Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 253 ve 254 cevapları


Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 253 ve 254 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 253
Sayfa 254
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
KÜÇÜK KAYNARCA SONRASI GELİŞMELER (1774-1839)
Osmanlı-Rusya, Avusturya,  İngiltere ve Fransa Münasebetleri
Rusya 1783 yılında Kırım’ı işgal ederek buranın Rusya’ya bağlandığını ilan etti. Bu durum Osmanlılarda büyük üzüntü yarattı. Çünkü halkı Müslüman olan topraklardan ilk olarak Kırım kaybedilmişti.
Kırımı ele giren Rusya, Osmanlı Devletinden yeni topraklar kazanma düşüncesiyle, Avusturya ile anlaştı. Amaçları Osmanlı’yı aralarında paylaşmak ve Bizans’ı tekrar kurmaktı. Bu plan “Grek Projesi” adı ile anılır. Osmanlı Devleti bu gelişmeler üzerine Rusya’ya savaş açtı (1787). Ancak Rusya’yla müttefik olan Avusturya ile de savaşmak zorunda kaldı. Üst üste ağır yenilgiler alan Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Ziştovi Antlaşması yapıldı (1791). Avusturya savaş sırasında aldığı m yerleri geri verdi.  Avusturya’nın  savaştan  çekilmesinde  Fransa’da   çıkan  ihtilalin,  Avrupada yarattığı korku ve endişe ortamı etkili olmuştur.
Osmanlı Devleti Rusyayla da Y Antlaşması’nı  imzalayarak savaştan yenilmiş olarak çıktı (1792). Antlaşmaya göre Dinyester Irmağı iki ülke arasında sınır oldu. Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.
1798-1802 Osmanlı-Fransa İlişkisi: Venedik Cumhuriyetinin toprakları Fransa ile Avusturya arasında paylaşılınca,  Fransa ve Osmanlı Devleti  birbirleriyle komşu oldular. Fransızlar Balkanlardaki Rumları ihtilal fikirleriyle Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaya teşvik etmeye başladılar. Diğer taraftan Fransa İngiltere’ye kaptırdığı sömürgelerin  yerine yenilerin elde etmek istiyordu. Bunun için Fransız Generali Napolyon’un amacı Mısırı almaktı. Napolyon’un komuta ettiği Fransız donanması, Osmanlı Devleti'nin hiç beklemediği bir zamanda Mısır’a saldırdı. Osmanlı Devleti ise
İngiltere ve Rusya ile anlaşarak Fransaya karşı ittifak yaptı.
Mısırı işgal ettikten sonra Suriye’ye yürüyen Napolyon Akka Kalesini kuşattı.
Fakat  Cezzar  Ahmet  Paşa komutasındaki  Nizamı  Cedit  askerlerine  yenildi.  Bu Napolyon’un ilk yenilgisidir. Bir süre  daha devam eden savaş Pariste imzalanan antlaşma ile sona erdi (1802). Fransa Mısır’ı Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 228, 229, 238, 245 ve 251 cevapları


Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 228, 229, 238, 245 ve 251 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 228
Sayfa 229
Sayfa 238
Sayfa 245
Sayfa 251
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Lehistan Meselesi ve 1768-1774  Osmanlı-Rusya Savaşı
Rusya, Osmanlı Devleti ile toprakları arasında tampon devlet olan  Lehistan’ın işlerine sürekli olarak karışıyordu. Rusya Leh kralının ölümü üzerine kendi istediği birini Leh kralı seçtirdi. Ancak Leh vatanseverleri yeni kralı tanımayarak Rusya’ya karşı ayaklandılar. Osmanlı Devletinden yardım istediler.
Rusya, Leh vatanseverlerini cezalandırmak istedi. Osmanlı  topraklarına giren Lehleri takip edip birçoğunu öldürdü. Bu olay üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açtı (1768).
1774 yılına kadar süren savaşta Osmanlı Devleti başarılı olamadı.  1770 yılında Osmanlı donanması, Rus donanması tarafından ani bir  baskınla Çeşmede yakıldı (Çeşme faciası).
Prusya kralının aracılığıyla Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldı (1774).  Bu antlaşmaya göre;
Kırıma bağımsızlık verilecek,
Yenikale, Kerç ve Azak dolayları Ruslara bırakılacak,
Rusya bu savaşta ele geçirdiği Eşak, Boğdan ve Besarabya’yı geri verecek, Rusya Karadeniz ve Akdeniz’de serbestçe ticaret yapabilecek,
Rusya, İstanbul’da devamlı elçi bulundurabilecek,İH 3
Rusya, Kapitülasyonlardan yararlanacak,
Rusya, Osmanlı yönetimindeki, Ortodoksların haklarını koruyabilecek,
Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecekti.
Antlaşmanın en önemli yö , Rusyanın Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devletinin iç işlerine sürekli müdahale hakkını elde etmesidir. Bu antlaşma ile Kırım bir Osmanlı toprağı olmaktan çıktı ve  Balkanlar Rus tehlikesine açık bir duruma geldi. Bu  savaştan dolayı padişah III. Mustafa üzüntüsünden hastalanmış ve vefat etmiştir.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 204, 205, 215, 220 ve 226 cevapları


Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 204, 205, 215, 220 ve 226 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 204
Sayfa 205
Sayfa 215
Sayfa 220
Sayfa 226
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Karlofça’dan  Küçük  Kaynarca’ya 3
Kaybedilen Toprakları  Kurtarma  Çabaları
Barış Siyaseti
Karlofça Antlaşmasından sonra, Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerine karşı barış siyaseti izlemeye başladı. Avrupa’daki gelişmeleri daha yakından izlemeye başladı.
Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme Lale Devri  adı verilir. Dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa Avrupa’yı tanımanın, Osmanlı dış siyaseti için gerekli olduğuna inanıyordu. Bu yüzden ilk defa Avrupa başkentlerine (Viyana, Moskova, Paris) elçiler gönderildi. Ayrıca Lale Devri’nde kültür ve imar faaliyetlerine önem verildi. İstanbul’da bir matbaa açıldı (1727). Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.
İstanbul’da bir itfaiye teşkilatının kurulması ve kumaş fabrikasını  açılması da bu dönemde olmuştur.
Osmanlı Devleti   XVIII.  yüzyılda  barış   siyaseti  izlemesin rağmen Rusya, Avusturya ve Fransa ile savaşmak zorunda kaldı.
Balkanlardaki Ortodoks toplulukları kışkırtmaya devam eden Rusya, Avusturya ile gizli bir ittifak yapıp Kırım’a saldırdı. Azak Kalesini aldı. Böylece Osmanlı-Rus savaşı başladı (1736). Osmanlı Devleti bu savaşlar sırasında hem Rusya hem de Avusturya ile savaştı Fransanın  araya   girmesiyle  önce  Avusturya  sonra  Rusya  ile  Belgrad Antlaşması yapıldı (1739). Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri geri verdi. Azak Kalesi Ruslarda kaldı. Ancak Ruslar kaleyi yıkacaklardı. Rusya Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacaktı. Rusya ile yapılan Belgrad Antlaşması ile Karadenizdeki üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne ait olduğu kesinlik kazanmıştır.
Fransa, Osman-Rus, Avusturya ve Ve nedik savaşlarında, Osmanlı Devletine politik destek vermiş, Belgrad anlaşmalarına da aracılık yapmıştı. Bunun karşılığında Osmanlı Devleti’nden yeni imtiyazlar elde etti. Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi (1740).
XVIII.  zyılda  Avrupada  çlenen  Prusya,  Avusturyaya  karşı   Osmanlı Devletiyle bir ittifak yapmak istedi. Osmanlı Devleti ise Prusya  ile sadece ticaret antlaşması imzaladı (1716).

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 177, 185, 192, 198 ve 203 cevapları


Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 177, 185, 192, 198 ve 203 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 177
Sayfa 185
Sayfa 192
Sayfa 198
Sayfa 203
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Osmanlı Devleti’nin Avrupa Siyaseti
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya ile ilişkilerde bulundu. Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında, Lehistan’ın Boğdan işlerine karışması üzerine savaş başladı. Padişah II. Osman sefere çıktı. Leh kuvvetlerini yendi, Hotin Kalesi’ni kuşattı ancak alamadı. Lehlilerle Hotin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Boğdan yine Osmanlı egemenliğinde kaldı.
Lehistanın  Osmanlı  koruması  altındaki  Ukrayna  kazakları topraklarına saldırması üzerine (1671) savaş tekrar başladı. Padişah IV. Mehmet, Lehistan seferine çıktı. Lehistan’ın isteği üzerine Bucaş Antlaşması yapıldı (1672). Ancak Lehlilerin bu antlaşmaya itiraz etmeleri  üzerine savaş bir süre daha devam etti. 1676’da Bucaş Antlaşması  yenilendi. Bucaş Antlaşmasına  göre Podolya, Osmanlılara Ukrayna Kazaklara verildi. Galiçya ise Lehistan’da kaldı. Bu antlaşma Osmanlı  Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.
XVII. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkileri Girit Adasın kuşatılmasıyla başladı. Osmanlıla kuşatmayı  1645  lında  başlattılar Bu  savaş   sırasında  Venedikler Çanakkale Boğazı önlerine kadar geldiler. Girit adası, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın sadrazamlığı  sırasında  alındı  (1669).  Yapılan  antlaşma ile  Girit  adası,  Osmanlı Devleti’ne katıldı.
Girit Adasının alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güvenliği artmıştır.

Osmanlı-Avusturya ilişkileri her iki devletin Macaristan’a egemen olmak istemeleri zünde XVII yüz boyunc g e rgi bi şekild deva etti.  Avusturya egemenliğindeki bir kısım Macarların, Osmanlı Devletinden yardım istemesi ve bazı sınır olayları Osmanlı-Avusturya  savaşlarının çıkmasında rol oynamıştır. Savaşlar sırasında Haçova’da Avusturya ordusu yenildi (1596 III. Mehmet zamanı).
Haçova Savaşı Osmanlı tarihinde zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşır.
Eğri, Estergon ve Kanije kaleleri Osmanlıların eline geçti. Kanije Kalesinin kuman danı Tiryaki Hasan Paşa kaleyi kuşatan Avusturyalılara karşı büyük bir başarı sağladı. Savaşlar Zitvatorok Antlaşması (1606) ile  sona erdi. Antlaşma ile fethedilen yerler Osmanlılarda kaldı. Avusturya imparatoru ve Osmanlı padişahı protokol yönünden eşit sayıldı. Avusturya’nın her yıl Osmanlı Devletine ödediği vergi kaldırıldı. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin Avrupadaki üstünlüğünün sona erdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Uzun süren bir barış  döneminden sonra, Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Erdel beyini desteklemesi üzerine Osmanlı Devleti Avusturya’ya savaş açtı (1663). Veziriazam Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini aldı. Bu başarıdan sonra Avrupalılar Türkler için “Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü” sözünü kullanır oldular. Savaş Vasvar Antlaşması ile son buldu (1664). Uyvar ve Neograd kaleleri, Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. Erdel eskiden olduğu gibi yine Osmanlılara bağlı kalacaktı.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner