Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 174, 176, 177, 178 ve 179 cevapları


Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 174, 176, 177, 178 ve 179 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DÖNEMİ
Güze Sanatlar:
XVIII. yüzyılda Sultan III. Ahmet’in nakkaşbaşı olan Levn minyatür dalında büyük ün kazandı. III. Ahmet döneminde Avrupa resminin tesirleri görülmeye başladı. Daha sonra resim, askeri okul programına girdi. II. Mahmut, resmini devlet dairelerine astırdı. fieker Ahmet Paşa, Avrupa’da resim öğrenimi gördü ve Türkiye’de ilk resim ser- gisini açtı.
Sayfa 174
Sayfa 176
Sayfa 177
Sayfa 178
Sayfa 179
 ____________________________________________________________

Bu yüzyılda (XIX. yüzyıl) resim sanatının gelişmesinde en önemli olay, 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Güzel Sanatlar Okulu) açılmasıdır. Okul, Osman Hamdi Bey tarafından kuruldu. Böylece resim konusunda öğrenci yetiştirilmeye başlandı.
Seramik sanatının merkezi XIII. yüzyılda Kütahya oldu. Tabak kâse, fincan gibi malzemeler yapıldı.

XVIII.  yüzyıldan  itibaren  cilt  sanatında  kullanılan  işlemeler   kadife  ve  sim işlemelere dönüştü. Bu dönemde cilt sanatında, deri  yanında kumaş da kullanıldı. Osmanlı ciltlerinin en önemlilerini lâke ciltler oluşturur. Çiçek bezemelerinin tanınmış ustalarından olan Ali Üsküdarî lâke tekniğinde başarılı eserler vermiştir.
XVIII. yüzyıl Türk musikisinin yükselme dönemidir. I.  Mahmut ve III. Selim musikişinas ve bestekârdılar. III. Selim Sûz-i Dilârâ makamını bulmuştur. Bu dönemin en tanınmış bestekârları Mustafa Itrî Efendi’dir.
XVIII. yüzyılda Hacı Arif Bey Dede Efendi, Sadullah a v Zekai Dede musiki alanında büyük ün kazanmıştır. XX.  yüzyılın  başında Dar’ül  Elhan  adı  verilen konservatuar açılmıştır.
Tanzimat döneminden itibaren Türkiye’de batı müziği yayılmaya  başlamıştır.
Osmanlı Devleti dağılmaya başladığı sırada bile batı müziği yayılmasını sürdürmüştür.

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172 ve 173 cevapları


Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172 ve 173 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DÖNEMİ
Dini Anlayıştaki Değişmeler
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Müslümanların olduğ gibi gayri müslümlerin de haklarını güvence altına aldı. Islahat Fermanıyla da (1856) her alanda gayrimüslimlere, Müslümanlarla eşi haklar tanında. Bu durum laikliğin, Osmanlı yönetimine ilk yansıması oldu.
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173
 ____________________________________________________________

Tanzimat döneminde yürürlüğe giren yasalarla, İslam hukuku  dışında laik bir anlayışla hukuk alanında yeni düzenlemeler yapıldı. 1850 yılında kabul edilen Ticaret Kanunnamesi ile şeri mahkemelerin yanında, modern yargılama usûlleri uygulayan Nizamiye Mahkemeleri kuruldu. Bu dönemde İslam hukukunda da bir canlanma oldu.
İslam tarihinde ilk kez Tanzimat döneminde Hanefi mezhebine  dayanılarak İslam hukukunun özel hukuka ait kısımları  sistemleştirilerek  Mecelle adı verilen kanun oluşturuldu. Matbaa ile İslam kültürüne ait eserler çoğaltıldı. Bu durum ve basılan gazetelerle İslam kültüründe canlanma ortaya çıktı.
Tanzimat döneminde modern eğitim kurumları açıldı. Fakat  medreselere hiç dokunulmayarak kendi haline bırakıldı. Kaynakları azaltıldı. Modern okulların yanında medreseler de varlıklarını korudu.

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 164, 165, 166, 167 ve 168 cevapları


Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 164, 165, 166, 167 ve 168 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DÖNEMİ
Eğlence  ve  Spor :  Osmanlılarda dinlenme ve eğlenc biçimlerinden birisi mesire yerlerine gitmekti. Türk hamamları da hem yıkanma hem de eğlence ve sohbet yerleriydi.
Türkler kahve ve kahvehanelerle XVI. yüzyılda tanıştı. Tavla ve satranç oynayıp, zidinlene kahvehanelerde şairler   ve   edebiyatçılarl sohbe etme için buluşurlardı.
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
 ____________________________________________________________

Osmanlı Türklerinin eğlence hayatında meddah, orta oyunu ve Karagöz gibi seyirlik oyunların da önemli bir yeri vardı. Bu eğlencelerin dışında başka gösteriler de vardı. Bunlardan biri büyük esnaf bayramlarıdır.
Bütün bunların yanında, İstanbul halkı arasında resmî nitelikli gösterilerin ayrı bir yeri vardı. Ok, mancınık, kılıç, mızrak gibi silahları iyi kullanabilmek; ata iyi binmek, askerliğin gerekleri olduğu gibi, aynı zamanda bir spor etkinliğiydi. Okçular tekkesi, pehlivanlar tekkesi gibi  kuruluşlar, Türkiye’deki ilk ciddi spor kuruluşları kabul edilebilir.
Kültür Değişmeleri
Düşünce Hayatı:
XVIII. yüzyılın başından itibaren Osmanlı kurumları, batı  örneklerine göre düzenlenmeye başlandı. Bu yolda yapılan çalışmalar kısaca, batılılaşma hareketi olarak ifade edilir.
Lale Devri (1718-1780) batıya açılan ilk pencere olarak kabul  edilmiştir. Bu dönemde padişah III. Ahmet, sadrazam Nevşehirli Damat  İbrahim Paşar. Lale devrinde yenilikleri öğrenmek için Avrupa'ya  elçiler gönderildi. Paris’e gönderilen yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, gezip gördüğü yerleri Sefaretname adlı eserinde anlattı.  1727  yılında,  İbrahim  Müteferrika  ile  Sait  Mehmet  Efendi İstanbul’da matbaayı kurdular.
III. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu. II. Mahmut da, III. Selim’in batılılaşma hareketini devam ettirdi. Bu dönemde açılan Harbiye ve Tıbbiye düşünce alanında batının etkisini  daha da arttırdı. İlk defa II. Mahmut zamanında Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Yine ilk defa onun zamanında Avrupa’ya öğrenciler gönderildi. II. Mahmuttan sonra padişah olan Abdülmecit döne- minde, devlete yeni bir düzen vermek için 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edildi.
Tanzimattan  itibaren  çağdaş toplumun  özelliklerinden  olan  çeşitli   düşünce akımlarının temelleri atıldı. Bu dönemde yetişen başlıca düşünce adamları şunlardır:
Şinasi; Agah Efendi ile birlikte ilk özel gazete olan  Tercüman-ı Ahval ve daha sonra da Tasvir-i Efkar’ı çıkarmıştır.
Münif Paşa; Batı düşüncesi ve bilgilerine ihtiyaç olduğunu düşünüyordu.
Namık Kemal; Hürriyetçilik ve Osmanlıcılık fikirlerini savunmuştur.
Ali Suavi; Türkçülüğü, laikliği ve meşrutiyeti savunmuştur.
Ahmet Cevdet Paşa; İslam birliğine inanıyordu. Kurulan bir komisyonla birlikte ilk Türk Medeni Kanunu olan Mecelle’yi hazırladı.
Ahmet Rıza Bey; Latin harşerini, laikliği ve kadın haklarını savunmuştur.
P rens Sabahattin; Devlet yönetiminde adem-i merkeziyeti savunmuştur.
Yusuf Akçura; Üç Tarz-ı Siyaset , adlı eserinde, Osmanlı milletinin oluşturulmasını,
İslam birliğini ve Türk birliğini anlatmıştır. Türkçülük yanı ağır basan Yusuf Akçura; Türk Derneğini kurmuş, Türk Yurdu dergisinin yazarları arasında yer almıştır.
XIX. yüzyıl sonunda Cemalettin Efgani, İslamcı  ve milliyetçi düşünceleriyle, Mizancı Murat ise tarihçiliği ile ön plana çıkmışlardır.
Aydınların düşünceleri Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikirlerini ortaya çıkarmıştır. Daha önce de açıklanan bu akımların hepsinin amacı devleti, içinde bulunduğu durumdan kurtarmaktı.

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 159, 160, 161, 162 ve 163 cevapları


Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 159, 160, 161, 162 ve 163 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DÖNEMİ
Güze Sanatlar
MinyatüSanatı : Minyatür, ışık, gölge ve derinlik duygusu yansıtmayan küçük, renkli resim sanatıdır. Osmanlılarda insan figürü, daha çok minyatür tekniği içinde kullanılmıştır. Bununla beraber Fatih, batılı ünlü ressamları İstanbul'a davet etmiş ve Bellini’ye portresini yaptırmıştır.
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
 ____________________________________________________________

Minyar  sanatı,  II.  Beyazit  zamanında  gelişme göstermeye  blamıştır.  XVI. yüzyılda minyatür sanatı, Niga, Nakkaş Osman gibi ustalarla en yüksek noktaya ultı.
Seramik Sanatı : Pişmiş topraktan yapılan her türlü kullanım eşyasına seramik denir.  Osmanlılarda seramik ilk kez XIV. yüzyılda İznik'te yapılmıştır.
Çinicilik : Duvar kaplaması olarak kullanılan renkli ve genellikle bezeli ve sırlı, ince fakat saydam olmayan toprak işlerine Çini denir. Osmanlılarda çini merkezleri önce İznik'te, sonra da Kütahya’da  kurulmuştur. İlk Osmanlı çini sanatının örneği Bursa’da Yeşil Cami, Yeşil Türbe ile Topkapı Sarayı Çinili Köşk, pencere ve kapı kemerlerinde kullanılmıştır.
XVI. yüzyıl Osmanlı çini sanatının en gelişmiş olduğu dönemdir.  Bu yüzyılın ortalarından itibaren İznik sır altı tekniğiyle yapılan kırmızı çiniler görülür. İstanbul'da Süleymaniye Camii, Rüstem Paşa Camii ve Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri kırmızı sır altı tekniğiyle yapılmış çinilerle kaplıdır.
Cilt Sanatı: Osmanlılarda cilt sanatı, kullanılan derilerin kalitesi, sağlamlığı ve bezemeleriyle (süsleme) dikkat çekmektedir. XV. yüzyılda cilt sanatında sadelik, XVI. ve XVII. yüzyıllarda ise gösteriş hakimdir. Hatta bazı kitapların ciltleri bir kuyumculuk eseri gibidir.
Hat Sanatı : Güzel yazı yazma sanatına hat, güzel yazı yazanlara da hattat denir.
XIII. yüzyılın sonlarından itibaren hattatlar, sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkî ve rik’a gibi altı yazı çeşidi kullanmıştırEn meşhur hattatlardan biri olan Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın yazıları uzun süre bütün hattatlara örnek olmuştur.
Kanunî döneminin başarılı hattatı Ahmet Karahisarî’dir. Süleymaniye Camii’ndeki yazılar, Ahmet Karahisarî tarafından yazılmıştır. XVII. yüzyılın ünlü hat ustası, Hafız Osman’dır.  Onun  yazdığı  Kur’anlar bütün  İslam  ülkelerine  yayılmıştır. XVIII. yüzyılda Mustafa Rakım Efendi, XIX. yüzyılda Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi hat sanatçıları yetişmiştir. Osmanlı padişahları içinde de II. Mustafa, IV. Murat ve III. Ahmet iyi bir hattat idiler.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner