MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 114 ile sayfa 132 arasındaki sayfaların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 cevapları


Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin ku­ruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, perso­nel atama işlemleri ne ile düzenlenir?
Devlet Denetleme Kurulu hangi amaçla ku­rulmuştur?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzen­lenir.
> idarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştiril­mesinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.
Devlet Denetleme Kurulu kimin istemi üzeri­ne çalışmalarını yapar?
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri ve başkanı kim tarafından atanır?
Cumhurbaşkanının isteği üzerine çalışır.

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 95 ile sayfa 113 arasındaki sayfların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 cevapları
DEVAMI                  GERİ


Atalar İnancı
ölen atanın ruhu mezara (KURGAN) konmadan önce insanlarla beraber bulunur. Atanın keçe üzerin­de bir resmi yapılarak gerektiğinde yardım etmesi istenirdi. Ata ruhu kurganda yaşamaya devam ett.gı için mezarlar dokunulmaz yerlerdi. Mezarların üzerine balbal denilen insan suretli taşlar konulurdu.
Yuğ: Orta Asya ve ilk Türk devletlerinde cenaze törenini ifade eden kavramdır. Tören Kam demlen din adam, tarafından idare edilirdi. Ağlamak, ağıt yapmak, yüzünü dağlama geleneği vardı. Oluler hemen gömülmezlerdi. Cesedin 3-6 ay içinde gömülme adetinin kötü ruhlardan arındmlmas, veya kurgan denilen mezarın hazırlanması ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Cennete "uçmag cehenneme "tamu" denilirdi.
Balbal: Kurgan denilen odalı mezarların üstüne kişinin sağlığında öldürdüğü insan sayısı kadar in­san suretli taşlar dikilirdi, (heykelin var olduğunun ve ayn, zamanda gençleri askerliğe özendirmeyi amaçladıklarının göstergesidir)

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 74 ile sayfa 94 arasındaki sayfaların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 cevapları
DEVAMI                  GERİ


Orta Asya'da Din Adamları
Din adamlarına Kam, Şaman veya Baksı denilirdi.
Bunlar bir tür falcı, bilici kişilerdir. Ruhlarla ilişkili olduklarına ina­nılırdı.
Kamlık babadan, oğula; anadan, kızına geçerdi.
Eğitimle dinsel özellik elde edilemezdi.
Devlet işlerine din adamı karışamazdı.
Dini eğitim verilen tapınak manastır gibi yapılar yoktu. (Uy-gurlara kadar)
Kamlar bir sınıf oluşturmadıkları için devlet üzerinde etkili olamamışlardır.
Şamanlık da denilen bu inanç sistemi doğayla uyum içinde bulunduğundan yerleşik yaşam süren (yoğun olarak tarımla uğraşan) kültürlere uygun değildir.

Yerleşik yaşama geçen Uygurlar bu nedenle geleneksel din ve inançlarını terk ederek Budizm ve Maniheizm'i benimsemişlerdir.

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 52 ile sayfa 73 arasındaki sayfaların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 cevapları
GERİ                     DEVAMI
Türklerin tarih Boyunca kabul ettikleri dinler
j İslam öncesi bütün Türk toplulukları. (Günümüzde Yakut Türkleri) | Budizm
Uygurlar
Maniheizm
Uygurlar
Zerdüştlük
Batı Türkistan'da bir kısım Türkler Hristiyanlık
Doğu Avrupa'ya yerleşenler j Musevilik
İslamiyet Hazarlar

Cuma

MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 34 ile sayfa 51 arasındaki sayfaların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 cevapları

GE                          DEVAMI
HALİFELİK

Hz. Muhammed'in 632 yılında ölümünden sonra İslam Devleti'nin başına geçen kişilere "halife" denilmiştir İlk dört halife bir tür seçimle belirlenmiştir. Emeviler döneminde halifelik saltanata dönüşmüştür. 750'de kurulan Ab bas, Devleti'nde bu durum devam etmiştir. Gazne devieti kurulduğu zaman Abbasi halifesi siyasi gücünü kaybetmiş halifeliği Şiilere karşı korumaya çalışmıştır. Büyük Selçuklu devleti kurulduğu zamanda halife Şıılenn baskıs, altındadır. Sultan Tuğrul Bağdat', Şü.erden alarak halifeyi kurtarmıştır. Halife de buna karşılık sul­an Tuğrul u doğunun ve batının sultan,»olarak ilan etmiş ve ayn, zamanda sultanlığın, dini bakımdan onaylamıştır Sultan da ülkenin dın, işlerini halifenin denetimine vermiştir, 

MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 13 ile sayfa 33 arasındaki sayfaların cevapları

MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 cevapları 
DEVAMI

Soru motorlu araçlarda güvenlik test soru ve cevaplar
Soru 1 (Ağırlık 16.67%) 
 "Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için" alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir?
( )Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak
(x) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek kişisel koruyucular verilecektir.    Doğru cevap
( )Forklift devrilmeyecek yapıda olacak
( )Sürücü için kabin olacaktır.

240
Soru doğrudur  Soru 2 (Ağırlık 16.67%)

Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
( )Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir
( )Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır
(x) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir    Doğru cevap
( )Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır

Puan: 100% GönderİptalTest içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

239
Soru doğrudur  Soru 3 (Ağırlık 16.67%)

Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?
( )Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.
(x) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir.    Doğru cevap
( )Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır.
( )Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.

Puan: 100% GönderİptalTest içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

358
Soru doğrudur  Soru 4 (Ağırlık 16.67%)

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir?
( )Forklift
( )Hiçbiri
(x) İş makinası    Doğru cevap
( )Taraktör

Puan: 100% GönderİptalTest içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

360
Soru doğrudur  Soru 5 (Ağırlık 16.67%)

Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerindendir?
(x) Hepsi    Doğru cevap
( )İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması
( )Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması, Trafikte gerekli tedbirlerin alınmamış olması,
( )Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması, Makinenin bakımlı olmaması,

Puan: 100% GönderİptalTest içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%

359
Soru doğrudur  Soru 6 (Ağırlık 16.67%)


Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinde medyana gelen kaza türleri arasındadır?
( )Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar
( )Tamir tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar
(x) Hepsi    Doğru cevap
( )Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner