.

Ülkemizde 1926 yılından itibaren “Miladi Takvim kullanılmaya başlanılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner