Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabının tüm sayfalarının cevapları

181 191 201 211 221
182 192 202 212 222
183 193 203 213 223
184 194 204 214 224
185 195 205 215 225
186 196 206 216 226
187 197 207 217 227
188 198 208 218 228
189 199 209 219 229
190 200 210 220 230
1 21 41 61 81 101 121 141 161
2 22 42 62 82 102 122 142 162
3 23 43 63 83 103 123 143 163
4 24 44 64 84 104 124 144 164
5 25 45 65 85 105 125 145 165
6 26 46 66 86 106 126 146 166
7 27 47 67 87 107 127 147 167
8 28 48 68 88 108 128 148 168
9 29 49 69 89 109 129 149 169
10 30 50 70 90 110 130 150 170
11 31 51 71 91 111 131 151 171
12 32 52 72 92 112 132 152 172
13 33 53 73 93 113 133 153 173
14 34 54 74 94 114 134 154 174
15 35 55 75 95 115 135 155 175
16 36 56 76 96 116 136 156 176
17 37 57 77 97 117 137 157 177
18 38 58 78 98 118 138 158 178
19 39 59 79 99 119 139 159 179
20 40 60 80 100 120 140 160 180

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa ve sayfa cevabi
Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 192 sayfa 193 cevabi

13. Alacakların (+), 

vereceklerin veya borçların (-) ile gösterildiği (örneğin 500 TL alacak +500, 200 TL borç -200 gibi) bir şirkette bu ay alacaklar 500 TL, 1200 TL, 9600 TL; verecekler veya borçlar 300 TL, 2000 TL, 1800 TL'dir. Şirketin ay sonundaki alacak - verecek durumunu belirleyiniz. Bunu, Tam sayılarla ifade ediniz.

14. Bir sayı örüntüsünü ifade etmek için “n” harfi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Genel sayı B. Temsilci sayı C. n. sayı D. Model sayısı

15. 3, 6, 9,12,... sayı örüntüsüne göre

a) Örüntünün 5. 6. ve 7. adımındaki sayılar nelerdir?

b) Örüntünün n ile tarifli kuralını (genel ifadesini) bulunuz.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 190 sayfa 191 cevabi

Aşağıda 

verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a. ( ) Önlerinde işareti olan sayılar negatif tam sayılardır.

b. ( ) 0 sayısı pozitif tam sayılar kümesinin elemanıdır.

c. ( ) Pozitif tam sayıların önünde “+” işareti olması gerekmez.

ç. ( ) Tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi -20 ile 13 arasında bir tam sayı değildir.

A. 8 B. 0 C.-23 D.-17
9. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a. ( ) Negatif tam sayılar pozitif tam sayılardan küçüktür.

b. ( ) En büyük negatif tam sayı -1 ’dir.

c. ( ) 0 sayısı negatif tam sayılardan küçüktür.

ç. ( ) En küçük pozitif tam sayı O’dır.

d. ( ) Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar küçülür

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 180 sayfa 189 cevabi

a. Bir sayının iki katıb. Ahmet’in yaşının yarısının 1 fazlası

c. Bir kenarı “a” olan karenin çevresi ç. Bir kenarı “x” olan karenin alanı

d. Bir sayının üç katının 7 fazlasının yarısı

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun olan birer cümle yazınız.

a. x + 1 b. x - 2 c. 2a + 5 Çl f + 8 d ^3 1

3. Uzunluğu “a” cm olan beş tane kibrit çöpünü ve uzunluğu 3 cm olan iki çubuğu kullanarak oluşturulan çokgenin çevresini cebirsel olarak ifade ediniz.

4. Uzunluğu “k” cm olan yedi tane kibrit çöpüyle şekildeki yamuk oluşturuluyor. Şeklin çevresini cebirsel olarak ifade ediniz.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 173 sayfa 176 cevabi

1. 1 3 5 7 ... örüntüsünü 


modelleyerek örüntüdeki ilişkiyi harfle ifade ediniz. Bu örüntünün 11. adımında kullanılacak sayıyı, bulduğunuz harfli ifadeye göre tespit ediniz.

2. Bir sayı örüntüsündeki harfli ifade 5n - 2 olarak belirlenmiştir, n, sayı örüntüsündeki adım sayısını temsil etmektedir. Bu örüntünün 6. ve 9. adımlarında kullanılacak sayılar hangileridir?

3. 3 4 6 9 ... örüntüsündeki ilişkiyi bir tablo çizerek açıklayınız. Örüntünün 25. adımında kullanılması gereken sayıyı hesaplayınız.

4. Genel terimi 5n + 2 olan bir sayı örüntüsünde 28. terim, 23. terimden kaç fazladır?

A. 35 B. 30 C. 28 D. 25

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 158 sayfa 162 cevabi

1. Televizyondaki


 hava durumu programında, bazı merkezlere ait çarşamba günü hava sıcaklık dereceleri Moskova -9°C, Bakü -7°C, Paris 0°C, Roma 2°C ve Mekke 24°C olarak verilmiştir. Bu sıcaklıkları sayı doğrusunda gösterip büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

2. 4, 0, 7, -5, 6 ve -9 sayılarını sayı doğrusunda göstererek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

3. 6, -3, 5, 0, -2 sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. 5 > -3 B. 0 < -2 C. 5 < 6 D. 6 > -2

4. -27, 4, 39, -33, 0, 15 tam sayılarıyla ilgili olarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a. En büyük tam sayı -*

b. En küçük tam sayı

c. 4’ten küçük olan tam sayılar -»

ç. Negatif tam sayılar ->

d. Pozitif tam sayılar -*

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 150 sayfa 157 cevabi

6. Aşağıdaki 

ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a. ( ) 5, 7, 9 sayılarının aritmetik ortalaması 8'dlr.

b. ( ) 5, 7, 9 verilerine ait açıklık 2'dir.

c. ( ) Aritmetik ortalama, terimlerin toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunur.

ç. ( ) Açıklık, en büyük değerle en küçük değerin toplamıdır.

7. Seda, evlerine aldıkları mutfak tüplerinin sırasıyla 28, 26, 36, 34, 36, 31, 33 ve 32 gün aralıkla değiştiğini not etmiştir. Mutfak tüplerinin ortalama değişme sürelerini ve açıklığını hesaplayınız.

8. Asansöre binen Ayşe 38 kg, Gülcan 38 kg, Yücel 60 kg, Cavit 55 kg ve Yasin 49 kg’dır. Bu kişilerin kütlelerinin aritmetik ortalamasını bulunuz.
3. Sevinç Apartmam'nda zemin katın altında da katlar bulunmaktadır. Zeyneplerin evi zeminin 2 kat altında, Burakların evi zeminin 5 kat üstündedir. Zeynep ve Burak'ların evlerinin bulunduğu katları tam sayılarla ifade ediniz.

4. 1 -8, -3, -1,0, 2, 4, 5, 7 tam sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

5. Dünyanın deniz seviyesine göre en yüksek ve en derin yerlerini araştırınız. Bu yerlerin deniz seviyesinden ne kadar yüksek ya da ne kadar derin olduğunu tam sayılarla ifade ediniz.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Tam sayılar kümesi N ile gösterilir.

B. Bazı sayıların mutlak değeri negatif de olabilir.

C. I-5I = -5’tir.

D. Pozitif tam sayıların mutlak değeri kendisidir.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 148 sayfa 149 cevabi

7. Ayakkabı 

imalatı yapan Yakup Usta ve kalfaları, pazartesi gününden cumartesi günü akşamına kadar sırasıyla 12,17, 21,18,19 ve 21 adet ayakkabı yapmışlardır. Üretilen ayakkabıların günlük ortalaması kaçtır?
. Velilerin okul hakkındaki görüşlerini ortaya çıkaracak 8 soruluk bir anket hazırlayınız.

2. Aşağıdakilerden hangisi veri toplarken kesinlikle gereklidir?

A. En az 100 kişi seçmek

B. Verilerin tablo ve grafiklerini yapmak

C. Toplumun her kesiminden eşit sayıda kişi seçmek

D. Olumlu örneklemleri dikkate almak

3. Adana iline bağlı ilçelerde meydana gelen sel baskını sayıları tabloda verilmiştir. Tablodaki verilerden yararlanarak sütun grafiğini oluşturunuz.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 140 sayfa 147 cevabi

1.            Türkiye’ye 


2010 - 2013 yılları arasında gelen turist sayılarını araştırınız. Verileri tablo ve sütun grafiği ile gösteriniz.
2.            Aşağıdakilerden hangisini sütun grafiğiyle göstermek uygun değildir? Seçeneklerin altına ne­denini yazınız.
A.            Yıllara göre trafik kazaları sayısı
B.            Türlerine göre bir kırtasiyedeki kalem sayıları
C.            Bir orman yangınında ağaç türüne göre sınıflandırılmış, yanan ağaç sayısı ç. Bir ülkedeki ot çeşitleri
4. Ayşe ve Fatma teyze farklı zamanlarda beş kez büyük tansiyon ölçtürüyor. Tansiyon değerlerine ait veriler aşağıda verilmiştir. Büyük tansiyon değerlerine ait aritmetik ortalamaları ve açıklıkları bulunuz. İdeal tansiyon değerini araştırarak Ayşe ve Fatma teyzenin tansiyon değerlerini karşılaştırınız.

Ayşe teyze 12,11,12,13,12; Fatma teyze — 12,10,12,14,12

5. A lisesi - 198,200,210,180,170,175,200,190,160,170 B lisesi - 185,180,190,200,210,160,170,185,185,190

A ve B liselerinde son 10 yılda üniversite imtihanını kazanan öğrenci sayıları yukarıda belirtilmiştir. Hangi lisenin öğrencileri daha başarılıdır? Belirleyiniz.
6. 7 ay boyunca sırasıyla 15, 18, 17, 23, 28, 20 ve 19 gün şehirler arası yolculuk yapan bir yolcu otobüsü şoförünün ortalama yolculuk yaptığı gün sayısı kaçtır?

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 132 ve sayfa 139 cevabi1.            Ev yangınlarının sebeplerini araştırmak için ilçenizdeki itfaiye müdürlüğünden bilgi alarak veri toplayınız.
2.            Kış aylarında çocuk hastalıklarının sebeplerini ortaya çıkarmak için araştırma soruları hazırlayınız.
3.            Kişi başına düşen ortalama aylık okunan kitap sayısı araştırılırken örneklemin çoğunluğunun üniversite öğretim üyelerinden ya da okuma yazması olmayan insanlardan seçilmesi neden yanlıştır?
4.            10-12 yaş grubundaki çocukların kütüphaneye gitme alışkanlıkları ilgili bir araştırma yapılacak­tır. Bu araştırma için nasıl bir örneklem seçilmelidir?
5.            Aşağıdakilerden hangisi bir veri toplama yöntemidir?
A.            Rastgele seçme            B. Anket yapma            C. Örnekleme    D. Örneklem
6.            Bir öğretmen dersini daha iyi anlatabilmeyi istiyor. Öğrencilerin bakış açısına göre nasıl bir du­rumda olduğunu anlamak için bir anket hazırlıyor. Bu anketi kendi dersinden sadece 4 - 5 alan öğrencilere ve sadece 1 - 2 alan öğrencilere uyguladığında ortaya ne gibi sonuçlar çıkar?
7.            Altıncı alıştırmada öğrencilerinin bakış açısıyla ilgili araştırma yapmak isteyen öğretmene bir anket hazırlayınız.
8.            Murat, hazır gıdalarla beslenen insanların kilo artışı üzerine bir istatistik yapmak istiyor. Bu ko­nuda anket yaparak veri toplamak isteyen Murat’ın örneklem alanı neresi olabilir?
A.            Aile çevresi
B.            Okullarındaki 6. sınıf öğrencileri
C.            Mahallesindeki tanıdıkları
Hazır gıdaların satıldığı bir lokantada devamlı yemek yiyen müşteriler

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 125 ve sayfa 126 cevabi

ARİTMETİK ORTALAMA


 Bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Aritmetik ortalamayı günlük hayatta çok kullanırız. Örneğin bir dersteki notlarımızı hesaplarken notları toplar not sayısına böleriz. Bir öğrenci matematikten 80, 70 ve 93 alsın. Ortalamasını hesaplarsak 80 + 70 + 93 = 243 buluruz. 3 not olduğu için ortalamasını 243/3 = 81 buluruz. AÇIKLIK NEDİR? Verilen sayı dizisinin en büyük ve en küçük değeri arasındaki farka aralık veya açıklık denir. Yukarıdaki örnekten devam edersek öğrencinin notları 80, 70 ve 93'tü. En yüksek notu: 93 En düşük notu: 70 olduğuna göre bu verilerin aralığı 93 - 70 = 23 olarak bulunur.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 123 ve sayfa 124 cevabi

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 


1) ANKET YAPMA Çalışma yapılmak istenilen bir konu hakkında sorular hazırlanıp bu konuyla ilgili bir gruba bu soruların sorulması işlemine anket yapma denir. NOT: Belirli bir konu hakkında görüşünün merak edilip, soru sorulan veya deney yapılan gruba örneklem denir. Örneğin sınıf başkanı seçiminde soruları sorduğumuz öğrenciler örneklemimiz olur. 2) RASTGELE SEÇME Bir radyo programının Türkiye genelinde izlenme oranı merak edilmektedir. Bunun için tüm dinleyicilere ulaşılması mümkün değildir. Bu yüzden rastgele seçilen insanlara sorular sorulur. Bu bilgi toplama yöntemine rastgele seçme denir. 3) ÖRNEKLEME Araştırma yapılan konu ile ilgili bütün kişilere ulaşmak mümkün değilse, bu kişileri temsil ettiği düşünülen bir grup seçilir. Bu işleme örnekleme denir. Örneğin Türkiye'deki bütün öğrencilerin matematiğe olan ilgisi merak ediliyorsa bunu bütün herkese sormak yerine 7 bölgeden belirli sayıda kız ve erkek öğrenci seçilir.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 119 ve sayfa 122 cevabi

TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ 1


) SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA İŞLEMİ Sayı doğrusunda toplama işlemi yaparken toplanan sayı pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru hareket edilir. Sonuç sıfırdan başlanarak sayı doğrusunun altına çizilir. Örnek : (+4) + (+5) işlemini sayı doğrusunda gösterelim.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 115 ve sayfa 116 cevabi

TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 1


) TOPLAMA İŞLEMİNİN DEĞİŞME ÖZELLİĞİ Tam sayılarla toplama işlemi yaparken toplanan sayıların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmediğinden Tam Sayılarda Toplama İşleminin Değişme Özelliği vardır. Örneğin: 3+5 işlemini yapalım.
2) TOPLAMA İŞLEMİNİN BİRLEŞME ÖZELLİĞİ Üç veya daha fazla tam sayı ile toplama işlemi yaparken, toplanan sayılardan herhangi iki tanesini parantezleyerek önce işleme almak sonucu değiştirmediği için Tam Sayılarda Toplama İşleminin Birleşme Özelliği vardır.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 106 ve sayfa 109 cevabi

KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ


 Kesirlerle bölme işlemi yapmak için iki tane yöntem öğreneceğiz. Bunlardan biri ortak payda algoritması (yöntemi), diğeri ise ters çevirip çarpma algoritması (yöntemi). Bölme işlemi yaparken iki yöntemi de kullanabiliriz. Öğrenciler genellikle ters çevir çarp yöntemini seviyorlar. (Diğer yöntemin çok öğretilmemesi de bunda etkili olabilir.)   1) TERS ÇEVİRİP ÇARP ALGORİTMASI (YÖNTEMİ) Ters çevir çarp kuralında işlemdeki iki kesirden ilk (yani bölünen) kesir aynen yazılır, ikinci kesir (yani bölen) kesir ters çevrilerek (pay ve paydasının yeri değiştirilerek) ilk kesirle çarpılır. Bu aşamadan sonra oluşan çarpma işlemini kesirlerde çarpma işlemi konusunda öğrendiğimiz şekilde yaparız.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 96 ve sayfa 100 cevabi

KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ BİR KESİRİN


 KESİR KADARINI BULMA (İKİ KESRİ ÇARPMA) Bir kesrin bir kesir kadarını bulmak istiyorsak (Örneğin 3 bölü 4'ün 4'te 2'si kaçtır?) bu iki kesri çarparız. # Kesirlerde çarpma işlemi yapılırken paylar çarpılıp çarpımın payına, paydalar çarpılıp çarpımın paydasına yazılır.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 85 ve sayfa 95 cevabi

KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ VE ÇIKARMA İŞLEMİPAYDALARI EŞİT OLAN KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ Paylardaları eşit olan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken paylar arasında işlem yapılır ve sonucun payına yazılır, ortak olan payda ise sonucun paydasına yazılır.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 79 ve sayfa 84 cevabi

ESİRLERDE KARŞILAŞTIRMA VE KESİRLERİN SIRALANMASI 


Kesirlerde sıralama işlemi yaparken kesirleri birbirleri ile karşılaştırırız. Karşılaştırma ve sıralama işlemini küçüktür ( < ), büyüktür ( > ) ve eşittir ( = ) sembolleriyle yaparız. Payları eşit olan kesirlerde sıralama, paydaları eşit olan kesirleri sıralama, tam sayılı kesirlerde sıralama, bir doğal sayı ile kesrin karşılaştırılması, yarıma yakınlığa bakarak karşılaştırma ve bütüne yakınlığa bakarak karşılaştırmayı görelim.

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 73 ve sayfa 78 cevabi

ORAN NEDİR?


 İki çokluğun birbirine bölümüne oran denir. ÖRNEK: Aşağıdaki oranları yazalım. 3 sayısının 5 sayısına oranı: 35 12 elmanın 2 elmaya oranı:122 9 kız bulunan 15 kişilik sınıfta kızların erkeklere oranı: 96 NOT: a sayısının b sayısına oranı ab şeklinde gösterilebildiği gibi a:b şeklinde veya ab/ şeklinde de gösterilebilir. 

dikey yayinlari 6.sinif matematik ders kitabi sayfa 65 ve sayfa 72 cevabi

BİR DOĞRUYA ÜZERİNDEKİ VEYA DIŞINDAKi


BİR NOKTADAN DİKME NASIL ÇİZİLİR? Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan çizilen dik doğru parçasına dikme denir. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bu nokta ile doğru arasındaki dikmenin uzunluğuna eşittir
Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya çizilen dikmedir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner