Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 64 arası cevapları


Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 5 Soru
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Soru
Soru-1
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?
a-Mutajen madde    b-Kanserojen madde                       c-Asbest        d-Benzen
Soru-2
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan, işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir?
a-1                 b-2                 c-5                 d-10


Soru-3
Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir?

a-Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi
b-Kapalı sistemler kullanılması
c-Mühendislik kontrol önlemleri
d-Lokal veya genel havalandırma sistemi

Soru-4
Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde, alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların, sigara içmeleri, yemeleri ve sıvı içmeleri önlenmelidir
b-Özel koruyucu giyim eşyası verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir
c-Uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır
d-Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek temizlenmelidir

Soru-5
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

a-5                 b-10               c-20               d-40

CEVAP ANAHTARI
1-    A         2- C     3- A    4- B     5- D

Salı

6.sınıf doku yayını türkçe çalışma kitabı sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve 64 arası cevaplar






Ekstra Bilgi:
Kapalı Tohumlu Bitkilerin (Angiospermae) Genel Özellikleri
Kapalı Tohumlu Bitkiler evrimsel bakımdan en iyi gelişmiş ve en büyük bitki grubudur.
Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 300.000 Kapalı Tohumlu Bitki üyesi bulunmakla
beraber, yeni belirlenen türlerle sayıları hergün artmaktadır. Bu gruba giren
bitkilerin bir çoğunun kültürüde yapılmakta olup, ekonomik değerleri de fazladır.
Kapalı Tohumlu Bitkiler oluştukları andan itibaren başlayarak, diğer bitki gruplarına
oranla çok daha gelişmiş özelliklere sahip olmaları, vejetatif (kök, gövde, yaprak,
vb.) kısımlarının ortam koşullarına uyabilme yeteneklerinin daha fazla olmasına
bağlanmaktadır.
Kapalı Tohumlu Bitkilerin genel yapısal özelliklerine bakıldığında, öncelikle organları
arasında çok iyi bir iş bölümünün olduğu görülür. Bu grup içinde yer alan

bitkilerde tozlaşma ve döllenme güvence altına alınmıştır.

6.sınıf doku yayını türkçe çalışma kitabı sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 arası cevaplar






Ekstra Bilgi:
Türkiye’de Ulaşım
Günümüzde gelişmiş ekonomilerde, bölgeler arasındaki ilişki ve  bölümü  artmaktadır  Ulaşım sis- temleri ve bağlı oldukları ağlar bir bütün  olarak gelişmektedir.  Türkiye'de de bu yönde gelişmeler vardır. Türkiye mevcut  taşıma seçenekleri  açısından zengindir.  
Avrupa, Kafkasya, Orta  Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu birleştiren ulaşım yolları, enerji taşımacılığında Türkiye’yi  merkezî bir konuma getirmiştir. Avrupa ülkelerini Orta  Doğu'ya  bağlayan  kara  yolları, Türkiye üzerinden  geçer.  Karadeniz  kıyısındaki ülkeler, Istanbul ve Çanakkale  boğazları ile Marmara ve Ege denizleri üzerinden Akdeniz'e ve okyanuslara ulaşır. Ülkemiz, son  yıllarda Kafkasya'daki enerji kaynaklarının Batılı ülkelere ulaştırılmasında, konumu- nun  verdiği avantajları etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bakü-Ceyhan  petrol boru  hattı bu duruma veri- lelecek en iyi örnektir.

 Bakü'den Ceyhan'a Petrol Köprüsü
Hazar petrollerini Batı pazarlarına taşıyacak Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı açıldı ve ilk petrol sevk edildi. Günlük kapasitesi  1 milyon varil olan boru  hattı Azeri petrolünün yanı sıra Kazak petrollerinin de  dünyaya  ulaştırılmasını  sağlayacak. Boru  hattının maliyeti yaklaşık 3 milyar doları bulan,  Bakü Ceyhan  arasında 1774  kilometrelik petrol  boru  hattıyla, Azerbaycan  ve Kazak petrolü  olmak  üzere bölgede  üretilecek 50 milyon tonluk petrol Ceyhan'daki deniz terminaline ulaşacak. Boru Hattı Projesi, 1990'ların başında Türkiye'nin öncülüğünde gündeme gelmişti.


Basından

6.sınıf doku yayını türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 arası cevaplar






Ekstra Bilgi:
Ulaşım Sistemlerinin  Ekonomik Faaliyetlerle  Ilişkisi
Bir ülkenin  ekonomik  kaynaklarının değerlendirilmesinde, diğer  ülkelerle ticari, kültürel ilişkilerinin kurulabilmesinde ulaşım sistemlerinin  önemi  büyüktür.  Dünyada  küreselleşme   ve  iletişim olanakları sürekli artmaktadır. Bu nedenle  gelişmiş ulaşım sistemine  sahip olmayan bir ülkenin dünya ile bağlantısı zayıf kalacaktır.

Ulaşım ; ekonomik  faaliyetlerle ve özellikle de sanayi ile yakından ilişkili olup  bölgeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde  önemli  rol oynar. Özellikle ham  maddenin işlenmek üzere yer değiştirmesinde ve işlendikten sonra  tüketim  merkezlerine  taşınmasında ulaşım büyük önem  taşır.
Ulaşım, farklı fiziki ve beşerî özelliklere sahip bölgeler arasındaki bağlantıyı sağlar. Böylece bölge içerisinde  bulunmayan  bir  ham madde gelişmiş ulaşım ağları sayesinde  başka bölgeden temin edilebilmektedir.  Dolayısıyla farklı bölgelerde  aynı ham  maddeye dayalı sanayi kolları gelişebilir.
Günümüzde tüm dünya pazarlarına yönelik üretim yapan büyük sanayi bölgelerinin oluşmasında o bölgelerin ulaşım imkânlarının gelişmesi başlıca etkenlerden biridir.
Ülkemizde belirli ekonomik  özellikleri ile ön plana  çıkan şehirlerimiz vardır.  Örneğin,    Istanbul,  Kocaeli,
Sakarya  gibi illerimiz sanayi  faaliyetleribakımından gelişmiştir. Bu şehirlerimizde  sanayinin  gelişmesinde  bölgedeki  ulaşım ağları doğrudan ve dolaylı olarak etkili olmaktadır.

Bir bölgede  üretilen tarımsal ürün ve imal edilen sanayi maddesi ulaşım sistemleri aracılığıyla başka alanlara  ulaştırılır Üretim ve tüketim  merkezleri arasındaki bağlantının kurulması, sanayi  faaliyetlerinin gelişmesi ulaşım sistemleri  ile yakından ilişkilidir. Giderek artan  ekonomik  ilişkiler ve artan  enerji talebi nedeniyle  gelişmiş ulaşım sistemlerine  ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle  ulaşım, günümüzde olduğu gibi gelecekte de ekonomik  yapının gelişmesi için temel sektörlerden birisi olacaktır.

DOKU YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 3

Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ       sayfa 48-64 arası cevaplar     DEVAMI EKLENECEK..

Ekstra Bilgi:
Atom Numarası (Z), Kütle Numarası (A)
Bir atomdaki proton sayısına (çekirdek yüküne) atom numarası denir; bu
numara Z ile gösterilir. Nötral bir atomda Z, elektron sayısına da eşittir.
Elektronların kütleleri çok küçüktür. Proton ve nötronların kütleleri birbirine
çok yanıdır (nötronun biraz büyük) ve bunların herbiri, bir elektron kütlesinin
yaklaşık 1840 katı kütlelidir. Buna göre atomun kütlesinin çok büyük bir çoğunluğu
çekirdektedir. Atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları toplamına
kütle numarası denir ve bu numara A ile gösterilir. Elementler, genellikle, İngilizce adındaki bir veya iki harfle simgeleniyor. İlk
harf büyük, varsa ikincisi küçüktür: karbon C, oksijen O, nitrojen (azot) N, silisyum
Si. Bazı elementlerin simgesi, eski zamanlardan kalma Latince adına
göredir: demir Fe (ferrum) ve kurşun Pb (plumbum). Bugün kullandığımız elementleri
simgeleme yöntemini 1813'te İsveçli kimyacı Jons Jakob Berzelius

(1779-1848) geliştirdi.

DOKU YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2

Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI       sayfa 28-47 arası cevaplar       GERİ


Ekstra Bilgi:
Divisio. Rhodophyta (Kırmızı Algler):
Tallusları genellikle ipliksi yapıdadır. Kloroplastları bant veya yıldız şeklindedir. Klorofil ve karotenoidlerin yanında fikoeritrin ve fikosiyanin içerirler. Hücre çeperleri dışta pektin, içte selülozdur. 
Florideophycidae alt sınıfında hücre içerikleri plazmodezmler (plazma köprüleri) ile
birbirine bağlanmıştır. Çok sayıda parazitik ve epifitik (başka bitkiler üzerinde yaşayan)

türleri vardır. Kırmızı ve Kahverengi Alglerden elde edilen ürünlerin oldukça büyük ekonomik önemi vardır. Alginat, agar agar, karragen gibi adlar taşıyan bu ürünler pastacılıktan ilaç sanayiine, kozmetikten tekstil endüstrisine kadar çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.

DOKU YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


Ekstra Bilgi:
Bryophyta (Karayosunları)
Karayosunları, karasal hayata uyum sağlayan organizmalardır. Bununla birlikte su
alışverişini düzenleyen organları yeterince gelişmediği için çok nemli ortamları tercih
ederler. Hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır. Gelişmiş olanlarında, kök, yaprak,
gövdeye benzer organları vardır. Tüm dünyada çok geniş yayılım alanına sahiptirler.
Bryophyta bölümü üç sınıfa ayrılır. Bunlardan ilki Anthoceratae (Boynuzsu Karayosunları)
olup yuvarlak, ince, yapraksı tallusa sahiptirler. Hücrelerinde birer
adet kloroplast vardır. Hepaticae (Ciğerotları), toprağa paralel gelişen yapraksı
yapıda olup hücrelerinde çok sayıda kloroplast içerirler. Ciğerotlarında sporofit nesil
çok küçüktür ve gametofitin üzerinde parazit olarak yaşar.
Gametofitin üst yüzünde hava ve su alış verişini sağlayan gözenekler vardır. Bu sınıfın
vejetatif üremesi tallusun üzerinde bulunan gemma çanaklarının içindeki pulcuklarla
sağlanır. Bu pulcuklara gemma adı verilir.
Gemma çanaklarının şekli türlere özeldir. Eşeyli üreme organları ise, ilk ve sonbaharda
gametofit üzerindeki şemsiye şeklindeki yapıların üzerinde gelişirler.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner