Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 73 ile sayfa 128 cevapları

GERİ
Soy Gazlar
Hidrojeni keşfeden Henry Cavendish, 1785 te, azot oksitleri elde etmek amacıyla hava içinden elektrik akımı geçirdi (tıpkı şimşek çakması gibi). Sonra bu oksitleri nitrik asit elde etmek için suda çözdü. Aşın oksijen kullandığı halde, havanın tü­münü tepkimeye sokamadı. Sonunda, havada, "1/20 den fazla olmayan" ve tepki­meye girmeyen bir gaz bulunduğuna karar verdi. Yüz yıl sonra (1894) John Ray-ligh ve William Ramsay bu gazı havadan ayırdılar ve argon adım verdiler. 
Argon adı eski Yunanca'daki argos (tembel) sözcüğünden gelmedir ve inert anlamına ge­lir. Argonun en önemli özelliği, başka hiç bir elementle tepkimeye girmemesi, ya­ni kimyasal bakımdan tepkimeye yatkın olmamasıdır. 

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 11 ile sayfa 72 cevapları

DEVAMI

Videolu cevap istemeyenlere BİLGİ: Lider yayınlarının 6.sınıf fen bilimleri çalışma kitabının resimli cevaplarına 
http://cevabagel.blogspot.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Motorlu Araçlarda Güvenlik Ders Sonrası Testi ve cevapları
Aşağıdakilerden hangisi forklift, loder. greyder, dozer, vinç ve benzeri araçların sürücülerinin eğitim sonrası sertifikalarını veren kurum veya kuruluşlar arasında yer almaz?
Bir cevap seçin.

a. Karayolları Genel Müdürlüğü

b. Millî Eğitim Bakanlığı

c. Makine Mühendisleri Odaları

d. İnşaat Mühendisleri Odaları


Forklift ile aşağıdaki hizmetlerden hangisi yapılamaz?
Bir cevap seçin.

a. Boşaltma

b. Taşıma

c. Yükleme

d. İtme-Çekme Doğru

Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makinaları aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.

a. Dozer Doğru

b. Greyder

c. Kazıcı Yükleyici

d. Zemin süpürme makinası

İş makinesi operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda makine kullanılamaz. Taşıt trafiğine açık olan yollarda makineyi kullanmak için hangi sınıf ehliyet almak gereklidir?
Bir cevap seçin.

a. E

b. G Doğru

c. D

d. C
Aşağıdakilerden hangisi G sınıfı ehliyetli İş makinaları kapsamına girmez?
Bir cevap seçin.

a. Kazıcı Yükleyici (Loader)

b. Ekskavatör

c. Vibratör Doğru

d. Beton pompası

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 128 cevapları

Ekstra Bilgi:
Ahirete inanmanın  faydaları nelerdir?

Ahirete  inanan  kişi, Allah’ın  emir  ve  yasaklarına  uymaya  öze gösterir. Peygamberimizin sünnetine ve tavsiyelerine dikkat eder. Ailesine, vatanına ve milletine karşı görevlerini yerine getirir. İnsanlara iyi davranır, iyilik yapar. Kul hakkı yemekten kaçınır. Kalbini kötü duygu ve  isteklerden arındırmaya çalışır. Allah katında hiçbir şeyin  gizl kalmayacağını,  her  şeyin  hesabının  sorulacağını  bilerek  z  ve davranışlarında dikkatli, titiz ve ölçülü olur.

OKUMA METNİ

HACI BEKT VELİ’NİN MAKÂLÂT ADLI ESERİNDE  TEVHİT VE İNANÇ ESASLARI

“Şimdi iyi biliniz ki; Allah’ın birliğine inanmak, onun buyruğunu tutmak, sakının dediğinden sakınmak imandandır.
..............
Allah’ın meleklerine inanmak, imandandır.

Şimdi aziz kardeşim! Eğer sen,  herhangi bir edepsizlik edersen ve senin gibi kişilerin yanında edepsizlik etmezsen; o zaman senin meleklere olan imanının nerede kaldığını düşünebilir misin ?

Tanrı’nın Kur’an’ına ve diğer kitaplarına da inanmak imandandır.

Şimdi, eğer senin için; kibir, haset, cimrilik, tamah, öfke, gıybet, kahkaha, şamata ve maskaralıklarla dolu ise;

Aziz kardeşim, bu kötü huylardan herhangi birinin iman ehlinin içinde bulunacağına dair bir tebliğin hangi kitapta yazıldığını söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Öyle ise, Tanrı’nın kitaplarına ve tebliğlerine “inandım, iman ediyorum” diyebilir misin?

Tanrı dostlarına inanmak da imandandır. Çünkü Tanrı dostları  miskinliği (fakr’ı) kabul ettiler. İkiliği, kesreti bırakıp, vahdet (birlik) yoluna girdiler.

Şüphesiz ki bir zorluğun yanında bir de kolaylık vardır.  Gerçekten, zorlukla beraber bir (de) kolaylık daha vardır.” (el-İnşirâh suresi, 5-6. ayetler)

Ve Tanrı dostları bir gün tok, iki gün gezerler.

Nitekim Hz. Muhammed (s.av.) buyurmuşlardı:

Ben dahi bir n tok, iki n aç dururum. (et-Tirmizî, Sahih , Zühd, 35; Ahmed b.
Hanbel, Müsned, V/254)
.........

Ey  Müminler! Kıyamete inanmak, böyle sizin inandığınız gibi değildir. Zira siz, haram  ve  helâl,  her  ne  bulursanız giyinir,  donanır;  haksız  yere  nimetler  bulup, yiyip-içip beslenirsiniz. İşte bu inanan kişilerin yapacağı bir midir ki, siz inanmış insan olacaksınız? (Hayır)

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ve 110 cevapları


Ekstra Bilgi:
Dünyanın sonu nasıl gelecektir?

Yüce Allah, zamanı geldiğinde İsrafil meleğe emredecek, onun “Sûr”  adlı alete üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Kıyamet günü yer ve göklerin düzeni bozulacak, güneş sönecek, yıldızlar dağılıp dökülecek, dağlar birbirine çarparak parçalanacak, denizler kaynayıp birbirine karışacak, yer  şiddetli bir sarsıntı ile sarsılacaktır. (bak. Tekvir,
İnfitar, Zilzâl, Kıyamet sureleri)

Kıyamet günü her şey yok olacak, Allah’tan  başka hiçbir canlı kalmayacaktır. Bir re geçtikten sonra Allah İsrafil’i yeniden yaratıp “Sûr”  adlı alete üflemesini emredecektir.  İkinci   üfleyişte  bütün   canlılar   yeniden   diriltilecek   ve  mahşer meydanında  toplanacaktır. Buna “Öldükten sonra dirilme”  denir.

Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?

Ölüm :  Ya kıyametten önceki bir zamanda ya da kıyamet koparken her canlı mutlaka ölecektir.Ölümsüz bir hayat hiçbir canlı için mümkün değildir. Her nefis er ya da geç ölümü tadacaktır. Ölümsüz olan sadece yüce Allahr.

Mahşer : Yeniden diriliş ile birlikte insanların Allah’a hesap vermek üzere toplanacakları yer. Can bulmuş her insan mahşer meydanına gelecektir.

Amel defteri : Mahşer yerinde insanlara yaptıkları iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu amel defterleri dağıtılacaktır. Kirâmen Kâtibin adlı melekler sevap ve günahlarımızı bu deftere işlemişlerdir. Amel defterini gören insanlar Vay halimize bu nasıl kitapmış,
küçük  büyük  hiçbir  şey bırakmaksızın  yaptıklarımızın  hepsini  sayıp dökmüş” (Kehf  suresi,  49.  ayet  )  diyecektir.  Cennetli olanlar  defterlerini  sağ  elinden, cehennemlik olanlar ise sol ve arka tarafından alacaktır.

Hesap:  Kişinin dünyada yaptığı amellerden sorgulanmasıdır. Hesap  sırasında “Kim zerre  kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre  kadar şer işlemişse de onu görür.”(Zilzal  suresi, 7-8.  ayetler) Peygamberimiz, hesap gününde “Kişi ömrünü nerede  geçirdiğinden,  vücudunu nerede  yıprattığından, malını nereden  kazanıp nerey harcadığından,  bildiği  ile  ne  amel  ettiğinde sorguy çekilmedikçe yerinden  ayrılamayacağını” bildirir.(Tirmizi, Kıyame)

Mizan:  Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır. Sevabı ağır basanlar cennete, günahı ağır basanlar cehenneme gider.

Cennet:  Allah’a inanıp emir ve yasaklarına titizlikle uyanların  gireceği ve içinde sonsuza  kadar  yaşayacağı ödül  yeridir.  Cennet  çeşitli nimetlerle  donatılmış olup, dünyada amelleri iyi olanların kazanacağı ebedi ahiret yurdudur.


Cehennem: İnanmayan veya inandığı hâlde günahı çok olanların (Allah affetmediği takdirde)  gireceği  ceza  yeridir.  İnanmayanlar  sonsuza  kadar  cehennemde  kalacak, inandığı halde günahı sevabından çok olanlar,  cehennemde günahı kadar ceza gördükten sonra cennete gireceklerdir.

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 cevapları


Ekstra Bilgi:
Cüzi irade ve tevekkül ne demektir?
İnsan iyilik veya kötülük adına ne yapmak isterse Allah ona bu imkanı tanır. “Hayır ve şer Allah’tandır.”demek budur. İnsan  iyilik veya kötülük  adına dilediğini seçer ve yapar. Buna “cüzi irade denir. Ama dilediğimiz her zaman her şeyi yapamayabiliriz. Bazı engeller çıkar karşımıza. Bir konuda tüm önlemleri  alıp o işin hayırlı, güzel, istediğimiz gibi bitmesi için Allah’a güvenip sığınırız ki, buna da “tevekkül” denir.

Kadere inanmanın faydaları nelerdir?
Kader ve kazaya inanan kimse elinde olmadan karşısına çıkan sıkıntı ve felaketlere karşı bunalıma düşmez. Bunun Allah’ın takdiri olduğunu bilir, sabreder ve ona sığınır. Kendi hatası ile karşılaştığı durumlarda ise pişman olur, yanlış tutum ve davranışlardan vazgeçer. Ümitsizliğe düşmez, Allahtan yardım diler. Çalışmak, çabalamak lazımdır. Kader ve kısmetim ne ise o  olur deyip işlerimizin gereğini yapmamanın, işlerimizi oluruna bırakıp tembellik yapmanın dinimizde yeri yoktur.

Ahirete İman
İnsanlar ve diğer canlılar gibi dünyanın da bir sonu vardır. Dünya ve içindeki hayat birn sona erecek ve insanlar için yeniden diriliş ile birlikte yeni bir hayat başlayacaktır. Bu ikinci hayat sonsuza kadar sürecektir.

Kıyametten  sonra  yeniden  diriliş ile başlayan ve sonsuza  kadar recek  olan zamana  “Ahiret  günü”, ahirette yaşanacak hayata  da “Ahiret  hayatı” denir.

Çarşamba

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 11 ile 34 arası cevaplar        DEVAMI

Ekstra Bilgi:
Stomaların Çalışma Mekanizması
Stomalardan gaz değişiminin sağlanması stomaların açılıp kapanmasıyla gerçekleştirilir.
Bu mekanizmanın çalışması hem stoma hücrelerinin hem de çevrelerindeki
epidermis ve mezofil hücrelerinin turgor durumuna bağlıdır. Bu hücrelerdeki osmotik
konsantrasyonun değişmesi ile oluşan difüzyon farkına bağlı olarak su, ya
stoma hücrelerine doğru ya da stoma hücrelerinden komşu epiderma hücrelerine
doğru hareket eder. Su komşu epidermis hücrelerinden stoma hücrelerine doğru
hareket ettiği zaman stoma hücrelerinin turgor basıncı artar ve stoma porunun daha
ince olan dorsal çeperi (epidermis hücreleri ile komşu olan çeper) daha kalın olan
ventral çeperden (por tarafındaki çeper) daha çok gerilir. Bu durum daha kalın olan
ventral çeperin daha konkav bir şekil almasına ve iki stoma hücresi arasında bir
açıklık oluşmasına neden olur. Böylece stoma poru açılır. Aksi durumda, yani stoma
hücreleri turgor özelliklerini kaybedince durum tersine döner. Dorsal çeper gerginliğini
ventral çeper de konkavlığını kaybeder. Sonunda stoma hücreleri gevşek bir
hal alır, aradaki açıklık da kapanmış olur.
Buradaki turgor durumunun sağlanması ya da kaybedilmesini sağlayan koşullar
ışık, su azlığı ve sıcaklıktır. Su, sıcaklık ve CO2 ve O2 sınırlayıcı birer faktör olmadıkça
genel olarak stomalar ışıkta açılır, karanlıkta ise kapanır. Diğer bir söylemle
stomalar gündüz açık, gece kapalıdır.

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Ekstra Bilgi:
Akciğer Solunumu
Karasal omurgalıların ve sucul memelilerin solunum organı olan bu sistem temel
iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan birincisi havayı götüren yollar olan soluk
borusu (trake), bronş ve bronşcuklardır. İkincisi ise gaz değişiminin gerçekleştiği
esnek zarımsı keseler olan alveollerden oluşan akciğerlerdir.
Solunum sistemi gerçekte ağız ve burun boşluğu ile başlar. Burun boşluğu kıvrımlı
yapısı ile burada ilerleyen solunum havasını hem ısıtır hem de nemlendirir. Ayrıca
burun içindeki kıllar solunum havasındaki küçük zerrecikleri tutar. Alınan hava
buradan gırtlak kısmına geçer. Gırtlak besin yutulmasının dışında sürekli açıktır.
Yutkunma sırasında gırtlak yukarı doğru kalkar ve küçük dil geriye doğru yatarak
soluk borusunu kapatır.

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 5

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ       sayfa 93 ile 110 arası cevaplar       DEVAMI       

Ekstra Bilgi:
Solungaç Solunumu
Suda yaşayan hayvanlarda görülen genel solunum sistemi solungaçlardır. Omurgalılardan
balıklar, kurbağaların larvaları, omurgasızlardan yumuşakçalar, suda
yaşayan bazı solucanlar, eklembacaklılardan karidesler, yengeçler bu yapılara sahiptirler.
Bunlar kendiliğinden hareket eden ya da su akımları ile hareket edebilen
bir sistem şeklindedir. Omurgalı hayvanlarda solungaçlar akciğerli balıklarda, semenderlerde
ve kurbağa larvalarında olduğu gibi vücut dışında olabileceği gibi, bir
oda içinde kapalı da olabilirler.
Solungaçlar ince epitel çıkıntılarından oluşurlar. Solungaçların üzeri dolaşım sisteminin
kılcal damarları ile örülmüştür. Gaz değişimi, solungaç epiteli ve kılcal damarların
tek tabakalı yassı eepitelleri arasında difüzyonla gerçekleşir (Şekil 8.4). Suda
erimiş oksijen solungaç epitelinden kılcal damarlara geçer. Karbondioksit ise ters
yönde hareket eder.
Solungacı olan her hayvan, bu organın üzerinde su akımını sağlayan bazı yapılara
sahiptir. Örneğin balıklar ağzını açarak bir miktar su alır, sonra ağzını kapatarak ve
ağız boşluğunu daraltarak suyun solungaçlar üzerinden geçmesini sağlarlar. Kurbağalar gibi bazı hayvan gruplarında birden fazla solunum görevi yapan organ
bulunduğunu biliyormusunuz?
Bazı hayvan grupları bu organların bir kaçı ile solunum yapabildikleri gibi, hayat
dönemlerinin farklı dönemlerinde değişik solunum organları ile solunum yapabilmektedirler.
Örneğin kurbağalar ergin devrelerinde deri ve akciğerlerle solunum
yaparlarken, larva devrelerinde solungaç solunumu yaparlar. Başkalaşım sırasında
kaybolan solungaçların yerini akciğerler almaktadır.

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 4

Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

 DEVAMI         sayfa 72 ile 92 arası cevaplar         GERİ
 
Ekstra Bilgi:
Trake Solunumu
Gelişmiş canlılarda vücut hacmının artması nedeniyle vucudun iç kısımlarında bulunan
hücrelerin gaz değişimi ancak özel solunum sistemleriyle gerçekleşebilmektedir.
Basit solunum sistemlerinden trakeler bunlardan biridir. Trakeler böceklere
özgü, basit borulardan ibaret bir solunum sistemidir. Atmosferik hava, özel borular
aracılığı ile vücudun iç hücrelerine iletilerek gaz alış-verişini sağlarlar (Şekil 8.3).
Vücudun abdomen kısmında her segmentte bulunan ve stigma adı verilen çift
açıklıklardan hava alınıp verilir. Buradan giren hava, içorganlara kadar uzanan dallı
hava borularınyla (trakeler) taşınır. Trakeler içi bir sıvı ile dolu ve trakeol adı
verilen çok ince borucuklarla sonlanırlar. Oksijen ve karbondioksit değişimi bu sıvı
ile dokular arasında gerçekleşir. Böcek hava alışverişini sağlayabilmek için vücudunu
kasıp gevşetir. Vücut genişletildiğinde hava trakelere girer, kasılınca dışarı atılır.
Özellikle arıların dinlenme sırasında sürekli karın kısımlarını hareket ettirdiklerini
farketmişsinizdir.
Bu sistemin diğer sistemlerden önemli bir farkı solunum havasının dokulara kadar
yine bu sistemle götürülmesidir.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner