Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157 ile sayfa 161 arasındaki sayfaların cevapları


Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157, 158, 159, 160, 161 cevapları
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı nasıl ifade mlilmektedir?
Cevap'
Irkçılığı reddeder.
Saldırganlığa ve şovenizme karşıdır.
Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır.
Sınıf kavramı yoktur.
Akılcıdır.
Çağdaştır.
ileriye dönüktür.
Demokratik ve insancıldır.
Barışçıdır.
Birleştiricidir.
Laiktir.
Milleti çağdaş milletler seviyesine çıkarma­yı amaç edinmiştir.
Türk devletinin vatan ve milletiyle bölün­mez bir bütün olduğunu kabul eder.
Sûru.,,
Sosyal devlet ne demektir?

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 141 ile sayfa 156 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ      DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 cevapları
Gizli oy ile açık sayım ve döküm ilkesi hangi yıldan beri uygulanmaktadır?
Hukuk devleti ne demektir?
>   1950'den beri uygulanmaktadır.
Tek dereceli seçim sistemi hangi yıldan beri uygulanmaktadır?
> Vatandaşların haklarının hukuki güvence altına alındığı ve devletin eylem ve işlemle­rinin hukuk kurallarına bağlı olarak yürütül­düğü devlet düzenidir.
Hukuk devletinin unsurları nelerdir?

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 125 ile sayfa 138 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ      DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 cevapları
Sosyalist devlet nedir? Demokratik devletin unsurları nelerdir?
>  Üretim araçlarında devlet mülkiyeti benim­senmiştir.
Laik devlet nedir?
>   Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı oldu­ğu yönetim şeklidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ne­lerdir?
> Egemenliğin bir kişi, zümre veya sınıf tara­fından belli sınıfların yararına kullanılma­ması
> Serbest ve genel oya dayalı ve düzenli ara­lıklarla tekrarlanan seçimlerin yapılması
> Seçmenlere birden fazla alternatif sunul­ması
> Serbestçe örgütlenmiş siyasi partiler ara-
sında eşit şartlarda yürütülen iktidar yarışı­nın olması
>  Temel hak ve özgürlüklerin tanınmış ve gü­vence altına alınmış olması

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 108 ile sayfa 124 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 cevapları
Tüzel kişiler kaça ayrılmaktadır?
> Ayırt etme gücü olan, ergin kısıtlı olmayan ve kendilerine mahkeme tarafından yasal danışman atanmış kişilerdir.
Tüzel kişiler
Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Kamu Kukuku Tüzel Kişileri
Sınırlı ehliyetsizler kimlerdir?
Öze! hukuk tüzel kişilerin özellikleri neler­dir?
Cevap'
> Ayırt etme gücü olmasına rağmen ergin ol­mayan kişi ya da ayırt etme gücüne sahip ergin ama kısıtlı olan kişilerdir.

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 94 ile sayfa 107 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 cevapları
Kuvvetler birliği ne demektir? :5
>  Yasama, yürütme ve yargının tek bir organ­da birleşmesi demektir.
Kuvvetler birliği ile yönetilen hükümet sis­temleri hangileridir?
> Meclis Hükümeti Sistemi
> Mutlak Monarşi

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 76 ile sayfa 93 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 cevapları
Mutlak Monarşi Sisteminin özellikleri neler­dir?
Kuvvetler ayrılığı ile yönetilen hükümet sis­temleri hangileridir?
Yasama ve yürütme yetkilerinin tek bir hü­kümdarda birleşmesi söz konusudur.
CelBap3
Başkanlık Sistemi
Parlamenter    Yarı Başkanlık Sistem Sistemi
Diktatörlük nedir?
Başkanlık Sisteminin özellikleri nelerdir?
Yasama ve yürütme yetkisi bir kişi veya grupta toplanır.
Kuvvetler ayrılığı ne demektir?
Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin farklı organlarca kullanılmasıdır.
> Kuvvetler birbirlerinden sert bir biçimde ay­rılmıştır yani kuvvetler birbirlerinin çalışma­larına katılamaz.
> Yasama ve yürütme organları ayrı ayrı se­çilir.
> Yürütme tek başlıdır.
> Devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilir.

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 59 ile sayfa 75 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 cevapları
Sened-i İttifak'm imzalanmasının amacı ne­dir?
Türk anayasa tarihinin ijk anayasal gelişme­ni nedir?
> Merkezî otoriteden bağımsız hareket etme­ye başlayan âyanları devlet denetimi altına almaktır.
Cevap'3
Sened-i İttifak ioned-i İttifak hangi yıl imzalanmıştır?
- Dünyadaki ilk anayasa nitelikli belge hangi E sidir?
%Bj
>   Magna Carta
Soned-i İttifak kimler arasında imzalanmış­tır?
Magna Carta kaç yılında kimler tarafından imzalanmıştır?
Padişah II. Mahmut ile Rumeli Ayanları ara­sında İmzalanmıştır.

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 43 ile sayfa 58 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 cevapları
Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
"   >   Padişah Abdülmecit
~ Islahat Fermanı'nın yayımlanmasının amaç-Ş   lan nelerdir?
Padişah hangi belge ile kanun üstünlüğünü kabul etmiştir?
Tanzimat Fermanı İle kabul etmiştir.
Osmanlıyı çöküşten kurtarmak Kırım Savaşîndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda azınlık haklarıyla ilgili karar alınmasını önlemek Avrupalı devletlerin Osmanlının iç İşlerine karışmasını engellemek Tanzimat Fermanı'nın eksiklerini tamamla­mak

Cumartesi

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 26 ile sayfa 42 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 cevapları
Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
Periyodik çizelgeyi en çok elementlerin atom kütlelerine bakmak amacıyla kulla­nırız. İzleyen bölümlerde öğreneceğimiz gibi, atom kütleleri kimyasal bileşiklerin bileşimlerinin ve kimyasal tepkimelerde oluşan madde miktarlarının tayininde ge­reklidir. Bu kesimde, atom kütlesi kadar temel olan bir başka kavramı vereceğiz.
Kimyacılar, Dalton'dan başlayarak, bağıl sayıların önemini kavramaya başladı­lar.

Cuma

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 25 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cevapları
Bilimsel Yöntem
Bilimi diğer çalışma alanlarından ayıran şey bilim adamlarının bilgi edinmek için kullandıkları yöntem ve bu bilginin özel önemidir. Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasında bazende gelecekteki olayların önceden tahmin edilmesinde kulla­nabilir.
Eski Yunanlılar bilgi edinmek için özellikle matematikte olmak üzere, bazı güç­lü yöntemler geliştirdiler. Yunan yaklaşımı, bazı temel varsayımlar ya da gerekçe­lerle başlamaktadır.

Pazartesi

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile 61 arası cevapları

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ..Cevaplı Kimyasal Risk Etmenleri Ders Öncesi Sınavı soru ve cevapları
Aşağıdakilereen hangisi geçimsiz kimyasallarının karşılaşması halinde ortaya çıkabilecek reaksiyonlardan biri değildir?
Bir cevap seçin.
a. Kendiliğinden alev alma
b. Nükleer reaksiyon Doğru
c. Toksik gaz salınımı
d. Yüksek ısı
Kimyasal madde depolarında aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
a. Tabanı, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte olmalıdır
b. Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmalıdır Doğru
c. Havalandırma hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır
d. Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde bulunmalıdır
Kimyasalların güvenli kullanımı için Uluslararası Çalışma Örgütünün önerdiği genel prensiplerde aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi değildir
a. Kimyasalı temin eden üretici ithalatçı dağıtıcı vb.
b. Sivil Toplum Kuruluşları Doğru
c. Kimyasalı kullanan işveren ve çalışanlar
d. Ülkedeki iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkili makam
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmalıdır?
a. Tabanda drenaj sistemi bulunmamalıdır
b. Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında içeriye doğru açılacak şekilde yapılmalıdır
c. Pencereler kalın kırılmaz camlı olmalı ve patlama halinde büyük parçalar halinde havaya fırlayacak malzemeden yapılmalıdır
d. İşyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmalıdır Doğru
Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirletici sınıflandırmalarından biri değildir?

a. Fizyolojik sınıflandırma
b. Biyolojik sınıflandırma Doğru
c. Kimyasal sınıflandırma
d. Fiziksel sınıflandırma

Perşembe

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları
Ekstra Bilgi:
İbadet Hakkı
Din  ve  vicdan  özrlüğünün  bir  diğer  boyutu  ibade hakkıdır.  İnanç özgürlüğünün  devamı olarak  bir  dine  inanan  kimse,  o  dinin  gereklerini  yerine getirebilme hakkına sahip  olmalıdır. İbadet hakkını kullanan kişi sorgulanmamalı, ayıplanmamalı, kınanmamalı ve suçlanmamalıdır. İbadet hakkı temel bir haktır. Yere, zamana, ülke şartlarına göre sınırlanmamalıdır. Anayasamızın 24. maddesi, “Kimse iba dete,  dini  ayin  ve  töre n l e re  k atılm aya,  zo rlan am az. derken,  böyle  bir zorlamanın  kanunen suç olduğunu kayıt altına almıştır.  Birleşmiş  Milletler  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesine göre de “dinini ve kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya  özel surette, öğretim,  tatbikat,  ibadet  ve ayinlerle açıklama  hakkına sahiptir.”

Dinimiz ibadet hakkının kullanılmasına nasıl bakar?
Dinimizde ibadet etmek hem hak, hem görevdir. Allah, “Ey  insanlar! Sizi ve sizden  öncekileri  yaratan  Rabb’inize  kulluk  (ibadet)  ediniz.  Böylece  saygılı olursunuz.(Bakara suresi, 21. ayet)  buyurmuştur. “Allah  insanların  bir  kısmını diğer le riyle savmasaydı, manastır lar, kilisele r, havr alar ve içinde Allahın adı çokça anılan  mescidler yıkılıp giderdi…”(Hacc suresi, 40. ayet) ayetiyle ibadethanelerin önemine değinmiştir. “Namaz kıldığı zaman bir kulu  engelleyeni gördün ? Ya o kul dr u yol üzer inde ise.(Alak suresi, 9-11.ayeler) ayeti ve Allahın mescitler inde onun adının anılmasını engelleyenler ve or alar ın yıkılmasına  uğ raşan  kimseler den daha zâlim  kim vardır?..”(Bakara suresi, 114. ayet) ayeti ibadethanelere ve ibadet etmeye engel olanlara yapılmış olan bir uyarıdır.

Dinimiz,  Müslüm anlar ı ve  b aşk din  mensuplar ını özellikle  Yahu di  ve Hristiyanların ibadet hakkına son derece saygılıdır.

“Dinde zorlama yoktur…”(Bakara suresi, 256. ayet) ayeti, temel bir hak ve özgürlük  olan  ibadet  hakkını  da  kapsar.  İslam  fıkhı  kitaplarına  göre,  yapılan antlaşmala sonucund başk din   mensupları ibadethaneler yıktırılamaz, bozulamaz, dağıtılamaz, yeniden inşa edilebilir. Hatta bir Müslümanın anne-babası, mesela  Hristiyan ise ve kiliseye gitme gücü bulamazsa, çocuğu sırtında da  olsa anne-babasını kiliseye götürmelidir  (bak. Ebu Yusuf, Kasanî Sıddîki).
14Hicretten  sonra  yapılan  Medine  sözlmesind ve   Necranlılarla   yapılan anlaşmadaki Yahudi  ve  Hristiyanlan  ibadet  ve  ibadethaneleri Allah  ve  Resûlünun himayesi ve teminatı alna alınştır. Peygamberimiz zamanında ve sonraki zamanlarda Müslümanların yaşadığı  veya fethettiği topraklarda eşsiz bir hoşgörü uygulanmış, kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışılmamıştır. İslam ülkelerinde halen pek çok farklı dinin ibadethanelerinin mevcut ve açık olması bu  hoşgörünün bir neticesidir. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner