Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 11 ile 73 arası cevapları

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ TEST VE CEVAPLARI
Soru 1 (Ağırlık 4.17%)

Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?
(x) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.    Doğru cevap
( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur.
( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.
( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.
Soru 2 (Ağırlık 4.17%) 

 1- Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi,
       2- Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi,
       3- Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi,
       4- Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi
İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir?
(x) (1-2-4)    Yanlış cevap
( )(2-3-4)
( )(1-3-4)
( )(1-2-3)

Cuma

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73 cevapları

Ekstra Bilgi:
Ebu Hanife kimdir?
 Ebu Hanife H. 80/M. 699 yılında Kûfe’de dünya’ya gelmiştir. Asıl adı  Nu’man
b. Sabittir. Fıkhî mezheplerden Hanefî mezhebinin kurucusudur. Ünvanı İmam-ı Azam (büyük imam) r. Bir Türk alimi olan Ebu Hanife küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görmüş, Kur’an’ı Kûfe’de ezberlemişti. Arapça, fıkıh ve hadis ilimlerini de iyi bilmekte idi. 16 yaşında gittiği Hicaz’da sahabeden hadisler dinlemiştir.
Kufe’de, yirmi yaşından itibaren hocası Hammad b. Ebi Süleyman’dan 18 yıl ders almıştır. Hocasının ölümünden sonra dersler vermeye başlamıştır. binden fazla talebe yetiştirmiştir. Bunların  içerisinde  en  meşhurları İmam  Ebu  Yusuf,  Muhammed b. Hasan eş- Şeybani, ve Zufer b. Huzeyl’dir.
Ebu Hanifenin görüş ve düşünceleri ölümünden sonra yayılmış ve sistemleşmiştir. Bugün elimizde görüş ve düşünceleri tamamen kendisine ait Fıkh-ı Ekber  isimli eseri mevcuttur. Kendisine izafe edilen diğer eserleri öğrencileri tarafından yazılmıştır.

Ebu   Hanife   İslam’ın  doğru   anlaşılıp  doğru   yaşanmasına  çalışmış  büyük alimlerdendir. Bugün dünyada birçok Müslüman, onun, ibâdetlerin yapılışı (amel) ile ilgili görüşlerini benimsemiştir. Ülkemizin  büyük çoğunluğu da bu büyük İmam’ın mezhebine göre ibâdet eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife M.767 yılında vefat etmiştir.

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 3

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ                sayfa 52 ile 73 arası cevaplar         DEVAMI EKLENECEK..
________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 KOŞUL (ŞART) CÜMLESİ
Bir olayın gerçekleşebilmesi için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelere şart cümlesi
denir. “-se, -sa; -ınca, -ince; -dıkça, -dikçe gibi eklerle; mı, mi edatıyla ve üzere sözcüğüyle yapılır.”
􀂾 Yarın hava güzel olursa dışarıya çıkarsın.
                  şart                               olay
􀂾 Param yeterse kitap alacağım.
􀂾 Ödevini yaparsan gezmeye gideriz.
􀂾 İşim erken biterse eve gideceğim.
􀂾 Bilet bulursam tiyatroya gideceğim.
􀂾 İyi beslenince hastalanmazsın.
􀂾 İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın.
􀂾 Doğruyu söylemedikçe bu işte çalışamazsın.
􀂾 Ödevini yapmadıkça dışarı çıkmayacaksın.
􀂾 İnsan istedi mi başarılı olur.
􀂾 Kitabı haftaya vermek üzere aldım.


TANIM CÜMLESİ
Bir kavramı belirgin özellikleriyle anlatan, tarif eden cümlelere tanım cümlesi denir.
􀂾 Kitap, en iyi dosttur.
􀂾 Müzik, duyguların notalarla ifadesidir.
􀂾 Sanat, düşünceyi anlamlı kılma çabasıdır.
􀂾 Dostluk, birlikte başlayıp birlikte bitirmektir.
􀂾 Ölçek, haritada küçültme oranıdır.

􀂾 Yazı, insanların düşünce ve isteklerini iletmek için yararlandıkları bir anlatım aracıdır.

Salı

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 cevapları
Ekstra Bilgi:
Türklerin Eski inanışlarıyla İslam Dininin Benzeyen Yönleri:
Eski Türklerde “tek tengri (kendi özüne benzer yüce tanrı) ifadesi kullanılmaktadır. Bu tarif İslam’ın eşi ve benzeri olmayan Allah  inancıyla benzeşmektedir. Türkler Müslüman olduktan sonra da Tanrı tabirini kullanmaya devam etmişlerdir.
Yine Türklerin eski inançlarında; ruhun ölümsüzlüğü cennet ve cehennem inançları da İslam’ın ahiret inancı ile benzeşir.
İslam dininin ahlak esasları Türklerin fıtri özelliklerine uygundur.
Türkler doğuştan savaşçıdır. İslamiyet de her an vatan için  savaşmayı  emreder. Yiğitlik, mertlik, dürüstlük Türklüğün şiarındandır. Bütün bu hasletler İslam dinince övülen özelliklerdendir. Yine yalan,  hırsızlık ve riya benimsenmeyen ve cezası olan davranışlardır. İslam dini de bu tür davranışları yasaklamıştır.

Türkler temizdirler. İslam da temizliği emreder. Türkler sahip oldukları inançları, vatanları, gelenekleri  uğruna  savaşan bir  millettir.  İslam  ise Allah  yolunda  vatan uğrund savaşmayı,  şehitlik  v gazilikl isimlendiri inananlarını  cennetle müjdelemektedir.


İşte Türklerin inanç, ahlak ve yaşayış  tarzlarının İslam’a uygun  oluşu, onların Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır.

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI            sayfa 31 ile 51 arası cevaplar       GERİ
 _____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 VECİZE (ÖZDEYİŞ)
Ünlü kişilerce söylenmiş özlü sözlere vecize denir.
􀂾 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
􀂾 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
􀂾 Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu, ne elbiseler gördüm içinde insandan eser yoktu.(Mevlana)
􀂾 Başarısız ola ola başarıya ulaştım. (Thomas Edison)
􀂾 Güzellik görenin gözündedir. (Margaret Hungerford)


NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ
Eylemin niçin yapıldığını (gerekçesini) ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelere neden – sonuç
cümlesi denir. “için; -dan, -den; diye” ile yapılır. Niçin sorusuyla bulunabilir.
􀂾 Hastalandığı için okula gelemedi.
neden sonuç
􀂾 Cevabını bilmediği için soruyu boş bıraktı.
􀂾 Korktuğu için şu sevimli köpeğe yaklaşamıyor.
􀂾 Bilmediğinden yanlış yaptı.
􀂾 Uyanamadığından derse geç kalmış.

􀂾 Yalan söyledi diye işten attılar.

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları

Ekstra Bilgi:
Türklerin Müslüman  Oluşu

Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. Ancak bu dönemde ciddi bir ilişki olmamıştır.

Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zamanında başlamıştır. Ancak Emevilerin olumsuz tutumları yüzünden Türklerin İslamiyet’e geçişleri yavaş olmuştur.
Emevilerin yıkılışından sonra 750 yılında başa geçen Abbasiler Türklere karşı çok iyi davrandılar.


Abbasilerle Türkleri birbirine yaklaştıran sebepler neleredir?

Türklerin Emevilere karşı Abbasileri desteklemesi, bir de Abbasilerin Çinliler ile yaptığı Talas savaşında (751) Türklerin Abbasilerin yanında yer almasıdır.

Bu savaşla Türkleri daha yakından tanıyan Abbasiler onlara ordu içerisinde çeşitli görevler vermişlerdir. Böylece Türkler ordu ve devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardır.

930’lu yıllara gelindiğinde Karahanlı devletini kuranların İslamiyet’i toptan kabul etmeleri ile Türk boylarının büyük bir çoğunluğu Müslüman olmuştur.

Türkler İslamiyet’i kılıç zoruyla değil, kendi istekleriyle benimsemişlerdir.

Türklerin İslam dinini seçmesindeki sebepler;
Birinci sebep: İslam’ın ve medeniyetinin üstünlüğü ve çekiciliği

ikinci  sebep:  Türklerin eski inançlarının İslam’ın inanç sistemine yakın  olması ve Müslümanlığın Türk ruhuna uygun düşmesidir.

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 DEYİM
Kavramları, olayları mecaz yoluyla belirten kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir.
Özellikleri
1) Kalıplaşmış söz öbekleridir.
2) En az iki sözcükten oluşur.
􀂾 Hak vermek Deli dolu
􀂾 Burnu büyümek Ağzı yanmak
􀂾 Burun kıvırmak Ateşle oynamak
􀂾 Can pazarı Ağız birliği etmek
3) Deyimleri oluşturan sözcükler çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanırlar.
􀂾 Aldığı haberden sonra küplere bindi.
􀂾 Ağız ağıza verip konuşuyorlar.
􀂾 Eksik bir şey bulamayınca çamur attılar.
􀂾 Sabret işin çoğu gitti azı kaldı.
􀂾 Ne var ne yok diye göz attım. (kontrol etmek)
􀂾 Akşama kadar gözlerim yollarda kaldı. (bekleyip durmak, merak etmek)


KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ
Birden fazla nesneyi benzer veya farklı yönlerden kıyaslayan cümleye karşılaştırma cümlesi denir. “en,
daha” sözcükleri kullanılır.
􀂾 Açelya, en sevdiğim çiçektir.
􀂾 Gökyüzü bugün daha mavi görünüyor.

􀂾 Arkadaşım o zaman da çalışkandı.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner