Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabının çözümleri ve cevapları

Aşağıdaki linklerden cevabına ulaşmak istediğiniz sayfanın aralığına tıklayınız.
A. Aşağıdaki ifadelerin başındaki noktalı yere doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
1. A = {a, b, c} ise {a, b} kümesi, A kümesinin bir kombinasyonudur.
2. Permütasyonda elemanların sıralanma şekli­nin önemi yoktur.
3. Kombinasyonda elemanların sıralanma şekli önemlidir.
4. 3x5 = -denkleminin çözümünde x = 5'tir.
5. Babam ile yaşlarımızın toplamı 49, farkı 25'tir. Bu durumda babam 37 yaşındadır.
6. AA özelliği üçgenlerde bir eşlik özelliğidir.
7. İki üçgen arasında yapılan eşlemede, ikişer kenarları ile dâhil ettikleri açı eş ise üçgenler eştir.
8. ABC ve PRT üçgenlerinde IABI = IPRI, IACI = IPTI, IBCI = IRTI ise ABC s PRTdir.
9. İki doğru parçası her zaman benzerdir.

Cuma

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 207 ile sayfa 223 arasındaki sayfaların cevapları

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 207, 209, 215, 217, 220, 221, 222, 223 cevapları
A. Aşağıdaki ifadelerin başındaki noktalı yere doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Bir mer di ve nin ba sa mak ge niş li ği 25 cm ve ba sa mak yuk sek li ği 8 cm ise bu mer di ve nin eği mi %
25’tir.
2. 3x – 4y + 6 = 0 denk le mi ile ve ri len doğ ru nun eği mi ’tur.
3. – 2x + y = – 2 ve x + y = 4 doğ ru la rı ile x ek se ni nin sı nır la dı ğı bol ge nin ala nı 4 br2dir.
4 . 4x – 5 ≤ – 8 eşits izl iğ i x ≤ – icin doğ rud ur.
5. (– 1, 3) nok ta sı 3x – y – 1 ≥ 0 eşit siz li ği ni sağlar
6. Bir kup, kar şı lık lı iki yu zu nun ko şe gen le rin den ge cen duz le me go re si met rik de ğil dir.
7. Dikdortgenler prizması cisim köşegeninden gecen doğru etrafında 180°lik dönme simetrisine sahiptir.

Perşembe

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 188 ile sayfa 205 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 188, 190, 192, 196, 199, 201, 203, 205 cevapları
UYGULAMA
1. Patatesi keserek oluşturduğunuz kare piramidin;
a. tepe noktasından aşağıya ve tabanının bir koşegeninden gececek bir duzlemle kestiğinizde,
b. tabanlarına paralel bir duzlemle kestiğinizde elde ettiğiniz ara kesitleri belirleyiniz.
2. Patatesi keserek ucgen prizma oluşturunuz. Ucgen prizmayı tabanlarına paralel olarak bir düzlemle kesiniz. Oluşan ara kesiti belirleyiniz.
3. Yarı cap uzunluğu 4 cm olan ceyrek cemberin uclarından gecen ve bir yarıcapının etrafında 360° dondurulmesiyle oluşan geometrik cismin yuzey alanını ve hacmini bulunuz.
4. Dik kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dik ucgensel bolge, 6 cm’lik kenarı etrafında 90° donduruluyor.
Dikucgensel bolgenin supurduğu cismin yuzey alanını ve hacmini bulunuz.
5. Yandaki ABC ucgensel bolgesinde; [AB] [BC], |AB| = 9 cm
ve |BC| = 12 cm’dir. Bu ucgensel bolge AB dik kenarı etrafında 360°
donduruluyor. Oluşan cisim tabandan 6 cm uzaklıkta tabana paralel
bir duzlemle kesiliyor. Taban tarafında oluşan cismin yuzey alanını

Cuma

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 25 ile sayfa 31 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ        DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cevapları
Uygulama
1. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların baş tarafındaki noktalı yere "D", yanlış olanların baş tarafında­ki noktalı yere "Y" yazınız.
......a. 3 600 000 = 3,6 • 107 ......b. 263 000 000 = 2,63 • 108 ......c. 50 610 = 5,061 • 104
......ç. 0,000019 = 1,9 • 10-5 ......d. 0,000000641 = 6,41 • 10-7 ......e. 0,8107 = 8,107 • 10-4
2. Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız.
a. 136 000 000 b. 54 000 000 c. 0,0000723 ç. 0,000000048
3. Güneş'in kütl esini öğreniniz ve kg birimi cinsinden bilimsel gösterimini yazınız.
4. Güneş'in yarıçap uzunluğunu öğreniniz ve km birimi cinsinden bilimsel gösterimini yazınız.
5. Aşağıdaki çok küçük sayıları bilimsel biçimde gösteriniz.
a. 0,000005 b. 0,00000048 c. 0,00000000684 ç. 0,00000762
6. Aşağıda bilimsel biçimde gösterilen sayıları ondalık kesir olarak yazınız.
a. 1 • 10-6 b. 2,4 • 10-8 c. 7,02 • 10-11 ç. 6,15 • 10-6

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 53 ile sayfa 67 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ      DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ,62, 63, 64, 65, 66, 67 cevapları
Uygulama
1. Aşağıdaki ondalık açılımlardan hangileri irrasyonel sayıdır? Nedenini söyleyiniz.
a. 4,5 b. 0,34545..... c. JL ç. 1,252552555... d. 2,10345713685...
2. Aşağıdaki ondalık açılımlara karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 96 ile sayfa 108 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ        DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 cevapları
A. Aşağıdaki ifadelerin başındaki noktalı yere doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
.......1. Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının topla­mı, üçüncü kenarın uzunl uğuna eşittir.
.......2. Bir üçgende ölçüsü en büyük olan açının
karşısında en uzun kenar bulunur.
.......3. Bir üçgende, bir açıyı iki eş açıya ayıran
ışının, açının köşesi ile karşı kenar arasında kal an parçasına kenarortay denir.
.......4. Dik üçgende hipotenüs en kısa kenardır.
.......5. Bir üçgen, en az biri kenar olmak üzere
uygun 3 eleman ile inşa edilir.
.......6. Üçgende bir köşenin karşı kenara olan uzak­lığına yükseklik adı verilir.
.......7. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... dizisi Fibonacci sayı
dizisidir.
.......8. Geometrik dizide ardışık terimler arasındaki
fark sabittir.

Cumartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 168 ile sayfa 182 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 cevapları
UYGULAMA
1. Aşağıda, bir bin nın onden gorunumu verilmiştir. Binanın perspektif gorunumunu ciziniz.
2. On yuzu kağıt duzlemine paralel olan bir dikdortgenler prizmasının sağ alttan gorunumunu ciziniz.
3. On yuzu kağıt duzlemine paralel olmayan bir prizmanın perspektif cizimini yapınız.
4. Yanda, birim kuplerle oluşturulan bir yapının onden, yandan ve ustten gorunumleri verilmiştir. Bu yapının belirli bir mesafeden iki nokta perspektifini ciziniz.
5. Perspektifin hangi meslek grupları tarafından kullanıldığını araştırarak sınıfınıza sunumda bulunuz.

1. Piramitler ...................................... cok ensel bolgeye gore adlandırılır.
7. Merkezden gecen duzlemlerle kure yuzeyinin ara kesitine kurenin ........ ....................
.................... denir.
6. Ekseni tabana dik olmayan koniye ..........koni adı verilir.
5. Kurenin merkezi, en buyuk ........................merkezidir.
4. Konide tepenoktasını taban dairesinin kenarına birleştiren doğ ru, koninin ...........
doğrusudur.
3. Ekseni tabana dik olan koniye ......... koni ve ya ..................... koni adı verilir.
2. Piramidin tepe noktasını taban merkezine birleştiren doğru parcası, tabana dik

değil ise bu piramide ......... piramit adı verilir..
Totemcilik: Bir kabilenin atas, olarak kabul edilen bir hayvan ya da bitkiye tapınma, kutsal sayma biçiminde beliren ilkel inançtır.Türklerin eski inanışlarının totemizim olduğuna dair izler vardır. Kurttan türeyiş efsanesi buna kanıt gösterilmektedir. Ancak konunun tartışmaya açık olduğu bilinmektedir.
Türklerde tabiat kuvvetlerine inanç ile atalar ruhuna inanç oldukça yaygındır. En yaygın dinleri ise Gök-Tanrı inancıdır.
Oldukça hoşgörülü bir millet olanTürkler, yayıldıkları yerlerin toplumlarından etkilenmeleri sonu­cunda çeşitli din ve inançlar, benimsemişlerdir. Geleneksel Gök-Tanrı inancının dışında atalar inancı ve yer-su inancı bulunmaktadır. Türkler islam öncesinde Uygurlarla birlikte Maniheızm .e Budizm dinlerini kabul etmişler ayrıca Talaş Savaşı'ndan sonra kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir. Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve Musevilik dinine giren Türkler de olmuştu Gök-Tanrı inancı
Tek tanrılı, cennet-cehennem inana olan en önemli ibadetin "kurban kesme" olduğu bir dindir. İkinci bir yaşama inandıkları için ölüler eşyalarıyla gömülürlerdi.
Ayrıca -Yedik Han denilen cehennemi düzenleyen ikincil bir tanrı inanışı vardır.
Omay ad, verilen küçük çocukları ve gebe kadınlar, koruyan tanrıça - melek karışım, olan «yı ruhun varlığına inanılırdı

Perşembe

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 151 ile sayfa 166 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 cevapları
Uygulama.
1. Aşağıdaki dik piramitlerin adlarını altlarına yazınız.
2. Bir piramit modeli çizerek bu model üzerinde piramidin elemanlarını gösteriniz.
3. Bir kare piramit modeli ve bu modelin açınımını çiziniz.

Çarşamba

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 131 ile sayfa 146 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 cevapları
UYGULAMA
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların baş tarafına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız
Prizmalar tabanlarına gore adlandırılır
Ucgen prizmanın 6 koşesi vardır.
Ucgen prizmanın 6 ayrıtı vardır.
 Yan ayrıtları tabanlara dik olmayan prizma eğik prizmadır.
Duzgun altıgen prizmanın 12 ayrıtı vardır.
Eşkenar ucgen dik prizma 120°lik donme simetrisine sahiptir.
Ucgen eğik prizmanın yan yuzleri birer dikdortgensel bolgedir.
Bir prizmanın yuksekliği iki tabanı arasındaki en kısa uzaklıktır.
2. Aşağıda, her bir secenekte verilen cokgenlerle ucgen prizma oluşturulup oluşturulamayacağını belirleyiniz.
Uygulama
1. Bir dik üçgen dik prizmanın tabanının dik kenarları a = 5 cm ve b = 12 cm ve prizmanın yükseklik uzunlu­ğu 15 cm'dir. Bu prizmanın yüzey alanı kaç cm2dir?
A. 440 B. 560 C. 630 D. 720
2. Eşkenar üçgen dik prizmanın tabanının bir kenar uzunluğu a = 8 cm ve prizmanın yükseklik uzunluğu 10 cm'dir. Bu prizmanın yüzey alanını bulunuz.
3. Tabanının bir kenar uzunluğu a = 6 cm ve yükseklik uzunluğu 12 cm olan düzgün altıgen dik prizmanın yüzey alanını bul unuz.
4. Taban kenarlarının uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 5 cm, yüksekliği 6 cm olan üçgen dik prizmaya göre aşa­ğıdaki noktalı yerleri doldurunuz. a. Taban alanı:............... b. Yüzey alanı:...............
5. İkizkenar dik üçgen dik prizmanın bir tabana ait hipotenüs uzunl uğu 10/2 cm'dir. Bu prizmanın yük­seklik uzunluğu 12 cm olduğuna göre yüzey alanını bulunuz.

Pazartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 111 ile sayfa 126 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ        DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 cevapları
UYGULAMA
1. DΔEF ~= PΔTR olduğuna gore eş acıları ve eş kenarları yazınız.
2. Aşağıdaki ABCD paralelkenarının koşegenlerinin kesim noktası E’dir. Buna gore;
a. AΔED ~= CΔEB
b. DΔEC ~= BΔEA
c. AΔBC ~= CΔDA
3. Aşağıdaki ucgenlerden birbirine eş olanları, eşlik sembolunu kullanarak yazınız
4. Yandaki ABCD dikdortgeninde, [DB] ~= [AC] olduğunu gosteriniz.
Yandaki şekilde, [BD] ~= |CE] ve [AD] ~= [AE]’dır. Buna gore, [AB] ~= [AC]
olduğunu gosteriniz.
6. Yandaki DEFG karesinde, [DE]’nın orta noktası K ve [FE]’nın orta noktasıL’dir.
Buna gore, [GK] ~= [DL] olduğunu gosteriniz.
Yandaki şekilde, [AC] ~= [BD] ve [AD] ~= [BC]’dır.Buna gore, A^DB ~= B^CA olduğunu gosteriniz.
8. Yandaki şekil de, DΔAC ~= BΔAC olduğunu gosteriniz ve eş acıları yazınız.
Yandaki ABCD dortgeninde, [AC]  [BD] ve [AC] acıortaydır.
Buna gore, BΔHA ~= DΔHA olduğunu gosteriniz.
UYGULAMA
Aşağıdaki doğrusal denklem sistemlerini uygun yontemle cozunuz.
a. x – y = 5
x + y = 11
b. 2x – 3y = 0
x – 4y = 7
c. 2x – 3y = – 2
4x + 9y = – 4
ç. 3x + y = – 3
x + 2y = + 4

Cumartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 76 ile sayfa 95 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 cevapları
Uygulama
1. Bir karesel bölgenin kenar orta noktalarını birl eştiriniz. Yandaki şekilde görüldüğü gibi EFGH karesel bölgesinin alanını, ABCD karesel bölgesinin ala­nı cinsinden hesaplayınız.
2. Aşağıdaki dik üçgenlerde verilmeyen uzunlukları bulunuz
Uygulama
1. Bir kenarının uzunl uğu 10 cm olan karenin köşegen uzunl uğu kaç santimetredir?
2. Ardışık iki kenarının uzunlukları 12 cm ve 16 cm olan dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir?
3. Bir kenarının uzunl uğu 12 cm olan eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğu kaç santimetredir?
4. Tabanının uzunluğu 36 cm ve ikiz kenarlarından birinin uzunluğu 30 cm olan ikizkenar üçgensel böl­genin alanını hesaplayınız.
5. Bir yüzünün çevresi 40 cm olan bir küpün cisim köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir?
6. Bir yüzünün köşegen uzunl uğu 4l/"2" cm olan 7 eş küpten yanda­ki yapı oluşturuluyor. A ve B harfleri ile temsil edilen noktalar arasına bir tel gerilmek isteniyor. Bu tel in uzunl uğu en az kaç santimetre olmalı dır?
7. Aşağıda, kareli alanda dik üçgenler oluşturulmuştur. Üçgenlerin çevre uzun l uklarını birim cinsinden bulunuz.
8. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları x + 1, x + 2 ve x + 3'tür. Bu dik üçgenin çevresi kaç birimdir?
9. Yandaki şekilde B, C, D noktaları doğrudaştır.
[AB] _l_ [BD], [ED] _l_ [BD], [AC] _L [EC], IABI = 3 cm, IBCI = 4 cm, IBDI = 10 cm, IDEI = 8 cm'dir. Buna göre, IAEI kaç santimetredir?
10. Bazı elektrik direkleri güvenlik amacıyla iki tarafından çelik hal atlarla yere sabitlenir. Yandaki şekilde böyle bir elekt­rik direği görüyorsunuz. 6 m yüksekliğindeki elektrik direğin­den 2,5 m uzağında çakılan kazıklara direğin tepesini bağla­mak için en az kaç metre çelik halat kullanılır?
11. Yandaki üçgensel bölgede [AH] _L [BC], IABI = 13 cm,
IACI = 5v 2 cm ve m(C) = 45°dir. Buna göre ABC üçgensel bölgenin alanını bulunuz.
12. Bir eşkenar üçgensel bölgenin alanı nı , üçgensel bölgenin bir kenar uzunluğu cinsinden bulunuz.

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 32 ile sayfa 51 arasındaki sayfaların cevapları


Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 cevapları
Uygulama
1. Aşağıda verilen hesaplama örneklerinin olasılık çeşidini yazınız.
a. Yunus basketbol oyun-cusudur. Yunus'a art arda 10 defa üçlük atış yaptırılmıştır. Bu atışlara göre Yunus'un üçlük atı-şındaki başarı ola-sılığı ölçül­mek istenmektedir.
b. Bir torbada, üzerinde 1'den 9'a kadar sayıların yazılı olduğu 9 kart vardır. Bu kart l ar­dan rastgele biri seçildiğinde kartın üzerindeki sayının asal sayı olma olasılığı hesaplan­mak isteniyor.
c. Canerlerin sokağı asfalt­lanıyor. Asfaltlama işini yapanlar çalışmanın 1 saatte biteceğini söylüyorlar. İşin 1 saatte bitme­sini Caner % 40, arkadaşı % 60 olasılıkla değerlendiriyorlar.
2. Gerçek yaşamdan teorik, deneysel ve öznel olasılıklara örnek veriniz.
11. Histogram oluşturmak için aşağıda verilen­lerin hangi sıra ile yapılması gerekir?
I. Veri toplanır.
II. Sıklık tablosu yapılır.
III. Uygun aralık tespit edilir.
IV. Çetele tablosu oluşturulur.
V. Grafiği çizilir.
A. I - IV - II - III - V        B. I - II - III - V - IV
C. II - I - V - III - IV
D. II - III - IV - I - V
13__işleminin sonucu aşağıda[--32] + 3-2   kilerden hangisidir?
16. (0,6)-2 üsl ü sayısının değeri aşağıdakiler-den hangisidir?
19. 360 000 000 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 3,6 • 108
C. 36 • 106
B. 6,6 • 107 D. 36 • 105
20. 0,00000006 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 6 • 10-10 C. 6 • 10-9
B. 0,6 • 10-8 D. 6 • 10-8
21. Bilimsel gösterimi 3,4 • 10-7 olan sayı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. 0,000034 C. 0,00000034
B. 0,0000034 D. 0,000000034

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 8 ile sayfa 24 arasındaki sayfaların cevapları


Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cevapları
Uygulama
1. Köşelerinin koordinatları A(- 5, 2), B(- 1, 3), C(- 3, 5) olan üçgenin x ve y eksenlerine göre yansıma altındaki görüntülerini çiziniz. Bu çizimden yararlanarak koordinatlardaki değişmeyi belirleyiniz.
2. Aşağıda, köşelerinin koordinatları verilen iki üçgenin x ve y eksenlerine göre yansımalarında köşelerin koordinatlarının nasıl değişeceğini belirleyiniz.
a. A(1, 4), B(3, 6), C(4, 3) b. D(8, - 1), E(3, - 3), F(5, - 4)
3. Koordinat düzleminde köşeleri (4, 6), (6, 4), (2, 3) noktalarında olan bir üçgenin x eksenine göre yan­sıma altındaki görüntüsünde köşelerinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. (2, - 3)    B. (4, - 6)    C. (6, - 4)      D. (- 6, 4)
4. Aşağıda ABCD dörtgeninin köşe noktalarının koordinatları verilmiştir. Bu noktaları y eksenine paralel 3 br sola öteleyerek A B C D dörtgeni bulunmuştur. Buna göre noktalı yerleri doldurunuz.
A'(..., ...), B'(..., ...), C'(..., ...), D'(..., ...)
5. Köşelerinin koordinatları A(- 2, - 3), B(2, - 3), C(3, - 1) ve D(- 1, - 1) olarak verilen paralelkenarın x eksenine paralel 5 birim sola, y eksenine paralel 4 birim yukarıya ötelenmişinin koordinatlarını yazınız.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner